Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció I. Disposicions generals

CONSELL DE GOVERN

Núm. 686866
Acord del Consell de Govern de 21 de novembre de 2022 pel qual es corregeixen les errades observades en el Decret llei 9/2022, de 7 de novembre, de mesures urgents per compensar la inflació a les Illes Balears

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

En el Butlletí Oficial de les Illes Balears número 144, de 8 de novembre de 2022, es va publicar el Decret llei 9/2022, de 7 de novembre, de mesures urgents per compensar la inflació a les Illes Balears.

S'han observat una sèrie d'errades materials en la publicació de l'edicte 9432, que és necessari rectificar.

De conformitat amb l'article 56 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, i amb l'article 19 del Decret 68/2012, de 27 de juliol, pel qual es regula el Butlletí Oficial de les Illes Balears, es poden esmenar aquests tipus d'errades.

Per tot això, el Consell de Govern a proposta de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat, la consellera d'Hisenda i Relacions Exteriors, el conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball, la consellera d'Afers Socials i Esports, el conseller d'Educació i Formació Professional, el conseller de Fons Europeus, Universitat i Cultura i el conseller de Mobilitat i Habitatge, en la sessi´o de dia 21 de novembre, adoptà, entre d'altres, l'Acord següent:

Primer. Rectificar les errades observades en el Decret llei 9/2022, de 7 de novembre, de mesures urgents per compensar la inflació a les Illes Balears, publicat en el Butlletí Oficial de les Illes Balears número 144, de 8 de novembre de 2022, en el sentit següent:

- En la disposició final primera

En la versió catalana (pàgina 44807) i en la versió castellana (pàgina 45522):

  • On hi diu:

«a) Persones beneficiàries

1. Poden accedir a un habitatge protegit, en règim de propietat, les persones que, mancant d'un habitatge en propietat, acreditin els ingressos que es concretin mitjançant acord del Consell de Govern i compleixin els requisits que reglamentàriament s'estableixin per a l'accés a aquesta mena d'habitatges, i han d'estar inscrites en el Registre públic de demandants d'habitatge protegit.»

«a) Personas beneficiarias

1. Pueden acceder a una vivienda de protección oficial, en régimen de propiedad, las personas que, careciendo de una vivienda en propiedad, acrediten los ingresos que se concreten mediante acuerdo del Consejo de Gobierno y cumplan los requisitos que reglamentariamente se establezcan para el acceso a este tipo de viviendas, debiendo estar inscritas en el Registro público de demandantes de vivienda de protección oficial.»

  • Hi ha de dir:

«a) Persones beneficiàries

1. Poden accedir a un habitatge protegit les persones que, mancant d'un habitatge en propietat, acreditin els ingressos que es concretin mitjançant acord del Consell de Govern i compleixin els requisits que reglamentàriament s'estableixin per a l'accés a aquesta mena d'habitatges, i han d'estar inscrites en el Registre públic de demandants d'habitatges protegits.»

«a) Personas beneficiarias

1. Pueden acceder a una vivienda de protección oficial las personas que, careciendo de una vivienda en propiedad, acrediten los ingresos que se concreten mediante acuerdo del Consejo de Gobierno y cumplan los requisitos que reglamentariamente se establezcan para el acceso a este tipo de viviendas, debiendo estar inscritas en el Registro público de demandantes de viviendas protegidas.»

- En l'apartat 3 de la Disposició final tercera

En la versió catalana (pàgina 44809) i en la versió castellana (pàgina 45524):

  • On hi diu:

«2. Els registres esmentats en els apartats a), b) i c) anteriors queden adscrits a la conselleria competent en matèria d'activitats classificades i espectacles públics de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. En tot cas, s'ha de complir la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, i la resta de la normativa aplicable.»

«2. Los registros mencionados en los apartados a), b) y c) anteriores quedan adscritos a la consejería competente en materia de actividades clasificadas y espectáculos públicos de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears. En todo caso, se cumplirá la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, y el resto de la normativa aplicable.»

  • Hi ha de dir:

«2. Els registres esmentats en els apartats a), b) i c) anteriors queden adscrits a la conselleria competent en matèria d'activitats classificades i espectacles públics de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. En tot cas, s'ha de complir el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades), la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, i la resta de la normativa aplicable.»

«2. Los registros mencionados en los apartados a), b) y c) anteriores quedan adscritos a la consejería competente en materia de actividades clasificadas y espectáculos públicos de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears. En todo caso, se cumplirá el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos), la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales, y el resto de la normativa aplicable.»

- En l'apartat 1 de la disposició final vuitena

En la versió catalana (pàgina 44814) i en la versió castellana (pàgina 45529):

  • On hi diu:

«2. Les persones amb una capacitat econòmica igual o inferior a 1,25 vegades l'indicador públic de renda d'efectes múltiples (IPREM) anual de l'exercici en curs no participen en el cost dels serveis.»

«2. Las personas con una capacidad económica igual o inferior a 1,25 veces el indicador público de renta de efectos múltiples (IPREM) anual del ejercicio en curso no participan del coste de los servicios.»

  • Hi ha de dir:

«2. Les persones amb una capacitat econòmica igual o inferior a 1,25 vegades l'indicador públic de renda d'efectes múltiples (IPREM) anual de l'exercici en curs no participen en el cost dels serveis de l'entorn domiciliari.»

«2. Las personas con una capacidad económica igual o inferior a 1,25 veces el indicador público de renta de efectos múltiples (IPREM) anual del ejercicio en curso no participan del coste de los servicios del entorno domiciliario.»

Segon. Establir que els efectes de la correcció són des de la data de la publicació del Decret llei 9/2022, de 7 de novembre, de mesures urgents per compensar la inflació a les Illes Balears.

Tercer. Comunicar aquest Acord al Parlament de les Illes Balears perquè en prengui coneixement i als efectes escaients.

Quart. Publicar aquest Acord en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Palma, 21 de novembre de 2022

La secretària del Consell de Govern (Per suplència d'acord amb l'article 5.2 del Decret 8/2021, de 13 de febrer, de la presidenta de les Illes Balears) Rosario Sánchez Grau