Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

AJUNTAMENT DE CAPDEPERA

Núm. 743816
Aprovació provisional modificació de l’ordenança fiscal i reguladora dels mercats, fires i venda ambulant, parades, barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions i rodatges cinematogràfics al terme de Capdepera. Exp. 6734/2022

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

El Plenari de l'Ajuntament de Capdepera, a la sessió de dia 01 de desembre de 2022, va acordar l'aprovació provisional de la modificació de les següents ordenances:

  • Ordenança municipal reguladora dels mercats, fires i venda ambulant. Publicada al BOIB núm. 71, de 01 de juny de 2021.
  • Ordenança fiscal que regula la taxa per parades, barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions situats en terreny d'ús públic i indústries del carrer i rodatge cinematogràfic. Publicada al BOIB núm. 156, de 13 de desembre de 2018.
  • Ordenança fiscal que regula la taxa per parades, barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions situats en terreny d'ús públic i indústries del carrer i rodatge cinematogràfic. Publicada al BOIB núm. 193, de 25 de desembre de 2012.

En compliment d'allò disposat a l'article 17 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, se sotmet l'expedient a informació pública per un termini de trenta dies, comptador a partir de l'endemà de la inserció d'aquest anunci al Butlletí Oficial de les Illes Balears, per tal que els interessats puguin examinar l'expedient i presentar-hi les reclamacions que estimin oportunes.

Si transcorregut aquest termini no s'haguessin presentat reclamacions, es considerà aprovat definitivament l'esmentat acord, sense que calgui un nou acord de plenari.

 

Capdepera, 2 de desembre de 2022

El batle Rafel Fernández Mallol