Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció I. Disposicions generals

PRESIDÈNCIA DE LES ILLES BALEARS

Núm. 451208
Decret 12/2023, de 10 de juliol, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual s’estableixen les competències i l’estructura orgànica bàsica de les conselleries de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

El Decret 8/2023, de 10 de juliol, de la presidenta de les Illes Balears, determina la composició del Govern i la nova estructura de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

En conseqüència, és obligat concretar l'estructura orgànica bàsica de cada conselleria d'acord amb les previsions que fan els articles 10.d) i 46.3.a) de la Llei 1/2019, de 31 de gener, del Govern de les Illes Balears, i els articles 5 i 8 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Per tot això, dict el següent

 

DECRET

Article 1

Les conselleries que integren l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears exerceixen les competències normatives i executives atribuïdes a aquesta Administració per l'Estatut d'autonomia i la resta de l'ordenament jurídic en els sectors corresponents de l'acció pública.

Article 2

Per a les conselleries que integren l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears s'estableix l'estructura orgànica bàsica següent:

1. Conselleria d'Economia, Hisenda i Innovació

- Secretaria General

- Direcció General d'Economia i Estadística

- Direcció General de Pressuposts i Finançament

- Direcció General del Tresor, Política Financera i Patrimoni

- Direcció General de Simplificació Administrativa, Modernització i Administració Digital

- Direcció General de Fons Europeus

- Direcció General de Recerca, Innovació i Transformació Digital

Les direccions generals de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Innovació exerceixen les seves competències en els àmbits materials següents:

a) Direcció General d'Economia i Estadística: planificació econòmica general; ordenació econòmica; promoció de l'economia productiva; anàlisi de la conjuntura econòmica; estadística.

 

b) Direcció General de Pressuposts i Finançament: impuls i coordinació dels processos de preparació, d'execució i de control dels pressuposts generals de la Comunitat Autònoma; tutela pressupostària dels ens integrants del sector públic instrumental autonòmic; suport als processos de descentralització territorial de competències autonòmiques; finançament autonòmic; control i seguiment del finançament afectat i del procedent de fons europeus; ordenació del sistema de finançament autonòmic i relacions financeres amb les hisendes territorials; coordinació i seguiment del finançament de les transferències de funcions i serveis de l'Estat a la Comunitat Autònoma; tutela financera dels ens integrants del sector públic instrumental autonòmic i, si escau, dels ens locals.

 

c) Direcció General del Tresor, Política Financera i Patrimoni: tresoreria general i endeutament; caixes d'estalvis i institucions de crèdit cooperatiu; societats de garantia recíproca; mediadors d'assegurances; mutualitats de previsió social. Així mateix, li correspon l'exercici de les funcions previstes en la legislació de patrimoni: preparació, tramitació i resolució dels expedients patrimonials prevists en les lleis; ordenació, gestió, inventari i defensa dels béns i drets de l'Administració de la Comunitat Autònoma i dels organismes autònoms; obligacions tributàries derivades de la titularitat dels béns; gestió dels riscs dels béns; inscripció i regularització de les titularitats cadastrals i registrals dels béns; dipòsit dels drets de propietat industrial; ordenació del parc mòbil i gestió del parc mòbil de serveis generals, i també les competències en l'àmbit material de la contractació pública.

 

d) Direcció General de Simplificació Administrativa, Modernització i Administració Digital: planificació i ordenació dels sectors de les comunicacions i de les noves tecnologies de la informació; sistemes d'informació, recursos tecnològics i serveis informàtics i telemàtics de l'Administració de la Comunitat Autònoma, i funcions d'encàrrec del tractament de les dades personals en relació amb aquests sistemes, recursos i serveis; planificació i ordenació dels sectors de les telecomunicacions, radiodifusió televisiva i sonora; impuls i coordinació de la implantació de l'administració electrònica; seguretat de la informació dels recursos tecnològics; simplificació i racionalització dels processos administratius; coordinació i ordenació dels registres i arxius administratius, inclosos els telemàtics; modernització i qualitat dels serveis públics.

 

e) Direcció General de Fons Europeus: gestió, seguiment, control, avaluació i comunicació dels fons procedents de la Unió Europea, fons Next Generation EU, FEDER, FSE i programes europeus; coordinació dels incentius regionals a les Illes Balears. També s'hi adscriu l'Oficina de Planificació i Coordinació d'Inversions Estratègiques.

 

f) Direcció General de Recerca, Innovació i Transformació Digital: foment de la recerca educativa, científica i tècnica; desenvolupament i transferència del coneixement; divulgació de la recerca i el desenvolupament; impuls del coneixement, per part de la ciutadania, de l'activitat desenvolupada per la comunitat científica en aquestes matèries; foment de projectes d'investigació i recerca i formació en matèria de serveis socials; impuls a la innovació i foment d'aquesta innovació; planificació i coordinació del sistema d'innovació i tecnologia de les Illes Balears; política de clústers; divulgació de la innovació; impuls del coneixement, per part de la ciutadania, de l'activitat desenvolupada en aquesta matèria.

Així mateix, s'integren en la Conselleria d'Economia, Hisenda i Innovació els òrgans següents:

- Intervenció General de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

- Junta Superior d'Hisenda de les Illes Balears

Els òrgans esmentats exerceixen les competències següents:

a) Intervenció General de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears: les que estableix la legislació vigent de finances de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i la normativa de desplegament reguladora de l'organització i les funcions d'aquest òrgan. Així mateix, és l'òrgan responsable del manteniment, la custòdia i la gestió de la informació continguda en la base de dades de subvencions de la Comunitat Autònoma.

 

b) Junta Superior d'Hisenda de les Illes Balears: les que estableix la legislació vigent que estructura els òrgans competents per conèixer i resoldre les reclamacions economicoadministratives que es produeixin en l'àmbit de les gestions econòmica, financera i tributària de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

2. Conselleria de Presidència i Administracions Públiques

- Secretaria General

- Direcció General de Coordinació i Relacions amb el Parlament

- Direcció General de Transparència, Relacions Institucionals i Cooperació Local

- Direcció General de Funció Pública

- Direcció General d'Emergències i Interior

Les direccions generals de la Conselleria de Presidència i Administracions Públiques exerceixen les seves competències en els àmbits materials següents:

a) Direcció General de Coordinació i Relacions amb el Parlament: implementació, impuls, coordinació i seguiment de plans i programes de govern; coordinació interdepartamental entre els òrgans de conselleries diverses; coordinació de les matèries de caràcter transversal; suport directe a la consellera en l'exercici de les seves atribucions de direcció i gestió, especialment en la direcció i coordinació dels titulars dels òrgans directius de la Conselleria; elaboració i seguiment de projectes estratègics, coordinació dels òrgans que tenen atribuïdes competències en matèria de projectes estratègics i interdepartamentals, i coordinació estratègica amb el Gabinet de Presidència. Suport al Govern en les relacions amb el Parlament; coordinació de la iniciativa legislativa i de l'exercici dels poders normatius del Govern i de l'Administració de la Comunitat Autònoma. També s'hi adscriu la Unitat Acceleradora de Projectes, que impulsarà i coordinarà els projectes d'inversió que li siguin assignats, promovent l'agilitació de tots els procediments de les administracions públiques que siguin necessaris per dur-los a terme, i realitzarà les actuacions que siguin procedents per fer efectiva la tramitació preferent i urgent dels projectes a les diferents tramitacions administratives.

 

b) Direcció General de Transparència, Relacions Institucionals i Cooperació Local: coordinació interdepartamental de mesures per impulsar la transparència i el bon govern a l'Administració; reconeixement i anàlisi de la demanda i percepció dels usuaris i la ciutadania; atenció i informació ciutadana.

Relacions generals amb el Govern de l'Estat i les comunitats autònomes; relacions amb les institucions de govern de les illes i dels municipis, i relacions de col·laboració i cooperació amb els ens territorials; relacions amb comunitats i entitats associatives de residents forans i interlocució amb les cases regionals amb seu a les Illes Balears; relacions amb les comunitats balears a l'exterior; coordinació administrativa i organització d'esdeveniments d'interès autonòmic; acció cívica i relacions amb els grups socials i, també, amb les organitzacions religioses; intervenció administrativa en matèria d'associacions, fundacions i col·legis professionals; Registre d'Associacions; Registre Únic de Fundacions; Registre de Col·legis Professionals; reials acadèmies, acadèmies i altres corporacions de dret públic; Registre d'Acadèmies; relacions institucionals i de col·laboració amb el poder judicial i amb els òrgans judicials i les fiscalies radicats a les Illes Balears; relacions amb l'Administració de Justícia i amb els operadors jurídics; impuls i coordinació del traspàs de funcions i serveis dels mitjans personals i materials al servei de l'Administració de Justícia; serveis de cooperació amb la justícia; coordinació del desplegament normatiu de l'Estatut d'autonomia; coordinació dels processos de transferència de funcions i serveis; inventari general d'òrgans col·legiats; registre de convenis i acords; relacions amb el Consell Consultiu i altres òrgans estatutaris; relacions amb el Consell Assessor de Dret Civil.

Així mateix, li corresponen les relacions amb la Comissió per a les Reclamacions d'Accés a la Informació Pública, la qual queda adscrita administrativament i sense dependència jeràrquica a aquesta Direcció General.

També s'hi adscriuen la Comissió d'Ètica Pública de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i l'Oficina d'Avaluació Pública de les Illes Balears.

 

c) Direcció General de Funció Pública: planificació, direcció, coordinació i execució de la política general de personal; ordenació i gestió del personal al servei de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, excepte el personal docent i el personal estatutari al servei de la sanitat pública autonòmica; coordinació de la política de recursos humans del sector públic instrumental i del seu personal; direcció i supervisió de les nòmines corresponents al personal dels ens integrants del sector públic instrumental autonòmic i, en general, tutela d'aquests ens respecte de la legislació aplicable en matèria de personal; gestió, impuls i coordinació de les polítiques i els plans d'igualtat entre les dones i els homes empleats públics dels serveis generals de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i del sector públic instrumental autonòmic; formació del personal de les administracions públiques de les Illes Balears; inspecció de qualitat, organització i serveis; Registre General de Personal; prevenció de riscs laborals del personal al servei de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears; personal funcionari d'Administració local amb habilitació nacional que presta servei a les corporacions locals.

 

d) Direcció General d'Emergències i Interior: emergències i protecció civil; meteorologia; activitats classificades; espectacles; seguretat i policia autonòmica; coordinació de policies locals.

Així mateix, s'integra en la Conselleria de Presidència i Administracions Públiques l'òrgan següent:

— Direcció de l'Advocacia de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

La Direcció de l'Advocacia exerceix les competències següents: representació i defensa en judici de l'Administració autonòmica i dels ens que en depenen; assessorament jurídic al Govern i als òrgans de l'Administració en les matèries o qüestions d'especial rellevància o transcendència; coordinació dels serveis jurídics de les conselleries i de les entitats dependents de l'Administració de la Comunitat Autònoma, i també coordinació d'altres serveis de defensa judicial; altres competències que li atribueix la legislació vigent en matèria judicial, d'assessorament jurídic i d'elaboració normativa.

3. Conselleria d'Empresa, Ocupació i Energia

- Secretaria General

- Direcció General d'Empresa, Autònoms i Comerç

- Direcció General d'Indústria i Polígons Industrials

- Direcció General de Treball i Salut Laboral

- Direcció General d'Economia Circular, Transició Energètica i Canvi Climàtic

Les direccions generals de la Conselleria d'Empresa, Ocupació i Energia exerceixen les seves competències en els àmbits materials següents:

a) Direcció General d'Empresa, Autònoms i Comerç: empresa; polítiques de creació i creixement empresarial; promoció, desenvolupament i dinamització econòmica; modernització de les empreses; coordinació de l'especialització intel·ligent; internacionalització, atracció d'inversió estrangera i projectes estratègics; finançament i suport empresarial; promoció de l'autoocupació i la cultura emprenedora; gestió, foment i difusió dels models d'economia social i autoocupació, entre els quals destaquen les societats cooperatives, les societats laborals i els autònoms; registres públics d'empreses i associacions empresarials de l'economia social i del treball autònom; coordinació i gestió de la implantació d'un sistema de gestió ètica i socialment responsable amb l'assumpció del Sistema Balear de Responsabilitat Social Corporativa d'Empreses; comerç interior; equipaments comercials; fires; artesania; cambres de comerç; política de preus comercials; foment en matèria de comerç; casinos, jocs i apostes.

 

b) Direcció General d'Indústria i Polígons Industrials: foment de l'activitat industrial, impuls del desenvolupament i competitivitat industrial, comercialització i disseny del teixit industrial; instal·lacions elèctriques i industrials; sectors industrials; mines; seguretat industrial i nuclear; UDIT; coordinació de la inspecció tècnica de vehicles; promoció i millora de les àrees empresarials de les Illes Balears; foment de l'associacionisme empresarial; impuls a la competitivitat en els polígons industrials a través d'estàndards de qualitat reconeguts a nivell nacional.

 

c) Direcció General de Treball i Salut Laboral: mediació, arbitratge i conciliació dels conflictes laborals; obertura de centres de treball; calendaris laborals; relacions laborals, direcció i organització dels registres relacionats amb les relacions laborals, seguretat i salut laboral; potestat sancionadora en matèria de relacions laborals, seguretat i salut laboral; estudi del medi laboral; vigilància de la salut, la seguretat i la higiene en el treball, estadística de seguretat i salut laboral, execució de la legislació de salut laboral, control d'accidents laborals i malalties professionals; prevenció i investigació de riscs i accidents laborals; impuls i desenvolupament de les polítiques d'igualtat en l'àmbit laboral; foment de les mesures de conciliació de la vida personal, de la familiar i de la laboral amb les empreses; impuls, foment i difusió de mesures d'innovació i qualitat en l'àmbit laboral; foment de la contractació de qualitat; negociació col·lectiva i control de la legalitat dels convenis col·lectius.

 

d) Direcció General d'Economia Circular, Transició Energètica i Canvi Climàtic: impuls d'iniciatives que promoguin l'economia circular basades en la prevenció, la preparació per a la reutilització i el reciclatge de residus i la reutilització de productes; energies convencionals i alternatives; foment i planificació de l'eficiència energètica i utilització d'energies renovables; mobilitat elèctrica; ordenació energètica; instal·lacions elèctriques d'alta tensió; xarxes de transport i distribució d'electricitat i gas; seguretat industrial de les instal·lacions elèctriques d'alta tensió i d'instal·lacions de transport i distribució de gas i electricitat; coordinació d'actuacions en matèria de canvi climàtic; compliment dels compromisos de reducció d'emissió de gasos d'efecte hivernacle; control de la contaminació atmosfèrica; inventari d'emissions; qualitat de l'aire; laboratori de l'atmosfera; seguiment de l'evolució del clima; estadístiques energètiques i de canvi climàtic; coordinació i control de les polítiques energètiques de l'Administració de la Comunitat Autònoma i de les seves entitats instrumentals; autorització de les activitats de producció i gestió de residus; registre de la informació en matèria de producció i gestió de residus; planificació de residus i sòls contaminats; incoació i resolució dels expedients sancionadors en les matèries pròpies de les seves competències.

4. Conselleria de Salut

- Secretaria General

- Direcció General de Salut Pública

- Direcció General de Recerca en Salut, Formació i Acreditació

- Direcció General de Prestacions, Farmàcia i Consum

- Direcció General de Salut Mental

Les direccions generals de la Conselleria de Salut exerceixen les seves competències en els àmbits materials següents:

a) Direcció General de Salut Pública: promoció de la salut; vigilància epidemiològica, avaluació continuada i anàlisi de l'estat de salut, de les malalties i de l'impacte en salut de les polítiques públiques de la població general i de determinats col·lectius vulnerables; promoció per a la reducció de les desigualtats en salut per raó de gènere, de territori, de classe social i de cultura per afavorir els col·lectius més desprotegits; participació dels ciutadans i ciutadanes, dels professionals i de les associacions de pacients; prevenció de les malalties: programes de vacunació, cribratge i detecció precoç de càncer i altres malalties; lluita contra el tabaquisme; salut sexual i reproductiva; promoció de la salut i vigilància epidemiològica a l'àmbit laboral, i també la resta d'actuacions sanitàries a l'àmbit de la salut laboral que preveu la normativa sanitària; protecció de la salut; salut ambiental, que inclou, entre d'altres, la vigilància de la qualitat de l'aigua de consum humà, de les aigües de bany i de la legionel·losi; ordenació dels aspectes higiènics i sanitaris d'activitats no sanitàries; seguretat alimentària i nutrició; control oficial i registres en matèria de salut pública; vigilància epidemiològica de les zoonosis; anàlisis químiques i microbiològiques de mostres d'aigües i aliments; iniciació i resolució dels procediments sancionadors en matèries pròpies de les seues competències; activitats de formació i investigació en matèries pròpies de les seves competències.

 

b) Direcció General de Recerca en Salut, Formació i Acreditació: inspecció, control, autorització i registre de centres, serveis i establiments sanitaris; avaluació de la qualitat assistencial i acreditació dels centres, serveis i establiments sanitaris; iniciació i resolució de procediments sancionadors en matèria de la seva competència; explotació, gestió i avaluació dels registres i sistemes d'informació de la seva competència; definició i desenvolupament de polítiques de formació sanitària especialitzada; promoció de polítiques d'investigació i d'informació sanitàries; tutela i desenvolupament dels processos formatius de pregrau o postgrau dels professionals de la salut i promoció de programes docents de pregrau o postgrau, d'acord amb la UIB i altres conselleries i institucions formatives; acreditació de professionals sanitaris, de formació sanitària i de formació sanitària especialitzada; coordinació del funcionament de la Fundació Institut d'Investigació Sanitària Illes Balears, del Comitè d'Ètica de la Investigació de les Illes Balears i de la Biblioteca Virtual de Ciències de la Salut de les Illes Balears; coordinació de Trasplantaments de les Illes Balears; gestió del Registre de Voluntats Anticipades.

 

c) Direcció General de Prestacions, Farmàcia i Consum: planificació i ordenació sanitària general i de l'assistència sanitària; definició de la cartera de serveis i prestacions sanitàries i els seus indicadors d'avaluació; polítiques de qualitat de la prestació sanitària; gestió, manteniment i avaluació periòdica del Registre del Conjunt Mínim de Dades d'Alta Hospitalària i Activitat Ambulatòria de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears; registre de professionals sanitaris; ordenació farmacèutica; autorització i control d'establiments i serveis d'atenció farmacèutica; autorització i control d'activitats sanitàries de fabricació a mida de productes sanitaris i de distribució i venda de productes sanitaris; tramitació i resolució dels procediments d'aplicació de l'índex corrector dels marges de les oficines de farmàcia corresponent a les receptes o ordres de dispensació de medicaments d'ús humà fabricats industrialment dispensats amb càrrec als fons públics; control i millora de la qualitat de la prestació farmacèutica; control i vigilància de medicaments, productes sanitaris i la resta de productes farmacèutics; la defensa dels drets de les persones consumidores i usuàries; control de mercat i inspecció de consum: informació i atenció als consumidors i usuaris; tramitació i mediació de les reclamacions i denúncies de consum; resolució dels conflictes a través de l'arbitratge; educació i formació en l'àmbit del consum; relacions amb les associacions de consumidors i suport a aquestes; coordinació amb el Consell de Consum de les accions prioritàries en la matèria; iniciació i resolució dels procediments sancionadors en matèria de la seva competència.

 

d) Direcció General de Salut Mental: promoció de la salut mental fomentant l'autocura personal des de les escoles, els hàbits de vida saludable i l'educació en salut; detecció precoç de la malaltia mental des dels diferents àmbits sanitaris assistencials, socials i educatius, i des de l'àmbit laboral; prevenció de drogodependències i altres addiccions; lluita contra el suïcidi; coordinació dels diferents dispositius assistencials, de reinserció comunitària (pacient, família, societat), i d'atenció social; prevenció de la salut mental dels professionals sanitaris; foment de la participació ciutadana, dels professionals i de les associacions de pacients en la prevenció de les malalties mentals; lluita contra l'estigma; activitats de formació i investigació en salut mental.

5. Conselleria d'Educació i Universitats

- Secretaria General

- Direcció General de Planificació, Ordenació i Infraestructures Educatives

- Direcció General de Personal Docent

- Direcció General de Formació Professional i Formació Permanent del Professorat

- Direcció General d'Universitats i Ensenyaments Artístics Superiors

- Direcció General de Primera Infància i Atenció a la Diversitat

Les direccions generals de la Conselleria d'Educació i Universitats exerceixen les seves competències en els àmbits materials següents:

a) Direcció General de Planificació, Ordenació i Infraestructures Educatives: planificació educativa; coordinació de les infraestructures i dels serveis educatius; règim orgànic i funcionament dels centres docents; inspecció educativa; centres concertats i centres privats; educació a distància no universitària; proves lliures d' l'ensenyament secundari obligatori i de batxillerat; gestió de títols acadèmics i legalitzacions; escolarització a partir del segon cicle d'educació infantil; ordenació dels ensenyaments; relacions amb els centres concertats i gestió de la nòmina; ensenyament del català en l'àmbit educatiu; foment de les llengües estrangeres i participació en programes internacionals; consells escolars (autonòmic, insulars, municipals i de centre); ensenyaments de règim especial.

 

b) Direcció General de Personal Docent: ordenació i gestió del personal docent; primària; secundària; provisió de places; retribucions; gestió de la nòmina de centres públics; Servei de Prevenció; gestió del GESTIB; avaluació i qualitat del sistema educatiu.

 

c) Direcció General de Formació Professional i Formació Permanent del Professorat: formació professional i relació del sistema educatiu amb l'empresa; formació professional bàsica; educació de persones adultes; digitalització i noves tecnologies aplicades a l'educació; formació permanent del professorat; gestió dels cursos i de les proves lliures incloses en el Pla de Formació Lingüística i Cultural, i expedició dels certificats de notes i capacitació inclosos en el Pla esmentat.

 

d) Direcció General d'Universitats i Ensenyaments Artístics Superiors: ordenació i gestió del sistema universitari; infraestructures universitàries; relacions amb la comunitat universitària; ensenyaments superiors no universitaris.

 

 

​​​​​​​e) Direcció General de la Primera Infància i Atenció a la Diversitat: educació 0-3 anys; atenció a la diversitat en l'àmbit educatiu; innovació educativa; família i participació, moviment associatiu (d'alumnes i de pares i mares); concessió de l'exempció de l'avaluació de la llengua i la literatura catalanes; convivència i èxit escolar.

Així mateix, s'integren en la Conselleria d'Educació i Universitats els òrgans següents:

— Institut per a la Convivència i l'Èxit Escolar

— Institut per a l'Educació de la Primera Infància (IEPI)

— Institut d'Avaluació i Qualitat del Sistema Educatiu (IAQSE)

— Institut de Qualificacions Professionals de les Illes Balears (IQPIB)

— Delegació Territorial d'Educació de Menorca

— Delegació Territorial d'Educació d'Eivissa

 — Delegació Territorial d'Educació de Formentera

Les delegacions territorials d'Educació, sota la dependència directa del conseller d'Educació i Universitats, exerceixen les funcions relatives a la coordinació administrativa dins l'àmbit educatiu, de les respectives illes, en coordinació amb totes les direccions generals de la Conselleria.

6. Conselleria d'Habitatge, Territori i Mobilitat

- Secretaria General

- Direcció General d'Habitatge i Arquitectura

- Direcció General de Mobilitat

- Direcció General de Territori i Paisatge

- Direcció General de Coordinació i Harmonització Urbanística

Les direccions generals de la Conselleria d'Habitatge, Territori i Mobilitat exerceixen les seves competències en els àmbits materials següents:

a) Direcció General d'Habitatge i Arquitectura: defensa i foment de la funció social de l'habitatge i del compliment de la normativa aplicable; disseny i execució de polítiques públiques d'habitatge; ordenació de l'habitatge i servei d'inspecció; foment, coordinació i gestió de les ajudes públiques en matèria d'habitatge; programació, regulació i control de l'habitatge de protecció oficial i amb altres tipus de protecció pública; concertació i coordinació de les polítiques d'habitatge amb altres administracions públiques; programació de la promoció pública d'habitatges d'iniciativa pública i altres formes d'accés a l'habitatge; identificació, registre i interlocució amb els grans tenidors d'habitatge i mobilització d'habitatges desocupats; promoció i gestió del patrimoni públic d'habitatge, incloses les polítiques de sòl residencial; foment de la rehabilitació d'immobles; foment de la regeneració i renovació d'àrees urbanes i espais públics; supressió de barreres arquitectòniques; control de la qualitat de l'edificació i inspecció tècnica d'edificis; valoracions immobiliàries; elaboració i contractació de projectes de construcció i reforma d'edificis i espais públics per a les diferents conselleries del Govern de les Illes Balears i el seu sector públic instrumental. En aquesta matèria pot donar suport a altres administracions públiques de les Illes Balears i a entitats sense afany de lucre.

 

b) Direcció General de Mobilitat: planificació, ordenació, inspecció i control dels transports terrestres, incloses les empreses de lloguer de vehicles, amb conductor o sense; incoació i resolució dels corresponents expedients sancionadors; polítiques de mobilitat i coordinació i gestió del pla director de mobilitat; promoció de la mobilitat elèctrica i sostenible i les infraestructures i instal·lacions necessàries per fer-la possible; supressió de barreres arquitectòniques en els mitjans de transport públic de viatgers per carretera i ferrocarril; planificació, construcció, ordenació i gestió de les carreteres de titularitat autonòmica i d'altres infraestructures públiques; coordinació de la inspecció tècnica de vehicles; participació en la política de transport aeri i seguiment d'aquesta política; promoció i planificació de la participació de la Comunitat Autònoma en la gestió dels aeroports (cogestió aeroportuària).

 

c) Direcció General de Territori i Paisatge: planificació general de l'ordenació territorial; paisatge; cartografia; recuperació i millora d'infraestructures territorials; sistemes d'informació territorial.

 

d) Direcció General de Coordinació i Harmonització Urbanística: harmonització normativa;  harmonització del planejament urbanístic i de la nomenclatura tècnica; col·laboració i coordinació amb els ajuntaments i els consells insulars en matèria urbanística; foment de la participació dels agents socials en les polítiques de desenvolupament urbà.

Així mateix, s'integra en la Conselleria d'Habitatge, Territori i Mobilitat la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears.

 

​​​​​​​7. Conselleria de Turisme, Cultura i Esports

- Secretaria General

- Direcció General de Turisme

Secretaria Autonòmica de Cultura i Esports

- Direcció General de Cultura

- Direcció General d'Esports

La Secretaria Autonòmica de Cultura i Esports, assimilada en rang a un òrgan directiu de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, coordina i controla la gestió dels òrgans directius següents: Direcció General de Cultura i Direcció General d'Esports.

La regulació de la Secretaria Autonòmica de Cultura i Esports s'estableix reglamentàriament.

Les direccions generals de la Conselleria de Turisme, Cultura i Esports exerceixen les seves competències en els àmbits materials següents:

a) Direcció General de Turisme: promoció, difusió i comercialització dels productes i serveis turístics; informació estadística i estudis relatius al turisme; ordenació normativa general; ordenació i planificació del sector turístic; creació i desenvolupament del producte turístic.

 

b) Direcció General de Cultura: difusió i foment de la cultura; promoció de la cultura balear a l'exterior; llibres i propietat intel·lectual; biblioteques, museus, arxius i equipaments culturals; patrimoni històric; patrimoni cultural; patrimoni cultural immaterial; gestió del Registre de la Propietat Intel·lectual; gestió del Protectorat de les fundacions de caràcter cultural; gestió del Registre de Béns d'Interès Cultural i del Catàleg General del Patrimoni Històric de les Illes Balears.

 

c) Direcció General d'Esports: foment de l'activitat esportiva competitiva, d'alt nivell i tecnificació; impuls de la funció social de l'activitat física i de l'esport en les dimensions educativa i saludable; reconeixement de competicions oficials; reconeixement, registre i control de les entitats esportives; reconeixement de noves modalitats i disciplines esportives; titulacions esportives i formació; exercici de la potestat sancionadora en matèria administrativa esportiva; prevenció i control de la violència en l'esport; distincions esportives.

8. Conselleria de Famílies i Afers Socials

- Secretaria General

- Direcció General d'Afers Socials i Igualtat

- Direcció General d'Atenció a la Dependència i a la Diversitat

- Direcció General d'Infància, Joventut i Famílies

- Direcció General de Cooperació i Immigració

Les direccions generals de la Conselleria de Famílies i Afers Socials exerceixen les seves competències en els àmbits materials següents:

a) Direcció General d'Afers Socials i Igualtat: gestió de programes de serveis socials; foment dels programes d'inclusió social, gestió de les prestacions no contributives; gestió del complement de renda social de les Illes Balears a les pensions no contributives; gestió de la renda social garantida; gestió de prestacions socials de caràcter econòmic; planificació de la política de serveis socials; autorització, acreditació, registre i inspecció de serveis i centres de serveis socials d'àmbit suprainsular; elaboració de normativa en matèria de serveis socials; foment de la construcció d'equipaments de serveis socials; foment de les inversions en serveis socials; gestió dels plans de formació en serveis socials; pla de finançament de serveis socials; implantació dels sistemes d'informació, elaboració d'estadístiques i avaluació de la qualitat i els resultats dels serveis en l'àmbit de les Illes Balears; el desplegament normatiu i la coordinació de les polítiques d'igualtat; lluita contra la violència contra les dones i altres formes de violència.

 

b) Direcció General d'Atenció a la Dependència i a la Diversitat: atenció i suport a persones amb dependència, a persones amb discapacitat, a persones de la tercera edat i a altres col·lectius en situació de risc o de necessitat social; atenció a la diversitat.

 

c) Direcció General d'Infància, Joventut i Famílies: polítiques de protecció de la infància i l'adolescència; aplicació de mesures de justícia juvenil; prevenció del delicte juvenil i reinserció de persones menors d'edat i joves; planificació i coordinació de les polítiques de joventut i de lleure educatiu; promoció i informació de les activitats juvenils i de lleure educatiu; programes de mobilitat juvenil; participació i associacionisme juvenil; polítiques de promoció i suport a les famílies i unitats de convivència; gestió dels serveis i les prestacions per a les persones joves majors d'edat que hagin estat sota una mesura de protecció i/o de reforma; mediació familiar i registre de parelles estables.

 

 

​​​​​​​d) Direcció General de Cooperació i Immigració: polítiques de cooperació i acció humanitària per a la defensa dels drets humans, l'erradicació de la pobresa i la promoció del desenvolupament sostenible als territoris del sud; i educació per a la transformació social a les Illes Balears amb perspectiva local-global; atenció i integració social a la població immigrant.

Així mateix, s'integra en la Conselleria de Famílies i Afers Socials l'Oficina Balear de la Infància i l'Adolescència (OBIA), que exerceix les competències de defensa i promoció dels drets dels menors, i queixes sobre situacions d'amenaça i de vulneració de drets.

Al capdavant de l'OBIA hi ha un director o directora assimilat en rang a director general.

9. Conselleria de la Mar i del Cicle de l'Aigua

- Secretaria General

- Direcció General de Costes i Litoral

- Direcció General de Recursos Hídrics

- Direcció General de Ports i Transport Marítim

Les direccions generals de la Conselleria de la Mar i del Cicle de l'Aigua exerceixen les seves competències en els àmbits materials següents:

a) Direcció General de Costes i Litoral: ordenació, protecció i qualitat ambiental del litoral; actuacions en domini públic marítimo-terrestre; autoritzacions i control dels abocaments de terra a la mar; intervencions mediambientals en relació amb les aigües costaneres; autoritzacions i control de les actuacions en zona de servitud de protecció de la Llei de costes en sòl rústic; autoritzacions i control dels usos de temporada a les platges i al mar territorial; autoritzacions d'activitats on concorrin circumstàncies especials d'intensitat, perillositat o rendibilitat; autoritzacions d'ocupació del domini públic marítim-terrestre amb instal·lacions desmuntables o amb béns mobles; autoritzacions i control de les actuacions en zona de servitud de trànsit i accés a la mar; informes i actuacions relatius a plans, projectes i obres a la costa, incloent-hi el domini públic marítim-terrestre; gestió de les concessions demanials; incoació i resolució dels expedients sancionadors en les matèries pròpies de les seves competències.

 

b) Direcció General de Recursos Hídrics: planificació hidrològica i tarifes d'aigua; infraestructures hidràuliques; domini públic hidràulic i règim jurídic de l'aigua; laboratori de l'aigua; subministrament d'aigua i sanejament d'aigües residuals; incoació i resolució dels expedients sancionadors en les matèries pròpies de les seves competències.

 

c) Direcció General de Ports i Transport marítim: ordenació i planificació del transport marítim entre ports o punts de la comunitat autònoma sense connexió amb altres ports o punts d'altres àmbits territorials; intervenció administrativa en matèria de navegació i titulacions nauticoesportives i en matèries de les seves competències; infraestructures portuàries de competència autonòmica i gestió del domini públic portuari; facultats i competències que estableix la normativa vigent en matèria de ports de les Illes Balears.

10. Conselleria d'Agricultura, Pesca i Medi Natural

- Secretaria General

- Direcció General d'Agricultura, Ramaderia i Desenvolupament Rural

- Direcció General de Pesca

- Direcció General de Medi Natural i Gestió Forestal

- Direcció General de Qualitat Agroalimentària i Producte Local

Les direccions generals de la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Medi Natural exerceixen les seves competències en els àmbits materials següents:

a) Direcció General d'Agricultura, Ramaderia i Desenvolupament Rural: planificació, ordenació i foment dels sectors agrícoles i ramaders; millora d'estructures agràries i infraestructures necessàries per a la producció agrària i ramadera (construccions agràries i altres infraestructures necessàries); gestió, foment i execució de regadius en el context del canvi climàtic; suport a les explotacions agràries, especialment a les prioritàries i professionals; suport a la incorporació de joves i dones al sector agrari; foment agrari; millora del coneixement agrari; vies pecuàries i pastures; sanitat, benestar i alimentació animal; sanitat vegetal; desenvolupament rural que inclou informes sobre edificacions i instal·lacions agràries, Infraestructures agràries d'electrificació, regadius i camins rurals; foment al associacionisme i al cooperativisme agrari; indústria agroalimentària; laboratori agrari; registres interinsulars agraris; llavors i plantes de viver; incoació i resolució dels expedients sancionadors en les matèries pròpies de les seves competències.

 

b) Direcció General de Pesca: ordenació pesquera; suport a la pesca professional i foment d'aquesta pesca; recursos marins; confraries de pescadors; ensenyaments nauticopesquers; pesca marítima en aigües interiors de les Illes Balears; aqüicultura marina, marisqueig; busseig; millora del coneixement pesquer; incoació i resolució dels expedients sancionadors en les matèries pròpies de les seves competències.

 

c) Direcció General de Medi Natural i Gestió Forestal: biodiversitat, paisatge i recursos forestals; ordenació de recursos naturals; conservació i gestió d'espècies silvestres protegides o invasores; competències autonòmiques de caça, planificació, conservació i gestió d'espais naturals, ecosistemes marins i terrestres; planificació i gestió forestal i de forest; prevenció i extinció d'incendis forestals; gestió de la sanitat forestal i defensa dels equilibris biològics dels ecosistemes forestals; plans i acords nacionals i internacionals relatius a la biodiversitat; plans i programes d'educació ambiental; activitats formatives d'educació ambiental; sostenibilitat ambiental; sistemes de gestió ambiental; informació ambiental; promoció de la qualitat ambiental; incoació i resolució dels expedients sancionadors en les matèries pròpies de les seves competències.

 

d) Direcció General de Qualitat Agroalimentària i Producte Local: promoció de la producció agroalimentària local; desenvolupament d'accions orientades promoure un comerç i un consum responsables i sostenibles, i més consciència sobre els impactes generals del sistema alimentari; actuació en el marc de les seves competències en la millora del funcionament de la cadena alimentària fomentant la transparència en el seu funcionament i una adequada participació de tots els actors involucrats; millora del coneixement alimentari; suport a les accions que contribueixin a l'assoliment dels objectius anteriors; actuació de manera coordinada a l'efecte d'assolir aquests objectius amb les altres direccions generals, així com amb altres conselleries amb competències en les matèries abans esmentades. Foment de la qualitat agroalimentària: denominacions d'origen, indicacions geogràfiques protegides i marques de garantia; control oficial de la qualitat agroalimentària i cadena alimentaria, la lluita contra el frau agroalimentari i la incoació i resolució dels expedients sancionadors en les matèries pròpies de les seves competències.

Article 3

1. Les secretaries generals exerceixen les competències que els assignen els articles 13 i 14 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de regim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Així mateix, correspon a les secretaries generals impulsar, coordinar i prestar assistència als òrgans de la seva conselleria en la implantació de l'administració electrònica.

2. Les secretaries generals següents exerceixen també les funcions que s'especifiquen a continuació:

a) La Secretaria General de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Innovació coordina el procediment d'elaboració dels plans estratègics de subvencions i les seves modificacions, i exerceix la tutela dels ens integrants del sector públic instrumental autonòmic respecte de la legislació general i en matèria d'hisenda aplicable a aquests ens. Així mateix, s'hi adscriuen la Central de Contractació de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i la Junta Consultiva de Contractació Administrativa de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, de la qual depèn el Registre de Contractes i Contractistes.

 

b) La Secretaria General de la Conselleria de Presidència i Administracions Públiques dona assistència i suport a l'estructura de la Presidència de les Illes Balears i a la Secretaria del Consell de Govern, i es fa càrrec també de la gestió del Butlletí Oficial de les Illes Balears, i de l'organització dels processos electorals autonòmics, de conformitat amb la legislació en la matèria. Així mateix, coordina les relacions amb la ràdio i la televisió públiques, i n'impulsa, si escau, el desplegament normatiu. S'hi adscriu, als efectes administratius, la delegació de la protecció de les dades personals.

 

c) La Secretaria General de la Conselleria d'Empresa, Ocupació i Energia té atribuïda la competència d'instrucció dels procediments sancionadors.

 

d) La Secretaria General de la Conselleria de Salut té atribuïda la competència d'instrucció dels procediments sancionadors i de finançament sanitari públic.

 

e) La Secretaria General de la Conselleria d'Educació i Universitats du a terme l'ordenació i la gestió del personal d'administració i serveis en centres educatius, com també l'ordenació, la gestió i el control del transport escolar, la gestió de les beques i ajuts en l'àmbit educatiu no universitari, els materials didàctics i llibres de text  i els serveis i les activitats complementàries.

 

f) La Secretaria General de la Conselleria d'Habitatge, Territori i Mobilitat té atribuïdes les competències i funcions en matèria d'intervenció de preus de transport urbà.

 

g) La Secretaria General de la Conselleria de Turisme, Cultura i Esports té atribuïda la competència d'instrucció dels procediments sancionadors en matèria de turisme, com també la coordinació i supervisió tècnica de projectes relatius essencialment a política turística.

 

h) La Secretaria General de la Conselleria de la Mar i del Cicle de l'Aigual té la competència d'instrucció dels procediments sancionadors. Així mateix, té adscrita i gestiona la Comissió de Preus, òrgan col·legiat assessor que exerceix competències i funcions en matèria d'intervenció de preus d'aigua.

 

i) La Secretaria General de la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Medi Natural té atribuïda la competència d'instrucció dels procediments sancionadors.

3. Les delegacions territorials d'Educació de Menorca, d'Eivissa i de Formentera, sota la dependència directa del conseller d'Educació i Universitats, exerceixen les funcions relatives a la coordinació administrativa en l'àmbit educatiu de les illes respectives.

4. Les direccions generals exerceixen les competències que els assignen els articles 15 i 16 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de regim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, amb relació als àmbits materials definits, en cada cas, en el article 2 d'aquest Decret.

5. Els òrgans directius exerceixen també la funció d'executar els plans i acords nacionals i internacionals relatius a les matèries de les seves competències.

6. Les secretaries generals i les direccions generals, així com els òrgans directius assimilats, exerceixen les funcions de responsables del tractament de les dades personals dels procediments o processos en relació amb les seves competències.

Disposició addicional primera

1. Els ens del sector públic instrumental de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears s'adscriuen a les conselleries de la manera que s'indica en l'annex 1 d'aquest Decret.

2. Els ens participats per la Comunitat Autònoma de les Illes Balears que no formen part del seu sector públic instrumental s'adscriuen a les conselleries de la manera que s'indica en l'annex 2 d'aquest Decret.

3. Les relacions que figuren en els annexos 1 i 2 no tenen caràcter exhaustiu ni excloent,  corresponent als consellers respectius adoptar les mesures adoptar les mesures per dur a terme les adaptacions necessàries per fer-ne efectiva l'adscripció o integració.

Disposició addicional segona

La competència sobre les matèries no atribuïdes expressament per aquest Decret s'entén que correspon a la conselleria competent per raó de la matèria.

Disposició addicional tercera

Les conselleries d'Economia, Hisenda i Innovació i de Presidència i Administracions Públiques han d'adoptar les mesures necessàries d'assignació i redistribució de mitjans humans, econòmics i materials per fer efectiva l'estructura de l'Administració que s'estableix en aquest Decret i, a aquest efecte, poden dictar les disposicions pertinents.

Disposició derogatòria

Queda derogat el Decret 11/2021, de 15 de febrer, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual s'estableixen les competències i l'estructura orgànica bàsica de les conselleries de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i les disposicions anterior que s'oposin al present decret.

Disposició final

Aquest Decret comença a vigir a partir del moment en què es publiqui en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

 

Palma, 10 de juliol de 2023

La presidenta​​​​​​​ Margarita Prohens Rigo

 

 

 

​​​​​​​ANNEX 1 Ens del sector públic instrumental autonòmic

 

Conselleria d'Economia, Hisenda i Innovació

Agència Tributària de les Illes Balears (ATIB)

Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT)

Fundació Balear d'Innovació i Tecnologia (FBIT)

Entitat Pública Empresarial de Telecomunicacions i Innovació de les Illes Balears (IBETEC)

 

Conselleria de Presidència i Administracions Públiques

Escola Balear d'Administració Pública (EBAP)

Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears (EPRTVIB)

Gestió d'Emergències de les Illes Balears, SAU (GEIBSAU)

Fundació Illes Balears d'Acció Exterior (FIBAE) 

 

Conselleria d'Empresa, Ocupació i Energia

Institut d'Innovació Empresarial de les Illes Balears (IDI)

Servei d'Ocupació de les Illes Balears (SOIB)

Institut Balear de Seguretat i Salut Laboral (IBASSAL)

Institut Balear de l'Energia (IBE)

 

Conselleria de Salut

Servei de Salut de les Illes Balears (IB-SALUT)

Agència de Salut Pública de les Illes Balears

Fundació Banc de Sang i Teixits de les Illes Balears

Fundació Institut d'Investigació Sanitària Illes Balears (IDISBA)

 

Conselleria d'Educació i Universitats

Institut d'Infraestructures i Serveis Educatius (IBISEC)

Consorci per al Foment d'Infraestructures Universitàries (COFIU)

Fundació per als Estudis Superiors de Música i Arts Escèniques de les Illes Balears

 

Conselleria d'Habitatge, Territori i Mobilitat

Institut Balear de l'Habitatge (IBAVI)

Serveis Ferroviaris de Mallorca (SFM)

Consorci de Transports de Mallorca (CTM)        

Institut Cartogràfic i Geogràfic de les Illes Balears (ICGIB)

Consorci per al Desenvolupament d'Actuacions de Millora i Construcció d'Infraestructures al Territori de l'Entitat Local Menor de Palmanyola

Consorci d'Infraestructures de les Illes Balears

Consorci Urbanístic per a la Millora i l'Embelliment de la Platja de Palma

 

Conselleria de Turisme, Cultura i Esports

Agència d'Estratègia Turística de les Illes Balears (AETIB)

Consorci Escola d'Hoteleria de les Illes Balears (CEH)

Institut d'Indústries Culturals de les Illes Balears (ICIB)

Institut d'Estudis Baleàrics (IEB)

Fundació Orquestra Simfònica de les Illes Balears (OSIB)

Fundació Robert Graves

Fundació per a l'Esport Balear

 

Conselleria de Famílies i Afers Socials

Institut Balear de la Dona

Institut Balear de la Joventut (IBJOVE)

Consorci de Recursos Sociosanitaris i Assistencials de les Illes Balears

Fundació d'Atenció i Suport a la Dependència i de Promoció de l'Autonomia Personal de les Illes Balears

Fundació Institut Socioeducatiu S'Estel

 

Conselleria de la Mar i del Cicle de l'Aigua

Ports de les Illes Balears

Agència Balear de l'Aigua i la Qualitat Ambiental (ABAQUA)

Consorci d'Aigües de les Illes Balears

 

 

​​​​​​​Conselleria d'Agricultura, Pesca i Medi Natural

Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA)

Institut d'Investigació y Formació Agroalimentària y Pesquera de les Illes Balears (IRFAP)

Institut Balear de la Natura (IBANAT)

Consorci per a la Recuperació de la Fauna de les Illes Balears (COFIB)

 

 

ANNEX 2 Ens en què participa la CAIB

Conselleria d'Educació i Universitats

Agència de Qualitat Universitària de les Illes Balears (AQUIB)

 

Conselleria d'Habitatge, Territori i Mobilitat

Consorci Penya-segat Port de Maó

Consorci de Mobilitat per Eivissa

Gestió Urbanística de Balears (GESTUR BALEAR)

Consorci Urbanístic per a la Millora i l'Embelliment de la Platja de Palma

Consorci per al Disseny, Construcció, Equipament i Explotació del Sistema d'Observació Costanera de les Illes Balears (SOCIB)

Consorci del Pla Mirall «Consorci Local entre la CAIB i l'Ajuntament de sa Pobla»

 

Conselleria de Turisme, Cultura i Esports

Palau de Congressos de Palma, SA

Consorci Borsa d'Allotjaments Turístics (CBAT)

Consorci Castell de Sant Carles

Consorci Ciutat Romana de Pollentia

Consorci Eivissa Patrimoni de la Humanitat

Consorci Museu Militar de Menorca i Patrimoni Històric Militar del Port de Maó i Cala Sant Esteve

Consorci Museu Marítim de Mallorca

Consorci per al Disseny, Construcció, Equipament i Explotació del Sistema d'Observació

Costanera de les Illes Balears (SOCIB)

Consorci Serra de Tramuntana Patrimoni Mundial

Fundació Santuari de Lluc

Fundació Museu i Centre Cultural de Formentera

Fundació Es Baluard Museu d'Art Modern i Contemporani

Fundació Menorquina de l'Òpera

Fundació Teatre Principal d'Inca

Fundació Área de Creació Acústica (ACA)

Fundació Teatre del Mar

Fundació Enciclopèdia de Menorca

Consorci per al Desenvolupament Esportiu de Ciutadella

Consorci Trofeu SAR Princesa Sofía – MAPFRE (en extinció)

Fundación Juegos Mundiales Universiada – Palma de Mallorca 1999 (en extinció)

 

Conselleria de Famílies i Afers Socials

Consorci de Gestió Sociosanitària d'Eivissa (en extinció)

 

Conselleria d'Agricultura, Pesca i Medi Natural

Fundació Jardí Botànic de Sóller