Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

AJUNTAMENT DE CAPDEPERA

Núm. 744651
Exposició pública de l’acord del Ple municipal de data 01/12/2022 pel qual s’acorda la suspensió potestativa d’atorgament de llicències en l’àmbit del Castell de Capdepera per a la formulació del PERI del castell

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Expedient: 7354/2022 (abans 53/1996)

Assumpte: Exposició pública de l'acord del Ple municipal de data 01/12/2022 pel qual s'acorda la suspensió potestativa d'atorgament de llicències en l'àmbit del Castell de Capdepera per a la formulació del PERI del castell

El Ple de l'Ajuntament de Capdepera, a la sessió ordinària de data 01/12/2022, adopta el següent ACORD:

Primer.- Acordar la suspensió potestativa de llicències urbanístiques en la zona delimitada pel Plànol d'Ordenació inclòs a l'expedient administratiu núm. 53/1996, quant a les determinacions objecte de l'expedient núm. 53/1996 (ara exp. núm. 7354/2022), per un període d'un any o fins a l'aprovació inicial del Pla Especial de Reforma Interior del Castell de Capdepera, amb l'excepció de les obres permeses per la documentació aprovada definitivament juntament amb la Modificació puntual de les NNSS de Capdepera objecte de l'expedient núm. 53/1996 (excepcions a les limitacions del planejament), i dels usos permesos conforme a la Modificació puntual 1/2014 de les NNSS de planejament de Capdepera (introducció de nous usos àrea Capdepera Vila), i que són les següents: 

  • Obres de reforma, restauració i de reposició del caràcter propi de l'edifici.
  • Obres de conservació.
  • Obres de demolició en el supòsit de ruïna.

Segon.- Ordenar la publicació del present acord en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, en un diari de major difusió de les Illes Balears i al punt d'accés electrònic de l'Ajuntament. 

Tercer.- Indicar que l'àrea del terme municipal de Capdepera afectada està recollida al Plànol d'Ordenació inclòs a l'expedient administratiu núm. 53/1996 i és la següent:

L'acord del Ple municipal de data 01/12/22, així com el plànol d'ordenació de la zona afectada, estaran exposats al tauler d'anuncis de la seu electrònica de l'Ajuntament de Capdepera.

Contra el present acord que esgota la via administrativa es podrà interposar el recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears, d'acord amb el que estableix la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

 

(Signat electrònicament: 13 de desembre de 2022

El batle Rafel Fernández Mallol)