Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció segona. Oposicions i concursos

CONSELL INSULAR DE MALLORCA

INSTITUT MALLORQUÍ D'AFERS SOCIALS

Núm. 795528
Resolució de correcció dels errors observats a la publicació de la Resolució de la Presidència de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials per la qual s’aproven la convocatòria, les bases, els temaris i el barem de mèrits del procés selectiu d’estabilització pel sistema de concurs oposició per a l’ingrés com a personal laboral a les categories adscrites als grups D i E de les places de l’oferta d’ocupació pública extraordinària de la Residència Oms/Sant Miquel i els centres de dia Can Clar i Son Bru de l’IMAS per a l’any 2022 (BOIB núm. 157, de 3 de desembre)

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Antecedents

1. En el Butlletí Oficial de les Illes Balears núm. 157, de 3 de desembre de 2022, es varen publicar les versions catalana i castellana de la Resolució de la Presidència de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials per la qual s'aproven la convocatòria, les bases, els temaris i el barem de mèrits del procés selectiu d'estabilització pel sistema de concurs oposició per a l'ingrés com a personal laboral a les categories adscrites als grups D i E de les places de l'oferta d'ocupació pública extraordinària de la Residència Oms/Sant Miquel i els centres de dia Can Clar i Son Bru de l'IMAS per a l'any 2022.

2.. A la publicació de la versió en català de la Resolució esmentada, s'han observat errors materials a la base 8.4, base 11.1.1, base 13.1.1 i a l'Annex VI sobre la protecció de dades.

3. A la publicació de la versió en castellà de la Resolució esmentada, s'han observat errors materials en l'apartat dels antecedents, a la base 3.4, base 4.4, base 7.6, base 8, base 10, base 12.2 i a la base 13.1.

Fonaments de dret

1. L'article 109.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, estableix que les administracions públiques poden rectificar en qualsevol moment, d'ofici o a instància de les persones interessades, els errors materials, de fet o aritmètics existents en els seus actes.

2. Correspon a la Presidència de l'IMAS convocar i resoldre els procediments de selecció, establir-ne les bases, els programes i el contingut de les proves i nomenar els membres dels òrgans de selecció, d'acord amb l'article 7.2.13) dels Estatuts de l'IMAS (BOIB núm. 67, de 18 de maig de 2019) i, per tant, corregir les publicacions de correcció d'errors de les resolucions sobre aquestes matèries.

Per tot això, dict la següent

Resolució

1. Rectificar els errors observats a la versió catalana i castellana de la publicació de la Resolució de la Presidència de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials per la qual s'aproven la convocatòria, les bases, els temaris i el barem de mèrits del procés selectiu d'estabilització pel sistema de concurs oposició per a l'ingrés com a personal laboral a les categories adscrites als grups D i E de les places de l'oferta d'ocupació pública extraordinària de la Residència Oms/Sant Miquel i els centres de dia Can Clar i Son Bru de l'IMAS per a l'any 2022 (BOIB núm. 157, de 3 de desembre), en el sentit següent:

A la versió en català:

- Al darrer paràgraf de la base 8.4,

allà on diu:

« 8.4. (...)

Un cop esmenats els errors manifestats per les persones aspirants a la llista provisional de mèrits, el tribunal publicarà la llista definitiva demèrits al·legats juntament amb la llista definitiva de persones aspirants que hagin superat l'exercici de la fase d'oposició, segons el que disposa la base 9.7.»

Ha de dir:

« 8.4. (...)

Un cop esmenats els errors manifestats per les persones aspirants a la llista provisional de mèrits, el tribunal publicarà la llista definitiva demèrits al·legats juntament amb la llista definitiva de persones aspirants que hagin superat l'exercici de la fase d'oposició, segons el que disposa la base 10.7.»

 - A la base 11.1.1, allà

on diu:

«11.1.1. D'acord amb la llista definitiva de persones aspirants que han superat l'exercici i la llista definitiva de mèrits al·legats, la Presidència de l'IMAS dictarà una resolució per la qual s'aprova la llista informativa de l'ordre de les persones aspirants d'acord amb la puntuació de la fase d'oposició més la puntuació segon la llista definitiva dels mèrits al·legats, d'acord amb la base 7.4. Aquesta resolució s'ha de fer pública al Portal de Selecció de l'IMAS i en el tauler d'anuncis electrònic de l'IMAS.»

 Ha de dir: 

«11.1.1. D'acord amb la llista definitiva de persones aspirants que han superat l'exercici i la llista definitiva de mèrits al·legats, la Presidència de l'IMAS dictarà una resolució per la qual s'aprova la llista informativa de l'ordre de les persones aspirants d'acord amb la puntuació de la fase d'oposició més la puntuació segon la llista definitiva dels mèrits al·legats, d'acord amb la base 8.4. Aquesta resolució s'ha de fer pública al Portal de Selecció de l'IMAS i en el tauler d'anuncis electrònic de l'IMAS.»

- A la base 13.1.1, allà

on diu:

«13.1.1. (...)

Per garantir la cobertura real de tots els llocs oferts per l'IMAS i el Consell de Mallorca, s'oferiran el llocs vacants a la següent persona aspirant disponible segons l'ordre de prelació definitiu de les persones aspirants, segons la preferència d'elecció de llocs i l'ordre de puntuació establert a la llista esmentada al punt 12.1, tant si aquesta vacant es produeix per renúncia o per altres motius.»

Ha de dir: 

 «13.1.1. (...)

Per garantir la cobertura real de tots els llocs oferts per l'IMAS i el Consell de Mallorca, s'oferiran el llocs vacants a la següent persona aspirant disponible segons l'ordre de prelació definitiu de les persones aspirants, segons la preferència d'elecció de llocs i l'ordre de puntuació establert a la llista esmentada al punt 13.1, tant si aquesta vacant es produeix per renúncia o per altres motius.

Les places de reserva per a persones amb discapacitat no adjudicades augmentaran les no reservades.» 

- A l'Annex VI Sobre la protecció de dades, a l'apartat Categories de dades personals objecte de tractament,allà

on diu:

«(...) D'acord amb l'article 28 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, llevat que consti l'oposició de la persona interessada, l'IMAS de Mallorca, mitjançant una consulta a les plataformes d'intermediació de dades o altres sistemes habilitats a l'efecte, pot obtenir les dades de caràcter identificatiu que consten en el DNI, els certificats de coneixements de llengua catalana en relació a les convocatòries realitzades d'acord amb els decrets de Presidència del Consell de Mallorca de 3 de juny de 2004 i de29 de setembre de 2004, les titulacions acadèmiques oficials i els mèrits, així com, si s'escau, el títol de família nombrosa. Aquestes dades s'obtindran de l'Administració General de l'Estat i d'altres òrgans de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. En el cas de la certificació negativa de delictes sexuals, la persona aspirant n'haurà d'autoritzar expressament la consulta; en cas contrari,n'haurà d'aportar el document.»

Ha de dir:

«(...) D'acord amb l'article 28 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, llevat queconsti l'oposició de la persona interessada, l'IMAS de Mallorca, mitjançant una consulta a les plataformes d'intermediació de dades o altressistemes habilitats a l'efecte, pot obtenir les dades de caràcter identificatiu que consten en el DNI, els certificats de coneixements de llengua catalana en relació a les convocatòries realitzades d'acord amb els decrets de Presidència del Consell de Mallorca de 3 de juny de 2004 i de29 de setembre de 2004, les titulacions acadèmiques oficials i els mèrits, així com, si s'escau, el títol de família nombrosa, el certificat acreditatiu de discapacitat i el dictamen d'aptitud per a l'exercici de les funcions del grup o subgrup, escala o categoria o especialitat a què s'opta, emès per l'equip multiprofessional de la Direcció General de Dependència o l'organisme públic equivalent. Aquestes dades s'obtindran de l'Administració General de l'Estat i d'altres òrgans de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. En el cas de la certificació negativa de delictes sexuals, la persona aspirant n'haurà d'autoritzar expressament la consulta; en cas contrari,n'haurà d'aportar el document.»

- A la versió en castellà:

- En els Antecedentes, allà

on diu:

«5.(...)

Se convocan 2 plazas de personal laboral del grupo E categoría Limpiador/limpiadora reservadas para personas con discapacidad mediante el sistema de concurso de las plazas de la Oferta de empleo público extraordinaria de la Residencia Oms/Sant Miquel y centros de día Can Clar y Son Bru para el año 2022.»

Ha de dir:

«5. (…)

Se convocan 2 plazas de personal laboral del grupo E categoría Limpiador/limpiadora reservadas para personas con discapacidad mediante el sistema de concurso oposición de las plazas de la Oferta de empleo público extraordinaria de la Residencia Oms/Sant Miquel y centros de día Can Clar y Son Bru para el año 2022.»

I allà on diu:

«6. En fecha 18 de noviembre de 2022 la Directora gerente del IMAS dictó la Propuesta de resolución por la que se aprueba la convocatoria, las bases, los ejercicios, el temario y el baremo de méritos, del proceso selectivo de estabilización por el sistema de concurso oposición para el ingreso como personal laboral de las categorías adscritas al grupo B de las plazas de la oferta de la empleo público extraordinaria de la Residencia Oms/Sant Miquel y los centros de día Ca'n Clar y Son Bru del IMAS para el año 2022.»

Ha de dir:

«6. En fecha 18 de noviembre de 2022 la Directora gerente del IMAS dictó la Propuesta de resolución por la que se aprueba la convocatoria, las bases, los ejercicios, el temario y el baremo de méritos, del proceso selectivo de estabilización por el sistema de concurso oposición para el ingreso como personal laboral de las categorías adscritas a los grupos D y E de las plazas de la oferta de la empleo público extraordinaria de la Residencia Oms/Sant Miquel y los centros de día Ca'n Clar y Son Bru del IMAS para el año 2022.»

- A la base 3, Plazas reservadas a personas con discapacidad, s'ha d'afegir un darrer paràgraf:

«3.4. Las personas aspirantes que hayan optado por plazas reservadas a personas con discapacidad y durante el proceso pierdan la condición legal de persona con discapacidad pasarán al turno libre.»

- A la base 4, Relaciones a través de medios electrónicos, medios de identificación y firma que se admiten. Comunicaciones, allà on diu:

«4.4 De conformidad con el artículo 32.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, cuando una incidencia técnica haya imposibilitado el funcionamiento ordinario del sistema o la aplicación que corresponda podrá determinarse una ampliación de los plazos no vencidos, publicando la Sede electrónica del IMAS y en el Portal de Selección tanto la incidencia técnica acaecida como la ampliación concreta del plazo no vencido.»

Ha de dir:

«4.4 De conformidad con el artículo 32.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, cuando una incidencia técnica haya imposibilitado el funcionamiento ordinario del sistema o la aplicación que corresponda podrá determinarse una ampliación de los plazos no vencidos, publicando en el Tablón de anuncios electrónico del IMAS y en el Portal de Selección tanto la incidencia técnica acaecida como la ampliación concreta del plazo no vencido.»

- A la base 7. Solicitudes y autobaremación,

allà on diu:

«7.6 El plazo para presentar solicitudes es de veinte días hábiles y empieza el día siguiente a aquel en el que se haya publicado el anuncio de la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado. Y la publicación en el BOIB. »

Ha de dir:

«7.6 El plazo para presentar solicitudes es de veinte días hábiles y empieza el día siguiente a aquel en el que se haya publicado el anuncio de la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado.»

- A la base 8. Admisión y exclusión de aspirantes,

allà on diu:

«8.1 En el plazo máximo de dos meses, a contar desde que acabe el plazo de presentación de solicitudes, la Presidencia del IMAS dictará resolución mediante la cual se aprueba la lista provisional de personas admitidas y excluidas en el proceso selectivo, con expresión de la causa de exclusión. Esta relación debe publicarse en el Portal de Selección del IMAS y en el Sede Electrónica del IMAS..

«8.3 Una vez finalizado el plazo al que se refiere el párrafo anterior y subsanadas, si procede, las solicitudes, la Presidencia del IMAS dictará una resolución por la que se aprueba la lista definitiva de personas admitidas y excluidas. Esta resolución debe hacerse pública en el BOIB, en el Portal de Selección y en la Sede Electrónica del IMAS...»

«8.4. (...)

 Una vez subsanados los errores manifestados por las personas aspirantes a la lista provisional de méritos, el Tribunal publicará la lista definitiva de méritos alegados junto con la lista definitiva de personas aspirantes que hayan superado el ejercicio de la fase de oposición, según los dispuesto en las bases 9.7 i 10.7» 

Ha de dir:

«8.1 En el plazo máximo de dos meses, a contar desde que acabe el plazo de presentación de solicitudes, la Presidencia del IMAS dictará resolución mediante la cual se aprueba la lista provisional de personas admitidas y excluidas en el proceso selectivo, con expresión de la causa de exclusión. Esta relación debe publicarse en el Portal de Selección del IMAS y en el tablón de anuncios electrónico del IMAS…»

«8.3 Una vez finalizado el plazo al que se refiere el párrafo anterior y subsanadas, si procede, las solicitudes, la Presidencia del IMAS dictará una resolución por la que se aprueba la lista definitiva de personas admitidas y excluidas. Esta resolución debe hacerse pública en el BOIB, en el Portal de Selección y en el tablón de anuncios electrónico del IMAS...»

«8.4. (...)

Una vez subsanados los errores manifestados por las personas aspirantes a la lista provisional de méritos, el Tribunal publicará la lista definitiva de méritos alegados junto con la lista definitiva de personas aspirantes que hayan superado el ejercicio de la fase de oposición, según los dispuesto en la base 10.7»

- A la base 10. Fase de oposición,

allà on diu:

«10. Fase de oposición

 Una vez subsanados los errores manifestados por las personas aspirantes a la lista provisional de méritos, el Tribunal el tribunal publicará la lista definitiva de méritos alegados junto con la lista definitiva de personas aspirantes que hayan superado el ejercicio de la fase de oposición, con la distinción de ejercicios según se trate de plazas de administración general o que se trate de plazas de administración especial.

Las preguntas estarán distribuidas de forma equilibrada entre los distintos temas y se corresponderán al contenido del temario completo de la oposición y a la base de datos de preguntas publicadas para este proceso selectivo 

(…)»

 

​​​​​​​«10.6. Desarrollo del ejercicio.

Grupo D:

(…)

El ejercicio se calificará de 0 a 60 puntos. Cada pregunta respondida correctamente se valorará con 1,5 puntos; las preguntas no resueltas, tanto si figuran todas las opciones en blanco como si figuran con más de una respuesta o se ha señalado una respuesta sin apartado equivalente en las alternativas previstas en el ejercicio, o si se ha señalado una respuesta incorrecta, no se valorarán y no tienen ningún tipo de penalización.

(…)

Grupo E:

(…)

El ejercicio se calificará de 0 a 60 puntos. Cada pregunta respondida correctamente se valorará con 3 puntos; las preguntas no resueltas, tanto si figuran todas las opciones en blanco como si figuran con más de una respuesta o se ha señalado una respuesta sin apartado equivalente en las alternativas previstas en el ejercicio, o si se ha señalado una respuesta incorrecta, no se valorarán y no tienen ningún tipo de penalización.

(…).»

Ha de dir:

«10. Fase de oposición

La fase de oposición consta de un solo ejercicio, con carácter eliminatorio, con una prueba tipo test del temario del anexo III, relacionado con las funciones comunes propias de la actividad administrativa, que es el mismo para cada subgrupo de titulación. Las preguntas estarán distribuidas de forma equilibrada entre los diferentes temas y se corresponderán al contenido del temario completo de la oposición y a la base de datos de preguntas publicadas para ese proceso selectivo.

(...)»

«10.6. Desarrollo del ejercicio.

Grupo D:

(…)

El ejercicio se calificará de 0 a 60 puntos. Cada pregunta respondida correctamente se valorará con 1,5 puntos; las preguntas no resueltas, tanto si figuran todas las opciones en blanco como si figuran con más de una respuesta o se ha señalado una respuesta sin apartado equivalente en las alternativas previstas en el ejercicio, o si se ha señalado una respuesta incorrecta, no se valorarán y no tienen ningún tipo de penalización. El test que tendrán que responder los aspirantes se elegirá por sorteo público, llevado a cabo ante los aspirantes, inmediatamente antes de empezar las pruebas, entre un mínimo de dos alternativas diferentes, excepto en los supuestos del segundo párrafode la letra d) del artículo 8 de l Decreto ley 6/2022.

(…)

Grupo E:

(…)

El ejercicio se calificará de 0 a 60 puntos. Cada pregunta respondida correctamente se valorará con 3 puntos; las preguntas no resueltas, tanto si figuran todas las opciones en blanco como si figuran con más de una respuesta o se ha señalado una respuesta sin apartado equivalente en las alternativas previstas en el ejercicio, o si se ha señalado una respuesta incorrecta, no se valorarán y no tienen ningún tipo de penalización. El test que tendrán que responder los aspirantes se elegirá por sorteo público, llevado a cabo ante los aspirantes, inmediatamente antes de empezar las pruebas, entre un mínimo de dos alternativas diferentes, excepto en los supuestos del segundo párrafode la letra d) del artículo 8 de l Decreto ley 6/2022.

(…)»

- A la base 12. Resultado del concurso oposición y desempates, allà

on diu:

«12.2 En caso de que se produzcan empates, se resolverán atendiendo sucesivamente a los siguientes criterios:

1º. La mayor antigüedad en la misma categoría en el mismo cuerpo, escala, subescala, especialidad o categoría acreditada en la administración convocante.»

Ha de dir:

«12.2 En caso de que se produzcan empates, se resolverán atendiendo sucesivamente a los siguientes criterios:

1º. La mayor antigüedad en la misma categoría acreditada en la administración convocante.»

- A la base 13. Comunicación del orden de preferencia de los puestos de trabajo ofrecidos, allà on diu:

«13.1 Una vez comprobado el cumplimiento de los requisitos para ser contratados como personal laboral fijo y siguiendo el orden de prelación establecido según la base 11 y aplicados los desempates cuando proceda, el Tribunal publicará una lista definitiva con las personas que han superado la fase de oposición y han acreditado el cumplimiento de los requisitos y los méritos alegados en la declaración responsable, desglosada, en su caso, por turnos de acceso que constituirá el orden de prelación definitivo de las personas aspirantes que tendrán que elegir por orden de preferencia los puestos ofrecidos.»

Ha de dir:

«13.1 Una vez comprobado el cumplimiento de los requisitos para ser contratados como personal laboral fijo y siguiendo el orden de prelación establecido según la base 12 y aplicados los desempates cuando proceda, el Tribunal publicará una lista definitiva con las personas que han superado la fase de oposición y han acreditado el cumplimiento de los requisitos y los méritos alegados en la declaración responsable, desglosada, en su caso, por turnos de acceso que constituirá el orden de prelación definitivo de las personas aspirantes que tendrán que elegir por orden de preferencia los puestos ofrecidos.»

2. Publicar aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Interposició de recursos

Aquesta resolució no posa fi a la via administrativa i contra ella es pot interposar, d'acord amb l'article 28.1 dels Estatuts de l'IMAS aprovats per Acord del Ple del Consell de Mallorca d'11 d'abril de 2019 (BOIB núm. 67, de 18 de maig de 2019), recurs d'alçada davant el Consell Executiu del Consell Insular de Mallorca, dins el termini d'un mes, comptador a partir del dia següent al de la seva publicació al Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Contra la desestimació expressa del recurs d'alçada podrà interposar-se recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu, en el termini de dos mesos, comptadors a partir del dia següent al de la notificació de la desestimació de l'esmentat recurs. Contra la desestimació per silenci del recurs d'alçada podrà interposar-se recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu, en qualsevol moment a partir del dia següent a la desestimació presumpta (tres mesos des de la interposició del recurs sense que s'hagi notificat la resolució).

​​​​​​​No obstant l'anterior, es pot exercitar, si n'és el cas, qualsevol altre recurs que s'estimi pertinent. Tot això de conformitat amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa, i de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

 

Palma, en la data de la signatura electrònica del document (28 de desembre de 2022 

El vicepresident  1er de l'IMAS

Jaume tortella Cànaves

La secretària delegada de Institut Mallorquí d'Afers Socials (BOIB núm. 86, d'1 de juliol de 2021) María Elena Tur Figueruelo)