Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

AJUNTAMENT DE FORNALUTX

Núm. 734316
Modificació de crèdit pressupuestari

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

CERTIFICAT

Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

PLE/2022/1

El Ple

Francisca Ana Cortes Got, EN QUALITAT DE SECRETARIA D'AQUEST ÒRGAN,

CERTIFIC:

Que en la sessió celebrada el 1 / de desembre / 2022 s'adoptà l'acord següent:

1er.- Aprovar inicialment la proposta de concessió de CRÈDIT EXTRAORDINARI I SUPLEMENT DE CRÈDIT per un import total de 760.838,09 € en la forma següent:

a) Amb càrrec a nous ingressos en la quantitat de 696.149,48 €

b) Quantitat utilitzada amb càrrec al Romanent Líquid de Tresoreria disponible, en la quantitat de 64.688,61 €

 

2on.- Els crèdits extraordinaris i suplements de crèdit que s'acorden són els següents :

Crèdits extraordinaris

APLIC. PPTARIA.

DESCRIPCIÓ

CONS. ANT.

MOD.

CONS.

DFNTVA.

153/21001

Infr. I béns naturals (mant. aparcament Sa Coma)

0,00

16.024,93

16.024,93

3321/62900

Llibres biblioteca

0,00

1.567,00

1.567,00

3321/62600

Adquisició ordinador biblioteca

0,00

1.706,00

1.706,00

333/962300

Adquisició altaveu i televisió

0,00

2.655,00

2.655,00

454/61900

Recuperació camí torrent (trams 1 i 2)

0,00

28.016,86

28.016,86

333/63200

Millores eficiència energètica Auditori i local Gent gran

0,00

93.258,11

93.258,11

161/61904

Ampliació instal.lació fotovoltaica dipòsit Es Mas

0,00

35.796,64

35.796,64

920/22799

Campanyes, informe seguiment actuacions, gestió energètica i comptabilitat

0,00

14.500,00

14.500,00

920/62400

Adquisició vehicle elèctric brigada

0,00

35.916,66

35.916,66

161/62300

Adquisició geòfon per detecció fuites aigua

0,00

4.434,65

4.434,65

160/61900

Rehabilitació curs aigua soterrània a Sa Rutlana

0,00

32.241,93

32.241,93

150/63200

Banys públics

0,00

54.102,35

54.102,35

920/63201

Reforma i accessibilitat dependències equipament polivalent

0,00

163.411,03

163.411,03

1532/61901

Pavimentació voravia C/ Arbona Colom

0,00

62.743,32

62.743,32

333/63201

Sa Rutlana. Canvi d'ús a centre cultural

0,00

199.763,61

199.763,61

 

 

 

 

 

 

TOTAL MODIFICACIONS

 

746.138,09

 

Suplements de crèdits:

APLIC. PPTARIA.

DESCRIPCIÓ

CONS. ANT.

MOD.

CONS.

DFNTVA.

338/22610

Festes populars

80.000,00

14.700,00

94.700,00

 

TOTAL MODIFICACIONS

 

14.700,00

 

3er.- El finançament a càrrec de nous ingressos és el següent:

APLIC. PPTARIA.

DESCRIPCIÓ

CONS. ANT.

MOD.

CONS. DFNTVA.

46103

Subv CACIM 2021-2022

0,00

4.700,00

4.700,00

46104

Ajuda limpieza (Consorci Serra Tramontana)

0,00

7.489,90

7.489,90

46105

Ajuda marges aparcament Sa Coma (Consorci Serra Tramontana)

0,00

4.529,93

4.529,93

46106

CIM, subv cicle cultural Ca'n Xoroi

0,00

10.000,00

10.000,00

79700

CIM, Subv libres

0,00

1.565,00

1.565,00

76101

Subv recuperació elements etnològics (Consori Serra Tramontana)

0,00

28.016,86

28.016,86

46107

Subv PAESC 22-23

0,00

14.500,00

14.500,00

76102

Subv PAESC 22-23

0,00

145.347,79

145.347,79

76104

Subv POS 22-23

0,00

480.000,00

480.000,00

 

TOTAL FINANÇAMENT

 

696.149,48

 

4art.- Respecte a l'estat d'ingressos, els conceptes del Pressupost d'ingressos quedaran de la següent manera

CONCEPTE  EXPRESSIÓ   PREVISIÓ ANTERIOR   MODIFICACIÓ   PREVISIÓ DEFINITIVA

     87000          Romanent                      657.087,06                   64.688,61                         721.775,67

                             de

                      Tresorería                    

                                                     TOTALS                                64688,61

I perquè així hi consti als efectes de l'expedient, emeto el present certificat per ordre i amb el vist i plau del Sr. Btle, amb l'excepció prevista en l'article 206 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals aprovat per Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, s'expedeix la present.

 

(Signat electrònicament: 9 de desembre de 2022

El batle Francisco Marroig Arbona

Signat electrònicament: 5 de desembre de 2022

La secretària Francisca Ana Cortès)