Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció segona. Oposicions i concursos

AJUNTAMENT DE CALVIÀ

INSTITUT MUNICIPAL D'EDUCACIÓ I BIBLIOTEQUES

Núm. 676404
Aprovació de la convocatòria dels processos d'estabilització d'ocupació temporal de personal funcionari i laboral de l'Institut Municipal d'Educació i Biblioteques (IMEB-Calvià)

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

 El Consell Rector de l'IMEB en data 14 de novembre de 2022 va aprovar les bases generals i els annexos que les acompanyen, del procés d'estabilització de l'ocupació temporal de l'IMEB-Calvià per a 2022

Antecedents

L'article 2 de la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de Mesures Urgents per a la Reducció de la Temporalitat a l'Ocupació Pública, estipula que, addicionalment al que estableixen els articles 19.U.6 de la Llei 3/2017, de 27 de juny, de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2017 i 19.U.9, de la Llei 6/2018, de 3 de juliol, de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2018, s'autoritza una taxa addicional per a l'estabilització d'ocupació temporal que inclourà les places de naturalesa estructural que, estiguin o no dins de les relacions de llocs de treball, plantilles o una altra forma d'organització de recursos humans que estiguin contemplades a les diferents administracions Públiques i estant dotades pressupostàriament, hagin estat ocupades de forma temporal i ininterrompudament almenys en els tres anys anteriors a 31 de desembre de 2020, sempre que haguessin estat incloses en les corresponents ofertes d'ocupació pública d'estabilització i arribada la data d'entrada en vigor de la precitada llei, no hagin estat convocades, o havent estat convocades i resoltes, hagin quedat sense cobrir.

Per tal d'evitar dilacions en aquests processos d'estabilització, se exigeix que les convocatòries s'aprovin i publiquin en els respectius diaris oficials abans del 31 de desembre de 2022 i els processos finalitzin abans del 31 de desembre de 2024.

Amb aquest mandat legislatiu i, amb l'objectiu de fixar els criteris comuns i facilitar la coordinació d'aquests processos, s'impulsà la creació de la Mesa de Negociació de les Administracions Públiques, mitjançant el Decret-llei 2/2022, de 7 de febrer, pel qual s'estableixen mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l'ocupació pública en les Illes Balears, de la qual forma en part aquest organisme autònom.

En compliment del mandat legal esmentat i dels compromisos acordats en la Mesa de Negociació indicada en el paràgraf anterior, l'Institut Municipal d'Educació i Biblioteques va publicar en el BOIB núm. 68, de 26 de maig de 2022, la seva oferta d'ocupació pública per a 2022 per a l'estabilització de l'ocupació temporal, en la qual estan incloses totes les places afectades pel procés d'estabilització establert en la Llei 20/2021, de 28 de desembre.

En data 16 de juny de 2022, es va publicar el Decret-llei 6/2022, de 13 de juny, de noves mesures urgents per reduir la temporalitat en l'ocupació púbica de les Illes Balears i, entre d'altres, s'estableixen els criteris comuns que hauran de regir en els processos d'estabilització que es desenvolupin en les diferents administracions públiques de les Illes Balears.

Les bases generals que han de regir les convocatòries del procés d'estabilització de l'ocupació temporal de l'IMEB-Calvià per a 2022, així com els annexos que les acompanyen, han estat negociades amb la representació sindical i aprovades per unanimitat en les reunions mantingudes en data 9/11/2022 amb la representació del personal funcionari i en data 10/11/2022 amb el Comitè d'Empresa.

Per tot això i, conforme a l'informe del gerent, elev al Consell rector de l'IMEB la següent:

Proposta

Primer.- Aprovar les bases generals, així com els annexos que les acompanyen, que han de regir les convocatòries del procés d'estabilització de l'ocupació temporal de l'IMEB-Calvià per a 2022, d'acord amb allò que preveu la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l'ocupació pública i el Decret-llei 6/2022, de 13 de juny, de noves mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l'ocupació pública de les Illes Balears.

Segon.- Publicar el text de les bases generals i els annexos que les acompanyen en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Calvià, (Signat electrònicament: 16 de novembre de 2022) La presidenta de l'IMEB Olga Granados Expósito

BASES QUE REGIRAN LES CONVOCATÒRIES DEL PROCÉS D'ESTABILITZACIÓ D'OCUPACIÓ TEMPORAL DE 2022 DE L'INSTITUT MUNICIPAL D'EDUCACIÓ I BIBLIOTEQUES (IMEB-Calvià)

BASES GENERALS

Primer.- Objecte de la convocatòria

L'objecte d'aquesta convocatòria es donar cobertura a las places afectades pel procés d'estabilització d'ocupació temporal de 2022 de l'IMEB-Calvià i d'acord amb allò que disposa la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat de l'ocupació pública i amb el Decret-llei 6/2022, de 13 de juny, de noves mesures urgents per reduir la temporalitat en l'ocupació pública de les Illes Balears, contingudes en l'oferta pública d'ocupació per a 2022 per a l'estabilització de l'ocupació temporal de l'IMEB-Calvià, publicada en el BOIB núm. 68, de 26 de maig de 2022 i en l'annex I d'aquestes bases.

Segon.- Sistemes de selecció

D'acord amb allò que disposa els articles 3 i 4 del Decret-llei 6/2022, de 13 de juny, de noves mesures urgents per reduir la temporalitat en l'ocupació pública de les Illes Balears, els processos selectius es convocaran d'acord amb els sistemes de selecció de concurs i el concurs oposició, de tal manera que:

El sistema selectiu del procés selectiu derivat de l'article 2 de la Llei 20/2021, de 28 de desembre, serà el de concurs oposició. El barem de la fase de concurs serà d'un quaranta per cent de la puntuació total, i es tendrà en compte, majoritàriament, l'experiència en el cos, l'escala i l'especialitat o la categoria de que es tracti. Tai i com recull la publicació del BOIB núm. 68, de 26 de maig de 2022, estan afectades per aquest sistema selectiu un total de 2 places, de règim jurídic funcionarial, de tècnic/a auxiliar biblioteca.

Els processos excepcionals d'estabilització es convocaran mitjançant el sistema de concurs, d'acord amb allò que estableixen les disposicions addicionals sisena i vuitena de la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l'ocupació pública. Tai i com recull la publicació del BOIB núm. 68, de 26 de maig de 2022, estan afectades un total de 41 places, de règim jurídic laboral, una de elles a mitja jornada.

Tercer.- Procés selectiu mitjançant concurs oposició

El procés selectiu que es desenvolupi mitjançant concurs oposició es regirà per les següents indicacions:

Fase d'oposició

1. La puntuació global del concurs oposició resultarà de les puntuacions obtingudes en les fases d'oposició i de concurs, sent d'un 60% per a la fase d'oposició i d'un 40% per a la fase de concurs, amb una puntuació final d'entre 0 i 60 punts per a la fase d'oposició i, d'entre 0 i 40 punts per a la fase de concurs.

2. La fase de concurs es desenvoluparà amb caràcter previ a la fase d'oposició i no tendrà caràcter eliminatori, ni es tendrà en compte per superar les proves de la fase d'oposició.

3. La fase d'oposició constarà d'un exercici tipus test que tendrà caràcter eliminatori. Les preguntes estaran distribuïdes de manera equilibrada entre els diferents temes del programa. Cada pregunta tendrá quatre possibles respostes i només una serà la correcta. Les respostes correctes es valoraran en positiu i les respostes no contestades o errònies no tendran cap penalització. Totes les preguntes estaran contingudes en el temari complet de la convocatòria i a la base de dades que es publicarà. La prova tipus test serà triada per sorteig davant de les persones aspirants, immediatament abans de començar la prova, d'entre dues propostes diferents de prova.

4. S'estableix que el temari de la convocatòria de 2 places de tècnic/a auxiliar de biblioteca, classificada com grup C, subgrup C1, constarà de 15 temes i que del temari es confeccionarà una base dades de preguntes que es publicarà en el següent web: https://intranet.caib.es/sites/mesatemporalitat/ca/administracia_local/

Les preguntes es faran servir per confeccionar la prova tipus test de la fase d'oposició. Aquesta base de dades constarà de 750 preguntes.

5. Hi haurà la possibilitat de realitzar la prova de la fase d'oposició en un altre data posterior per aquelles persones que justifiquin la no presentació a la primera data de la prova per motiu de part o per motius de força major: embaràs de risc degudament acreditat; patir una malaltia greu contagiosa, acreditada mitjançant un certificat mèdic, o aquelles situacions declarades d'emergència per part d'una autoritat administrativa competent en matèria de protecció civil i emergències, sempre que suposi la recomanació o la prohibició de desplaçament o bé, que afecti significativament als mitjans de transport.

 

6. Si la causa de força major concorre durant la fase d'oposició, s'ajornarà la realització de la prova per a la persona aspirant afectada. En tot cas, la prova s'haurà de fer com a màxim dins els quinze dies hàbils següents al dia de la data de la prova inicial, en el cas contrari, decaurà el dret de la persona aspirant afectada.

7. En cas d'admissió de la concurrència de causa de força major en una aspirant que li impedeixi la realització de la prova, el tribunal qualificador haurà de garantir que el contingut de la prova que s'hagi de realitzar posteriorment sigui diferent al realitzat per la resta de les persones aspirants.

8. Correspon al tribunal qualificador valorar i, en el seu cas, admetre les causes de força major al·legades. Els criteris d'aplicació de cada un d'aquests blocs s'estableixen en les disposicions addicionals primera, segona i tercera del Decret-llei 6/2022, de 13 de juny.

Fase de concurs

La puntuació màxima que es pot aconseguir en la fase de concurs es de 40 punts. La fase de concurs s'estructurarà en els dos blocs de criteris de valoració que s'indiquen a continuació:

1r Mèrits professionals: fins un màxim de 32 punts (80%)

2n Altres mèrits: fins un màxim de 8 punts (20%)

En el segon bloc (altres mèrits), es valoraran els següents mèrits, amb un màxim de 8 punts:

a) Haver superat exercicis en convocatòries anteriors de l'IMEB per accedir al cos, l'escala o la categoria a la que s'opta: fins un màxim de 3 punts.

b) Formació acadèmica: fins un màxim de 3 punts.

c) Coneixements de la llengua catalana superiors als requerits per accedir a la plaça a la que s'opta: fins un màxim de 3 punts.

d) Cursos de formació rebuts o impartits: fins un màxim de 3 punts.

e) Triennis reconeguts: fins un màxim de 3 punts.

Els mèrits es valoraran amb referència a la data de finalització del termini de lliurament de les sol·licituds per participar en el procés selectiu.

Els tribunals qualificadors hauran de publicar una llistat final amb les puntuacions totals: suma de la puntuació de fase d'oposició i de la puntuació de la fase del concurs, de les persones aspirants que hagin superat el procés selectiu en el seu conjunt.

Quart.- Processos selectius mitjançant concurs

Les convocatòries derivades dels processos excepcionals d'estabilització mitjançant el sistema de concurs, s'ajustaran al següent:

Es constituirà un òrgan de selecció per a cada categoria convocada per baremar els mèrits aportats per les persones aspirants per accedir a les places convocades.

La puntuació màxima que es pot aconseguir en la fase de concurs es de 100 punts. La fase de concurs s'estructurarà en els dos blocs de criteris de valoració que s'indiquen a continuació:

1r Mèrits professionals: fins un màxim de 45 punts (45%)

2n Altres mèrits: fins un màxim de 55 punts (55%)

En el segon bloc (altres mèrits), es valoraran els següents mèrits amb un màxim de 55 punts:

a) Haver superat exercicis en convocatòries anteriors per accedir al cos, l'escala o la categoria a la que opta en la mateixa administració: fins un màxim de 20 punts.

b) Formació acadèmica: fins un màxim de 15 punts.

c) Coneixements de la llengua catalana superiors als requerits per accedir a la plaça a la qual s'opta: fins un màxim de 15 punts.

d) Cursos de formació rebut o impartits: fins un màxim de 20 punts.

e) Triennis reconeguts: fins un màxim de 15 punts.

Els mèrits es valoraran amb referència a la data de finalització del termini de lliurament de les sol·licituds per participar en el procés selectiu.

Quint.- Condició d'aspirant i requisits

Per tenir la condició de persona aspirant i ser admesa als procés d'estabilització, les persones interessades hauran de tenir, en la data de finalització del termini de lliurament de les sol·licituds de participació a la convocatòria, els següents requisits:

a) Tenir la nacionalitat espanyola alguna altra en els casos que, d'acord amb l'article 56 i 57 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic, es permeti l'accés a l'ocupació pública.

Les persones aspirants que no tenguin la nacionalitat espanyola i del seu origen no es desprengui el coneixement de la llengua castellana, s'ha d'acreditar el coneixement de la mateixa mitjançant l'aportació del diploma d'espanyol com a llengua estrangera, regulat en el Reial Decret 1137/2002, de 31 d'octubre, o del certificat d'aptitud d'espanyol per a estrangers, expedits per les escoles oficials d'idiomes o mitjançant l'acreditació d'estar en possessió d'una titulació acadèmica espanyola expedida per l'òrgan oficial competent al territori espanyol, o bé mitjançant la superació d'una prova específica que acrediti que posseeix el nivell adequat de comprensió i d'expressió oral i escrita en aquesta llengua.

b)Tenir complerts els setze anys i no excedir, si escau, de l'edat màxima de jubilació forçosa, llevat que la normativa específica en determini una de diferent.

c) No haver estat separat, mitjançant procediment disciplinari, del servei de qualsevol de les Administracions publiques o del òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial.

En el cas de ser nacional d'un altre Estat, no trobar-se inhabilitat o en situació equivalent, ni haver estat sotmès a sanció disciplinaria o equivalent que impedeixi, en el seu Estat, en els mateixos termes l'accés a l'ocupació pública.

d) Estar en possessió, o estar en condicions d'obtenir-la en la data en què finalitzi el termini de presentació de sol·licituds, de la titulació acadèmica requerida a les bases específiques, o estar en condició d'obtenir-la en la data de finalització del termini per lliurar la sol·licitud de participació.

Si el títol procedeix d'un estat membre de la Unió Europea, s'ha de disposar el certificat acreditatiu del reconeixement o de l'homologació del títol equivalent, de conformitat amb la Directiva 89/48/CEE, de 21 de desembre de 1988, el Reial decret 1837/2008 i altres normes de transposició i desplegament.

En cas de titulacions obtingudes a l'estranger, les persones aspirants hauran d'estar en possessió de la credencial que n'acrediti l'homologació o de la credencial per a l'exercici de la professió́ corresponent.

e) No patir malaltia o limitació física que impedeixi l'acompliment de les corresponents funcions. No obstant això, cas que l'aspirant tingui acreditat un grau de discapacitat igual o superior al 33 per 100, haurà de presentar, d'acord amb la normativa vigent, un certificat de l'equip oficial del Servei de Valoració i Orientació de la Discapacitat i la Dependència de les Illes Balears o servei homòleg, que acrediti les condicions personals d'aptitud per a l'exercici de les funcions corresponents al lloc de treball al qual aspira.

f) Acreditar la resta dels requisits establerts per a cada una de les places convocades:

- titulació acadèmica.

- nivell de coneixements de la llengua catalana requerit, atenent a l'establert per la disposició addicional tretzena del Decret-llei 6/2022, de 13 de juny, de noves mesures per a reduir la temporalitat en l'ocupació pública de les Illes Balears, relatiu a les exempció d'acreditació del nivell de coneixements de la llengua catalana.

Els certificats s'han d'acreditar mitjançant el certificat oficial corresponent, d'entre els següents:

  • Certificat expedit per l'òrgan competent del Govern de les Illes Balears (Direcció General de Política Lingüística).
  • Certificat expedit per l'Escola Balear d'Administració Pública.
  • Certificat homologat per l'òrgan competent del Govern de les Illes Balears, d'acord amb l'Ordre de la consellera d'Educació, Cultura i Universitats de 28 de juliol de 2014.
  • Certificat equivalent segons l'Ordre del conseller d'Educació, Cultura i Universitats de 21 de febrer de 2013 (BOIB núm. 34, de 12 de març de 2013).

Per al personal educador, a més del certificat de nivell B2, haurà d'acreditar el certificat de capacitació en llengua catalana per a l'ensenyament en el primer cicle d'educació infantil (CCI) en el cas dels tècnics/tècniques superiors en educació infantil o amb titulacions equivalents acadèmicament o professionalment (llengua i cultura popular i coneixements mitjans de català, nivell B2, de conformitat amb la Llei 9/2012, de 19 de juliol, de modificació de la llei 3/2007, de 27 de març, de la funció pública de la CAIB, mitjançant l'aportació del títol o certificat oficial corresponent, expedit o homologat per la Comissió Avaluadora de Coneixements de Català, o per l'anterior Junta Avaluadora de Català, o per l'Escola Balear d'Administració Pública); o el certificat de capacitació en llengua catalana per a l'ensenyament en el segon cicle de l'educació infantil i a l'educació primària (CCIP) o un d'equivalent, en el cas de diplomatura en estudis de mestre/a, especialitat d'educació infantil, i els graduats i graduades en educació infantil.

- certificat de no tenir antecedents de delictes de naturalesa sexual, de conformitat amb la llei Orgànica 1/1996, de Protecció Jurídica del Menor (modificada per la Llei 26/2015), per a les places d'Educador/a, Cuiner/a i Netejador/a.

g) No tenir la condició, a l'Institut Municipal d'Educació i Biblioteques, de personal funcionari de carrera en el mateix cos, escala o especialitat; en la mateixa escala, subescala, classe o categoria, o no tenir la condició de personal laboral fix en la mateixa categoria, sempre referida a la plaça a que n'opta.

h) Haver satisfet la taxa per optar a les proves de selecció de personal publicada al BOIB núm. 139, de 22/09/2012). D'acord amb l'article 5 de l'esmentada ordenança reguladora, estan exemptes del pagament de la citada taxa les persones amb una minusvalidesa igual o superior al 33%. Als membres de famílies nombroses que tinguin reconeguda tal condició, se'ls aplicarà una reducció de la quota del 50%, d'acord amb la Llei 40/2003, de 18 de novembre. Les situacions susceptibles d'exempció s'hauran d'acreditar, excepció feta que indiqui en la sol·licitud de participació que autoritza a l'IMEB perquè ho comprovi per mitjans electrònics.

i) Complimentar la declaració responsable i el full d'autobaremació dels mèrits, d'acord amb el model que s'incorporarà a cada convocatòria.

j) Els requisits establerts en els apartats anteriors s'hauran de complir el darrer dia de presentació de sol·licituds i mantenir-los fins al moment del nomenament com a personal funcionari o fins al moment de la contractació com a personal laboral fix.

k) El fet de constar en la llista de persones admeses no implica el reconeixement a les persones interessades que es compleixen els requisits per participar en aquesta convocatòria.

l) Amb anterioritat a la formalització del contracte o al nomenament com a personal funcionari, la persona interessada haurà̀ de fer constar que no està sotmesa a cap dels motius d'incompatibilitat establerts en la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d'incompatibilitats del personal al servei de les administracions públiques, o comprometre's, si s'escau, a exercir l'oportuna opció́ en el període de temps que preveu l'article 10 de la disposició legal anterior, i no percebre pensió́ de jubilació́, de retir o d'orfandat.

Sisè.- Excepció del requisit de coneixements de llengua catalana

Les persones aspirants que estiguin en actiu en el moment de finalització de la presentació de sol·licituds, a l'IMEB i en la mateixa categoria professional a què opten i no puguin acreditar el requisit exigit per a l'ingrés, queden exempts del requisit d'acreditació del coneixement de la llengua catalana.

En el supòsit que aquestes persones, mitjançant la participació en aquests processos d'estabilització, assoleixin la condició de personal laboral fix, restaran obligades, en el termini de dos anys, comptadors a partir de la signatura del contracte a acreditar el nivell de coneixement de la llengua catalana exigit per a l'accés a la corresponent categoria professional.

Si transcorregut el termini de dos anys, no s'acredita el nivell de coneixements de la llengua catalana exigit per a l'accés, aquestes persones seran remogudes del lloc de treball per manca d'adequació a les funcions d'aquest, mitjançant un procediment contradictori i un cop oïts els òrgans de representació del personal corresponent. La remoció suposa el cessament en el lloc de treball obtingut al corresponent procés selectiu i la pèrdua d'aquest lloc.

Aquestes persones restaran obligades a participar en totes les convocatòries de proves de llengua catalana que durant aquest període convoquin la Direcció General de Política Lingüística i l'Escola Balear d'Administracions Públiques per obtenir el certificat de coneixements de llengua catalana corresponent al nivell exigit per a l'accés a la corresponent categoria professional i/o especialitat a la qual s'ha accedit.

Setè.- Sol·licitud de participació en el procés d'estabilització

1. Les sol·licituds es presentaran dins del termini de vint dies hàbils, comptados a partir de l'endemà de la publicació de la convocatòria en el Butlletí Oficial de l'Estat (BOE).

2. D'acord amb allò que estableix l'Ordenança Reguladora de l'obligació general de la inscripció electrònica en els processos de selecció de personal de l'Ajuntament de Calvià (BOIB núm. 103, de data 6 d'agost de 2022), la inscripció per participar en el procés d'estabilització regulat per aquestes bases s'haurà de fer mitjançant mitjans electrònics a través de la plataforma CONVOCA, habilitada per l' IMEB-Calvià per rebre les sol·licituds de participació en el procés.

La direcció URL d'accés a la plataforma CONVOCA serà www.calvia.com/convoca.

Perquè la inscripció al procés d'estabilització sigui considerada com a realitzada, s'hauran de fer les següents accions:

 

1.Accedir a la plataforma CONVOCA a través de la direcció URL abans indicada.

2. Complimentar la declaració responsable i el full d'autobaremació dels mèrits.

3. Firmar la sol·licitud de participació mitjançant el certificat digital o mitjançant clau permanent.

3. De conformitat amb allò que disposa el Reglament General de Protecció de Dades (UE) 2016/679 i la normativa espanyola relativa a la protecció de dades personal, les dades facilitades per les persones aspirants en la declaració responsable i en el full d'autobaremació, seran tractades per l'Institut Municipal d'Educació i Biblioteques (IMEB) amb la finalitat única de tramitar les sol·licituds de participació en el procés d'estabilització i per gestionar les bosses de treball que es puguin constituir.

El responsable del tractament de les dades de caràcter personal és l'Institut Municipal d'Educació i Biblioteques (IMEB) amb NIF Q-0700491-D, adreça carrer Julià Bujosa Sans, Batle núm. 1, CP: 07184,Calviá, Illes Balears, telèfon de contacte: 971 139 139 i correu electrònic dpd@calvia.com.

Vuitè.- Efectes de la no superació del procés d'estabilització de l'ocupació temporal

1. El personal temporal en servei actiu de l'IMEB que hagi de cessar i donar per finalitzada la seva relació laboral amb motiu dels resultats del procés d'estabilització regulat per aquestes bases, bé perquè no hagi obtingut alguna plaça de l'oferta d'ocupació o bé per no haver superat el procés de selecció, li correspondrà una compensació econòmica equivalent a vint dies de les seves retribucions fixes per any de servei, i es prorratejaran per mesos els períodes de temps inferiors a un any, fins a un màxim de dotze mensualitats.

2. La no participació de la persona candidata en el procés d'estabilització no donarà, en cap cas, dret a la compensació econòmica del paràgraf anterior.

A aquests efectes, s'entendrà que no han participat en les convocatòries pel sistema de concurs oposició les persones que no hagin lliurat la sol·licitud de participació en la convocatòria i les persones que no hagin realitzat la prova de la fase d'oposició. Es considerarà que no han realitzat la prova: les persones no presentades i les persones que entreguin en blanc el full de respostes de la prova.

Pel que fa al sistema de concurs de mèrits, es considerarà que no han participat en la convocatòria: les persones que no hagin lliurat la sol·licitud de participació en el procés, les persones que no hagin lliurat la declaració responsable, o les persones que no hagin al·legat la totalitat dels mèrits de que en disposen, d'acord amb la documentació que ja obra en poder de les administracions o entitats.

Novè. Òrgan de selecció

El tribunal és l'òrgan de selecció encarregat de dur a terme aquest procés selectiu. D'acord amb l'article 9 del Decret Llei 6/2022, de 13 de juny, es constituirà un Tribunal qualificador únic per a cada grup o subgrup de titulació o categoria professional equivalent.

El tribunal qualificador, que serà nomenat en una resolució específica, que es publicarà en el web corporatiu i en el BOIB, estarà constituït per un/a president/a i dos vocals, un dels quals ha de fer les funcions de secretari. Tots els membres del tribunal tindran veu i vot, inclòs el secretari.

Així mateix, podrà assistir una persona designada per la representació dels treballadors i treballadores, la qual tendrà veu, però no vot.

Tots els membres del tribunal, titulars i suplents, hauran de tenir la condició de funcionari de carrera o personal laboral fix en servei actiu de qualsevol administració (estatal, autonòmica, insular, o local) en l'àmbit territorial de les Illes Balears i hauran d'estar en possessió de la titulació o especialització igual o superior a l'exigit als aspirants per a l'ingrés.

No podran formar part dels tribunal el personal d'elecció o designació política, el personal funcionari interí ni el personal eventual.

Els membres del tribunal estaran exposats a les causes d'abstenció i recusació previstes en els articles 23 i 24 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic.

Així mateix, aquelles persones que hagin estat designades membres del tribunal i que, a la vista de la llista definitiva de persones aspirants, considerin que s'han d'abstenir d'intervenir en el procés selectiu, notificaran aquesta circumstància a la Batlia, per tal que es facin els tràmits per a la seva substitució.

L'eventual presentació de sol·licituds d'abstenció o recusació serà resolta per decret de Batlia i, en el seu cas, es designaran les persones que substitueixin aquelles que havien estat designades inicialment. Les persones aspirants disposaran d'un nou tràmit de recusació respecte de les noves persones designades.

El tribunal estarà facultat per resoldre qualsevol dubte o incident que pogués sorgir durant el procés selectiu, i per adoptar els acords i dictar les instruccions que siguin necessàries per al seu correcte desenvolupament. També està habilitat per considerar i apreciar les qüestions d'ordre i les incidències que sorgeixin. En cas d'empat, serà diriment el vot del president/a.

Desè.- Desenvolupament del procés

1. Finalitzat el termini de lliurament de les sol·licituds de participació establert al punt 7è.1, les actes i les resolucions que es dictin en relació als processos selectius que s'iniciïn amb motiu d'aquesta convocatòria es publicaran en la plataforma CONVOCA.

2. En el termini màxim de dos mesos, comptadors des de la finalització del termini de lliurament de les sol·licituds, es dictarà una resolució aprovant el llistat provisional de persones admeses i excloses al procés selectiu, amb la indicació expressa dels motius d'exclusió. Aquest termini podrà ser prorrogat per una sola vegada, per causes justificades i després de la prèvia resolució motivada.

A més de les persones admeses, la resolució contindrà la relació nominal de les persones excloses, amb indicació de la causa o causes d'inadmissió. Aquesta resolució es publicarà en el web corporatiu.

3. Les persones aspirants excloses disposaran d'un termini de set dies hàbils, comptadors des del dia següent al de la publicació en el web corporatiu, per esmenar o adjuntar la documentació que sigui preceptiva. Davant l'incompliment del requeriment per part de la persona interessada, l'IMEB entendrà que la persona interessada desisteix de la seva participació en el procés de selecció.

Les persones aspirants excloses expressament, així com les que no figurin en la relació d'admeses ni en la d'excloses, disposaran d'un termini únic i improrrogable de set dies hàbils, comptadors a partir de l'endemà de la publicació de la Resolució, per a esmenar el defecte o defectes que hagin motivat la seva exclusió o la no inclusió expressa.

Les persones aspirants que dins del termini assenyalat no esmenin els defectes que justifiquin el seu dret a ser admeses, seran definitivament excloses del procés selectiu mitjançant la resolució per la qual s'aprovarà la llista definitiva de persones admeses i excloses.

4. Els errors materials en la consignació de les dades personals s'han de rectificar d'ofici o a instància de la persona interessada en qualsevol moment del procés selectiu.

5. Finalitzat el termini d'esmena de defectes de les sol·licituds, es publicarà una resolució per l'òrgan competent que declararà aprovada la llista definitiva de persones aspirants admeses i excloses, en el termini màxim de dos mesos, que podrà ser prorrogat per causes justificades i després de la resolució prèvia motivada. En aquesta mateixa resolució es publicarà la llista provisional de mèrits al·legats en la declaració responsable (autobarem). Aquesta resolució es publicarà en el web corporatiu.

De no presentar-se cap reclamació es considerarà definitiva la relació provisional inicialment publicada. En qualsevol altre cas, resoltes les reclamacions i esmenes, es donarà publicitat a través de web corporatiu.

6. Tal i com estableix l'apartat i) del punt quint, les persones aspirants hauran de lliurar juntament amb la sol·licitud de participació, el full d'autobaremació de mèrits, que té la consideració de declaració responsable en els termes prevists en l'article 69 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre.

En aquest full d'autobaremació els aspirants han d'al·legar, sota la seva responsabilitat, quins són els mèrits dels quals disposen d'entre els que estableixen les bases específiques de la convocatòria.

Els mèrits s'han d'al·legar i, quan escaigui, acreditar, en referència a la data que finalitzi el termini de presentació d'instàncies. La falsedat en les dades consignades en l'al·legació de mèrits determina l'exclusió del procés i la consideració de no haver-hi participat, a més de les actuacions legals que es derivin per la falsedat en les dades.

7. Els aspirants queden vinculats pels mèrits que al·leguen dins el tràmit telemàtic i/o presencial habilitat al efecte; per tant, la puntuació resultant dels mèrits declarats determina la seva posició màxima en l'ordre de prelació del concurs. D'acord amb aquestes puntuacions, per part de l'òrgan titular es conformarà una llista provisional de mèrits al·legats, que es publicarà segons la base 5.1, juntament amb la llista definitiva de persones admeses i excloses.

8. Els aspirants disposen d'un termini de set dies hàbils des de la publicació de la llista provisional de mèrits al·legats per esmenar els errors de fet, materials o aritmètics que hagin pogut cometre en les al·legacions dels mèrits (full d'autobaremació), com a conseqüència d'haver situat de manera incorrecta un mèrit en l'apartat d'un altre mèrit, o d'haver calculat erròniament les unitats dels mèrits al·legats. Durant aquest tràmit no s'admet l'al·legació de nous mèrits no especificats en la declaració inicial.

9. Una vegada finalitzat el termini per esmenar la declaració responsable, el tribunal qualificador publicarà el llistat de les persones aprovades i l'elevarà a l'òrgan competent perquè dicti una resolució per aprovar el llistat, amb indicació expressa de l'ordre de les persones aspirants, d'acord amb la puntuació al·legada en la declaració responsable i el nombre de places convocades. Aquest llistat s'haurà de publicar en el web corporatiu.

 

10. En les convocatòries dels processos excepcionals d'estabilització mitjançant el sistema de concurs es requerirà a un de nombre de persones aspirants igual al 120% del nombre de places convocades per acreditar els mèrits al·legats en la declaració responsable. Si fos necessari, es publicarà un llistat addicional de persones aspirants que puguin ser requerides.

11. L'òrgan competent dictarà una resolució per aprovar el llistat definitiu de les persones aspirants que hagin superat el procés selectiu mitjançant el sistema de concurs de mèrits. Aquest llistat s'haurà de publicar en el web corporatiu i en el BOIB.

12. El termini per prendre possessió de la plaça o de firmar el contracte de treball fix serà de tres dies hàbils, comptadors a partir del dia següent al de la publicació del llistat definitiu en el BOIB.

13. En el cas de la convocatòria de 2 places de tècnic/a auxiliar de biblioteca, realitzada la prova de la fase d'oposició, el tribunal qualificador publicarà en el web corporatiu el llistat provisional de les persones aspirants que l'hagin superat, les quals estaran identificades pel seu nom i llinatges, a més de la quarta, quinta, sexta i sèptima lletra del seu NIF. Les persones aspirants que no apareguin en el llistat provisional d'aptes hauran d'entendre que no són aptes i, per tant, exclosos del procés selectiu.

14. Les persones interessades tendran un termini de set dies hàbils per sol·licitar la revisió de la prova, comptadors a partir del dia següent al de la publicació del llistat provisional. El tribunal qualificador tendrà un termini de set dies per resoldre les sol·licituds de revisió i per publicar el llistat definitiu de persones aspirants que hagin superat la prova, comptadors a partir del dia següent al de la finalització del termini per sol·licitar la revisió de la prova.

15. L'òrgan competent dictarà una resolució per aprovar el llistat informatiu de l'ordre de les persones aspirants, d'acord amb la puntuació de la fase d'oposició, més la puntuació al·legada en la declaració responsable, la qual s'haurà de publicar en el web corporatiu.

16. En el llistat informatiu es requerirà un nombre d'aspirants igual al 120 % del nombre de places convocades per acreditar els mèrits al·legats en la declaració responsable. Si fos necessari, es publicarà un llistat addicional de les persones aspirants que poden ser requerides per acreditar els mèrits al·legats en la declaració responsable.

17. L'òrgan competent dictarà una resolució per aprovar el llistat definitiu de persones aspirants que hagin superat el procés selectiu de concurs oposició, la qual s'haurà de publicar en el web corporatiu i en el BOIB.

18. El termini per prendre possessió de la plaça serà de tres dies hàbils, comptadors a partir del dia següent al de la publicació en el BOIB del llistat definitiu.

Onzè.- Bosses de personal interí

1. Les persones aspirants que no superin el procés selectiu de concurs oposició corresponent, seran incloses en una bossa de treball específica de la categoria de la plaça a la que optaren, la qual tendrà un caràcter preferent sobre les bosses ordinàries i/o extraordinàries vigents en l'IMEB de la mateixa categoria. Aquestes bosses estaran integrades per les persones candidates que, havent participat en el procés selectiu corresponent i, no havent-lo superat, hagin obtingut la puntuació mínima de 5 punts en la fase d'oposició.

2. Las persones aspirants que no obtinguin plaça en el procés selectiu de concurs s'inclouran en una bossa treball específica de la categoria de la plaça a la que optaren, la qual tendrà un caràcter preferent sobre les bosses ordinàries i/o extraordinàries vigents en l'IMEB de la mateixa categoria. Aquestes bosses estaran integrades per les persones candidates que, havent participat en el procés selectiu corresponent i, no havent obtingut la plaça, hagin obtingut la puntuació mínima de 10 punts.

3. La conformació de les bosses de treball es farà a partir de la declaració dels òrgans de selecció de les persones que hagin superat els procediments selectius i de les que hagin obtingut la puntuació mínima establerta en els paràgrafs anteriors. La vigència d'aquestes bosses de treball serà fins a la creació de noves bosses de treball derivades del resultat de posteriors processos selectius del mateix cos, escala, subescala, classe, especialitat, categoria o denominació de la plaça de règim laboral.

Dotzè- Ordre de prelació, elecció de llocs de treball, relació complementària d'aspirants, criteris de desempat, places adjudicades en adscripció provisional.

Les qüestions relacionades amb temes del títol d'aquesta base hauran de tenir en compte allò que estableix el Decret-llei 6/2022, de 13 de juny, de noves mesures urgents per reduir la temporalitat en l'ocupació pública de les Illes Balears.

 

 

ANNEX I

1. Relació de places funcionarials afectades pel procés d'estabilització d'acord amb l'art 2.1 i 2.4 de la llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat de l'ocupació.

   GRUP/SUBGRUP

   ESCALA

SUBESCALA

CLASSE

DENOMINACIÓ DE LA PLAÇA

CONCURS OPOSICIÓ

C1

Administració Especial

 

Serveis especials

 

 

Comesos especials

 

Tècnic/a Auxiliar de Biblioteca

       2

2. Relació de places laborals afectades pel procés d'estabilització d'acord amb la disposició addicional sisena i vuitena de la llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat de l'ocupació.

DENOMINACIÓ DE LA PLAÇA/

CATEGORIA PROFESSIONAL

   GRUP/SUBGRUP

 

CONCURS

Pedagog/a

           A1

       3

Tècnic/a Educatiu/va

           A2

       1

Educador/a

          C1

     22

Auxiliar Administratiu/va

          C2

       1

Cuiner/a

          AAPP

       6*

Netejador/a

          AAPP

       8

* 1 reservada persones amb una limitació funcional recone d'un mínim del 33% 

** 1 a mitja jornada

 

ANNEX II

BASES ESPECÍFIQUES DEL PROCÉS SELECTIU DE 2 PLACES DE TÈCNIC/A AUXILIAR DE BIBLIOTECA, PEL SISTEMA DE CONCURS OPOSICIÓ, DERIVAT DE L'ARTICLE 2 DE LA LLEI 20/2021, DE 28 DE DESEMBRE, DE MESURES URGENTS PER A LA REDUCCIÓ DE LA TEMPORALITAT DE L'OCUPACIÓ PÚBLICA

1. Requisits

A més dels requisits establerts en el punt quint de les bases generals, Condició d'aspirant i requisits, les persones aspirants al procés selectiu de 2 places de tècnic/a auxiliar de biblioteca, hauran de tenir els següents requisits específics:

- Titulació acadèmica: títol de Batxiller o equivalent.

- Coneixements de la llengua catalana: nivell B2 (nivell avançat).

2.Temari

Tema 1. La Constitució espanyola de 1978: estructura i contingut. Els principis constitucionals. Els drets i els deures fonamentals; garantia i suspensió. La reforma de la Constitució.

Tema 2. L'Estat de les autonomies: les comunitats autònomes. Funcions i  competències de l'Estat i de les comunitats  autònomes Distribució de competències entre l'Estat i les comunitats autònomes.

Tema 3. La Unió Europea: els tractats. Les institucions: el Consell, el Parlament, la Comissió Europea i el Tribunal de Justícia. Les fonts del dret comunitari.

Tema 4. L'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears: estructura, contingut bàsic i principis fonamentals. Competències de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. La reforma de l'Estatut d'Autonomia.

Tema 5. El règim local: principis constitucionals i regulació jurídica. L'autonomia local. Entitats que integren l'Administració local. Disposicions generals de les bases del règim local.

Tema 6. Els consells insulars. Característiques generals. Composició, organització i competències en el marc legislatiu estatal i autonòmic.

Tema 7. Les fonts del dret administratiu.  Jerarquia de fonts. La llei. Concepte i classes. El reglament. Fonament i límits de la potestat reglamentària. Classes de reglaments.

Tema 8. L'acte administratiu: característiques generals. Requisits, validesa i eficàcia. Nul·litat i anul·labilitat. Fases del procediment administratiu: iniciació, ordenació, instrucció i finalització. Execució.

Tema 9. La funció pública local. Classes de personal. Règim jurídic del personal de las entitats locals de les Illes Balears. Els drets i els deures de les persones empleades públiques. Situacions administratives. Incompatibilitats i règim disciplinari.

Tema 10. Transparència: concepte i tipus. Publicitat activa: el Portal de Transparència. Dret d'accés a la informació pública: concepte d'informació pública i regles generals del procediment aplicable.

Tema 11. Drets i obligacions de relacionar-se electrònicament amb les administracions públiques. Canales d'atenció a la ciutadania: presencial, telefònic i electrònic. Transformació de les oficines de registre en les oficines d'assistència en matèria de registre: noves funciones. Registre electrònic: normativa estatal bàsica  autonòmica. Queixes i suggeriments.

Tema 12. Seu electrònica: concepte. La interoperabilitat en les administracions públiques: concepte i finalitat. Aportació de documents a càrrec de les persones interessades en el procediment administratiu.

Tema 13. La Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals. Riscos i mesures preventives associades al lloc de treball.

Tema 14. Normativa estatal i autonòmica en matèria d'igualtat i contra la violència de gènere: disposicions generals, objecte, principis i polítiques públiques. La violència masclista: definició, prevenció i dret a la protecció efectiva.

Tema 15. Marc normatiu relatiu a la protecció de dades de las persones físiques. Principis de la protecció de dades personals. Drets de las persones. Responsable i encarregat del tractament. Règim sancionador. Autoritats de control. Drets digitals.

3. Prova de la fase d'oposició

La prova serà de caràcter obligatori i consistirà en respondre per escrit un qüestionari de 70 preguntes tipus test amb quatre respostes alternatives, de las quals només una serà la correcta.

Les 60 primeres preguntes seran ordinàries i avaluables, i les 10 darreres preguntes seran de reserva.

Totes les preguntes es correspondran amb el contingut del temari complet de la convocatòria i amb la base de dades publicades per aquest procés selectiu.

La prova tendrà un valor de 0 a 60 punts. Cada pregunta contestada correctament es valorarà amb 1 punt. No es valoraran i no tendran cap tipus de penalització: les preguntes no resoltes, tant si figuren totes les opcions en blanc, como si figuren amb més d'una resposta; les contestades marcant una resposta sense apartat equivalent amb les alternatives proposades a la prova ni les respostes incorrectes.

La prova es triarà mitjançant sorteig públic per part d'una persona aspirant immediatament abans de l'inici de la prova, d'entre un mínim de dues proves alternatives diferents.

El temps per desenvolupar la prova serà de 90 minuts.

Per superar la prova serà necessari obtenir una puntuació mínima del 35% (21 punts) de la puntuació total.

La qualificació de la prova es farà de manera que l'anonimat quedi garantit.

En el cas que s'acordi anul·lar alguna pregunta perquè el plantejament sigui incorrecte, perquè totes les respostes plantejades siguin incorrectes o perquè hi hagi més d'una resposta correcta, o també perquè no hi hagi coincidència substancial entre la formulació de les preguntes en les dues versions de la prova, català i castellà, el tribunal establirà en el mateix acord la substitució, als efectes del càlcul de la qualificació resultant, de les preguntes anul·lades per altres preguntes de reserva, i així de manera successiva d'acord amb l'ordre en figuren en el qüestionari.

 

El tribunal podrà acordar l'anul·lació d'alguna o algunes de las preguntes durant la realització de la prova o bé com a resultat de les al·legacions lliurades al llistat provisional de persones aprovades. Així mateix, també podrà anul·lar preguntes si d'ofici detecta una errada material, de fet o aritmètica en qualsevol moment anterior a la publicació del llistat definitiu de persones aprovades.

Si després de l'anterior, el tribunal acordés anul·lar alguna pregunta més, el valor de cada pregunta s'ajustarà perquè la puntuació màxima sigui de 60 punts.

4. Barem

4.1. Mèrits professionals

La puntuació màxima a atorgar per l'experiència prèvia serà de 32 punts.

  • Per cada mes de serveis prestats en l'IMEB i reconeguts com a personal funcionari, en la mateixa escala, subescala, classe o categoria a la qual s'opta: 0,17777 punts per mes de serveis prestats.
  • Per cada mes treballat en l'IMEB, com a personal laboral, exercint les funcions pròpies de l'escala, subescala, classe o categoria a la qual s'opta: 0,17777 punts per mes de serveis prestats.
  • Per cada mes de serveis prestats i reconeguts en l'IMEB, com a personal funcionari o laboral, en el subgrup immediatament inferior i en una escala, subescala, classe o diferent, però amb funcions anàlogues d'aquelles a les quals s'opta: 0,07111 punts per mes de serveis prestats.
  • Per cada mes de serveis prestats en un altra administració, com a personal funcionari, en un cos, escala o especialitat; o en una subescala, classe o categoria amb funciones anàlogues, sempre que es tracti d'administració especial i del mateix grup, subgrup al qual s'opta: 0,07111 punts per mes de serveis prestats.

Els mèrits professionals s'hauran de baremar d'acord amb els criteris generals següents:

1. Als efectes de valorar el treball desenvolupat, s'haurà de valorar el temps que les persones aspirants hagin romàs en les situacions d'excedència, reducció de jornada, permís o d'altres, relacionades amb la maternitat o paternitat, així com aquelles i per raó de  guarda legal o cura de familiar.

2. S'hauran de computar com a situacions assimilades a la situació de servei actiu als efectes del còmput de serveis prestats, les següents:

a) Les persones que hagin gaudit d'una excedència per cura de familiar (article 89.4 del TREBEP i article 105 de la LFPCAIB).

b) Les persones que hagin gaudit d'una excedència per raó de violència de gènere (article 89.5 del TREBEP i article 106 de la LFPCAIB).

c) Les persones declarades en serveis especials (article 87 del TREBEP i article 99 de la LFPCAIB).

d) El personal laboral, declarat en la situació d'excedència forçosa (article 46.1 del TRET).

4.2. Altres mèrits

La puntuació màxima per aquest apartat serà de 8 punts.

4.2.1. Per la superació d'exercicis en convocatòries anteriors (màxim 3 punts).

Valoració per la superació d'exercicis en anteriors convocatòries de l'IMEB per accedir com a personal laboral fix en la mateixa categoria o com a personal funcionari de carrera, en el mateix cos, escala o especialitat a que s'opta.

a) Per haver superat el primer exercici d'un o varis processos selectius: 0,5 punts per cada exercici, amb un màxim d'1 punt.

b) Per haver superat més d'un exercici dins el mateix procés selectiu: 1,5 punts per cada exercici, amb un màxim d'1 punt.

c) Per haver superat més d'un exercici en varis processos selectius: 2 punts.

d) Per haver superat tots els exercicis  del procés selectiu: 3 punts.

Només es valorarà una sola vegada la superació de les proves d'un mateix procés selectiu.

4.2.2. Formació acadèmica (màxim 3 punts).

Es valoraran les titulacions acadèmiques oficials i reconegudes pel Ministerio de Educación, Cultura i Deporte, d'acord amb els següents criteris:

La titulació acadèmica ha de ser distinta de la que se acrediti com a requisit d'accés, i   del mateix nivell o d'un superior.

Les titulacions acadèmiques hauran d'estar relacionades amb les funcions del cos, l'escala o l'especialitat de la categoria a que s'opta. A aquests efectes, es consideren relacionades amb les funcions de tots els cossos, escales, especialitats o categoria les titulacions de les rames de coneixement de: ciències econòmiques, polítiques, del treball o relacions laborals, recursos humans, administració i direcció d'empreses, sociologia, dret i especialitats jurídiques, informàtica i de sistemes, administració i gestió de la innovació.

Les titulacions d'ESO i Batxiller s'entendran relacionades amb les funcions de tots els cossos, les escales i les especialitats o la categoria que exigeixen un requisit de titulació de nivell igual o inferior.

Només es valorarà la titulació de nivell més alt que s'acrediti i la puntuació no s'acumularà a la d'altres titulacions que s'acreditin.

La puntuació màxima serà de 3 punts, d'acord amb el següent:

a) Títol d'estudis oficials de doctor, reconegut com a nivell MECES 4: 3 punts.

b) Títol d'estudis oficials de màster, llicenciatura, grau, enginyeria o arquitectura reconeguts com a nivell MECES 3: 2,8 punts.

c) Títol d'estudis oficials de diplomatura, grau, enginyeria tècnica o arquitectura tècnica reconeguts com a nivell MECES 2: 2,6 punts.

d) Títol de tècnic superior de formació professional reconegut com a nivell MECES  o equivalent acadèmic: 2,5 punts.

e) Títol de batxillerat o de tècnic de formació professional o equivalent acadèmic: 2,4 punts.

4.2.3. Coneixements de llengua catalana (màxim 3 punts).

Es valorarà el certificat de nivell més alt que se acrediti, a més del certificat de llenguatge administratiu, que s'acumularà a la puntuació d'un altre certificat que s'acrediti.

Només es valoraran los certificats de nivell superior a l'exigit com a requisit d'accés, és a dir, el nivell B2 (nivell avançat) i es valoraran amb un màxim de 3 punts, de la següent manera:

a) Nivell C1 (nivell de domini funcional efectiu): 2,0 punts

b) Nivell C2 (nivell superior): 2,6 punts

c) Llenguatge administratiu: 0,4 punts

4.2.4. Cursos de formació (màxim 3 punts).

Es valoraran els certificats de cursos de formació rebuts o impartits amb aprofitament o assistència, en el marc de l'Acord de formació per a l'ocupació o dels plans per a la formació continua del personal de las administracions públiques.

Es valoraran tots els certificats de cursos de formació amb aprofitament, impartits o promoguts per qualsevol administració pública de base territorial i escoles d'administració pública.

També es valoraran en aquest apartat els cursos de formació homologats per les escoles d'administració pública, els cursos impartits per les organitzacions sindicals en el marc dels acords de formació continua amb l'Administració.

a) Els cursos amb aprofitament o impartits es valoraran a raó de 0,03 punts per hora.

b) Els cursos amb assistència es valoraran a raó de 0,02 punts por hora.

No es valoraran en aquest apartat els certificats que no indiquin les hores de duració o els crèdits de l'acció formativa, els que corresponguin a una carrera universitària, els de doctorat, la superació d'assignatures d'un estudi acadèmic, ni els derivats de processos selectius.

Si el certificat acreditatiu del curs indica crèdits, es valorarà a raó de 25 hores per cada crèdit ECTS. Si no s'indica el tipus de crèdit, s'entendrà que són crèdits de l'anterior ordenació universitària (CFC o LRU) i, per tant, es valoraran a raó de 10 hores per crèdit.

En cas de discrepància entre les hores i els crèdits en els certificats d'una acció formativa, prevaldran les hores.

En els casos, es valoraran una sola vegada les accions formatives relatives a una mateixa qüestió o en un mateix programa, encara que s'hagi repetit la participació.

Només es valorarà el certificat de nivell superior o el certificat que acrediti un nombre  superior d'hores d'entre els referits a una mateix aplicació d'ofimàtica com usuari.

 

4.3. Triennis reconeguts: fins un màxim de 3 punts.

Cada trienni reconegut com a personal funcionari o personal laboral es valorarà a raó de 0,6 punts per trienni, fins un màxim de 3 punts.

 

ANNEX III

BASES ESPECÍFIQUES DE LES CONVOCATÒRIES DELS PROCESSOS EXCEPCIONALS D'ESTABILITZACIÓ, MITJANÇANT EL SISTEMA DE CONCURS, DERIVATS DE LES DISPOSICIONS ADDICIONALS SISENA I VUITENA DE LA LLEI 20/2021, DE 28 DE DESEMBRE, DE MESURES URGENTS PER A LA REDUCCIÓ DE LA TEMPORALITAT DE L'OCUPACIÓ PÚBLICA

1. Requisits

A més dels requisits establerts en el punt quint de les bases generals, Condició d'aspirant i requisits, les persones aspirants a les convocatòries dels processos excepcionals d'estabilització, mitjançant el sistema de concurs, derivats de les disposicions addicionals sisena i vuitena de la llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat de l'ocupació pública, hauran de tenir els següents requisits específics:

-Places de Pedagog/a

a) Titulació acadèmica: grau o llicenciatura en Pedagogia.

b) Coneixements de la llengua catalana: nivell B2 (nivell avançat).

-Plaça de Tècnic/a Educatiu/va

a) Titulació acadèmica: grau en Educació Infantil o diplomatura en magisteri en Educació Infantil.

b) Coneixements de la llengua catalana: nivell B2 (nivell avançat).

-Places d'Educador/a

a) Titulació acadèmica: en aplicació del Decret 60/2008, de 2 de maig, pel qual s'estableixen els requisits mínims dels centres de primer cicle d'educació infantil (art. 11), els i les professionals hauran d'estar en possessió d'alguna de les titulacions o acreditacions següents:

Títol de grau d'educació infantil o equivalent.

Títol de tècnic superior en educació infantil o titulacions equivalents acadèmicament i professionalment.

Certificat de professionalitat d'educació infantil.

Certificació de les unitats de competència que componen la qualificació d'educació infantil.

Professionals en possessió de qualsevol altre títol o acreditació declarats equivalents a algun dels anteriors o que hagin estat habilitats per a l'atenció a nens de 0-3 anys. En cas de titulacions obtingudes a l'estranger haurà de presentar-se fotocòpia de la credencial que acrediti la seva homologació a Espanya, de conformitat a la Directiva 89/48, de 21 de desembre de 1988, al RD 1665/1992 i altra normativa de transposició i desenvolupament.

b) Coneixements de la llengua catalana: certificat de capacitació en llengua catalana per a l'ensenyament en el primer cicle d'educació infantil (CCI) en el cas dels tècnics/tècniques superiors en educació infantil o amb titulacions equivalents acadèmicament o professionalment; o el certificat de capacitació en llengua catalana per a l'ensenyament en el segon cicle de l'educació infantil i a l'educació primària (CCIP) o un d'equivalent, en el cas de diplomatura en estudis de mestre/a, especialitat d'educació infantil, i els graduats i graduades en educació infantil, Ordre de la consellera d'Educació, Cultura i Universitats de 14 d'abril de 2014 per la qual es fixen les titulacions que cal tenir per fer classes de llengua catalana i en llengua catalana, pròpia de les Illes Balears, a l'ensenyament reglat no universitari i s'estableix el Pla de Formació Lingüística i Cultural (FOLC) o equivalent.

c) Certificat de delictes de naturalesa sexual, de conformitat amb la llei Orgànica 1/1996, de Protecció Jurídica del Menor, modificada per la Llei 26/2015.

-Plaça d'auxiliar administratiu/va

a) Titulació acadèmica: graduat en educació secundària o equivalent.

b) Coneixements de la llengua catalana: nivell B2(nivell avançat).

-Places de Cuiner/a

a) Coneixements de la llengua catalana: nivell A2 (nivell bàsic).

b) Certificat de delictes de naturalesa sexual, de conformitat amb la llei Orgànica 1/1996, de Protecció Jurídica del Menor, modificada per la Llei 26/2015.

-Places de Netejador/a

a) Coneixements de la llengua catalana: nivell A2 (nivell bàsic).

b) Certificat de delictes de naturalesa sexual, de conformitat amb la llei Orgànica 1/1996, de Protecció Jurídica del Menor, modificada per la Llei 26/2015.

2. Mèrits professionals

Per valorar l'experiència prèvia, amb un màxim de 45 punts, es distingirà:

1) Plaça d'Auxiliar Administratiu/va:

a) Per cada mes de serveis prestats i reconeguts en l'IMEB, com a personal funcionari, en la mateixa escala, subescala, classe o categoria a la qual s'opta: 0,25 punts por mes de serveis prestats.

b) Per cada mes de treballat en l'IMEB, com a personal laboral, exercint les funcions pròpies de l'escala, subescala, classe o categoria a la qual s'opta: 0,25 punts per mes de serveis prestats.

c) Per cada mes de serveis prestats i reconeguts en l'IMEB com a personal funcionari o laboral, en el subgrup immediatament superior i en una escala, subescala, classe o categoria diferent, però amb funcions anàlogues d'aquelles a les quals s'opta: 0,15 punts per mes de serveis prestats.

d) Per cada mes de serveis prestats i reconeguts en l'IMEB, com a personal funcionari o laboral, en el subgrup immediatament inferior i en una escala, subescala, classe o diferent, però amb funcions anàlogues d'aquelles a les quals s'opta: 0,1 punts per mes de serveis prestats.

e) Per cada mes de serveis prestats en un altra administració, com a personal funcionari, en un cos, escala o especialitat; o en una subescala, classe o categoria amb funciones anàlogues, sempre que es tracti d'administració general i del mateix grup, subgrup al qual s'opta: 0,1 punts per mes de serveis prestats.

2) Places de Pedagog/a, Tècnic/a Educatiu/va; Educador/a; Cuiner/a i Netejador/a:

a) Per cada mes treballat a l'IMEB, en la mateixa categoria professional (d'acord amb l'annex I) a la qual s'opta: 0,25 punts por mes de serveis prestats.

b) Per cada mes treballat a l'IMEB com a personal funcionari, exercint les mateixes funcions de la categoria professional (d'acord amb l'annex I) a la qual s'opta: 0,25 punts per mes de serveis prestats.

c) Per cada mes treballat a l'IMEB amb una altra categoria professional (d'acord amb l'annex I) al qual s'opta: 0,10 punts per mes treballat.

d) Per cada mes treballat a una altra administració en un categoria professional equivalent o amb funcions anàlogues al qual s'opta: 0,1 punts per mes de serveis prestats.

Els mèrits professionals s'han de baremar d'acord amb els següents criteris:

a) Als efectes de valorar el treball desenvolupat, s'haurà de valorar el temps que les persones aspirants hagin romàs en les situacions d'excedència, reducció de jornada, permís o d'altres, relacionades amb la maternitat o paternitat, així com aquelles i per raó de  guarda legal o cura de familiar.

b) S'hauran de computar com a situacions assimilades a la situació de servei actiu als efectes del còmput de serveis prestats, les següents:

a) Les persones que hagin gaudit d'una excedència per cura de familiar (article 89.4 del TREBEP i article 105 de la LFPCAIB).

b) Les persones que hagin gaudit d'una excedència per raó de violència de gènere (article 89.5 del TREBEP i article 106 de la LFPCAIB).

c) Les persones declarades en serveis especials (article 87 del TREBEP i article 99 de la LFPCAIB).

d) El personal laboral, declarat en la situació d'excedència forçosa (article 46.1 del TRET).

2. Altres mèrits

La puntuació màxima per aquest apartat serà de 55 punts.

2.2.1. Per la superació d'exercicis en convocatòries anteriors (màxim 20 punts).

Valoració per la superació d'exercicis en anteriors convocatòries de l'IMEB per accedir com a personal laboral fix en la mateixa categoria o com a personal funcionari de carrera, en el mateix cos, escala o especialitat a que s'opta.

a) Per haver superat el primer exercici d'un o varis processos selectius: 4 punts per cada exercici, amb un màxim de 8 punts.

b) Per haver superat més d'un exercici dins el mateix procés selectiu: 12 punts.

c) Per haver superat més d'un exercici en varis processos selectius: 15 punts.

d) Per haver superat tots els exercicis del procés selectiu: 20 punts.

Només es valorarà una sola vegada la superació de les proves d'un mateix procés selectiu.

2.2.2. Formació acadèmica (màxim 15 punts).

Es valoraran les titulacions acadèmiques oficials i reconegudes pel Ministerio de Educación, Cultura i Deporte, d'acord amb els següents criteris:

a) La titulació acadèmica ha de ser distinta de la que se acrediti com a requisit d'accés, i   del mateix nivell o d'un superior.

b) Les titulacions acadèmiques hauran d'estar relacionades amb les funcions del cos, l'escala o l'especialitat de la categoria a que s'opta. A aquests efectes, es consideren relacionades amb les funcions de tots els cossos, escales, especialitats o categoria les titulacions de les rames de coneixement de: ciències econòmiques, polítiques, del treball o relacions laborals, recursos humans, administració i direcció d'empreses, sociologia, dret i especialitats jurídiques, informàtica i de sistemes, administració i gestió de la innovació.

c) Les titulacions d'ESO i Batxiller s'entendran relacionades amb les funcions de tots els cossos, les escales i les especialitats o la categoria que exigeixen un requisit de titulació de nivell igual o inferior.

d) Només es valorarà la titulació de nivell més alt que s'acrediti i la puntuació no s'acumularà a la d'altres titulacions que s'acreditin.

La puntuació màxima serà de 15 punts, d'acord amb el següent:

a) Títol d'estudis oficials de doctor, reconegut com a nivell MECES 4: 15 punts.

b) Títol d'estudis oficials de màster, llicenciatura, grau, enginyeria o arquitectura reconeguts com a nivell MECES 3: 13 punts.

c) Títol d'estudis oficials de diplomatura, grau, enginyeria tècnica o arquitectura tècnica reconeguts com a nivell MECES 2: 11 punts.

d) Títol de tècnic superior de formació professional reconegut com a nivell MECES  o equivalent acadèmic: 9 punts.

e) Títol de batxillerat o de tècnic de formació professional o equivalent acadèmic: 7 punts.

f) Títol de grau en educació secundària obligatòria (ESO) o equivalent acadèmic: 5 punts.

2.2.3. Coneixements de la llengua catalana (màxim 15 punts).

Es valorarà el certificat de nivell més alt que se acrediti, a més del certificat de llenguatge administratiu, que s'acumularà a la puntuació d'un altre certificat que s'acrediti.

Només es valoraran los certificats de nivell superior a l'exigit com a requisit d'accés i es valoraran amb un màxim de 15 punts, de la següent manera:

a) Nivell B1: 6 punts

b) Nivell B2 (nivell avançat) : 8 punts

c) Nivell C1 (nivell de domini funcional efectiu): 10 punts

d) Nivell C2 (nivell superior): 12 punts

e) Llenguatge administratiu: 3 punts

2.2.4. Cursos de formació (màxim 20 punts).

Es valoraran els certificats de cursos de formació rebuts o impartits amb aprofitament o assistència, en el marc de l'Acord de formació per a l'ocupació o dels plans per a la formació continua del personal de las administracions públiques.

Es valoraran tots els certificats de cursos de formació amb aprofitament, impartits o promoguts per qualsevol administració pública de base territorial i escoles d'administració pública.

També es valoraran en aquest apartat els cursos de formació homologats per les escoles d'administració pública, els cursos impartits per les organitzacions sindicals en el marc dels acords de formació continua amb l'Administració.

a) Els cursos amb aprofitament o impartits es valoraran a raó de 0,10 punts per hora.

b) Els cursos amb assistència es valoraran a raó de 0,06666  punts por hora.

No es valoraran en aquest apartat els certificats que no indiquin les hores de duració o els crèdits de l'acció formativa, els que corresponguin a una carrera universitària, els de doctorat, la superació d'assignatures d'un estudi acadèmic, ni els derivats de processos selectius.

Si el certificat acreditatiu del curs indica crèdits, es valorarà a raó de 25 hores per cada crèdit ECTS. Si no s'indica el tipus de crèdit, s'entendrà que són crèdits de l'anterior ordenació universitària (CFC o LRU) i, per tant, es valoraran a raó de 10 hores per crèdit.

En cas de discrepància entre les hores i els crèdits en els certificats d'una acció formativa, prevaldran les hores.

En els casos, es valoraran una sola vegada les accions formatives relatives a una mateixa qüestió o en un mateix programa, encara que s'hagi repetit la participació.

Només es valorarà el certificat de nivell superior o el certificat que acrediti un nombre  superior d'hores d'entre els referits a una mateix aplicació d'ofimàtica com usuari.

2.2.5. Triennis reconeguts: fins un màxim de 15 punts.

Cada trienni reconegut com a personal funcionari o personal laboral es valorarà a raó de 3 punts per trienni, fins un màxim de 15 punts.