Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

AJUNTAMENT DE CAMPANET

Núm. 737634
Aprovació inicial modificacions de credits del pressupost de 2022

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

EL Ple de l'Ajuntament, en sessió de data 7 de desembre de 2022, va aprovar inicialment els expedients MC2 i MC3 de modificació de crèdits del Pressupost Municipal, modalitat suplement de crèdit, per reconeixement extrajudicial de crèdit i per augment de despeses de personal i altres.

L'expedient queda exposat al públic per termini de quinze dies hàbils, a comptar del següent al de la publicació del present anunci al BOIB, durant els quals podrà ser examinat en la Secretaria de l'Ajuntament i presentar-se les reclamacions que es considerin pertinents. Si no es formula cap reclamació, l'expedient s'entendrà aprovat definitivament.

El que es fa públic en compliment del que disposen els articles 169 i 177.2 del RDLG 2/2004, de 5 de març, pel que s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.

 

Campanet, a data de la signatura electrònica (12 de desembre de 2022)

El secretari

Carlos Llorente Sánchez.