Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció tercera. Anuncis particulars

FRATERNIDAD MUPRESPA, MUTUA COLABORADORA CON LA SEGURIDAD SOCIAL, 275

Núm. 678799
Acord de devolució de prestacions indegudes

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Reclamació de deute al treballador Sr. ***, amb DNI: 43174994S

FRATERNIDAD-MUPRESPA. Mútua col·laboradora amb la Seguridad Social,  275.

NOTIFICACIÓ PER MITJÀ D' ANUNCI

Mitjançant la present i de conformitat amb el disposat en els Arts. 59.4 i 61 de la Llei 30/1992, de 26 de Novembre, es fa pública notificació en el BUTLLETÍ OFICIAL de la Província, del deute contret amb aquesta Mútua per el Sr.***, amb DNI: 43174994S, per un import total de  991,80 € (nou-cents noranta-un euros amb vuitanta cèntims), corresponent a abonament indegut de prestació.

Els corresponents expedients es troben a la nostra Direcció Provincial, on podran exercir el dret d' al·legar per escrit o proposar les proves que estimin oportunes, en el termini de quinze dies hàbils comptats des de l' endemà d' aquesta publicació.

Si transcorreguts dos mesos no s' ha acreditat davant d' aquesta Entitat l' ingrés, l' acord de notificació de deute es considerarà definitiu i, per tant, serà comunicada a la Tresoreria General del Seguretat Social perquè tramiti el corresponent requeriment.

 

Illes Balears, 15 de novembre del 2022

La directora Provincial Maria Antonia Sbert Haro