Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

AJUNTAMENT DE CAPDEPERA

Núm. 741198
Aprovació inicial de la modificació de plantilla per la creació de tres places: TAE jurídic, TAE econòmic i tècnic informàtic. Exp. 7416/2022

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Aprovada inicialment per acord del Ple de l'Ajuntament, en sessió de data 1 de desembre de 2022, l'acord de la creació de una plaça de tècnic de l'administració especial àrea econòmica, configurada com a funcionari/ària, grup A1, nivell C.D. 25, una plaça de tècnic de l'administració especial àrea jurídica, configurada com a funcionari/ària, grup A1, nivell C.D. 25, i una plaça de tècnic informàtic de l'administració especial, configurada com a funcionari/ària, grup A2, nivell C.D. 20.

Aprovada inicialment per acord del Ple de l'Ajuntament, en sessió de data 1 de desembre de 2022, l'acord de l'amortització de set places corresponents a dues places d'auxiliar administratius de l'administració general, una plaça d'agent tributari, una plaça de recepcionista de sanitat, personal laboral, una plaça d'auxiliar de biblioteca C1, una plaça d'oficial de 1ª de la Brigada i una plaça d'operari de neteja.

Les persones interessades, que estiguin legitimades segons el que disposa l'article 170.1 del Real Decret Legislatiu 2/2004, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals i pels motius enumerats en l'apartat número 2 del mateix article, poden presentar reclamacions amb subjecció als tràmits següents:

1. El termini d'exposició de reclamacions és de quinze dies hàbils a partir de l'endemà de la data d'inserció d'aquest anunci en el Butlletí Oficial de la Comunitat Autònoma.

2. Oficina de presentació serà el registre general de l'Ajuntament de Capdepera.

3. Òrgan davant el qual es reclama, el Ple de l'Ajuntament de Capdepera.

Si en el termini d'exposició no es presenta cap reclamació, l'acord d'aprovació inicial serà elevat a definitiu, sense necessitat d'aportar-ne un altre.

 

Capdepera, 12 de desembre de 2022

El batle Rafel Fernández Mallol