Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS

OFICINA DE PREVENCIÓ I LLUITA CONTRA LA CORRUPCIÓ DE LES ILLES BALEARS

Núm. 718844
Resolució del director de l’Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció a les Illes Balears per la qual es ratifica l’Acord de 2-12-22 de la Mesa de Negociació de l’Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció a les Illes Balears en matèria d'ajudes socials corresponents al període 2022 a 2027

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

1. L'Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció a les Illes Balears —a partir d'ara "l'Oficina"— va ser creada per la Llei 16/2016, de 9 de desembre. L'article 22.5 de l'esmentada llei estableix que el personal al servei de l'Oficina es regirà pel que disposa aquesta llei i el reglament de règim interior. En tot el que no es prevegi, li és aplicable supletòriament la legislació sobre funció pública del personal al servei de la comunitat autònoma de les Illes Balears. Al seu torn el Reglament de funcionament i règim interior de l'Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció a les Illes Balears, aprovat per la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 21-11-2018 (BOIB núm. 156, de 13-12-18) estableix en el seu article 63 que el personal al servei de l'Oficina es regeix pel que disposa la Llei 16/2016, de 9 de desembre, per aquest reglament i, en allò no previst, li serà aplicable el règim establert amb caràcter general per al personal al servei de la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears —a partir d'ara la SCIB—. Al seu torn l'article 63.2 del Reglament estableix que la llei autonòmica de funció pública i l'Estatut bàsic de l'empleat públic s'aplicaran supletòriament.

Per això, al personal de l'oficina li és aplicable, en allò no previst en la Llei i el Reglament de l'Oficina, en primer lloc el "règim" aplicable al personal de Sindicatura de Comptes de les Illes Balears, és a dir la Llei 4/2004, de 2 d'abril de la SCIB i el Reglament de Règim Interior de la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears així com els acords i resolucions que regulen el règim del seu personal, fins i tot les disposicions generals incloses en la Relació de Llocs de Treball de la SCIB.

2. La Mesa de Negociació de l'Oficina, en data 2-12-22, prèvia negociació, va aprovar l'acord en matèria d'ajudes socials corresponents al període 2022 a 2027.

3. D'acord amb l'article 38 de l'EBEP els acords s'han de ratificar per l'Administració corresponent. De conformitat amb les competències que m'atorguen les lletres l) i r) de l'article 6) del Reglament de funcionament i règim interior de l'Oficina, aprovat per la Comissió d'Assumptes generals del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 21 de novembre de 2018 (BOIB núm. 16 de 13-12-2018)

RESOLC

1. Ratificar l'acord assolit en el si de la Mesa de Negociació de l'Oficina, de dia 2 de desembre de 2022, que s'adjunta com Annex, en matèria d'ajudes socials corresponents al període 2022 a 2027, amb efectes des del dia 1 de gener de 2022.

2. Ordenar la publicació d'aquest Acord en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

 

Palma, en data de la signatura electrònica (2 de desembre de 2022)

El director de l'Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció a les Illes Balears Cristóbal Milán Mateu

 

ANNEX Acord de la Mesa de Negociació de l'Oficina de prevenció i lluita contra la corrupció a les Illes Balears en matèria d'ajudes socials corresponents al període 2022 a 2027

Parts

Per part de l'Oficina de prevenció i lluita contra la corrupció a les Illes Balears (a partir d'ara “l'Oficina”), el director de l'Oficina Cristóbal Milán Mateu.

Per la part social, els representants de les organitzacions sindicals presents en la Mesa de Negociació de l'Oficina, que consten com a signants en aquest acord.

Actua com a secretari el cap de l'Àrea d'Assessorament, Representació i Defensa Jurídica.

Antecedents

1. L'article 1.2 de la Llei 16/2016, de 9 de desembre, de creació de l'Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció en els Illes Balears determina que la mateixa es configura com una entitat de dret públic, amb personalitat jurídica pròpia i plena capacitat d'obrar per al compliment de les seves finalitats. El Reglament de Funcionament i Règim Interior, aprovat per la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals en sessió ordinària del dia 21 de novembre de 2018 estableix en el seu article 1.1 que, a més, compta amb patrimoni propi, autonomia administrativa i econòmica i plena capacitat d'obrar.

La disposició addicional segona del Reglament esmentat estableix que les condicions econòmiques dels llocs de treball de l'Oficina seran similars a les establertes per als llocs de treball de la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears, d'acord amb la naturalesa de les funcions que els corresponen.

2. En aplicació directa de l'anterior disposició, en data 24 de juliol de 2019 es va acordar per la Direcció de l'Oficina l'aplicació de l'Acord del Consell de la Sindicatura de Comptes en matèria d'Ajudes Socials de 10 de desembre de 2009 a tots els funcionaris que percebessin les seves retribucions amb càrrec al Capítol I del pressupost.

En data 4 de desembre de 2020 el Director de l'Oficina va aprovar l'Acord entre l'Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció en els Illes Balears i el personal que presta Serveis en la mateixa en matèria d'Ajudes Socials corresponent al període 2020-2023, en termes substancialment idèntics a l'esmentat Acord de la Sindicatura de Comptes.

Per tot això, l'Oficina i les organitzacions sindicals amb representació en la Mesa de Negociació que signen aquest acord, de conformitat amb l'article 38.1 del EBEP ens reconeixem mútuament la capacitat legal necessària per a subscriure aquest

ACORD

1. Aprovar el règim d'ajudes socials dels funcionaris de l'Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció corresponents al període 2022-2027 en els termes de l'Annex I adjunt.

2. Aquest acord entrarà en vigor a partir de la seva publicació en el Butlletí Oficial dels Illes Balears, amb efectes des del dia 1 de gener de 2022.

 

ANNEX I A L'ACORD DE L'OFICINA DE PREVENCIÓ I LLUITA CONTRA LA CORRUPCIÓ EN ELS ILLES BALEARS EN MATÈRIA D'AJUDES SOCIALS CORRESPONENT AL PERÍODE 2022-2027

Les Ajudes Socials tenen com a finalitat oferir un conjunt de prestacions tendents a millorar el benestar social dels funcionaris de carrera que presten Serveis en aquesta Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció a les Illes Balears (d'ara endavant l'Oficina).

Sobre la base dels anteriors principis en el pressupost de l'Oficina figura la partida pressupostària 162.04 “Acció Social”, que recull les ajudes i activitats d'acció social com ara educatives, formatives, culturals, guarderies, etc., i ajudes per a atencions extraordinàries personals o familiars. En l'àmbit de l'Oficina, aquesta partida s'assigna a cinc programes, a saber: ajudes per a l'atenció a familiars amb discapacitats, ajudes per fills menors, ajudes per estudis, ajudes sanitàries i bestretes i ajudes per a fer front a les contingències de mort, incapacitat permanent total i absoluta i jubilació.

El present Acord s'aplicarà a tots els funcionaris de carrera vinculats a l'Oficina i retribuïts amb càrrec a les assignacions pressupostàries destinades a aquest efecte.

La Comissió d'Acció Social de l'Oficina serà l'encarregada de valorar les sol·licituds d'ajudes socials i proposar la seva aprovació o denegació, i resoldre qualsevol dubte que sorgeixi respecte de l'aplicació d'aquest Acord. Aquesta Comissió estarà composta per:

— Tres vocals que designarà el director entre els funcionaris de l'Oficina.

— Vocal: delegat de personal

La Comissió d'Acció Social ha de designar, en la primera sessió, les persones que han d'actuar de president o presidenta i de secretari o secretària d'entre els que ha nomenat el director, els quals pot substituir, en cas d'absència en alguna de les sessions del Comissió d'Acció Social, qualsevol altre dels vocals que assisteixi.

Per a què la Comissió d'Acció Social es constitueixi vàlidament, per a portar a terme les sessions, les deliberacions i els acords, és necessari que sigui present almenys un dels altres membres.

Els membres de la Comissió d'Acció Social estan obligats a guardar secret sobre les deliberacions i la documentació aportada pels sol·licitants.

Totes les ajudes seran objecte de convocatòria anual. Aquesta convocatòria se celebrarà en l'últim trimestre de l'any natural.

La convocatòria haurà de fixar el període en què haurà d'haver-se realitzat la despesa per al qual es poden sol·licitar les ajudes. Aquest període s'iniciarà l'endemà de la finalització del període de l'última convocatòria i finalitzarà l'últim dia del termini de presentació de sol·licituds.

Els períodes de sol·licituds seran els següents:

a) Les ajudes per fills entre 0 i 18 anys i les ajudes per atenció a familiars discapacitats sense necessitat de justificar es pagaran mensualment d'ofici, juntament amb la nòmina.

b) Les bestretes se sol·licitaran en el moment en què es produeixi la necessitat.

c) Les ajudes per a fer front a les contingències de mort, incapacitat permanent total, incapacitat permanent absoluta i jubilació se sol·licitaran quan es produeixi el fet que doni dret a la seva concessió.

L'import de les ajudes s'incrementarà cada any segons el percentatge que determini el Director de l'Oficina, oïda la Comissió d'Acció Social, sense que en cap cas aquest increment sigui superior a l'IPC de l'any anterior.

La concessió de les ajudes estarà subjecta a les disponibilitats pressupostàries de l'exercici en el qual s'han de satisfer. En el cas de no existir crèdit suficient, la Comissió d'Acció Social determinarà els criteris necessaris per a establir l'ordre de pagament de les ajudes socials sol·licitades.

Quan en el present Acord es parla de parelles, aquestes s'entenen com les constituïdes d'acord amb la Llei 18/2001, de 19 de desembre, de parelles estables o relació anàloga.

Queden exclosos d'aquestes ajudes aquelles despeses que siguin coberts per qualsevol dels sistemes de Seguretat Social o MUFACE, per la qual cosa només se satisfaran per part de l'Oficina les ajudes la sol·licitud de les quals hagi estat desestimada prèviament per la Seguretat Social o MUFACE.

En tot el no previst en aquest Acord, seran aplicable els criteris establerts per la Comissió d'Acció Social.

El present acord tindrà efectes des del dia 1 de gener de 2022 i estarà vigent fins al dia 31 de desembre de 2027, i quedarà automàticament prorrogat si cap de les parts ho denuncia.

Les modalitats d'ajuda social que es reconeixen són les següents:

1) PROGRAMA D'AJUDES PER A L'ATENCIÓ A FAMILIARS AMB DISCAPCITAT:

1.1. Ajuda per a l'atenció a familiars amb discapacitat física, psíquica o sensorial fins al segon grau de consanguinitat o afinitat i que es trobin en servei actiu en aquesta Oficina.

Aquesta ajuda no serà pertinent quan la situació estigui coberta pel sistema vigent de Seguretat Social o bé per la percepció d'altres ajudes, sempre que les ajudes de l'Oficina siguin inferiors. En cas que siguin superiors es tindrà dret a percebre la diferència.

El que es disposa en el paràgraf anterior no serà aplicable quan s'acrediti que el grau de minusvalidesa és igual o superior al 65%. En aquest cas, no hi haurà incompatibilitat per a fer el reconeixement. Aquesta ajuda tampoc es podrà reconèixer en relació amb aquelles persones que tinguin reconeguda, per complir-ne els requisits exigits, la situació d'invalidesa permanent prevista en els diferents règims de seguretat social i que percebin la prestació corresponent.

Per a meritar aquesta ajuda, han de concórrer les següents condicions:

A. Les persones discapacitades han de tenir reconeguda aquesta condició per l'organisme competent de la Comunitat Autònoma.

B. Les persones discapacitades no han de tenir ingressos propis per rendes de treball superiors al salari mínim interprofessional o rendes de capital superiors a aquest mínim. Si aquests ingressos o rendes són inferiors al salari mínim interprofessional, l'import de l'ajuda no podrà excedir de la diferència resultant entre les rendes percebudes per cada concepte i la quantia del salari mínim interprofessional i tindrà com a límit màxim la quantia de la prestació regulada en aquest Acord.

C. El personal de l'Oficina haurà de justificar mitjançant la documentació pertinent els ingressos i altres percepcions rebudes pels familiars discapacitats al seu càrrec.

La quantia d'aquesta ajuda serà:

a) Fins a 2.427,20 euros anuals sense necessitat de justificar despeses.

b) Fins a 1.821,82 euros anuals addicionals, amb justificació de despeses. Per a poder percebre aquesta ajuda s'haurà d'acreditar una despesa superior a l'import de l'ajuda descrita en l'apartat a).

2) AJUDES PER A FILLS MENORS DE DEVUIT ANYS:

2.1. Ajuda per a fills entre 0 i 18 anys, 984,46 euros anuals. Aquesta quantitat s'incrementarà fins a un màxim de 1.584,19 euros anuals per als fills entre 0 i 3 anys, sempre que presentin els justificants acreditatius de les despeses d'educació infantil, en la mesura que no estigui subvencionada.

Aquesta ajuda serà incompatible amb l'ajuda per a l'atenció a familiars discapacitats.

3) AJUDES PER ESTUDIS:

En els casos en què no s'estableixi expressament una altra cosa, es consideraran beneficiaris de l'ajuda:

  • Les persones que percebin les seves retribucions amb càrrec al capítol 1 del pressupost de l'Oficina.
  • El cònjuge o parella i els fills (menors de 25 anys) del personal al servei de l'Oficina que no percebin ingressos superiors al salari mínim interprofessional.

3.1. Ajuda per estudis universitaris: fins a 984,46 euros anuals per beneficiari. Aquesta ajuda s'incrementarà fins a 1.821,82 euros per als estudis que forçosament s'hagin de cursar fora de Mallorca.

Si el pagament de la matrícula s'efectua en dues o més terminis que no coincideixin en un mateix exercici pressupostari, es presentarà cadascun d'ells a la convocatòria corresponent l'any en què s'ha efectuat el pagament efectiu.

Quan es tracti de funcionaris de l'Oficina únicament rebran l'ajuda si els estudis estan directament relacionats amb les funcions del lloc de treball que s'exerceixi.

3.2. Ajuda per estudis d'educació infantil, educació primària, educació secundària obligatòria, formació professional i batxillerat dels fills del personal de l'Oficina: El cost de llibres i material necessari per al desenvolupament del curs escolar, amb un màxim de 282,89 euros anuals per beneficiari.

3.3. Ajuda per estudis i adquisició de llibres i material necessaris per al desenvolupament dels cursos de llengua catalana i per a la matrícula i inscripció a l'Escola Oficial d'Idiomes per a cursar els diferents nivells d'anglès, alemany o francès, fins a 186,71 euros anuals per beneficiari. No s'atorgarà ajuda en cas de repetir curs.

3.4. Ajuda per estudis de perfeccionament universitari per al personal de l'Oficina, fins a 792,09 euros anuals. S'inclouen els cursos d'expert i especialista universitari, màster o doctor, si la Comissió d'Ajudes Socials considera que tenen o poden tenir relació amb les funcions del lloc que s'exerceix en l'Oficina.

No obstant això, no podrà concedir-se ajuda per a estudis i/o cursos de perfeccionament universitari que estiguin directament relacionats amb matèries que s'ofereixin per l'Oficina.

 

3.5. Ajudes per estudis d'accés a la Universitat per al personal de l'Oficina, fins a 294,21 euros.

3.6. Ajudes per a compensar les despeses realitzades en llibres o material per a estudis universitaris, estudis de formació professional i perfeccionament universitari i per a estudis d'accés a la Universitat, per al personal de l'Oficina, fins a 260,26 euros.

3.7. Ajudes per a altres estudis i adquisició de llibres i material necessari dels cursos, si la Comissió d'Ajudes Socials considera que té relació amb les funcions del personal al servei de l'Oficina, fins a 413,02 euros.

4) AJUDES SANITÀRIES:

En els casos en què no s'estableixi expressament una altra cosa, es consideraran beneficiaris de l'ajuda:

  • Les persones que percebin les seves retribucions amb càrrec al capítol 1 del pressupost de l'Oficina.
  • El cònjuge o parella i els fills (menors de 25 anys) del personal al servei de l'Oficina que no percebin ingressos superiors al salari mínim interprofessional.

4.1. Ajuda per a despeses odontològiques i per a pròtesis odontològiques i traumatològiques fins a 973,14 euros anuals per beneficiari.

4.2. Ajuda per a ortodòncia fins a 973,14 euros anuals per beneficiari.

4.3. Ajuda per a despeses oftalmològiques fins a 973,14 euros anuals per beneficiari.

4.4. Ajuda per a despeses otorrinolaringològiques fins a un màxim de 486,57 euros anuals per beneficiari.

4.5. Ajuda per a plantilles i sabates ortopèdiques, fins a un màxim de 186,71 euros anuals per beneficiari.

4.6. Ajuda per a altres tipus de material ortopèdic i altres tractaments especials i excepcionals, fins a un màxim de 973,14 euros anuals per beneficiari.

4.7. Revisió mèdica per al personal de l'Oficina, serà anual i voluntària.

5) BESTRETES:

Les persones incloses en l'àmbit d'aplicació d'aquest Acord, i amb càrrec al fons de bestretes, tindrà dret a la concessió dels següents sense cap mena d'interès:

5.1. Bestretes ordinàries de fins al cent per cent del sou líquid mensual, sempre que no es prevegi la finalització contractual abans de final de mes. Aquesta bestreta haurà de ser compensada en la nòmina corresponent al mes sol·licitat. Per a aquelles persones a les quals es practiqui qualsevol tipus de retenció mensual, la quantia màxima de la bestreta mensual serà igual al cent per cent del sou líquid mensual menys la retenció assenyalada anteriorment.

5.2. Bestretes ordinàries de fins a dues mensualitats íntegres. Aquestes bestretes hauran de ser reintegrats en un màxim de quinze mesos, seran retinguts en la nòmina i no meritaran cap tipus d'interès.

5.3. Bestretes extraordinàries. El personal de l'Oficina tindrà dret a bestretes de fins a sis mensualitats liquides. Es podrà concedir aquesta ajuda per a atendre necessitats de caràcter urgent, la reintegració de les quals s'efectuarà en un període màxim de fins a trenta-sis mesos.

Tindran la consideració de necessitats urgents les derivades de:

1) Matrimoni

2) Divorci, separació o nul·litat del matrimoni del sol·licitant.

3) Defunció del cònjuge o fills.

4) Naixement, adopció d'un fill o acolliment d'un menor.

5) Malaltia o intervenció quirúrgica greu del sol·licitant, cònjuge o fills.

6) Amortització de despeses degudament acreditades per causa de l'adquisició de primer habitatge habitual

7) Realització d'obres necessàries i imprescindibles per a la conservació del primer habitatge.

8) Trasllat de domicili en la localitat on estigui situat el centre de treball del sol·licitant.

9) Adquisició de mobiliari per a l'habitatge familiar.

10) Despeses per estudis oficials en centres nacionals o estrangers, per part del sol·licitant o dels seus fills.

11) Adquisició de vehicles quan aquests siguin necessaris per al trasllat al lloc de treball.

12) Altres circumstàncies de naturalesa similar que mereixin aquesta qualificació per part de la Comissió d'Acció Social.

Les bestretes, tant ordinaris com extraordinaris, hauran de liquidar-se en finalitzar la relació amb la institució.

No podrà concedir-se cap altra bestreta mentre el sol·licitant no hagi liquidat almenys el 50% dels compromisos dels anteriors.

En tot cas el nombre de bestretes simultànies de què es podrà gaudir serà de dues.

En el cas que l'interessat fos beneficiari d'una bestreta extraordinària i volgués sol·licitar un altre d'aquest tipus, només podrà demanar, com a màxim, l'import resultant de la diferència entre les sis mensualitats liquides i l'import que li resta pendent de retornar.

6) AJUDES PER A FER FRONT A LES CONTINGÈNCIES DE MORT, INCAPACITAT PERMANENT TOTAL, INCAPACITAT PERMANENT ABSOLUTA I JUBILACIÓ:

El personal funcionari de l'oficina en actiu, o en el seu cas, els seus beneficiaris, tindrà dret a la concessió de les ajudes següents:

6.1. Ajuda per viduïtat, a favor dels cònjuges o parelles del personal funcionari al servei de l'Oficina. Es pagaran 2.000,00 euros que es percebran d'una sola vegada en el moment en què es produeixi la defunció del personal funcionari al servei de l'Oficina.

6.2 Ajuda per orfandat. Aquesta ajuda té per finalitat contribuir a pal·liar la situació econòmica desfavorable que es produeix amb motiu de la defunció del personal funcionari que presta servei en l'Oficina i va destinada a cadascun dels fills menors de 25 anys que tinguin dependència econòmica del mort/a o fills majors d'edat que tinguin minusvalidesa reconeguda i que no tinguin ingressos propis que superin el salari mínim interprofessional. La quantia de l'ajuda per orfandat, que es percebrà d'una sola vegada en el moment que es produeix la defunció, serà de 3.500,00 euros per cada beneficiari.

6.3 Incapacitat permanent total o incapacitat permanent absoluta. Es concedirà una ajuda de 2.500,00 euros que es percebrà d'una sola vegada en el moment en què es produeix la declaració de la incapacitat del personal.

6.4 Jubilació ordinària: Se satisfarà a la persona interessada la quantitat de 2.500,00 euros d'una sola vegada i en una sola anualitat en el moment en què es produeix la jubilació, sempre que es tingui una antiguitat mínima de quinze anys reconeguda per l'Administració, dels quals deu hauran d'estar prestats en l'Oficina.

6.5 Jubilació anticipada/cessament voluntari del servei actiu. Es concedirà al personal funcionari al servei de l'Oficina que sol·liciti la jubilació o la baixa anticipada del servei actiu i tingui una antiguitat mínima de quinze anys reconeguda per l'Administració, dels quals deu hauran d'estar prestats en l'Oficina i l'edat mínima de 60 anys les ajudes següents:

- Als 60 anys 15.450,00 euros.

- Als 61 anys 13.000,00 euros.

- Als 62 anys 9.500,00 euros.

- Als 63 anys 7.350,00 euros.

- Als 64-66 anys 4.400,00 euros.

El dret a percebre aquesta ajuda es meritarà d'un sol cop en el moment en què es produeixi la jubilació anticipada i es podrà abonar en dues anualitats segons les disponibilitats pressupostàries. La percepció de l'ajuda econòmica per aquestes jubilacions farà incompatible la percepció d'una nova ajuda per jubilació ordinària quan es compleixi l'edat de jubilació legalment prevista.

No obstant això, les ajudes d'aquest acord queden supeditades a les limitacions o suspensions que determinin les diferents lleis de pressupostos.

 

Palma, 2 de desembre de 2022

Firmants

CSIF

Mateu García Bennasar

Per part de l'Administració

Cristóbal Milán Mateu (Director de l'OAIB)

El secretari Jaume Gerard Cirer Tortella