Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció primera. Nomenaments, situacions i incidències

PRESIDÈNCIA DE LES ILLES BALEARS

Núm. 450828
Decret 7/2023, de 10 de juliol, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual es disposa el cessament dels membres del Govern de les Illes Balears

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Els articles 26 i 27 de la Llei 1/2019, de 31 de gener, del Govern de les Illes Balears, estableixen que el Govern cessa després de la celebració de les eleccions al Parlament tot i que continua en funcions fins a la presa de possessió del nou govern.

D'acord amb l'article 54.1 de l'Estatut d'autonomia de les Illes Balears, la senyora Margarita Prohens Rigo ha estat nomenada presidenta de les Illes Balears per Reial Decret 603/2023, Dde 6 de juliol, i ha pres possessió del càrrec el dia 7 de juliol de 2023.

Altrament, l'article 56.1 de l'Estatut d'autonomia estableix que la presidenta de les Illes Balears nomena i separa els membres del Govern. Per la seva banda, l'article 10 de la Llei 1/2019 atribueix a la presidenta, com a responsable de la direcció del Govern, el nomenament i el cessament dels consellers i del vicepresident, si n'hi ha.

En conseqüència, a l'efecte d'aprovar la nova estructura del Govern d'acord amb el que preveu l'article 46.3.a) de la Llei 1/2019, cal declarar primerament el cessament dels membres del Govern en funcions.

Per tot això, en ús de les facultats que m'atorga la Llei esmentada,

 

DECRET

Primer. Declarar el cessament com a membres del Govern de les Illes Balears de les persones següents, a les quals s'agraeixen els serveis prestats:

  • Senyora Mercedes Garrido Rodríguez, consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat.
  • Senyora Rosario Sánchez Grau, consellera d'Hisenda i Relacions Exteriors.
  • Senyor Iago Negueruela i Vázquez, conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball.
  • Senyora Josefa Santiago i Rodríguez, consellera d'Afers Socials i Esports.
  • Senyor Martí Xavier March i Cerdà, conseller d'Educació i Formació Professional.
  • Senyora Patricia Juana Gómez i Picard, consellera de Salut i Consum.
  • Senyor Miquel Company i Pons, conseller de Fons Europeus, Universitat i Cultura.
  • Senyor Miquel Mir Gual, conseller de Medi Ambient i Territori.
  • Senyora, María Asunción Jacoba Pía de la Concha García-Mauriño, consellera d'Agricultura, Pesca i Alimentació.

Segon. Aquest Decret té efectes des del moment de la publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

 

Palma, 10 de juliol de 2023

La presidenta Margarita Prohens Rigo