Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció segona. Oposicions i concursos

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I UNIVERSITATS

Núm. 673138
Resolució del director general de Personal Docent de 20 d’octubre de 2023 per la qual es fa pública la convocatòria de concurs de trasllats d’àmbit autonòmic per a la provisió de places vacants als cossos d’inspectors al servei de l’Administració educativa i d’inspectors d’educació

 • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

La disposició addicional sisena de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació modificada per la Llei orgànica 3/2020, de 29 de desembre,  en l'apartat 1 determina que és base del règim estatutari dels funcionaris públics docents la provisió de llocs de feina mitjançant concurs de trasllats d'àmbit estatal.

En el punt 3 d'aquesta disposició, s'estableix l'obligació per a les administracions educatives de convocar periòdicament concursos de trasllats d'àmbit estatal, a l'efecte de proveir les places vacants que determinin als centres docents d'ensenyament dependents d'aquestes administracions, així com per a garantir la possible concurrència dels funcionaris del seu àmbit de gestió a places d'altres administracions educatives i, si s'escau, l'adjudicació de places que resultin del mateix concurs.

L'apartat 4 de la disposició esmentada, i l'article 2.2 del Reial decret 1364/2010, de 29 d'octubre, per la qual es regula el concurs de trasllats d'àmbit estatal entre personal funcionari dels cossos docents contemplats en la Llei orgànica d'Educació, modificada per la Llei orgànica 3/2020, de 29 de desembre, estableixen que, durant els cursos en els quals no es convoquin concursos d'àmbit estatal, les diferents administracions educatives podran organitzar procediments de provisió en l'àmbit territorial la gestió de les quals els correspongui, tot això sense perjudici que en qualsevol moment es puguin dur a terme processos de redistribució o recol·locació dels seus efectius.

En la Comunitat Autònoma de les Illes Balears es va convocar un concurs de trasllats d'àmbit estatal durant el curs 2022-2023 i, a causa de l'existència de places vacants, aquesta Conselleria considera oportú, amb la finalitat de proveir-les en les millors condicions per a la qualitat del sistema educatiu, convocar un concurs de trasllats d'àmbit autonòmic per a cobrir les places vacants de la plantilla orgànica corresponent del cos d'Inspectors d'Educació i del cos d'Inspectors al servei de l'Administració Educativa, dependents de l'àmbit de gestió de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Així mateix, la Sentència de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Suprem de 21 de juliol de 2022 (ECLI:ES:TS:2022:3176) ha fixat la interpretació que ha de donar-se a la valoració dels serveis prestats a l'empara de la Directiva 1999/70/CE del Consell, de 28 de juny de 1999, relativa a l'Acord marc de la CES, la UNICE i el CEEP sobre el treball de durada determinada i l'evolució de la jurisprudència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea dictada en la interpretació i aplicació de la Clàusula 4 d'aquest Acord; conforme a l'article 93 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció contenciosa administrativa.

La Sentència conclou que “la valoració dels serveis prestats com a funcionari de carrera, personal fix, i com a funcionari interí o personal de durada determinada, no poden ser objecte de valoració diferent, ja sigui obviant el treball desenvolupat pels funcionaris interins, ja sigui conferint al mateix menor puntuació, sempre que es refereixen als mateix llocs de treball mitjançant la realització de les mateixes o assimilades funcions”. És per això que en execució de l'esmentada Sentència es procedirà a aplicar la norma d'acord amb la interpretació del Tribunal.

L'article 2.5.b) del Decret 12/2023, de 10 de juliol, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual s'estableixen les competències i l'estructura orgànica bàsica de les conselleries de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 94, de 10 de juliol), modificat pel Decret 16/2023, de 20 de juliol, atribueix a la Direcció General de Personal Docent de la Conselleria d'Educació i Universitats, entre altres competències, l'ordenació i la gestió del personal docent.

Finalment, mitjançant la Resolució del conseller d'Educació i Universitats, de 31 d'agost de 2023, de delegació de determinades competències en matèria de gestió del personal docent en el director general de Personal Docent (BOIB núm. 124, de 7 de setembre) es delega en el director general de Personal Docent, entre altres competències administratives en matèria de gestió de personal docent, la facultat de convocar i resoldre els procediments ordinaris de provisió de llocs de feina, establir-ne les bases i nomenar els membres dels òrgans de valoració.

Per tot això, dict la següent

 

Resolució

1. Convocar el concurs de trasllats d'àmbit autonòmic per a la provisió de places vacants entre funcionaris dels cossos d'inspectors al servei de l'Administració educativa i inspectors d'educació.

2. Aprovar les bases que regeixen aquesta convocatòria, que s'especifiquen en l'annex 1 d'aquesta Resolució.

3. Publicar aquesta Resolució i els annexos 1, 2 , 3 i 4 en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar un recurs potestatiu de reposició davant el director general de Personal Docent en el termini d'un mes comptador des de l'endemà d'haver-se publicat en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, d'acord amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques i els articles 25.5 i 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

També hi poden interposar un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà d'haver-se publicat en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, d'acord amb els articles 10 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

 

Palma, en la data de signatura electrònica (25 d'octubre de 2023)

El director general de Personal Docent Salvador Ruiz Borrás Per delegació del conseller d'Educació i Universitats (BOIB núm. 124, de 07/09/2023)

 

 

ANNEX 1 Bases de la convocatòria

Primera

Normativa

Aquest concurs de trasllats es regeix per la normativa següent:

 1. La Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació (BOE núm. 106, de 4 de maig), modificada por la Llei orgànica 3/2020, de 29 de desembre, per la qual es modifica la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació (BOE núm. 340, de 30 de desembre).

 2. La Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (BOE núm. 236, de 2 d'octubre).

 3. La Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic (BOE núm. 236, de 2 d'octubre).

 4. La Llei 1/2022, de 8 de març, d'educació de les Illes Balears (BOIB núm. 38, de 17 de març).

 5. La Llei 30/1984, de 2 d'agost, de mesures per a la reforma de la funció pública (BOE núm. 185, de 3 d'agost), modificada per la Llei 23/1988, de 28 de juliol (BOE núm.181, de 29 de juliol).

 6. La Llei 3/1986, de 19 d'abril, de normalització lingüística a les Illes Balears (BOCAIB núm. 15, de 20 de maig, i BOE núm. 169, de 16 de juliol).

 7. La Llei 22/1993, de 29 de desembre, de mesures fiscals, de reforma del règim jurídic de la funció pública i de la protecció per raó d'atur (BOE núm. 313, de 31 de desembre).

 8. La Llei 42/1994, de 30 de desembre, de mesures fiscals, administratives i d'ordre social (BOE núm. 313, de 31 de desembre).

 9. La Llei 39/1999, de 5 de novembre, per promoure la conciliació de la vida familiar i laboral de les persones treballadores (BOE núm. 266, de 6 de novembre).

 10. El Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de l'Estatut bàsic de l'empleat públic (BOE núm. 261, de 31 d'octubre).

 11. El Reial decret 1027/1993, de 25 de juny, regulador de l'acció educativa a l'exterior (BOE núm. 187, de 6 d'agost).

 12. El Reial decret 2193/1995, de 28 de desembre, pel qual s'estableixen les normes bàsiques per a l'accés i la provisió de llocs de feina del cos d'inspectors d'educació i la integració dels actuals inspectors (BOE núm. 312, de 30 de desembre), modificat pel Reial decret 1573/1996, de 28 de juny (BOE núm. 157, de 29 de juny).

 13. El Reial decret 1138/2002, de 31 d'octubre, pel qual es regula l'Administració del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport a l'exterior (BOE núm. 262, d'1 de novembre).

 14. El Reial decret 276/2007, de 23 de febrer, pel qual s'aprova el Reglament d'ingrés, accessos i adquisició de noves especialitats en els cossos docents a què es refereix la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació, i es regula el règim transitori d'ingrés a què es refereix la disposició transitòria dissetena de la Llei esmentada (BOE núm. 53, de 2 de març); modificat pels reials decrets 48/2010, de 22 de gener, 84/2018, de 23 de febrer, i 800/2022, de 4 d'octubre.

 15. El Reial decret 1364/2010, de 29 d'octubre, pel qual es regula el concurs de trasllats d'àmbit estatal entre personal funcionari dels cossos docents que preveu la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació, i altres procediments de provisió de places que ha de cobrir aquest personal (BOE núm. 263, de 30 d'octubre), modificat pel Reial decret 800/2022, de 4 d'octubre.

 16. L'Ordre ECD/531/2003, de 10 de març, per la qual s'estableix el procediment per a la provisió per funcionaris docents de les vacants a centres, programes i assessories tècniques a l'exterior, dictada en desenvolupament del Reial decret 1138/2002, de 31 d'octubre, pel qual es regula l'Administració del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport a l'exterior (BOE núm. 62, de 13 de març).

 17. El Decret 115/2001, de 14 de setembre, pel qual es regula l'exigència del coneixement de les llengües oficials al personal docent (BOIB núm. 114, de 22 de setembre), modificat pel Decret llei 6/2022, de 13 de juny, de noves mesures urgents per reduir la temporalitat en l'ocupació pública de les Illes Balears (BOIB núm. 78, de 16 de juny).

 18. L'Ordre del conseller d'Educació i Universitat de 8 de març de 2018 per la qual es fixen les titulacions que cal tenir per fer classes de i en llengua catalana, pròpia de les Illes Balears, a l'ensenyament reglat no universitari, se n'estableixen les equivalències, es defineix el Pla de Formació Lingüística i Cultural (FOLC), es regulen les condicions de l'exempció de l'avaluació de la llengua catalana i literatura en ensenyaments no universitaris i es determinen les funcions i la composició de la Comissió Tècnica d'Assessorament per a l'Ensenyament de i en Llengua Catalana (BOIB núm. 38, de 27 de març), modificada per l'Ordre del conseller d'Educació i Formació Professional de 9 de juliol de 2021 (BOIB núm. 95, de 17 de juliol).

 19. La Resolució del 6 d'agost de 2013 del director general de Planificació, Infraestructures Educatives i Recursos Humans per la qual es classifiquen com d'especial dificultat determinats llocs de feina docent (BOIB núm. 113, de 13 d'agost).

 20. La Resolució del conseller d'Educació i Formació Professional de 23 de maig de 2023 per la qual es determinen els criteris per considerar centres d'atenció preferent (CAP) determinats centres educatius públics, s'estableixen les mesures de suport i dotació específica que han de rebre i es classifiquen com d'especial dificultat determinats llocs de treball docent (BOIB núm.72, de 1 de juny).

 21. I la resta de normativa vigent que pugui ser aplicada a aquesta convocatòria.

Segona

Places convocades i publicació

S'ofereixen les places vacants entre les quals s'inclouen, almenys, les que es produeixin fins al 31 de desembre d'enguany, així com les que resultin del mateix concurs, sempre que, en qualsevol dels casos, la planificació educativa en prevegi la continuïtat. 

Una vegada determinades les vacants, la Direcció General de Personal Docent ha d'ordenar que es publiquin amb anterioritat a la resolució provisional del concurs de trasllats.

Les vacants anunciades s'han d'eliminar si s'ha produït una errada en la definició o si es tracta de places el funcionament de les quals no es preveu en la planificació escolar.

Tercera

Acreditació dels coneixements de llengua catalana 

Per obtenir destinació definitiva a l'àmbit d'aquesta comunitat autònoma, a més dels requisits que les bases d'aquesta convocatòria especifiquen per a cada lloc de feina, els concursants han d'acreditar que estan en possessió de les titulacions que estableixen l'Ordre del conseller d'Educació i Universitat de 8 de març de 2018, modificada per l'Ordre del conseller d'Educació i Formació Professional de 9 de juliol de 2021 (BOIB núm. 95, de 17 de juliol) i el Decret 115/2001, de 14 de setembre modificat per el Decret llei 6/2022, de 13 de juny. Per acreditar-ho, s'ha de presentar una fotocòpia del certificat, diploma o document corresponent, sempre que, no consti en el seu Portal del Personal.

Quarta

Participació voluntària

1. Poden participar voluntàriament en aquesta convocatòria els funcionaris de carrera dependents de la Conselleria d'Educació i Universitats de les Illes Balears que s'indiquen a continuació:

 1. Els funcionaris de carrera amb destinació definitiva a seus dependents d'aquesta Conselleria si, en acabar aquest curs escolar, han transcorregut almenys dos anys des de la presa de possessió de la darrera destinació definitiva.
 2. Els funcionaris de carrera en situació d'excedència voluntària prevista en l'article 89.1.a) del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de l'Estatut bàsic de l'empleat públic, que en el moment de ser declarats en aquesta situació prestassin serveis a una seu dependent d'aquesta Conselleria, sempre que en acabar aquest curs escolar hagin transcorregut dos anys d'ençà que varen passar a aquesta situació. En aquest cas han de complir, a més, totes les condicions necessàries per reingressar al servei actiu. 
 3. Els funcionaris de carrera en situació de suspensió de funcions que en el moment de ser declarats en aquesta situació prestassin serveis en places d'inspecció educativa dependents d'aquesta Conselleria, sempre que en acabar aquest curs escolar hagi transcorregut el temps de durada de la sanció disciplinària de suspensió.

2. Als efectes prevists en l'apartat anterior, es considera data d'acabament del curs escolar el 31 d'agost de 2024.

3. Els participants que volen exercir un dret preferent per obtenir destinació s'han d'atendre al que es determina en la base sisena d'aquesta convocatòria.

4. En tot cas, els participants han d'acreditar que no han estat condemnats per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i indemnitat sexual, ni per tràfic d'éssers humans, conforme al que es disposa en l'article 13.5 de la Llei orgànica 1/1996, de 15 de gener, de protecció jurídica del menor, de modificació parcial del Codi Civil i de la Llei d'enjudiciament civil.

Aquest requisit s'ha de mantenir durant la prestació dels serveis. El personal funcionari està obligat a comunicar les sentències fermes que el condemnin pels delictes als quals fa referència aquest article.

Tots els participants que s'hagin oposat a la consulta al Registre Central de Delinqüents Sexuals i la consulta del DNI, en els termes indicats en la base quinzena, han d'aportar el certificat negatiu juntament amb la resta de la documentació.

Els participants amb nacionalitat diferent a l'espanyola han d'acreditar, a més de la certificació negativa del Registre Central de Delinqüents Sexuals, la certificació negativa de condemnes penals expedida per les autoritats del seu país d'origen o d'on siguin nacionals pel que fa als delictes indicats en l'apartat 1 de l'article 3 del Reial decret 1110/2015, d'11 de desembre, pel qual es regula el Registre Central de Delinqüents Sexuals. Si el certificat no està redactat en una de les llengües oficials d'aquesta comunitat autònoma, s'ha d'acompanyar de la seva traducció oficial.

Cinquena

Participació forçosa

1. Sense perjudici del que determina la base tercera, i sempre que no s'acullin o no es puguin acollir al dret preferent a localitat que preveu la base sisena, estan obligats a sol·licitar les places anunciades en aquesta convocatòria, mitjançant la formalització i la presentació de la sol·licitud en els termes establerts en les bases setena i vuitena, els funcionaris que es trobin en una de les situacions següents:

a) Els funcionaris de carrera que han cessat en la situació d'excedència voluntària o de suspensió de funcions amb pèrdua de la destinació definitiva i tenen una destinació provisional en l'àmbit d'aquesta comunitat autònoma amb anterioritat a la data de publicació d'aquesta convocatòria.

Si no participen en la convocatòria o, participant-hi, no obtenen cap destinació se'ls adjudicarà d'ofici, si hi ha vacants, destinació a una plaça de l'illa o de les illes d'aquesta comunitat que hagin assenyalat en la sol·licitud de participació, si compleixen els requisits exigits per ocupar-la.

Si no han indicat cap illa, se'ls ha d'adjudicar lliurement destinació definitiva a qualsevol d'aquestes. L'obtenció d'aquesta destinació té el mateix caràcter i els mateixos efectes que les obtingudes a petició dels interessats.

Si l'Administració no els adjudica una destinació definitiva, perquè no n'hi ha cap de vacant, queden en situació d'expectativa de destinació i han de participar en el procediment d'adjudicació de destinació provisional per als funcionaris de carrera sense destinació definitiva que es convoqui.

b) Els funcionaris de carrera que es troben en situació d'excedència forçosa o de suspensió de funcions amb pèrdua de la destinació definitiva i que, una vegada complerta la sanció, no han obtingut el reingrés provisional, si han passat a aquestes situacions des d'un centre actualment dependent d'aquesta Conselleria. 

Aquests funcionaris estan obligats a demanar totes les places de l'illa o de les illes que han assenyalat en la seva sol·licitud de participació. Si no ho fan o no participen en aquest concurs i, en conseqüència, no obtenen cap destinació definitiva, queden en la situació d'excedència voluntària prevista en l'apartat 2 de l'article 89 del RDLEG 5/2015, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de l'Estatut bàsic de l'empleat públic.

c) Els funcionaris de carrera que han estat adscrits a places a l'exterior i que ja s'han reincorporat a una plaça d'aquesta comunitat, però encara no han obtingut destinació definitiva.

Si volen exercir el dret preferent a localitat, han de participar en aquest concurs, tal com disposa la base sisena d'aquesta convocatòria. Si no hi participen o, participant-hi, no obtenen cap destinació de les sol·licitades, se'ls ha d'adjudicar d'ofici destinació definitiva, si hi ha vacants, a una plaça de l'illa o de les illes d'aquesta comunitat que hagin assenyalat en la sol·licitud de participació, si compleixen els requisits exigits per ocupar-la. Si no han indicat cap illa, se'ls ha d'adjudicar lliurement destinació definitiva a qualsevol d'aquestes. L'obtenció d'aquesta destinació té el mateix caràcter i els mateixos efectes que les obtingudes a petició dels interessats.

Si l'Administració no els adjudica una destinació definitiva, perquè no n'hi ha cap de vacant, queden en situació d'expectativa de destinació i han de participar en el procediment d'adjudicació de destinació provisional per als funcionaris de carrera sense destinació definitiva que es convoqui. 

d) Els funcionaris de carrera amb destinació provisional que han perdut la seva destinació definitiva en compliment d'una resolució ferma d'expedient disciplinari, d'una sentència, de la resolució d'un recurs o perquè els han suprimit expressament el lloc que ocupaven amb caràcter definitiu.

Si no participen en la convocatòria o, participant-hi, no obtenen cap destinació de les sol·licitades, se'ls ha d'adjudicar d'ofici destinació definitiva, si hi ha vacants, a una plaça de l'illa o de les illes d'aquesta comunitat que hagin assenyalat en la sol·licitud de participació, si compleixen els requisits exigits per ocupar-la. Si no han indicat cap illa, se'ls ha d'adjudicar lliurement destinació definitiva a qualsevol d'aquestes. L'obtenció d'aquesta destinació té el mateix caràcter i els mateixos efectes que les obtingudes a petició dels interessats.

Si l'Administració no els adjudica una destinació definitiva, perquè no n'hi ha cap de vacant, queden en situació d'expectativa de destinació i han de participar en el procediment d'adjudicació de destinació provisional per als funcionaris de carrera sense destinació definitiva que es convoqui. 

e) Els funcionaris de carrera que no han obtingut la seva primera destinació definitiva.

En virtut del que disposa la Resolució de la directora general de Personal Docent de 22 de gener de 2019, mitjançant la qual es convoquen les proves selectives d'accés al cos d'inspectors d'educació a les Illes Balears, els funcionaris seleccionats en el procediment selectiu convocat per aquesta Resolució, només poden sol·licitar places a la seu de la Inspecció Educativa ubicada a l'illa o unitat territorial on han obtingut la destinació com a funcionaris en pràctiques. 

f) Els funcionaris de carrera amb destinació provisional que durant el curs 2023-2024 presten servei a centres dependents de la Conselleria d'Educació i Universitats de les Illes Balears.

En el supòsit de no participar en la convocatòria o, participant-hi, no obtenir cap destinació de les sol·licitades, se'ls ha d'adjudicar d'ofici destinació definitiva, si hi ha vacants, a una plaça de l'illa o de les illes d'aquesta comunitat que hagin assenyalat en la sol·licitud de participació, si compleixen els requisits exigits per ocupar-la. Si no han indicat cap illa, se'ls ha d'adjudicar lliurement destinació definitiva a qualsevol d'aquestes. L'obtenció d'aquesta destinació té el mateix caràcter i els mateixos efectes que les obtingudes a petició dels interessats.

Si l'Administració no els adjudica una destinació definitiva, perquè no n'hi ha cap de vacant, queden en situació d'expectativa de destinació i han de participar en el procediment d'adjudicació de destinació provisional per als funcionaris de carrera sense destinació definitiva que es convoqui.

g) Els funcionaris de carrera que, pel fet d'haver passat a prestar serveis en altres llocs de l'Administració, tot mantenint la seva situació de servei actiu en el cos d'inspectors, han perdut la plaça docent que ocupaven amb caràcter definitiu o bé no tenien destinació definitiva, sempre que hagin cessat i obtingut una destinació provisional a places de la Inspecció Educativa dependents d'aquesta Conselleria.

Si no participen en la convocatòria o, participant-hi, no obtenen cap destinació de les sol·licitades, se'ls ha d'adjudicar d'ofici destinació definitiva, si hi ha vacants, a una plaça de l'illa o de les illes d'aquesta comunitat que hagin assenyalat en la sol·licitud de participació, si compleixen els requisits exigits per ocupar-la. Si no han indicat cap illa, se'ls ha d'adjudicar lliurement destinació definitiva a qualsevol d'aquestes. L'obtenció d'aquesta destinació té el mateix caràcter i els mateixos efectes que les obtingudes a petició dels interessats.

Si l'Administració no els adjudica una destinació definitiva, perquè no n'hi ha cap de vacant, queden en situació d'expectativa de destinació i han de participar en el procediment d'adjudicació de destinació provisional per als funcionaris de carrera sense destinació definitiva que es convoqui.

h) Els seleccionats en un procés selectiu (funcionaris en pràctiques / exempts de pràctiques), que encara no han estat nomenats funcionaris de carrera.

Aquests participants estan obligats a obtenir la primera destinació definitiva a la seu de la Inspecció Educativa ubicada a l'illa o unitat territorial d'aquesta comunitat autònoma en la qual han obtingut la destinació com a funcionaris en pràctiques, sense perjudici del que estableix la base tercera d'aquesta convocatòria. Amb aquesta finalitat, han de sol·licitar destinació a la seu de l'illa o unitat territorial que els pertoca.

La destinació s'ha d'adjudicar a aquests participants tenint en compte l'ordre en què figuren en el nomenament com a funcionaris en pràctiques. La presa de possessió de la destinació definitiva està supeditada a la superació de la fase de pràctiques. 

Els funcionaris seleccionats obligats a participar en aquest concurs que no ho facin o que no obtenguin cap de les destinacions sol·licitades han de ser destinats d'ofici a la seu de la Inspecció Educativa de l'illa o unitat territorial on hagin obtingut la seva destinació com a funcionaris en pràctiques, sempre que hi hagi vacants. 

Si l'Administració no els adjudica una destinació definitiva, perquè no hi ha cap plaça vacant, queden en situació d'expectativa de destinació, i han de participar en el procediment d'adjudicació de destinació provisional per als funcionaris de carrera sense destinació definitiva que es convoqui.

i) Els funcionaris que tenen dret preferent a obtenir destinació a una localitat o a un àmbit territorial determinats, si volen exercir aquest dret, fins que no aconsegueixin aquesta destinació han de participar en totes les convocatòries que, a aquest efecte, duguin a terme les administracions educatives. En el cas de no participar-hi, perdran el seu dret preferent. 

2. En tot cas, els participants han d'acreditar que no han estat condemnats per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat indemnitat sexual, en els mateixos termes indicats en l'apartat 4 de la base quarta.

Sisena

Dret preferent a localitat

Els inspectors que s'acullen al dret preferent ho han de fer constar en les seves sol·licituds i hi han d'indicar la causa en què fonamenten la petició.

Si reuneixen les condicions establertes i hi ha vacants, tenen dret preferent a obtenir destinació definitiva a la mateixa localitat en la qual han perdut la plaça, els funcionaris de carrera que es troben en algun dels supòsits que s'indiquen a continuació:

1. Quan s'ha suprimit o modificat la plaça o lloc de treball que ocupaven amb caràcter definitiu, fins que no obtenguin una altra destinació definitiva. Tenen dret preferent a obtenir una plaça a la mateixa localitat on estava situada la seu on se'ls va suprimir la plaça que ocupaven.

2. Quan han passat a ocupar un altre lloc a l'Administració pública, amb pèrdua de la plaça que ocupaven amb caràcter definitiu, si han mantingut la seva situació de servei actiu en el seu cos i sempre que hagin cessat en el darrer lloc.

3. Quan han perdut la plaça que ocupaven amb caràcter definitiu després de la concessió de la situació d'excedència voluntària per tenir cura de familiars i fills prevista en l'article 89.4 del RDLEG 5/2015, de 30 d'octubre, pel transcurs del període de temps que determini la normativa aplicable.

4. Quan, en virtut de l'execució d'una sentència o de la resolució ferma d'un recurs administratiu, tenen reconegut el dret a obtenir destinació a una localitat o a recuperar-la on l'han tinguda anteriorment.

5. Quan, després d'haver estat declarats jubilats per incapacitat permanent, han estat rehabilitats per al servei actiu.

Els funcionaris que gaudeixen d'aquest dret han d'exercir-lo, necessàriament, a la localitat on varen tenir la darrera destinació definitiva en el cos i, opcionalment, també poden exercir-lo a altres localitats de la zona.

Si dos o més funcionaris de carrera en els quals es donen les circumstàncies assenyalades en els apartats anteriors concorren a una mateixa plaça, aquesta s'ha d'adjudicar a qui hagi obtingut més puntuació en l'aplicació del barem de mèrits recollit en l'annex 2 d'aquesta convocatòria. Si es produeixen empats en les puntuacions, es resolen tenint en compte qui ha obtingut la puntuació més alta successivament en cada un dels apartats del barem segons l'ordre en què hi figuren. Si l'empat continua, s'ha de tenir en compte la puntuació obtinguda en els subapartats, seguint igualment l'ordre en què apareixen en el barem. En ambdós casos, la puntuació que es pren en consideració en cada un dels apartats no pot excedir la puntuació màxima que el barem estableix per a aquell apartat; en el cas dels subapartats, no pot excedir la que correspon als apartats en què estan inclosos.

En el cas que, en aplicar aquests criteris, en algun dels subapartats s'arribi a la puntuació màxima atorgada a l'apartat al qual pertany, no s'han de tenir en compte les puntuacions de la resta de subapartats. En darrer terme, si és necessari, s'ha d'aplicar com a criteri de desempat l'any en què es va convocar el procediment selectiu d'ingrés al cos i la puntuació amb què varen ser seleccionats.

Si l'Administració no adjudica als participants una destinació definitiva, perquè no n'hi ha cap de vacant, aquests queden en situació d'expectativa de destinació i han de participar en totes les convocatòries que, a aquest efecte, dugui a terme aquesta Administració. En el cas de no participar-hi, perdran el seu dret preferent.

Setena 

Forma de participació

Els participants, sigui quin sigui el contingut de les seves peticions, han de presentar una única sol·licitud per a cadascun dels cossos en què sol·liciten plaça. 

La sol·licitud de participació es realitzarà exclusivament per mitjans electrònics a través del tràmit telemàtic habilitat a l'efecte, que es troba a la pàgina web de la Direcció General de Personal Docent (dgpdocen.caib.es).

Per poder iniciar la sol·licitud es requerirà l'autenticació prèvia de la identitat del sol·licitant mitjançant el sistema d'identitat electrònica per a les administracions: Cl@ve.

Quan el participant ha accedit al tràmit, l'aplicació informàtica li mostrarà el full de barem amb els mèrits que consten a la Direcció General de Personal Docent i la puntuació corresponent per l'aplicació del barem de mèrits previst en l'annex 2 d'aquesta Resolució.

Els participants que estiguin d'acord amb la puntuació atorgada ho han d'indicar i realitzar l'enviament telemàtic.

Els participants que no estiguin d'acord amb la puntuació atorgada ho han d'indicar, manifestar els mèrits amb la puntuació dels quals no estan d'acord, adjuntar una còpia dels documents indicats en l'annex 2 per a acreditar-los, i realitzar l'enviament telemàtic.

Per a la presentació telemàtica, els documents justificatius s'han de digitalitzar mitjançant escaneig i conversió en format PDF.

El participant ha de declarar en la seva sol·licitud de participació que reuneix els requisits exigits per a participar en el present concurs i que els documents aportats són verídics. En cas de falsedat en les dades i/o en la documentació aportada, pot ser exclòs de la seva participació en aquest procediment, amb independència de les responsabilitats que pertoquin.

L'Administració pot exigir als interessats, en qualsevol moment, que justifiquin els requisits o mèrits sobre els quals es plantegin dubtes o reclamacions.

No es valoraran els mèrits que no apareixen puntuats al full de barem que mostra l'aplicació ni els no justificats correctament.

En tot cas, els participants han d'acreditar que no han estat condemnats per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i indemnitat sexual ni per tràfic d'éssers humans, conforme al que es disposa en l'article 13.5 de la Llei orgànica 1/1996, de 15 de gener, de protecció jurídica del menor, de modificació parcial del Codi civil i de la Llei d'enjudiciament civil.

Sempre que no existeixi oposició expressa de l'interessat, la Conselleria d'Educació i Universitats sol·licitarà al Registre Central de Delinqüents Sexuals la certificació esmentada en el paràgraf anterior. En aquest cas l'interessat tampoc ha d'oposar-se a la consulta del DNI.

Tots els aspirants que s'oposin a una de les consultes anteriors hauran d'aportar certificació negativa d'aquest Registre.

Els funcionaris amb nacionalitat diferent a l'espanyola han d'acreditar, a més de la certificació negativa del Registre Central de Delinqüents Sexuals, la certificació negativa de condemnes penals expedida per les autoritats del seu país d'origen o d'on siguin nacionals pel que fa als delictes indicats en l'apartat 1 de l'article 3 del Reial decret 1110/2015, d'11 de desembre, pel qual es regula el Registre Central de Delinqüents Sexuals. Si la certificació no està redactada en una de les llengües oficials d'aquesta comunitat autònoma, s'ha d'acompanyar de la seva traducció oficial.

Vuitena 

Presentació de sol·licituds

De conformitat amb el que estableix l'apartat e) de l'article 14.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, la presentació de la sol·licitud, dels documents justificatius i del certificat negatiu de delictes sexuals, si procedeix, es realitzarà exclusivament a través del mateix tràmit indicat en la base anterior.

Novena 

Termini

El termini per presentar les sol·licituds i la documentació és del 3 de novembre al 16 de novembre de 2023, ambdós inclosos. 

Totes les condicions que s'exigeixen en aquesta convocatòria i els mèrits que al·leguin els participants s'han d'haver completat i reconegut en la data de finalització del termini per presentar les sol·licituds, a excepció del que es preveu en l'apartat 1 de la base quarta.

No es tindran en compte els mèrits que, en acabar el termini per presentar les sol·licituds, no constin en el full de barem, ni els que no s'hagin al·legat en les sol·licituds o els que no s'hagin justificat documentalment durant el termini de presentació de les sol·licituds.

Una vegada exhaurit aquest termini, no s'admetrà cap sol·licitud, cap modificació de les peticions formulades ni cap documentació referida als mèrits aportats. Tampoc no s'acceptarà el desistiment a participar en el concurs, excepte el que s'estableix en la base tretzena.

La destinació obtinguda per qualsevol concursant que no s'ha ajustat a les normes de la convocatòria s'anul·larà d'ofici.

Desena

Sol·licitud de places

En les sol·licituds de participació, els concursants han d'especificar les places a les quals opten per ordre de preferència, amb indicació dels codis de les seus que apareixen en l'annex 4 d'aquesta Resolució.

En qualsevol cas, es considera que els concursants sol·liciten exactament la plaça o les places a les quals corresponen els codis indicats en les seves sol·licituds de participació. Les peticions en què els codis siguin incomplets o inexistents, o bé no es corresponguin amb els tipus de places que el participant pot sol·licitar han de ser anul·lades. Si, per qualsevol de les circumstàncies anteriors, s'anul·len totes les peticions d'un concursant, aquest ha de quedar exclòs de l'adjudicació de destinacions, sense perjudici dels supòsits d'assignació de destinació d'ofici prevists en aquesta convocatòria.

El concursant que ometi o consigni erròniament qualsevol dada de la sol·licitud no pot invocar aquest fet a l'hora de formular possibles reclamacions. No es considera que, per aquest motiu, els seus interessos i drets hagin estat perjudicats.

Una vegada finalitzat el termini per presentar les sol·licituds, aquestes no es poden modificar per cap motiu, ni tan sols quan es tracta de l'ordre de prelació dels llocs sol·licitats.

Onzena

Òrgan col·legiat de valoració dels mèrits

La Comissió de Valoració és l'encarregada de la valoració dels mèrits prevists en l'annex 2. Correspon al director general de Personal Docent designar-ne els membres, els quals han de pertànyer a un grup de titulació igual o superior a la que s'exigeix per als llocs convocats. També hi poden participar assessors o especialistes que, sense formar-ne part, l'assisteixin en les seves funcions.

Les organitzacions sindicals presents en la Mesa Sectorial d'Educació poden formar part de la Comissió de Valoració. El nombre de representants d'aquestes organitzacions ha de ser inferior al de membres designats per l'Administració.

La Direcció General de Personal Docent constitueix una unitat de personal integrada pels funcionaris dels seus serveis i és l'encarregada de comprovar els requisits dels participants i de valorar els mèrits quan la Comissió de Valoració li ho delegui.

Una vegada rebudes les actes de la Comissió, la Direcció General de Personal Docent ha de publicar a la pàgina web http://dgpdocen.caib.es els documents següents:

—    La relació dels participants admesos al concurs, amb la puntuació que els correspon per cada un dels apartats i subapartats del barem.

—    La relació dels participants que no han estat admesos al concurs, amb indicació de les causes d'exclusió.

La Direcció General de Personal Docent ha de fixar un termini de deu dies hàbils per presentar reclamacions, durant el qual es pot esmenar la causa d'exclusió per no complir els requisits que preveu l'article 66 de la Llei 39/2015, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, o els requisits que estableix la convocatòria, mitjançant l'aportació dels documents que acrediten que es complien en la data de finalització del termini per presentar les sol·licituds.

La presentació de reclamacions es realitzarà exclusivament per mitjans electrònics, a través del tràmit telemàtic habilitat a aquest efecte, que es troba a la pàgina web de la Direcció General de Personal Docent (dgpdocen.caib.es).

Els mèrits no al·legats o els al·legats però no acreditats documentalment abans de finalitzar el termini per presentar les sol·licituds no poden ser al·legats o acreditats dins el termini per formular reclamacions.

Durant aquest termini, l'Administració ha de rectificar d'ofici els errors materials i de càlcul detectats en les llistes provisionals, sense perjudici que aquesta potestat pugui ser exercida en qualsevol moment d'ofici o a instància de part, d'acord amb el que disposa l'apartat segon de l'article 109 de la Llei 39/2015.

Acabat aquest termini, les rectificacions que resultin de les reclamacions estimades s'han de publicar a la pàgina web dgpdocen.caib.es. Contra aquesta publicació no es pot presentar cap reclamació, sinó que cal esperar que la Direcció General de Personal Docent publiqui la resolució d'adjudicació provisional de destinacions i estableixi el termini de reclamacions corresponent.

La Comissió de Valoració és l'òrgan competent per resoldre les reclamacions que impugnen les puntuacions de la resolució provisional.

Els membres de la Comissió estan subjectes a les causes d'abstenció i recusació establertes en els articles 23 i 24 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic.

Dotzena

Adjudicació provisional. Empats

Una vegada que s'han rebut les actes de la Comissió de Valoració amb les puntuacions assignades als concursants i s'han aprovat les plantilles provisionals, s'ha de fer l'adjudicació provisional de les places que els poden correspondre d'acord amb les seves peticions i les puntuacions que han obtingut, segons el que es disposa en aquesta Resolució.

Sense perjudici del que s'ha regulat respecte als drets preferents enumerats en la base sisena d'aquesta convocatòria, si es produeixen empats en el total de les puntuacions, aquests s'han de resoldre tenint en compte qui ha obtingut la puntuació més alta successivament en cada un dels apartats del barem segons l'ordre en què figuren en el barem. Si l'empat continua, s'ha de tenir en compte la puntuació obtinguda en els subapartats, seguint igualment l'ordre en què figuren en el barem.

En ambdós casos, la puntuació que es pren en consideració en cada un dels apartats no pot excedir la puntuació màxima que el barem estableix per a aquell apartat; en el cas dels subapartats, no pot excedir la que correspon als apartats en què estan inclosos.

En el cas que, en aplicar aquests criteris, en algun dels subapartats s'arribi a la puntuació màxima atorgada a l'apartat al qual pertany, no s'han de tenir en compte les puntuacions de la resta de subapartats. En darrer terme, si és necessari, s'ha d'aplicar com a criteri de desempat l'any en què es va convocar el procediment selectiu d'ingrés al cos i la puntuació amb què varen ser seleccionats.

Tretzena

Reclamacions i desistiments 

L'adjudicació provisional de les destinacions a les quals fa referència la base anterior s'ha de fer pública a la pàgina web de la Direcció General de Personal Docent. Els concursants hi poden presentar reclamacions en el termini de deu dies hàbils a partir de l'endemà de la data en què s'hagi publicat en els mateixos termes que els establerts en la base onzena.

Així mateix, durant aquest termini les persones que hagin concursat amb caràcter voluntari poden desistir de la seva participació en el concurs. El desistiment s'entén que afecta totes les peticions formulades en la sol·licitud de participació. A aquest efecte, es fa constar que el fet de no obtenir destinació en la resolució provisional no comporta que no se'n pugui obtenir en la resolució definitiva.

Les reclamacions i els desistiments només es poden presentar per mitjans electrònics a través del tràmit telemàtic habilitat a l'efecte, que es troba a la pàgina web de la Direcció General de Personal Docent (dgpdocen.caib.es).

Catorzena

Resolució definitiva

Una vegada resoltes les reclamacions i els desistiments a què es refereix la base anterior, el director general de Personal Docent ha de dictar la resolució per la qual s'aproven les adjudicacions definitives d'aquest concurs de trasllats. Aquesta resolució s'ha de publicar en el BOIB.

Les places adjudicades en la resolució són irrenunciables, i els participants s'han d'incorporar a les places obtingudes. 

No obstant això, quan es participi simultàniament per diferents cossos docents i s'obtingui destinació en més d'un, s'haurà d'optar per un d'ells en un termini de deu dies naturals següents a la publicació de la resolució definitiva. Si no s'opta per aquesta possibilitat, s'ha de prendre possessió en la destinació obtinguda corresponent al cos des del qual s'ha participat en situació de servei actiu. Les places a les quals no s'opti tindran la consideració de vacants desertes i s'han de cobrir reglamentàriament de la forma que determini aquesta Administració educativa.

Quinzena

Els inspectors excedents dependents de la Conselleria d'Educació i Universitats de les Illes Balears que reingressin al servei actiu com a resultat d'aquest concurs han de presentar davant la Direcció General de Personal Docent una declaració jurada o promesa de no haver estat separats, en virtut d'un expedient disciplinari, de cap cos o escala de l'Administració de l'Estat, de les comunitats autònomes o de l'Administració local, i de no trobar-se inhabilitats per exercir funcions públiques.

Els funcionaris que no justifiquin els requisits exigits per al reingrés no poden prendre possessió de la destinació obtinguda en el concurs, de manera que aquesta plaça quedarà vacant i serà proveïda en el proper concurs que es convoqui.

Els funcionaris que participin en aquesta convocatòria i que sol·licitin i obtenguin una excedència o cessin en el servei actiu per qualsevol altra causa abans de la data de presa de possessió, s'han de considerar excedents de la plaça que els ha pogut correspondre, la qual queda vacant per ser proveïda en propers concursos.

Els funcionaris que obtenguin una plaça en aquesta convocatòria i que durant el procés de tramitació hagin permutat les destinacions, han d'exercir obligatòriament les seves funcions en el lloc de feina adjudicat i s'ha d'anul·lar la permuta concedida.

Setzena 

Presa de possessió

D'acord amb aquesta Resolució, la presa de possessió de les noves destinacions obtingudes serà l'1 de setembre de 2024.

Dissetena

Informació sobre protecció de dades 

D'acord amb el que es disposa en l'article 6 de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, i la legislació vigent en matèria de protecció de dades, els funcionaris de carrera i en pràctiques han de consentir expressament el tractament de les seves dades personals, per la qual cosa s'informa dels aspectes següents:

 1. Finalitat del tractament i base jurídica: gestionar les dades dels funcionaris docents de carrera i en pràctiques que participen en el concurs de trasllats d'acord amb l'article 6.1.b) i 6.1.c) del Reglament general de protecció de dades i el Reial decret 1364/2010, de 29 d'octubre, pel qual es regula el concurs de trasllats d'àmbit estatal entre personal funcionari dels cossos docents que preveu la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació, i altres procediments de provisió de places que ha de cobrir aquest personal.
 2. Responsable del tractament: Direcció General de Personal Docent, amb domicili al carrer del Ter, 16, CP 07009, Palma.
 3. Destinataris de les dades personals: aquestes dades seran cedides al Ministeri d'Educació i Formació Professional per al seu tractament informàtic i adjudicació de les destinacions i al Butlletí Oficial de les Illes Balears per a la seva publicació.
 4. Termini de conservació de les dades personals: les dades es conservaran durant el temps necessari per complir la finalitat del procediment i els que preveu la legislació d'arxius per a les administracions públiques, d'acord amb l'article 26 de la Llei orgànica 3/2018 i la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària.
 5. Existència de decisions automatitzades: el tractament de les dades ha de possibilitar la resolució de reclamacions o consultes de forma automatitzada. No està prevista la realització de perfils.
 6. Transferències de dades a tercers països: no estan previstes cessions de dades a tercers països.
 7. Exercici de drets i reclamacions: la persona afectada pel tractament de dades personals pot exercir els drets d'informació, d'accés, de rectificació, de supressió, de limitació, de portabilitat, d'oposició i de no inclusió en tractaments automatitzats (i, fins i tot, de retirar el consentiment, si s'escau, en el termes que estableix la Llei orgànica 3/2018) davant el responsable del tractament esmentat amb anterioritat mitjançant el procediment «Sol·licitud d'exercici de drets en matèria de protecció de dades personals», previst en la seu electrònica de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (www.caib.es). També es pot presentar un escrit a la Direcció General de Personal Docent per una d'aquestes vies:

a) Per correu ordinari al domicili c. del Ter, 16, 1r pis, 07009 Palma.

b) Per correu electrònic, a les adreces secundaria@dgpdocen.caib.es o primaria@dgpdocen.caib.es, des del correu que proporciona la Conselleria d'Educació i Universitats.

c) Presentant una sol·licitud a qualsevol dels registres de la Conselleria d'Educació i Universitats, a les delegacions territorials de la Conselleria a Menorca o a Eivissa i Formentera, o bé a qualsevol dels llocs que determina l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Amb posterioritat a la resposta del responsable o al fet que no hi hagi resposta en el termini d'un mes, es pot presentar la «Reclamació de tutela de drets» davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD).

 1. Delegació de Protecció de Dades: la Delegació de Protecció de Dades de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears té la seu a la Conselleria de Presidència i Administracions Públiques (passeig de Sagrera, 2, 07012 Palma). Adreça electrònica de contacte: protecciodades@dpd.caib.es.

Documents adjunts