Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA DE MODEL ECONÒMIC, TURISME I TREBALL

Núm. 738897
Extracte de la convocatòria d’ajuts per a projectes d’internacionalització de les empreses, associacions i clústers de les Illes Balears, com instrument per fomentar la cooperació empresarial, la modernització del comerç i els serveis, així com per fomentar la internacionalització dels productes fabricats a les Illes Balears

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

BDNS (identificador): 663002

De conformitat amb allò previst als articles 17.3.b i 20.8.a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, es publica l'extracte de la convocatòria el text de la qual es pot consultar a la Base de Dades Nacional de Subvencions (http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index):

Primer Objecte

Aquesta convocatòria d'ajuts te per objecte, per una banda, fomentar la cooperació i la modernització del comerç i els serveis. I per altra banda, fomentar la promoció comercial i la internacionalització dels productes fabricats a les Illes Balears. Ambdós objectius son aconseguits amb la subvenció de les despeses generades dintre dels projectes d'internacionalització de les empreses, associacions i clústers de les Illes Balears.

Segon Beneficiaris i requisits

1. Poden ser beneficiaris de les subvencions per desenvolupar les actuacions descrites al punt primer d'aquesta resolució:

  • Les empreses que siguin microempreses i PIMES: es troben inclosos dins el concepte d'empresa, les empreses emergents (startups), cooperatives, autònoms, emprenedors, les microempreses, i la resta de petites i mitjanes empreses de les Illes Balears (d'ara endavant, PIMES), que exerceixen una activitat de comerç, de serveis o industrial, i que estiguin constituïdes prèviament a la data de publicació d'aquesta convocatòria, i que es trobin en un procés d'internacionalització.

Es considera PIME (petita i mitjana empresa), d'acord amb la Llei 2/2012, de 4 d'abril, de suport als emprenedors i emprenedores i a la micro, petita i mitjana empresa, l'empresa que en el moment de la sol·licitud compleixi la definició de pime establerta en l'annex 1 del Reglament (UE) núm. 651/2014 de la Comissió, de 17 de juny de 2014, pel qual es declaren determinades categories d'ajudes compatibles amb el mercat interior en aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat.

  • Les Associacions empresarials de les Illes Balears, vàlidament constituïdes, que realitzin accions de internacionalització o promoció exterior dirigides a PIMES, que el 25% de les seves empreses associades siguin PIMES i que estiguin constituïdes prèviament a la data de publicació d'aquesta convocatòria.
  • Els clústers empresarials de les Illes Balears, vàlidament constituïts, que realitzin accions d'internacionalització o promoció exterior dirigides a PIMES, que el 25% de les seves empreses associades siguin PIMES i que estiguin constituïdes prèviament a la data de publicació d'aquesta convocatòria. S'entén per clúster el grup d'empreses interrelacionades que treballen en un mateix sector econòmic i que col·laboren estratègicament per a obtenir beneficis comuns.

Les associacions i els clústers hauran d'emplenar l'Annex III per a cada una de les empreses que constitueixen aquest 25%.

2. Els sol·licitants han de reunir els requisits generals següents:

A) Que el volum de les exportacions exteriors de l'entitat sol·licitant representin un mínim d'un 1% sobre la facturació total, pel que fa al període 2021-2022. Llevat dels sol·licitants que hagin iniciat el seu procés d'internacionalització en el període 2021-2022.

B) Tenir domicili fiscal i realitzar la seva activitat principal dins el territori de les Illes Balears.

C) No estar sotmès a cap de les prohibicions per ser beneficiari dels ajuts que estableix l'article 10 del Text Refós de la Llei de Subvencions, aprovat per mitjà del Decret Legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, ni l'article 13 de la Llei General de Subvencions.

D) Estar al corrent de les obligacions tributàries amb l'Estat i amb la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, com també de les obligacions amb la Seguretat Social.

E) No haver estat objecte de sancions administratives fermes ni de sentències condemnatòries fermes en els darrers tres anys per haver exercit o tolerat pràctiques laborals considerades discriminatòries per raó de sexe o de gènere, d'acord amb el que estableix l'article 11 de la Llei 11/2016, de 28 de juliol, d'Igualtat de dones i homes, ni haver estat sancionats o condemnats per cap resolució administrativa ferma amb pena accessòria de prohibició de rebre ajudes o subvencions públiques pel període estipulat en l'article 37 de la Llei 8/2016, de 30 de maig, per garantir els drets de lesbianes, gais, trans, bisexuals i intersexuals i per erradicar l'LGTBI-fòbia, ni en el títol IV de la Llei 15/2022, de 12 de juliol, Integral per a la igualtat de tracte i la no discriminació.

Tercer Crèdit i quantia dels ajuts

1. L'import total del crèdit disponible per aquest ajuts és de 475.000,00 euros.

2. L'import de l'ajut serà el següent:

1. Els projectes d'internacionalització presentats per les empreses o autònoms, es subvenciona el 50% del cost elegible presentat, amb un màxim de 20.000 euros per projecte.

2. Els projectes d'internacionalització presentats per les Associacions i els Clústers, es subvencionara el 50% del cost elegible presentat, amb un màxim de 25.000 euros per projecte.

Quart Despeses subvencionables:

A) Despeses de contractació externa de serveis d'un tècnic expert en comerç exterior per a la realització d'un pla d'internacionalització de l'empresa.

B) Despeses relacionades directament amb la realització d'un pla de màrqueting internacional, d'un pla de promoció exterior internacional o d'un pla de comunicació internacional.

C) Despeses derivades de la digitalització internacional de l'empresa.

D) Serveis relacionats amb el procés de registre de marca comunitària o en països fora de la Unió Europea, per guanyar competitivitat en mercats exteriors.

E) Serveis relacionats amb el procés de certificació i registre dels serveis o productes necessaris per a la seva comercialització als països fora de la Unió Europea.

F) Despeses de personal.

G) Despeses de promoció, relacionades amb accions de promoció en mercats exteriors.

H) Despeses de desplaçament, transport (vols, vehicles de lloguer, tren...) i allotjament.

I) Despeses relacionades amb la contractació de serveis de consultoria o gestió d'exportacions en els mercats exteriors.

J) Despeses derivades de accions de d'assessorament, informació i anàlisis en matèria de internacionalització que duguin a terme els tècnics en comerç exterior o tècnics enginyers en adaptació del producte de les empreses.

Cinquè Terminis:

1. Les sol·licituds s'han de presentar en el termini d'un mes comptador a partir de l'endemà de la publicació d'aquesta resolució al Butlletí Oficial de les Illes Balears.

2. El període subvencionable comprèn des de l'1 d'octubre del 2021 fins al 4 d'octubre del 2022, ambdós inclosos.

 

Palma,en data de la signatura electrònica (12 de desembre de 2022)

El secretari general de Model Econòmic, Turisme i Treball Rubén Castro Ortega (Per delegació de competències del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball BOIB 97/2019)