Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció segona. Oposicions i concursos

CONSELL INSULAR DE MALLORCA

INSTITUT MALLORQUÍ D'AFERS SOCIALS

Núm. 795537
Resolució de correcció dels errors observats a la Resolució de la Presidència de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials per la qual aproven la convocatòria, les bases, el temari i el barem de mèrits del procés selectiu d’estabilització pel sistema de concurs oposició per a l’ingrés com a personal laboral de les categories adscrites al grup 7 de les places de l’oferta pública extraordinària de la Residència Miquel Mir de l’IMAS per a l’any 2022 (BOIB núm. 157, de 3 de desembre)

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Antecedents

1. En el Butlletí Oficial de les Illes Balears núm. 157, de 3 de desembre de 2022, es varen publicar les versions catalana i castellana de la Resolució de la Presidència de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials per la qual aproven la convocatòria, les bases, el temari i el barem de mèrits del procés selectiu d'estabilització pel sistema de concurs oposició per a l'ingrés com a personal laboral de les categories adscrites al grup 7 de les places de l'oferta pública extraordinària de la Residència Miquel Mir de l'IMAS per a l'any 2022.

2. A la publicació de la versió en català de la Resolució esmentada, s'han observat errors materials en el Fonament de dret quart, a la part resolutiva primera, a la base 4.1 lletra g), a la base 9.6. i al títol de l'annex III.

3. A la publicació de la versió en castellà de la Resolució esmentada, s'han observat errors materials a la base 2, a la base 7, a la base 9 i a la base 10.1.

Fonaments de dret

1. L'article 109.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, estableix que les administracions públiques poden rectificar en qualsevol moment, d'ofici o a instància de les persones interessades, els errors materials, de fet o aritmètics existents en els seus actes.

2. Correspon a la Presidència de l'IMAS convocar i resoldre els procediments de selecció, establir-ne les bases, els programes i el contingut de les proves i nomenar els membres dels òrgans de selecció, d'acord amb l'article 7.2.13) dels Estatuts de l'IMAS (BOIB núm. 67, de 18 de maig de 2019) i, per tant, corregir les publicacions de correcció d'errors de les resolucions sobre aquestes matèries.

Per tot això, dict la següent

Resolució

1. Rectificar els errors observats a la versió catalana i a la versió castellana de la Resolució de la Presidència de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials per la qual aproven la convocatòria, les bases, el temari i el barem de mèrits del procés selectiu d'estabilització pel sistema de concurs oposició per a l'ingrés com a personal laboral de les categories adscrites al grup 7 de les places de l'oferta pública extraordinària de la Residència Miquel Mir de l'IMAS per a l'any 2022 (BOIB núm. 157, de 3 de desembre), en el sentit següent:

A la versió en català:

En el Fonament de dret quart, allà on diu:

«4. El sistema selectiu dels processos d'estabilització de les places que són objecte de l'oferta que compleixen amb els requisits contemplats a la disposició addicional sisena i vuitena de la Llei 20/2021, ha de ser amb caràcter excepcional el concurs de mèrits, de conformitat amb el previst a la disposició addicional sisena de la Llei 20/2021, l'article 61.6 del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de l'Estatut bàsic de l'empleat públic (TREBEP) i l'article 4 del Decret llei 6/2022»

Ha de dir:

«4. El sistema selectiu dels processos d'estabilització de les places que són objecte de l'oferta que compleixen amb els requisits contemplats a l'article 2 de la Llei 20/2021, ha de ser el concurs oposició, de conformitat amb el previst a l'article 2 de la Llei 20/2021, l'article 61.6 del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de l'Estatut bàsic de l'empleat públic (TREBEP) i l'article 3 del Decret llei 6/2022.»

A la part resolutiva, allà on diu:

«Primer.- Aprovar la convocatòria del procés selectiu d'estabilització pel sistema de concurs oposició per cobrir 1 plaça de personal laboral de la categoria Porter/portera adscrita al grup 7 de l'oferta d'ocupació pública extraordinària de la Residència Miquel Mir de l'IMAS per a l'any 2022, que es relaciona, juntament amb els requisits de titulació i altres d'específics, en l'annex I d'aquesta Resolució.

Ha de dir:

«Primer.- Aprovar la convocatòria del procés selectiu d'estabilització pel sistema de concurs oposició per cobrir 1 plaça de personal laboral de la categoria Porter/portera adscrita al grup 7 de l'oferta d'ocupació pública extraordinària de la Residència Miquel Mir de l'IMAS per a l'any 2022 derivada del procés d'estabilització de l'ocupació temporal regulat a la Llei 20/2021 , que es relaciona, juntament amb els requisits de titulació i altres d'específics, en l'annex I d'aquesta Resolució.»

A la base 4. Requisits i condicions per participar, 4.1. Requisits generals, allà on diu:

«g) Per participar en la convocatòria, s'ha d'acreditar un nivell de coneixement de llengua catalana d'acord amb els criteris que s'indiquen a continuació, llevat dels supòsits a què es refereix el punt 4.2 5.2 següent:...»

Ha de dir:

«g) Per participar en la convocatòria, s'ha d'acreditar un nivell de coneixement de llengua catalana d'acord amb els criteris que s'indiquen a continuació, llevat dels supòsits a què es refereix el punt 4.2 següent:...»

A la base 9.6. Desenvolupament de l'exercici, allà on diu:

«Grup E»

Ha de dir:

«Grup 7»

A l'annex III:Temari, allà on diu:

«TEMARI GRUP E»

Ha de dir:

«TEMARI GRUP 7»

A la versió en castellà:

A la base 2, Principios, objeto de la convocatoria y medidas específicas, allà on diu:

«2.3 El objeto de esta convocatoria es llevar a cabo el proceso de estabilización derivado de Ley 20/2021, de 28 de diciembre, con la cobertura mediante el sistema de concurso oposición de las plazas de personal laboral de las categorías adscritas a los grupos D y E que se indican en el Anexo I.»

Ha de dir:»

«2.3 El objeto de esta convocatoria es llevar a cabo el proceso de estabilización derivado de Ley 20/2021, de 28 de diciembre, con la cobertura mediante el sistema de concurso oposición de las plazas de personal laboral de las categorías adscritas al grupo 7 que se indican en el Anexo I.»

A la base 7, Admisión y exclusión de aspirantes, allà on diu:

«7.1 En el plazo máximo de dos meses, a contar desde que acabe el plazo de presentación de solicitudes, la Presidencia del IMAS dictará resolución mediante la cual se aprueba la lista provisional de personas admitidas y excluidas en el proceso selectivo, con expresión de la causa de exclusión. Esta relación debe publicarse en el Portal de Selección del IMAS y en el Sede Electrónica del IMAS.….»

«7.3 Una vez finalizado el plazo al que se refiere el párrafo anterior y subsanadas, si procede, las solicitudes, la Presidencia del IMAS dictará una resolución por la que se aprueba la lista definitiva de personas admitidas y excluidas. Esta resolución debe hacerse pública en el BOIB, en el Portal de Selección y en la Sede Electrónica del IMAS….»

Ha de dir:

«7.1 En el plazo máximo de dos meses, a contar desde que acabe el plazo de presentación de solicitudes, la Presidencia del IMAS dictará resolución mediante la cual se aprueba la lista provisional de personas admitidas y excluidas en el proceso selectivo, con expresión de la causa de exclusión. Esta relación debe publicarse en el Portal de Selección del IMAS y en el tablón de anuncios electrónico del IMAS….»

«7.3 Una vez finalizado el plazo al que se refiere el párrafo anterior y subsanadas, si procede, las solicitudes, la Presidencia del IMAS dictará una resolución por la que se aprueba la lista definitiva de personas admitidas y excluidas. Esta resolución debe hacerse pública en el BOIB, en el Portal de Selección y en el tablón de anuncios electrónico del IMAS….»

A la mateixa base 7, allà on diu:

«7.4 Las personas aspirantes disponen de un plazo de 7 días hábiles, a contar desde el día siguiente a la publicación de la lista provisional de méritos alegados, para subsanar el defecto, (error materiales o aritméticos de la declaración responsable (autobaremación).

Son considerados errores materiales o aritméticos los errores producidos como consecuencia de haber situado de forma incorrecta las valoraciones de un mérito en el apartado de otro mérito, o de haber calculado de forma incorrecta las unidades de los méritos alegados. Durante este trámite no se admite la alegación de nuevos méritos no especificados en la declaración inicial.

Una vez subsanados los errores manifestados por las personas aspirantes a la lista provisional de méritos, el Tribunal publicará la lista definitiva de méritos alegados junto con la lista definitiva de personas aspirantes que hayan superado el ejercicio de la fase de oposición, según lo dispuesto en las bases 9.7 i 10.7.»

Ha de dir:

«7.4 Las personas aspirantes disponen de un plazo de 7 días hábiles, a contar desde el día siguiente a la publicación de la lista provisional de méritos alegados, para subsanar los errores de hecho, materiales o aritméticos de la declaración responsable (autobaremación).

Son considerados errores de hecho, materiales o aritméticos los errores producidos como consecuencia de haber situado de forma incorrecta las valoraciones de un mérito en el apartado de otro mérito, o de haber calculado de forma incorrecta las unidades de los méritos alegados. Durante este trámite no se admite la alegación de nuevos méritos no especificados en la declaración inicial.

Una vez subsanados los errores manifestados por las personas aspirantes a la lista provisional de méritos, el Tribunal publicará la lista definitiva de méritos alegados junto con la lista definitiva de personas aspirantes que hayan superado el ejercicio de la fase de oposición, según lo dispuesto en la base 9.7.»

A la base 9, Fase de oposición, allà on diu:

«9. Fase de oposición

Una vez subsanados los errores manifestados por las personas aspirantes a la lista provisional de méritos, el Tribunal el tribunal publicará la lista definitiva de méritos alegados junto con la lista definitiva de personas aspirantes que hayan superado el ejercicio de la fase de oposición, con la distinción de ejercicios según se trate de plazas de administración general o que se trate de plazas de administración especial.

Las preguntas estarán distribuidas de forma equilibrada entre los distintos temas y se corresponderán al contenido del temario completo de la oposición y a la base de datos de preguntas publicadas para este proceso selectivo.

La puntuación de esta fase es un 60% de la puntuación global del concurso oposición, con una puntuación final de entre 0 y 60 puntos. Para superar el ejercicio será necesario obtener una puntuación mínima del 35% (21 puntos) de la puntuación total.»

 

Ha de dir:

«9. Fase de oposición

La fase de oposición consta de un solo ejercicio, con carácter eliminatorio, con una prueba tipo test del temario del anexo III, relacionado con las funciones comunes propias de la actividad administrativa, que es el mismo para cada subgrupo de titulación. Las preguntas estarán distribuidas de forma equilibrada entre los diferentes temas y se corresponderán al contenido del temario completo de la oposición y a la base de datos de preguntas publicadas para ese proceso selectivo.

La puntuación de esta fase es un 60% de la puntuación global del concurso oposición, con una puntuación final de entre 0 y 60 puntos. Para superar el ejercicio será necesario obtener una puntuación mínima del 35% (21 puntos) de la puntuación total.»

A la base 9.6, Desarrollo del ejercicio, allà on diu:

«Grupo 7: Es de carácter obligatorio y eliminatorio, y consistirá en responder por escrito a un cuestionario de 30 preguntas de tipo test con cuatro respuestas alternativas de las que sólo una será correcta. Las 20 primeras serán ordinarias y evaluables, y las 10 últimas serán de reserva. Todas las preguntas corresponderán al contenido del temario completo de la oposición y a la base de datos de preguntas publicadas para este proceso selectivo.

El ejercicio se calificará de 0 a 60 puntos. Cada pregunta respondida correctamente se valorará con 3 puntos; las preguntas no resueltas, tanto si figuran todas las opciones en blanco como si figuran con más de una respuesta o se ha señalado una respuesta sin apartado equivalente en las alternativas previstas en el ejercicio, o si se ha señalado una respuesta incorrecta, no se valorarán y no tienen ningún tipo de penalización.

El tiempo para desarrollar este ejercicio será de 45 minutos...»

Ha de dir:

«Grupo 7: Es de carácter obligatorio y eliminatorio, y consistirá en responder por escrito a un cuestionario de 30 preguntas de tipo test con cuatro respuestas alternativas de las que sólo una será correcta. Las 20 primeras serán ordinarias y evaluables, y las 10 últimas serán de reserva. Todas las preguntas corresponderán al contenido del temario completo de la oposición y a la base de datos de preguntas publicadas para este proceso selectivo.

El ejercicio se calificará de 0 a 60 puntos. Cada pregunta respondida correctamente se valorará con 3 puntos; las preguntas no resueltas, tanto si figuran todas las opciones en blanco como si figuran con más de una respuesta o se ha señalado una respuesta sin apartado equivalente en las alternativas previstas en el ejercicio, o si se ha señalado una respuesta incorrecta, no se valorarán y no tienen ningún tipo de penalización.El test que tendrán que responder los aspirantes se elegirá por sorteo público, llevado a cabo ante los aspirantes, inmediatamente antes de empezar las pruebas, entre un mínimo de dos alternativas diferentes, excepto en los supuestos del segundo párrafo de la letra d) del artículo 8 del Decreto ley 6/2022.

El tiempo para desarrollar este ejercicio será de 45 minutos...»

A la base 9.7, Publicación de notas de los ejercicios y revisión, allà on diu:

«Una vez finalizado el ejercicio de la oposición, el Tribunal debe publicar en la Sede Electrónica del IMAS y en el Portal de Selección la lista provisional con las personas que han realizado el ejercicio, con nombre, apellidos y cuatro cifras numéricas aleatorias del DNI, y con indicación de la puntuación obtenida, desglosada, en su caso, por turnos de acceso.

Las personas aspirantes disponen de un plazo de 7 días hábiles, desde la publicación de la lista provisional para efectuar las reclamaciones oportunas o solicitar la revisión de examen ante el Tribunal. El Tribunal dispone de un plazo de 7 días hábiles para resolver las reclamaciones y publicar la lista definitiva de personas aspirantes que han superado el ejercicio, junto con la lista definitiva de méritos alegados a los que se refiere la base 6.4, en el Portal de Selección y en la Sede Electrónica del IMAS. tauler electrònic d'anuncis de l'IMAS.»

Ha de dir:

«Una vez finalizado el ejercicio de la oposición, el Tribunal debe publicar en el tablón electrónico de anuncios del IMAS y en el Portal de Selección la lista provisional con las personas que han realizado el ejercicio, con nombre, apellidos y cuatro cifras numéricas aleatorias del DNI, y con indicación de la puntuación obtenida, desglosada, en su caso, por turnos de acceso.

Las personas aspirantes disponen de un plazo de 7 días hábiles, desde la publicación de la lista provisional para efectuar las reclamaciones oportunas o solicitar la revisión de examen ante el Tribunal. El Tribunal dispone de un plazo de 7 días hábiles para resolver las reclamaciones y publicar la lista definitiva de personas aspirantes que han superado el ejercicio, junto con la lista definitiva de méritos alegados a los que se refiere la base 7.4, en el Portal de Selección y en el tablón electrónico de anuncios del IMAS.»

A la base 10, Fase de concurso, allà on diu:

«10.1 Lista informativa de orden de aspirantes y requerimientos

10.1.1 De acuerdo con la lista definitiva de personas aspirantes que han superado el ejercicio y la lista definitiva de méritos alegados, la Presidencia del IMAS dictará una resolución por la que se aprueba la lista informativa del orden de las personas aspirantes, de acuerdo con la puntuación de la fase de oposición más la puntuación según la lista definitiva de los méritos alegados, de conformidad con la base 8.4. La citada resolución se debe de hacer pública en el Portal de Selección del IMAS y en el tablón de anuncios electrónico del IMAS»

Ha de dir:

«10.1 Lista informativa de orden de aspirantes y requerimientos

10.1.1 De acuerdo con la lista definitiva de personas aspirantes que han superado el ejercicio y la lista definitiva de méritos alegados, la Presidencia del IMAS dictará una resolución por la que se aprueba la lista informativa del orden de las personas aspirantes, de acuerdo con la puntuación de la fase de oposición más la puntuación según la lista definitiva de los méritos alegados, de conformidad con la base 7.4. La citada resolución se debe de hacer pública en el Portal de Selección del IMAS y en el tablón de anuncios electrónico del IMAS»

2. Publicar aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Interposició de recursos

Aquesta resolució no posa fi a la via administrativa i contra ella es pot interposar, d'acord amb l'article 28.1 dels Estatuts de l'IMAS aprovats per Acord del Ple del Consell de Mallorca d'11 d'abril de 2019 (BOIB núm. 67, de 18 de maig de 2019), recurs d'alçada davant el Consell Executiu del Consell Insular de Mallorca, dins el termini d'un mes, comptador a partir de l'endemà de la seva publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Contra la desestimació expressa del recurs d'alçada, podrà interposar-se recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu, en el termini de dos mesos, comptadors a partir de l'endemà al de la notificació de la desestimació de l'esmentat recurs.

Contra la desestimació per silenci del recurs d'alçada, podrà interposar-se recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu, en qualsevol moment a partir de l'endemà de la desestimació presumpta (tres mesos des de la interposició del recurs sense que s'hagi notificat la resolució).

No obstant l'anterior, es pot exercitar, si n'és el cas, qualsevol altre recurs que s'estimi pertinent. Tot això de conformitat amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa, i de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

 

Palma, en la data de la signatura electrònica (28 de desembre de 2022

El vicepresident 1er de l'IMAS Jaume Tortella Cànaves

La secretària delegada de Institut Mallorquí d'Afers Socials (BOIB núm. 86, d'1 de juliol de 2021) María Elena Tur Figueruelo)