Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA DE MODEL ECONÒMIC, TURISME I TREBALL

Núm. 259760
Resolució del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball per la qual s’aprova la convocatòria informativa per concedir ajuts sobre el foment de l’ocupació de les persones amb discapacitat en empreses del mercat ordinari de treball

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

El Reial decret legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei general de drets de les persones amb discapacitat i la seva inclusió social (BOE núm. 289, de 3 de desembre), té per objecte garantir el dret a la igualtat d'oportunitats i de tracte, així com l'exercici real i efectiu de drets de les persones amb discapacitat en igualtat de condicions respecte de la resta de ciutadans i ciutadanes i, a aquest efecte, determina l'obligació dels poders públics de protegir els seus drets en diverses matèries, entre les quals figura l'ocupació.

La Llei abans esmentada dedica el capítol VI al dret al treball i preveu que les persones amb discapacitat poden exercir el seu dret al treball per mitjà de diversos tipus d'ocupació, com ara l'ocupació a empreses del mercat ordinari de treball. Així mateix, preveu el foment de l'ocupació de les persones amb discapacitat per mitjà d'ajuts que els facilitin la inclusió laboral, entre els quals esmenta les subvencions per a la contractació, l'adaptació dels llocs de treball o l'eliminació de barreres que dificultin l'accés, la mobilitat, la comunicació o la comprensió en els centres de producció.

La inserció laboral de persones amb discapacitat en el mercat ordinari de treball s'inclou anualment com un programa comú en el Pla anual de Política d'Ocupació. Així, resulta d'aplicació el Reial Decret 818/2021, de 28 de setembre, pel que es regulen els programes comuns d'activació per a l'ocupació del Sistema Nacional d'Ocupació, on s'estableixen subvencions per cada contracte de treball indefinit subscrit, igualment aplicables a la transformació en indefinits dels contractes temporals per al foment de l'ocupació per a persones amb discapacitat regulats en la Llei 43/2006, de 29 de desembre, per a la millora del creixement i de l'ocupació.

La Disposició final segona del Reial Decret 818/2021 afegeix les lletres n) “Subvencions destinades a finançar els incentius a la contractació prevists en els programes comuns d'activació per a l'ocupació del Sistema Nacional d'Ocupació” al Reial Decret 357/2006, de 24 de març, pel que es regula la concessió directa de determinades subvencions en els àmbits de l'ocupació i de la formació professional ocupacional.

El Reial decret 357/2006, de 24 de març, pel qual es regula la concessió directa de determinades subvencions en els àmbits de l'ocupació i de la formació professional ocupacional (BOE núm. 83, de 7 d'abril), exceptua del règim de concurrència competitiva els ajuts per fomentar l'ocupació de les persones amb discapacitat a què es refereix el meritat Reial Decret 818/2021.

La gestió d'aquests ajuts s'ha de fer d'acord amb el que estableix aquest Reial decret 357/2006, de 24 de març, i les normes de procediment i bases reguladores per a la concessió de subvencions que dictin les comunitats autònomes per executar-les en funció de la seva pròpia organització (Disposició addicional única, punt 2 del RD 357/2006). Així, resulta d'aplicació l'Ordre del conseller de Treball i Formació de 4 de maig de 2005 per la qual s'estableixen les bases reguladores de les subvencions en matèria de treball i formació (BOIB núm. 73, de 12 de maig), modificada per l'Ordre de la consellera de Treball i Formació de 16 de juliol de 2008 (BOIB núm. 104, de 26 de juliol).

Els ajuts prevists en aquesta convocatòria tenen el caràcter d'ajuts de minimis, d'acord amb l'article 1 i 2 del Reglament (UE) núm. 1407/2013, de la Comissió, de 18 de desembre, relatiu a l'aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea als ajuts de minimis (DOUE núm. 352, de 24 de desembre de 2013), prorrogat fins al 31 de desembre de 2023, pel Reglament (UE) 2020/972 de la Comissió de 2 de juliol de 2020, pel que es modifiquen el Reglament (UE) nº 1407/2013 en el que respecta a la seva pròrroga i el Reglament (UE) núm. 651/2014 pel que fa a la seva pròrroga i els ajustaments pertinents (DOUE núm. 215, de 7 de juliol de 2020), relatiu a l'aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de funcionament de la Unió Europea als ajuts de minimis. Són ajuts que no reuneixen tots els criteris de l'article 107, apartat 1, del Tractat, i, per tant, estan exemptes de l'obligació de notificació establerta a l'article 108 , apartat 3, del Tractat.

La convocatòria que s'aprova, s'ha inclòs en l'objectiu IV.2.10 del Pla Estratègic de Subvencions de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per als exercicis 2021-2023, aprovat per Acord del Consell de Govern de 20 de desembre de 2021 (BOIB n.º 175, de 23 de desembre).

Per tot això, de conformitat amb el que disposen l'article 15 del Text refós de la Llei de subvencions, aprovat per mitjà del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre (BOE núm. 196, de 31 de desembre), i l'article 3 de l'Ordre de bases reguladores abans esmentada, dict la següent

RESOLUCIÓ

Primer Objecte

1. Aquesta Resolució té per objecte aprovar la convocatòria informativa d'ajudes per a les empreses, les persones treballadores autònomes i les entitats privades sense ànim de lucre del mercat ordinari de treball, que contractin, per temps indefinit a persones amb discapacitat, i podrà ser objecte de subvenció la transformació en indefinit de contractes de durada determinada, temporals i formatius subscrits amb persones treballadores amb discapacitat, d'acord amb el que preveu l'art. 47.2 a) i c) del RD 818/2021, de 28 de setembre, per la qual cosa es regulen els programes comuns d'activació per a l'ocupació del Sistema Nacional d'Ocupació.

2. Són considerades persones amb discapacitat les referides a l'article 5.b) i c) del meritat Reial decret 818/2021, de 28 de setembre, en relació amb l'art. 4.3 del Reial decret legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei general de drets de les persones amb discapacitat i de la seva inclusió social (BOE núm. 289, de 3 de desembre).

Segon Normes reguladores

Els ajuts i les bonificacions concedits com a conseqüència de l'aprovació d'aquesta convocatòria es regeixen pel Reial Decret 818/2021, de 28 de setembre, pel que es regulen els programes comuns d'activació per a l'ocupació del Sistema Nacional d'Ocupació; pel que disposa el Reial decret 357/2006, de 24 de març, pel qual es regula la concessió directa de determinades subvencions en els àmbits de l'ocupació i de la formació professional ocupacional, i pel que disposa l'Ordre del conseller de Treball i Formació de 4 de maig de 2005 per la qual s'estableixen les bases reguladores de les subvencions en matèria de treball i formació, modificada per Ordre de la consellera de Treball i Formació de 16 de juliol de 2008.

Tercer Partides pressupostàries

1. El crèdit inicialment assignat als ajuts que estableix aquesta convocatòria és de quatre-cents mil euros (400.000€), distribuïts de la manera següent amb càrrec a les partides pressupostàries indicades a continuació dels pressuposts vigents de la Comunitat Autònoma:

a) Programa 1: sol·licituds d'activitat subvencionable entre l'1 d'octubre de 2022 fins al 30 de setembre de 2023.

  • 12401 322A01 47000.00 23021.......................................... 264.700,00 €
  • 12401 322A01 48000.00 23021.......................................... 104.050,00 €

b) Programa 2: sol·licituds no resoltes per causes no imputables als sol·licitants corresponents a la convocatòria anterior aprovada per la Resolució de 20 de juny de 2022 del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball per la qual s'aprova la convocatòria informativa per concedir ajuts sobre el foment de l'ocupació de les persones amb discapacitat en empreses del mercat ordinari de treball (BOIB núm. 81, de 23 de juny) i Resolució de 5 de juliol del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball de 2 de juliol de 2021 per la qual s'aprova la convocatòria informativa per concedir ajuts sobre el foment de l'ocupació de les persones amb discapacitat en empreses del mercat ordinari de treball (BOIB núm. 91, de 8 de juliol)

  • 12401 322A01 47000.00 23021.......................................... 15.300,00 €
  • 12401 322A01 48000.00 23021.......................................... 15.950,00 €

L'assignació a cada una de les partides és vinculant per l'import total i no per cada partida.

2. La concessió dels ajuts prevists en aquesta convocatòria queda condicionada a les disponibilitats pressupostàries que estableix el punt anterior, sens perjudici que el crèdit inicialment assignat es pugui ampliar en funció de la disponibilitat pressupostària del fons finalista indicat.

3. Es fa constar que els ajuts es financen amb càrrec als fons rebuts del Servei Públic d'Ocupació Estatal del Ministeri de Treball i Economia Social.

Quart Àmbit temporal i territorial d'aplicació

1. El termini per iniciar i mantenir la contractació indefinida de persones amb discapacitat, la seva incorporació a cooperatives de treball associat i les societats laborals o la transformació de contractes temporals en indefinits, com també per iniciar i dur a terme l'adaptació de llocs de treball i la dotació de mitjans de protecció personal, comprèn des de l'1 d'octubre de 2022 fins al 30 de setembre de 2023.

2. No obstant això, d'acord amb el que disposa el segon paràgraf de l'article 3.6 de l'Ordre del conseller de 4 de maig de 2005, tenint en compte que en l'anterior convocatòria no es varen resoldre totes les sol·licituds presentades per causes no imputables als beneficiaris, aquestes sol·licituds s'han de resoldre amb càrrec a les partides previstes en el programa 2 del punt tercer d'aquesta convocatòria dels pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de l'any 2023.

De forma extraordinària, tenint en compte que es va produir la dilació de la tramitació dels expedients corresponents a la convocatòria de l'any 2021 i 2022, per causa no imputable als interessats, sense que es poguessin resoldre a temps els expedients, de forma extraordinària, en aquesta convocatòria es crea un programa 2 per tal de fer front a les actuacions subvencionables de les convocatòries anteriors que no es varen poder resoldre favorablement. Per a aquest programa 2 hauran de presentar les sol·licituds corresponents als annexos per tal que es puguin resoldre per l'òrgan competent, amb càrrec a les partides previstes en el programa 2 del punt tercer d'aquesta convocatòria dels pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de l'any 2023.

3. Per tal que les empreses, les persones treballadores autònomes i les entitats privades sense ànim de lucre sol·licitants es puguin beneficiar dels ajuts, el centre de treball on les treballadores i/o els treballadors amb discapacitat presten el seu servei ha d'estar ubicat a la comunitat autònoma de les Illes Balears.

Cinquè Beneficiaris

Poden ser beneficiàries dels ajuts i de les subvencions que estableix aquesta convocatòria:

a) Les empreses, les persones treballadores autònomes i les entitats privades sense ànim de lucre que contractin per temps indefinit persones amb discapacitat o que transformin en indefinits els contractes temporals de foment de l'ocupació per a persones amb discapacitat que regula la disposició addicional primera de la Llei 43/2006, de 29 de desembre, per a la millora del creixement i de l'ocupació.

b) Les cooperatives de treball associat i les societats laborals que incorporin persones amb discapacitat com a socis.

Sisè Selecció dels beneficiaris

1. El règim de concessió dels ajuts que estableix aquesta convocatòria és el de concessió directa, prèvia sol·licitud, de conformitat amb l'article 2.1.a) del Reial decret 357/2006, de 24 de març.

2. En aplicació de l'article 5.5 de les bases reguladores aprovades per mitjà de l'Ordre del conseller de Treball i Formació de 4 de maig de 2005, per concedir els ajuts que estableix aquesta convocatòria s'ha d'aplicar un criteri de resolució per rigorós ordre d'entrada de les sol·licituds en el registre general de la Conselleria de Model Econòmic, Turisme i Treball o per qualsevol de les formes previstes en Dret d'acord amb l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions  Públiques, amb la documentació prevista a la convocatòria, fins a cobrir la disponibilitat pressupostària, ja que no són necessàries la comparació i la prelació en un únic procediment de totes les sol·licituds entre si.

3. En el supòsit que la presentació de sol·licituds coincideixi en el temps, s'han de tenir en compte com a criteris objectius de concessió el tipus de discapacitat de la treballadora o del treballador que es contracti i el grau de discapacitat, de manera que, en aquest supòsit de coincidència cronològica, tenen preferència les contractacions de persones amb discapacitat psíquica sobre les de persones amb discapacitat física i els graus de discapacitat superiors sobre els inferiors.

4. Així mateix, les sol·licituds de subvenció es poden resoldre individualment, encara que no hagi acabat el termini d'admissió, a mesura que es presentin en el registre general de la Conselleria de Model Econòmic, Turisme i Treball. En el cas que s'exhaureixin els crèdits que estableix l'apartat tercer d'aquesta convocatòria abans d'acabar el termini de presentació, s'ha de suspendre la concessió de nous ajuts mitjançant una resolució que s'ha de publicar en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

5. No obstant el que ha estat exposat, en cas que dins l'expedient no consti la documentació que es requereix en aquesta Resolució i una vegada s'hagi requerit d'acord amb l'apartat novè.5, la data de presentació de l'esmena és la que estableix l'ordre de prelació per a l'atorgament de la subvenció.

Setè Quantia dels ajuts

1. D'acord amb l'article 48 del Reial decret 818/2021, les quanties de referència de les subvencions destinades al finançament de les mesures a les empreses i treballadors autònoms que contractin a temps indefinit (inicial o transformació de contracte temporal en indefinit) i a jornada completa persones amb discapacitat tenen dret a una subvenció de cinc mil cinc-cents euros (5.500 €) per cada contracte de treball signat amb caràcter general, sis mil euros (6.000€) si la persona a la qual es fa la contractació indefinida inicial és dona o major de 45 anys, o que pertany a qualsevol altre col·lectiu vulnerable que determini el servei públic d'ocupació competent.

Quan  la contractació indefinida inicial o transformació de contracte temporal en indefinit es faci amb persones amb discapacitat que presentin majors dificultats d'accés al mercat de treball, segons el que preveu l'article 5.c) de l'esmentat Reial decret (persones amb paràlisi cerebral, amb trastorn de la salut mental, amb  discapacitat intel·lectual o amb trastorn de l'espectre de l'autisme, amb un grau de discapacitat reconegut igual o superior al 33%, així com les persones amb discapacitat física o sensorial amb un grau de discapacitat reconegut igual o superior al 65%)  la subvenció serà de set mil euros (7.000€), set mil cinc-cents (7.500€) si la persona contractada és dona o major de 45 anys, o que pertany a qualsevol altre col·lectiu vulnerable que determini el servei públic d'ocupació competent. El contracte per temps indefinit que es concerti a temps parcial, la subvenció indicada s'ha de reduir proporcionalment a la jornada pactada.

Les cooperatives de treball associat i societats laborals que incorporin persones amb discapacitat com a sòcies tindran dret als beneficis establerts en aquest programa a un ajut per les quanties expressades en el punt anterior.

Quan el contracte per temps indefinit o la incorporació com a sòcia o soci es concerti a temps parcial, la subvenció indicada s'ha de reduir proporcionalment a la jornada pactada.

2. De conformitat amb l'article 49 del Reial decret 818/2021, també poden sol·licitar un ajut màxim de mil vuit-cents euros (1.800 €), compatible amb l'anterior, per cada persona amb discapacitat contractada o incorporada com a sòcia en cooperatives de treball associat, destinat a l'adaptació dels llocs de treball o a la dotació de mitjans de protecció personal necessaris per evitar accidents laborals a la persona amb discapacitat contractada.

3. L'article 47.2 a) del Reial Decret 818/2021, estableix que podrà ser objecte de subvenció la transformació en indefinit de contractes de durada determinada, temporals i formatius subscrits amb persones treballadores amb discapacitat.

Vuitè Requisits

1. La persona amb discapacitat ha d'estar desocupada i ha de figurar inscrita en l'oficina d'ocupació corresponent en el moment de la contractació.

2.  Tal com es preveu a l'article 11.2 del Reial Decret 818/2021, cada contractació indefinida incentivada ha de suposar un increment net de la plantilla fixa del beneficiari, no computant per al càlcul de tal increment net les variacions que es produeixin entre el col·lectiu de treballadors que integren la plantilla com a conseqüència de la renúncia voluntària, del reconeixement de la discapacitat o incapacitat laboral permanent total o parcial, de la jubilació, de la baixa per defunció, de les modificacions per reducció voluntària del temps de treball o per l'acomiadament disciplinari procedent, així com, en el cas de subrogacions, per les causes legals estipulades.

3. El lloc de treball que ocupi la persona amb discapacitat ha de ser adequat a la seva discapacitat. A aquest efecte, la Direcció General de Treball i Salut Laboral ha de sol·licitar un informe dels equips multiprofessionals sobre l'adequació del lloc de treball a la discapacitat de les treballadores o dels treballadors contractats o de les sòcies o dels socis incorporats.

4. Quant als ajuts destinats a l'adaptació del lloc de treball o a la dotació de mitjans especials de protecció personal, la necessitat de l'adaptació o de la dotació ha de tenir l'informe favorable de la Inspecció de Treball i Seguretat Social. Igualment, s'ha d'aportar el pressupost de la despesa que s'hagi d'efectuar o la factura que acrediti l'adaptació o la dotació corresponent.

5. Els beneficiaris han d'estar al corrent de les seves obligacions tributàries amb l'Estat i amb la Comunitat Autònoma de les Illes Balears abans de la proposta de resolució. La sol·licitud dels ajuts comporta l'autorització a la Conselleria de Model Econòmic, Turisme i Treball perquè pugui comprovar d'ofici que l'entitat sol·licitant està al corrent d'aquestes obligacions, excepte en el cas de denegació expressa del consentiment, supòsit en què l'empresa o entitat sol·licitant haurà d'aportar el certificat corresponent, juntament amb la sol·licitud dels ajuts.

6. Els beneficiaris també han d'acreditar que estan al corrent de les seves obligacions amb la Seguretat Social. La sol·licitud dels ajuts comporta l'autorització a la Conselleria de Model Econòmic, Turisme i Treball perquè pugui comprovar d'ofici que l'entitat sol·licitant està al corrent d'aquestes obligacions, sens perjudici que pugui aportar el certificat acreditatiu corresponent emès per la Tresoreria General de la Seguretat Social juntament amb la sol·licitud.

7. No s'ha d'estar sotmès a cap de les prohibicions per beneficiar-se de la subvenció que estableix l'apartat 1 de l'article 10 del Text refós de la Llei de subvencions, aprovat per mitjà del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre.

8. S'ha d'acreditar que s'ha duit a terme l'organització preventiva per mitjà d'alguna de les modalitats que estableix el capítol III del Reial decret 39/1997, de 17 de gener, pel qual s'aprova el Reglament dels serveis de prevenció (BOE núm. 27, de 31 de gener); que s'ha efectuat l'auditoria corresponent, si escau, de conformitat amb el que disposa el capítol V del mateix Reial decret.

9. No haver estat  sancionades o condemnades en els tres darrers anys per exercir o tolerar pràctiques laborals considerades discriminatòries per raó de sexe o de gènere, sancionades per resolució administrativa firma o condemnades per sentència judicial firma, d'acord amb l'article 11 de la Llei 11/2016, de 28 de juliol, d'igualtat de dones i homes.

10. A més, per beneficiar-se dels ajuts que estableix aquesta convocatòria, les empreses i les cooperatives de treball associat han d'estar d'alta en la declaració censal i tenir assignat un codi de compte de cotització.

Novè Termini i forma de presentació de sol·licituds

1. El termini per presentar les sol·licituds comença el tercer dia hàbil següent al de la publicació d'aquesta convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i acaba el dia 6 d'octubre de 2023.

2. Les persones interessades han de presentar les sol·licituds de forma electrònica mitjançant el tràmit telemàtic que estarà disponible al procediment publicat a la Seu Electrònica d'aquesta Administració, al qual, de conformitat amb l'article 66.6 de la Llei 39/2015, s'hi haurà d'adjuntar la sol·licitud específica del procediment que estarà disponible a la Seu Electrònica d'aquesta Administració, signada electrònicament.

En cas de presentar-la de manera presencial, l'Administració, conforme a allò que estableix l'article 68.4 de la Llei 39/2015, els requerirà perquè la realitzin en la forma indicada anteriorment. A aquests efectes, es considerarà com a data de presentació de la sol·licitud aquella en què s'hagi dut a terme l'esmena.

No es tindran per presentades en el registre les sol·licituds que es presentin per qualsevol altra via telemàtica diferent d'aquest tràmit telemàtic.

3. De conformitat amb l'article 14.2 de la Llei 39/2015, estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions públiques per efectuar qualsevol tràmit d'aquest procediment administratiu, almenys, els subjectes següents:

a) Les persones jurídiques.

b) Les entitats sense personalitat jurídica.

c) Els qui representin un interessat que estigui obligat a relacionar-se electrònicament amb l'Administració.

Les persones físiques poden escollir en tot moment si es comuniquen amb aquesta administració pública a través de mitjans electrònics o no, i poden modificar el mitjà de comunicació escollit en qualsevol moment del procediment.

D'acord amb l'article 68.4 de la Llei 39/2015, si algun dels subjectes a què fa referència l'article 14.2 presenta la seva sol·licitud presencialment, les administracions públiques han de requerir l'interessat perquè l'esmeni a través de la presentació electrònica. A aquest efecte, es considera com a data de presentació de la sol·licitud aquella en què s'hagi duit a terme l'esmena.

4. Quan el sol·licitant sigui una persona jurídica, ha d'efectuar la sol·licitud dels ajuts per mitjà del seu representant legal degudament acreditat.

5. Si la sol·licitud no reuneix els requisits legals i els que exigeixen les bases reguladores i aquesta convocatòria, s'haurà de requerir la persona interessada perquè en el termini de deu dies esmeni la falta o presenti els documents preceptius, amb la indicació que, si no ho fa, es considerarà que desisteix de la seva petició, amb la resolució prèvia que s'ha de dictar en els termes que estableix l'article 21 de la Llei 39/2015 abans esmentada.

Desè Documentació

1. Juntament amb la sol·licitud en model oficial, les entitats sol·licitants han d'aportar la documentació següent:

a) Model de sol·licitud de la convocatòria.

b) Acreditació de la representació que té la persona que signa la sol·licitud per actuar davant l'Administració pública. La Direcció General de Treball i Salut Laboral, de conformitat amb l'article 28.2 de la Llei 39/2015 esmentada, podrà consultar les bases de dades corresponents al DNI, excepte que la persona representant s'hi hagi oposat expressament, supòsit en què haurà d'aportar fotocòpia del seu DNI.

c) Fotocòpia del contracte de treball indefinit signat amb el treballador o la treballadora en model oficial.

d) Fotocòpia del contracte de treball temporal transformat en indefinit, quan pertoqui.

e) Fotocòpia del certificat que acrediti el grau de discapacitat, expedit per l'organisme competent.

f) Quant a les dades personals, de demanda d'ocupació i de la Seguretat Social de la persona contractada o incorporada com a sòcia, la Direcció General de Treball i Salut Laboral, de conformitat amb l'article 28.2 de la Llei 39/2015 esmentada, podrà efectuar les gestions següents, excepte que la persona interessada s'hi hagi oposat expressament, supòsit en què haurà d'aportar la documentació corresponent:

 

— Consultar les bases de dades corresponents al DNI de la persona contractada o incorporada com a sòcia.

— Obtenir un certificat del servei públic d'ocupació que acrediti la inscripció com a persona desocupada de la persona contractada o incorporada com a sòcia.

— Obtenir un informe de vida laboral de la persona contractada o incorporada com a sòcia, emès per la Tresoreria General de la Seguretat Social.

 

g) En el cas d'incorporació com a sòcia o soci en cooperatives de treball associat, certificat expedit per la persona titular de l'òrgan estatutari a qui correspongui aquesta funció, en el qual es faci constar la data d'alta i la permanència com a sòcia de la persona amb discapacitat incorporada.

h) Memòria descriptiva del lloc de treball.

i) Fotocòpia de l'alta en la declaració censal i de l'assignació del codi de compte de cotització de l'empresa o cooperativa de treball associat que sol·licita els ajuts.

j) Per acreditar l'increment net de la plantilla fixa de l'entitat beneficiària, ha d'aportar informe de vida laboral del codi compte de cotització dels dotze mesos immediatament anteriors a la contractació indefinida inicial o transformació del contracte temporal en indefinit pel qual es sol·licita l'ajut.

k) Declaració responsable de què l'entitat compleix amb l'article 11.2 del Reial Decret 818/2021, on cada contractació indefinida incentivada ha de suposar un increment net de la plantilla fixa del beneficiari, no computant per al càlcul de tal increment net, las variacions que es produeixin entre el col·lectiu de treballadors/es que integren la plantilla com a conseqüència de la renúncia voluntària, del reconeixement de la discapacitat o incapacitat laboral permanent total o parcial, de la jubilació, de la baixa per defunció, de les modificacions per reducció voluntària del temps de treball o per l'acomiadament disciplinari procedent, així com, en el cas de subrogacions, per les causes legals estipulades.                    

l) Respecte de l'acreditació de les obligacions tributàries, la sol·licitud d'ajuts implica l'autorització a la Conselleria de Model Econòmic, Turisme i Treball perquè pugui obtenir de l'Agència Estatal de l'Administració Tributària la informació relativa al compliment d'aquestes obligacions, excepte en el cas de denegació expressa del consentiment, supòsit en què l'empresa o entitat sol·licitant haurà d'aportar el certificat corresponent juntament amb la sol·licitud dels ajuts.

m) Quant a l'acreditació del requisit d'estar al corrent de les obligacions amb la Seguretat Social, la sol·licitud dels ajuts implica l'autorització a la Conselleria de Model Econòmic, Turisme i Treball perquè pugui obtenir de la Tresoreria General de la Seguretat Social la informació acreditativa del compliment d'aquesta obligació, si bé l'entitat també el pot presentar juntament amb la sol·licitud dels ajuts.

n) Declaració responsable en què es facin constar les subvencions o els ajuts que, per a la mateixa finalitat, s'hagin obtingut de qualsevol administració o ens públic o privat nacional, de la Unió Europea o d'organismes internacionals, com també les que s'hagin sol·licitat o, si s'escau, una declaració expressa de no haver-ne demanat cap.

S'hi ha de fer constar, a més, una declaració sobre tots els ajuts de minimis rebuts durant els tres anys anteriors a la data de la sol·licitud, com també dels sol·licitats pendents de resoldre.

L'import màxim total d'ajuts públics atorgat en concepte d'ajuts de minimis que una empresa pot rebre durant un període de tres anys no pot superar la quantitat de dos-cents mil euros (200.000 €), excepte en el cas d'empreses del sector del transport per carretera, en què el màxim és de cent mil euros (100.000 €) en el mateix període, d'acord amb el Reglament (UE) núm. 1407/2013 de la Comissió, de 18 de desembre, prorrogat pel Reglament 2020/972, de la Comissió, de 2 de juliol de 2020, relatiu a l'aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat CE als ajuts de minimis (DOUE núm. L352, de 24 de desembre). 

L'entitat sol·licitant ha de declarar les situacions noves que es puguin produir pel que fa al cas mitjançant un escrit que ha de presentar a la Direcció General de Treball i Salut Laboral, en el termini de quinze dies comptadors des de la data en què se li concedeixi la subvenció o presenti noves sol·licituds d'ajuts.

o) Declaració de no estar sotmès a cap de les prohibicions per ser beneficiari de l'ajut establertes legalment.

p) Declaració de no haver estat  sancionades o condemnades en els tres darrers anys per exercir o tolerar pràctiques laborals considerades discriminatòries per raó de sexe o de gènere, sancionades per resolució administrativa ferma o condemnades per sentència judicial ferma, d'acord amb l'article 11 de la Llei 11/2016, de 28 de juliol, d'igualtat de dones i homes.

q) Documentació que acrediti que l'empresa o entitat ha duit a terme l'organització de l'activitat preventiva i l'auditoria corresponent, si escau, de conformitat amb el que disposen la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscs laborals; el Reial decret 39/1997, de 17 de gener, pel qual s'aprova el Reglament dels serveis de prevenció, i l'Ordre del Ministeri de Treball i Afers Socials de 27 de juny de 1997 per la qual es desplega el Reglament de serveis de prevenció.

r) Imprès de declaració de dades bancàries.

El model corresponent el podeu trobar a l'adreça electrònica:

 

https://www.caib.es/seucaib/ca/202/administraciones/tramites/servicio/4486284.

 

s) A més, en el supòsit de sol·licitud d'ajuts per a adaptació del lloc de treball o dotació de mitjans de protecció personal:

 

— Fotocòpia del contracte de treball subscrit amb la persona amb discapacitat.

— Memòria de la necessitat de l'activitat.

— Pressupost de les despeses que s'hagin d'efectuar o factura que acrediti la realització efectiva de l'adaptació o la dotació.

 

La Direcció General de Treball i Salut Laboral ha de sol·licitar un informe de la Inspecció de Treball i Seguretat Social sobre la necessitat de l'adaptació o de la dotació. Un informe negatiu suposarà la denegació dels ajuts.

t) La certificació del grau de discapacitat determinat pels Equips Multiprofessionals en resolució motivada, mitjançant els barems establerts al Real Decret 1971/1999, de 23 de desembre, de procediment per al reconeixement, declaració i qualificació del grau de discapacitat.

2. Excepcionalment, si la Direcció General de Treball i Salut Laboral no pot consultar o obtenir la documentació prevista en les lletres b), f) i t) del punt anterior, es pot sol·licitar l'aportació a la persona interessada, tal com preveuen l'article 28.3 de la Llei 39/2015 indicada i l'article 2.1.e) del Reial decret 1671/2009, de 6 de novembre, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 11/2007, de 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics.

Onzè Instrucció i resolució del procediment

1. L'òrgan competent per instruir el procediment de tramitació de sol·licituds és la Direcció General de Treball i Salut Laboral.

2. El conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball ha de resoldre motivadament les sol·licituds, a proposta de la directora general de Treball i Salut Laboral i amb l'informe previ de la tècnica o del tècnic competent. En les resolucions de concessió s'ha de fixar amb caràcter definitiu la quantia individual de la subvenció.

3. El termini màxim per dictar i notificar la resolució és d'un mes comptador des que s'hagi completat la documentació referida en els apartats vuitè, punts 2 i 3, i desè d'aquesta convocatòria. Transcorregut aquest termini sense que s'hagi dictat una resolució expressa, la sol·licitud s'ha d'entendre desestimada.

4. La notificació de la resolució s'ha de dur a terme amb les exigències i en la forma que regulen els articles 40 i següents de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre.

Dotzè Justificació i pagament

1. Per pagar els ajuts que estableix l'apartat setè, punt 1, d'aquesta convocatòria, atès que el seu objecte és la contractació de persones amb discapacitat desocupades, la seva incorporació com a sòcies en cooperatives de treball associat o la transformació en indefinits dels contractes temporals de foment de l'ocupació per a persones amb discapacitat que regula la disposició addicional primera de la Llei 43/2006, és suficient la documentació relativa a la contractació de les treballadores o dels treballadors amb discapacitat aportada en l'expedient.

2. Pel que fa al pagament dels ajuts que estableix l'apartat setè, punt 2, també és suficient la documentació aportada amb la sol·licitud quan s'hagi justificat la despesa per mitjà de factures o documents equivalents i la documentació que n'acrediti el pagament efectiu.

No obstant això, en els casos en què amb la sol·licitud només s'hagi aportat el pressupost de la despesa que s'hagi d'efectuar, abans del pagament s'haurà de justificar, mitjançant l'aportació de les factures corresponents, la realització de la despesa efectuada per adaptar el lloc de treball o per dotar de mitjans de protecció la treballadora o el treballador amb discapacitat i la documentació que n'acrediti el pagament efectiu.

Com a mínim, s'ha de justificar l'import de la subvenció concedida, ja que en aquest programa l'ajut no s'estableix aplicant un percentatge sobre la despesa pressupostada per l'entitat sol·licitant sinó que consisteix en una quantitat determinada establerta en la convocatòria (1.800 €) per cada persona amb discapacitat contractada o incorporada.

La justificació s'ha de documentar per mitjà del compte justificatiu, que s'ha de compondre dels documents següents, de conformitat amb els models que s'adjunten a aquesta convocatòria com a annex 1:

a) Memòria de les activitats duites a terme i dels criteris objectius d'imputació, per a la correcta comprensió de l'activitat efectivament realitzada i la seva relació amb el projecte presentat per l'entitat beneficiària, i l'aprovació per l'Administració. A més, la memòria ha d'incloure tota la informació necessària per a la correcta interpretació i comprensió de la justificació de despeses presentada i la seva imputació al projecte.

b) Relació dels justificants imputats, mitjançant una llista numerada, ordenada sistemàticament i detallada de tots els documents que permetin l'acreditació del compliment de les condicions imposades de la subvenció, com també del seu cost.

c) Documentació justificativa de les despeses efectuades, que ha d'incloure una còpia acarada de les factures i d'altres documents de valor probatori equivalent com també la documentació que n'acrediti el pagament efectiu i que s'ha d'ajustar a les previsions establertes en el Reial decret 1619/2012, de 30 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament pel qual es regulen les obligacions de facturació (BOE n.º 289, de 1 de desembre).

El 27 de octubre de 2023 és la data límit per presentar el compte justificatiu a la Direcció General de Treball i Salut Laboral. No obstant això, si en la data indicada no s'ha resolt l'expedient o no s'ha notificat la resolució, el termini màxim de justificació s'establirà en aquesta, sense que pugui excedir de la data límit per fer les propostes de pagament que estableixi la corresponent Ordre de tancament de l'exercici.

3. D'acord amb l'article 40.3 del text refós de la Llei de subvencions, quan l'import de la despesa subvencionable superi les quanties establertes en la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (BOE núm. 272, de 9 de novembre), per al contracte menor (40.000 € en el cas de contractes d'obra, de concessió d'obres o de concessió de serveis o 15.000 € quan es tracti de contractes de serveis i subministres), l'entitat beneficiària ha de sol·licitar i aportar a l'expedient com a mínim tres ofertes de proveïdors diferents, amb caràcter previ a la contractació del compromís per a la prestació de serveis o el lliurament del bé, llevat que per les característiques especials de les despeses subvencionables no hi hagi en el mercat un nombre suficient d'entitats que el subministrin o el prestin, o llevat que la despesa s'hagi efectuat abans de la sol·licitud de la subvenció.

Tretzè Obligacions de les entitats beneficiàries

A més de les obligacions que estableix l'article 11 del Text refós de la Llei de subvencions, les entitats beneficiàries tenen les obligacions específiques següents:

a) Les entitats beneficiàries estan obligades a mantenir l'estabilitat en l'ocupació de les treballadores i dels treballadors amb discapacitat contractats a l'empara del Reial decret 818/2021, de 28 de setembre, per un temps mínim d'un any comptador des de la contractació, i no els poden acomiadar sense causa justificada. En cas de vacants, els hauran de substituir per altres treballadores o treballadors amb discapacitat amb un contracte d'idèntiques característiques. En aquest cas, les entitats no generen dret a la percepció de nous ajuts.

b) A l'any, les beneficiàries dels ajuts han de trametre a la Direcció General de Treball i Salut Laboral una relació de les treballadores i/o dels treballadors pels quals es varen concedir els ajuts i la seva permanència en l'entitat. En cas de cessament, s'han de comunicar les dades de les treballadores i/o dels treballadors que els han substituït d'acord amb l'article 11 del Reial decret 818/2021 esmentat.

c) Les entitats beneficiàries estan obligades a mantenir els requisits exigits per a la concessió dels ajuts i a sotmetre's a les actuacions de comprovació que l'Administració consideri necessàries, com també a facilitar la documentació que els sigui requerida i a sotmetre's als controls financers corresponents.

d) L'incompliment de les obligacions de les entitats beneficiàries significa l'obligació de reintegrar les quantitats percebudes. El reintegrament ha de ser total en el supòsit d'acomiadaments declarats improcedents; si el cessament de la treballadora o del treballador amb discapacitat és per una altra causa no imputable a l'empresa, el reintegrament en el cas de vacant no coberta serà proporcional al temps que manqui per complir l'any.

Catorzè Règim de minimis

1. Els ajuts concedits a l'empara d'aquesta convocatòria estan sotmesos al règim de minimis, en els termes que estableix el prorrogat Reglament (UE) núm. 1407/2013 de la Comissió, de 18 de desembre, relatiu a l'aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat CE als ajuts de minimis (DOUE núm. L352, de 24 de desembre). Aquesta circumstància s'ha de fer constar expressament en la resolució de concessió de les subvencions.

2. A aquest efecte, les entitats sol·licitants han d'aportar també una declaració sobre tots els ajuts de minimis rebuts durant els tres anys anteriors a la data de la sol·licitud, com també sobre els que hagin sol·licitat i estiguin pendents de resoldre o, si s'escau, una declaració de no haver-ne sol·licitat cap.

3. L'import màxim total d'ajuts públics atorgat en concepte d'ajuts de minimis que una empresa pot rebre durant un període de tres anys, a partir de la concessió del primer ajut d'aquesta mena, no pot superar la quantitat de dos-cents mil euros (200.000 €), a excepció dels supòsits d'empreses que operin en el sector de transport per carretera, en què l'ajut total de minimis concedit no pot ser superior a cent mil euros (100.000 €) en un període de tres anys, d'acord amb el que disposa el Reglament (UE) núm. 1407/2013 de la Comissió, de 18 de desembre, abans esmentat, prorrogat pel Reglament 2020/972, de la Comissió, de 2 de juliol de 2020.

4. El període de tres anys que s'ha de tenir en compta a efectes del referit Reglament, ha d'avaluar-se amb caràcter permanent de manera que, per cada nova subvenció amb ajuda de minimis, s'hauria de prendre en consideració l'import total d'ajuts de minimis concedida en l'exercici fiscal en qüestió i durant els dos exercicis fiscals anteriors.

Quinzè Compatibilitat de les subvencions

Les subvencions que estableix aquesta convocatòria no poden superar, en concurrència amb altres ajuts per a la mateixa finalitat, el seixanta per cent (60 %) del cost salarial anual corresponent al contracte que hi dóna dret.

A aquest efecte, les entitats sol·licitants estan obligades a comunicar a la Conselleria de Model Econòmic, Turisme i Treball la sol·licitud o l'obtenció d'altres subvencions per a la mateixa finalitat. Aquesta comunicació s'ha de fer dins el termini de tres dies hàbils des de la sol·licitud o l'obtenció de la subvenció concurrent i, en tot cas, abans de la justificació de l'aplicació que s'hagi de donar als fons percebuts.

Setzè Reintegrament de les subvencions

1. A més de les causes d'invalidesa i de revocació de la resolució de concessió, els casos que preveu l'article 44 del text refós de la Llei de subvencions generen l'obligació de reintegrar totalment o parcialment les quantitats percebudes, com també l'exigència d'interès de demora des de la data del pagament de la subvenció fins que s'acordi la procedència del reintegrament.

2. En el cas d'incompliments parcials, s'ha de determinar la quantitat que ha de reintegrar l'entitat beneficiària d'acord amb el principi de proporcionalitat segons els costs justificats i les actuacions acreditades de conformitat amb el que disposen l'article 44.2 del text refós de la Llei de subvencions i l'article 13 de l'Ordre de bases reguladores.

3. El procediment de reintegrament s'ha d'iniciar d'ofici per mitjà d'una resolució de l'òrgan competent i s'ha de regir per les disposicions generals sobre procediments administratius que contenen la legislació estatal bàsica i el Text refós de la Llei de subvencions, com també les disposicions reglamentàries de desplegament i la legislació de finances.

4. Segons l'art. 8.4 del Reial decret 818/2021, no seran compatibles amb les subvencions que es concedeixin a l'empara d'aquest Reial decret les previstes per als mateixos conceptes al capítol II del Reial decret 1451/1983, d'11 de maig, pel qual en compliment del que preveu la Llei 13/1982, de 7 d'abril, es regula l'ocupació selectiva i les mesures de foment de l'ocupació de treballadores i treballadors amb discapacitat.

Dessetè Procediment sancionador

Si, com a conseqüència de la tramitació de l'expedient de reintegrament, s'observa cap de les infraccions tipificades en el títol V del text refós de la Llei de subvencions, s'haurà de seguir el procediment sancionador corresponent que estableix l'article 62 del mateix Text refós, sens perjudici del que disposa el text refós de la Llei sobre infraccions i sancions en l'ordre social, aprovat per mitjà del Reial decret legislatiu 5/2000, de 4 d'agost (BOE núm. 189, de 8 d'agost).

Devuitè Interpretació i execució

El conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball pot dictar les resolucions, circulars i instruccions que siguin necessàries per interpretar i executar aquesta convocatòria.

Denovè Efectes

Aquesta Resolució esdevé efectiva el tercer dia hàbil següent al d'haver-se publicat en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Contra aquesta Resolució —que exhaureix la via administrativa— es pot interposar un recurs de reposició davant el conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball en el termini d'un mes comptador des de l'endemà d'haver-se publicat en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, d'acord amb l'article 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, i amb l'article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

 

També es pot interposar directament un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, d'acord amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

 

Palma, en data de la signatura electrònica (17 d'abril de 2023)

El conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball Iago Negueruela Vázquez

Documents adjunts