Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

CONSELL INSULAR DE MALLORCA

DEPARTAMENT DE SOSTENIBILITAT I MEDI AMBIENT

Núm. 742261
Informació pública de l’Acord de la Presidenta del Consell Insular de Mallorca de data 12 de desembre de 2022 pel qual s’aprova inicialment del Projecte executiu de l’àrea recreativa de Can Canut ubicat al parc de tecnologies ambientals a Marratxí

 • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

La Presidenta del Consell Insular de Mallorca amb el dictamen previ de la Comissió Informativa General i de Comptes de dia 7 de desembre de 2022, i atès l'art. 17.1 de la Llei 4/2022, de 28 de juny, de consells i l'apartat Primer punt 4 de l'Acord del Ple, de 18 de juliol de 2019, pel qual es deleguen competències del Ple en la Presidència del Consell Insular de Mallorca, ha adoptat el 12 de desembre de 2022 el següent ACORD que transcric literalment a continuació:

Antecedents i fets

1. El vigent Decret de la Presidència d'organització del Consell de Mallorca de data 9 de desembre de 2019, el qual ha estat modificat en diverses ocasions, atribueix, al seu article 3, al Departament de Sostenibilitat i Medi Ambient, entre d'altres:

l) Fer la planificació en matèria de residus no perillosos de l'illa de Mallorca, així com la seva gestió, de conformitat amb les atribucions assignades al Consell de Mallorca en els plans directors sectorials vigents en matèria de residus.

Al Capítol II del Pla Director Sectorial de Residus no perillosos de Mallorca (PDSRNPMA), a l'article 23 Localització de les instal·lacions i reserves de sòl, al punt 2, s'estableix que:

1. Les reserves de sòl planificades incorporen, addicionalment a les instal·lacions de tractament, altres usos complementaris (zona administrativa) i zones requerides com a mesures compensatòries de l'actuació (zones verdes, zona recreativa, etc.).

2. Una vegada decidit el que els veïnats consideren més adequat pel seu ús, i per tal de poder gaudir d'una àrea recreativa, des de la Direcció Insular de Residus es va procedir amb la contractació de la redacció del projecte bàsic de l'Àrea Recreativa de Can Canut, ubicat a la parcel·la que ens ocupa es troba al Parc de Tecnologies Ambientals de Can Canut al Polígon 6 Parcel·la 240 de Marratxí. A la superfície marcada al PDSRNPMA a l'Annex I, com a A. Zona Recreativa i qualificada al planejament vigent de Marratxí com SRG_Z_SR, comprèn una superfície d'uns 14.176 m².

3. Mitjançant resolució de la vicepresidenta segona i consellera executiva de Sostenibilitat i Medi Ambient (SEGEX: 835162Y) de data 31 de març de 2022, s'adjudicà el servei d'un estudi

per a al redacció del projecte bàsic de l'Àrea Recreativa de Can Canut, al Sr. MIQUEL FIOL MORAGUES.

4. En data 29  de  setembre de 2022, la vicepresidenta segona i consellera executiva del Departament de Sostenibilitat i Medi Ambient va resoldre iniciar l'expedient per a l'aprovació del projecte executiu de  l'àrea recreativa de Can Canut ubicat al parc de tecnologies ambientals a Marratxí.

5. En data 9 de novembre de 2022 s'ha presentat per part del Sr. Miquel Fiol el projecte bàsic denominat Àrea Recreativa de Ca'n Canut – Els tres turons de Ca'n Canut (Codi CSV K7AA QZ9U 3NRX 3W7C KU72; Codi CSV K7AA QZ9U 2DYZ 4JU4 LUFX i Plànols de detall, amidaments i pressupost incorporats a l'expedient SEGEX 889358W) , el qual contempla executar, principalment i en resum, el següents punts:

 • Adequació del terreny

 • Projecció de les soleres necessàries

 • Modificació paisatgística dels talussos

 • Enjardinament

 •  

  Subministrament i instal·lació d'equipament esportiu de múltiples barres per a la pràctica a l'aire lliure d'street workout (cal·listènia) i gimnàstica per persones majors

 • Construcció d'una caseta per a magatzem

 • Sistema de reguiu

 • Zona infantil

Es tracte d'obra recreativa que entra dins les millores en infraestructures de l'estudi econòmic financer del PDSGRUM 2006, que preveu una partida per aquestes obres.

El punt 9.2 de la modificació del contracte entre el Consell de Mallorca i Tirme, SA relatiu al servei de gestió de residus urbans de Mallorca signada el 4 de maig de 2007, expressa, entre les obligacions del concessionari:

a) Elaborar els projectes tècnic d'execució de les plantes i infraestructures previstes en el PDSGRUM que es redactaran en base als projectes bàsics elaborats pel consell de Mallorca. Entre d'altres, d'acord amb el punt 13. Projecte de millores en infraestructures auxiliars.

Al punt segon de l'annex de la mateixa modificació del contracte, Estudi econòmic financer PDSGRUM 2006, Relació de noves inversions a realitzar, taula 1, es troba la partida Millores en infraestructures per import de 6.198.528.-€.

6. En data 14 de novembre de 2022 i RE 60943 TIRME,SA va presentar el denominat 2022P008 – Proyecto ejecutivo Área recreativa de Can Canut T.M. de Marratxí, signat pel tècnic projectista Emilio Pou Feliu  (Codi CSV K7AA Q4JA 9HF4 7RRM HY3Q), per import de 755.584,16.-€ (IVA exclòs).

7. El 16 de novembre de 2022 el director insular de Residus signa l'Addenda a la Memòria justificativa de la necessitat d'aprovació del projecte executiu de l'Àrea recreativa de Can Canut ubicat al Parc de Tecnologies Ambientals a Marratxí.

8. En data 17 de novembre de 2022, el Servei d'Ordenació de Territori del Consell de Mallorca, emet l'informe paisatgístic favorable pel projecte de l'Àrea recreativa de Can Canut (amb CSV K7AA Q7VY HP39 WVML CJAT).

9. El 22 de novembre de 2022 el cap de servei de Gestió i Execució i l'enginyera tècnica de la DIR emeten Informe de Supervisió del projecte executiu de l'àrea recreativa de Can Canut.

10. El 22 de novembre de 2022 el cap de servei de Gestió i Execució  i l'enginyera tècnica de la DIR emeten Informe relatiu a l'aprovació del “Proyecto ejecutivo de Área recreativa Can Canut” de novembre de 2022.

11. Vist l'informe de l'economista de la Direcció Insular de Residus de data de 22 de novembre de 2022, on informa que aquest projecte executiu entra dins l'epígraf del pressupost Generals Zona 1 amb un pressupost de 2.938.053.-€; i que no consta  que s'hagi executat cap altra actuació llevat de la corresponent al punt 4.1.2 Millora i condicionament del viat d'accés, on s'inclouen les millores al camí Son Reus. Aquesta actuació es va dur a terme al maig de 2008 per un import de 14.236.-€.

L'import del projecte supervisat i conformat per part del cap de servei és de 755.584,16.- € (IVA exlòs) i, per tant, el romanent de la partida corresponent a les inversions generals Zona 1 una vegada descomptat l'import de Millora del vial d'accés de 2.923.817.-€ resulta suficient per a l'execució del projecte de l'Àrea recreativa Can Canut.

Per altra banda, destaca el fet de què l'annex A2. Estudi d'explotació de l'Avantprojecte de millores en infraestructures auxiliars expressa que les modificacions contemplades a l'avantprojecte d'Infraestructures no afecten a processos productius, per la qual cosa no és necessària la redacció d'un estudi d'explotació. D'aquesta manera, no resulta pertinent imputar per aquestes inversions cap cost d'explotació, manteniment i conservació.

12. En data de 23 de novembre de 2022, el cap de servei jurídic de la DIR, ha emès informe favorable en relació amb l'aprovació del projecte executiu de l'Àrea recreativa de Can Canut.

Fonaments de dret

1. Llei 7/2022 de 8 d'abril,  de residus i sòls contaminats per una economia circular.

2. Llei 20/2006 de 15 de desembre, municipal  i de règim local.

3. Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

4.  Llei 8/2019 de 19 de febrer, de residus i sòls contaminats de les Illes Balears.

5. Pla Director Sectorial dels Residus no Perillosos de Mallorca (PDSRNPM), publicat al BOIB núm. 81, de 18 de juny de 2019, aprovat  el 9 de maig de 2019, pel Ple del Consell de Mallorca.

6. Reglament Orgànic del Consell de Mallorca aprovat per acord del Ple de 12 d'abril de 2018,  (BOIB núm. 89, de 19 de juliol de 2018), a l'article 39.2.e) exposa  que  “Els consellers executius i les conselleres executives,  com a caps dels seus departaments, exerceixen amb caràcter genèric les següents atribucions, que inclouen la facultat de dictar actes administratius que afectin  tercers: << ...e) Preparar i proposar al Ple, a la Comissió de Govern, al Consell Executiu i a la Presidència del Consell l'adopció dels acords escaients respecte de les matèries atribuïdes al seu departament, i d'acord amb la competència de cada òrgan esmentat”...>>

7. Decret aprovat el 9 de desembre de 2019 (BOIB núm. 167, de 12 de desembre de 2019), i les modificacions successives pel qual es determina l'organització del Consell de Mallorca, en l'art. 3.l) atribueix al Departament de Sostenibilitat i Medi Ambient fer la planificació en matèria de residus no perillosos de l'illa de Mallorca, així com la seva gestió, de conformitat amb les atribucions assignades al Consell de Mallorca en els plans directors sectorials vigents en matèria de residus.

8. L'art. 17.1 de la Llei 4/2022, de 28 de juny, de consells insulars atribueix al Ple del Consell Insular l'aprovació dels projectes d'obra i de serveis quan sigui competent per a la contractació o concessió i quan encara no estiguin prevists en els pressuposts.

L'òrgan competent per aprovar el projecte és la Presidència del Consell Insular de Mallorca, en virtut de  l'Acord del Ple, de 18 de juliol de 2019, pel qual es deleguen competències del Ple en la Presidència del Consell Insular de Mallorca (BOIB núm. 102, de 25 de juliol de 2019), Primer. 4:

“L'aprovació dels projectes d'obra i de serveis quan sigui competent per la contractació o concessió i quan encara no estiguin previstos en els Pressuposts”.

Per tot l'exposat i atès l'art. 17.1 de la Llei 4/2022, de 28 de juny, de consells i l'apartat Primer punt 4 de l'Acord del Ple, de 18 de juliol de 2019, pel qual es deleguen competències del Ple en la Presidència del Consell Insular de Mallorca, la Presidenta del Consell Insular de Mallorca amb el dictamen previ favorable de la Comissió Informativa General i de Comptes, l'adopta del següent

ACORD

1. Aprovar  inicialment el denominat “2022P008 – Proyecto ejecutivo Área recreativa de Can Canut T.M. de Marratxí”, signat electrònicament pel tècnic projectista Emilio Pou Feliu  (Codi CSV K7AA Q4JA 9HF4 7RRM HY3Q) amb pressupost per al coneixement de l'administració que ascendeix a 755.584,16.-€ (IVA exclòs).

2. Informar a l'Ajuntament de Marratxí, pel seu coneixement i efectes, dels costos de conservació i manteniment el denominat “2022P008 – Proyecto ejecutivo Área recreativa de Can Canut T.M. de Marratxí”, signat electrònicament pel tècnic projectista Emilio Pou Feliu  (Codi CSV K7AA Q4JA 9HF4 7RRM HY3Q) .

3. Sotmetre el projecte al tràmit d'informació pública perquè qualsevol persona física o jurídica pugui examinar l'expedient i formular-hi al·legacions que cregui pertinents, d'acord amb el que disposa l'article 149.1 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local.

4. En conseqüència ordenar l'obertura d'un termini d'informació pública de quinze dies, amb la inserció prèvia d'un anunci en el BOIB, en el taulell d'edictes i en la web del Consell Insular de Mallorca.

5. Notificar aquest acord i donar accés de l'expedient SEGEX Núm. 889358W a l'Ajuntament de Marratxí, per  poder disposar de  tots els projectes, estudis i informes que fonamenten el present acord.

6. Notificar aquest acord i donar accés de  l'expedient SEGEX Núm. 889358W a l'entitat TIRME, SA, per  poder disposar de  tots els projectes, estudis i informes que fonamenten el present acord.

7. En el cas que no es presenti cap reclamació ni suggeriment, l'acord inicialment adoptat s'entendrà aprovat definitivament sense necessitat de nou acord exprés”.

D'acord amb el que disposa l'article 149 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears, es sotmet dit acord al tràmit d'informació pública pel termini de quinze dies comptadors des de l'endemà de la publicació del present acord al Butlletí Oficial de les Illes Balears.

La documentació completa de l'expedient d'aprovació del projecte es pot consultar a les dependències del Departament de Sostenibilitat i Medi Ambient ubicades al carrer del General Riera, 111, de Palma, en horari de 9 a 14h, de dilluns a divendres (excepte festius), en la seu electrònica del Consell Insular de Mallorca o a l'adreça electrònica https://cim.sedipualba.es/segex/expediente.aspx?id=889358, per un termini de quinze dies a comptar a partir de l'endemà de la darrera publicació d'un anunci en el BOIB i en el tauler d'anuncis de la seu electrònica del Consell Insular de Mallorca.

 

Palma, en la data de la signatura electrònica (13 de desembre de 2022)

La vicepresidenta segona i consellera executiva del Departament de Sostenibilitat i Medi Ambient Aurora Ribot Lacosta