Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció I. Disposicions generals

PRESIDÈNCIA DE LES ILLES BALEARS

Núm. 451204
Decret 11/2023, de 10 de juliol, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual es regula l’estructura orgànica bàsica del Gabinet de la Presidència

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Amb la finalitat de concretar l'estructura orgànica bàsica de la Presidència de les Illes Balears, dict el següent

 

DECRET

Article 1

1. L'estructura orgànica bàsica de la Presidència de les Illes Balears està formada pel Gabinet de la Presidència, que és l'òrgan de suport directe a la presidenta de les Illes Balears, del qual depèn jeràrquicament.

2. Correspon al Gabinet de la Presidència l'assessorament directe de la presidenta, la secretaria personal de la presidenta, la direcció dels actes públics i protocol·laris, les relacions públiques i de premsa, la seguretat de la presidenta i les relacions amb la Secretaria General de la Conselleria de Presidència. Aquestes funcions s'exerceixen a través de les unitats establertes en l'apartat 4.

3. Al capdavant del Gabinet de la Presidència hi ha un director, assimilat en rang a director general.

4. El Gabinet de la Presidència està integrat per les unitats següents:

- Secretaria de Comunicació

- Secretaria de Premsa

- Secretaria d'Estratègia

- Secretaria de Protocol i Relacions Públiques

- Secretaria de Presidència i Atenció al Ciutadà

5. Al capdavant de cada Secretaria del Gabinet hi pot haver un responsable amb la condició de personal eventual, d'acord amb l'article 20 de la Llei 1/2019, de 31 de gener, del Govern de les Illes Balears, i amb el que disposa la legislació sobre funció pública.

Article 2

Correspon al director del Gabinet de la Presidència la direcció immediata de les unitats esmentades en l'apartat 4 de l'article anterior.

Article 3

La Secretaria de Comunicació té atribuïdes les funcions de coordinació de les intervencions de la presidenta en els mitjans de comunicació, de preparació i emissió de comunicats oficials, d'informació sobre l'activitat governamental i administrativa. Així mateix, li correspon l'elaboració i seguiment de l'estratègia comunicativa del Govern, i la coordinació de la política informativa del Govern, de les conselleries i de les entitats del sector públic instrumental.

Article 4

La Secretaria de Premsa s'encarrega de les relacions amb els mitjans informatius, premsa, ràdio i televisió públiques, i de la publicitat institucional, relatius a la Presidència. Així mateix, li correspon la difusió de la informació institucional en els diferents canals de comunicació, i la supervisió, autorització i coordinació de les accions de publicitat institucional i comercial de les conselleries i entitats del sector públic autonòmic.

Article 5

La Secretaria d'Estratègia coordina les accions a les xarxes socials que afectin la política comunicativa i/o imatge del Govern, i realitza el seguiment, recollida, ordenació i difusió dins l'Administració autonòmica de les informacions publicades relatives a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears; el disseny de la identitat corporativa i la supervisió i autorització de distintius, logotips, marques o símbols d'identificació per a la difusió de la imatge institucional.

Article 6

La Secretaria de Protocol i Relacions Públiques s'encarrega de la preparació i del desenvolupament dels actes oficials, de les visites institucionals que fa i rep la presidenta, de les atencions de cortesia que comporta l'exercici del càrrec de presidenta de les Illes Balears, com també del contacte i la interlocució amb altres autoritats i amb institucions públiques i privades.

Article 7

La Secretaria de Presidència i Atenció Ciutadana presta suport tècnic i administratiu per al funcionament ordinari de les unitats de la Presidència i s'encarrega de la gestió dels mitjans materials adscrits a la Presidència, com també de les relacions amb la Secretaria General de la Conselleria de Presidència i Administracions Públiques. Així mateix, té cura de la protecció personal de la presidenta, com també del seu entorn, de la protecció dels seus vehicles i de la seu de la Presidència. També té atribuïdes les funcions d'interlocució amb els grups socials i les persones a títol individual, així com la recollida de dades relatives a les necessitats de la societat civil.

Disposició addicional

Les conselleries d'Economia, Hisenda i Innovació i de Presidència i Administracions Públiques han d'adoptar les mesures que pertoquin per a la dotació i la posada en funcionament dels òrgans i les unitats que integren l'estructura administrativa de la Presidència de les Illes Balears.

Disposició derogatòria

Queden derogades totes les disposicions de rang igual o inferior que s'oposin al que estableix aquest Decret.

Disposició final

Aquest Decret comença a vigir des del moment en què es publiqui en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

 

Palma, 10 de juliol de 2023

La presidenta​​​​​​​ Margarita Prohens Rigo