Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció I. Disposicions generals

PRESIDÈNCIA DE LES ILLES BALEARS

Núm. 450835
Decret 8/2023, de 10 de juliol, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual es determina la composició del Govern i s’estableix l’estructura de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

D'acord amb el que disposen l'article 56.1 de l'Estatut d'autonomia; els articles 10.d) i 46.3.a) de la Llei 1/2019, de 31 de gener, del Govern de les Illes Balears, i l'article 7 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, correspon a la presidenta determinar la composició del Govern i configurar l'estructura de l'Administració de la Comunitat Autònoma mitjançant la creació i l'extinció de conselleries.

Per tot això, en ús de les atribucions conferides per les disposicions esmentades, dict el següent

 

DECRET

Article 1

1. El Govern de les Illes Balears està integrat per la presidenta, el vicepresident, i els consellers i les conselleres.

2. L'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, sota la direcció del Govern, s'estructura en les conselleries següents:

- Conselleria d'Economia, Hisenda i Innovació

- Conselleria de Presidència i Administracions Públiques

- Conselleria d'Empresa, Ocupació i Energia

- Conselleria de Salut

- Conselleria d'Educació i Universitats

- Conselleria d'Habitatge, Territori i Mobilitat

- Conselleria de Turisme, Cultura i Esports

- Conselleria de Famílies i Afers Socials

- Conselleria de la Mar i del Cicle de l'Aigua

- Conselleria d'Agricultura, Pesca i Medi Natural

3. El vicepresident assumeix la titularitat de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Innovació.

Article 2

En els casos d'absència, malaltia o qualsevol altre impediment temporal en l'exercici del càrrec, la presidenta ha de ser substituïda pel vicepresident.

Article 3

1. La consellera de Presidència i Administracions Públiques exerceix la Secretaria del Consell de Govern.

2. En els supòsits en què pertoqui la substitució d'aquest càrrec, la Secretaria del Consell de Govern ha de ser assumida pel conseller d'Economia, Hisenda i Innovació.

Disposició addicional

Les conselleries d'Economia, Hisenda i Innovació i de Presidència i Administracions Públiques han d'adoptar les mesures necessàries d'assignació i redistribució de mitjans humans, econòmics i materials per fer efectiva l'estructura de l'Administració que s'estableix en aquest Decret i, a aquest efecte, poden dictar les disposicions pertinents.

 

Disposició derogatòria

Queden derogades totes les disposicions de rang igual o inferior que s'oposin al que estableix aquest Decret.

Disposició final

Aquest Decret comença a vigir des del moment de la publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

 

Palma, 10 de juliol de 2023

La presidenta​​​​​​​ ​​​​​​​Margarita Prohens Rigo