Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció I. Disposicions generals

AJUNTAMENT DE PETRA

Núm. 667696
Aprovació definitiva proposta de modificació dins el pressupost municipal en vigor, per concessió de crèdits extraordinaris

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

No havent-se presentat cap tipus d`al·legació, durant el període d´exposició al públic de l'acord plenari d'aprovació inicial d'una proposta de modificació dins el pressupost municipal en vigor, per concessió de crèdits extraordinaris (edicte núm.8644, publicat en el BOIB núm.134 de 15-10-2022, fascicle 211, secció V, pàgina 42122), es dona per aprovat definitivament l'esmentat acord, publicant-se les corresponents modificacions a continuació:

-Els Crèdits extraordinaris que s'acorden són els següents :

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA.

DESCRIPCIÓ

CONSIGNACIÓ. ANTERIOR.

MODIFICACIÓ

CONSIGNACIÓ. DEFINITIVA.

 

HABILITACIÓ DE CRÈDIT

 

 

 

01/920/22799.02

PACTE ESTAT CONTRA VIOLÈNCIA DE GÈNERE

0,00

12.630,74

12.630,74

 

TOTAL MODIFICACIONS

 

12.630,74

 

-Respecte a l'estat d'ingressos, la concessió de crèdit extraordinari està finançada per mitjà del Romanent de Tresoreria de l'exercici anterior.

CONCEPTO

EXPRESSIÓ

PREVISIÓ ANTERIOR

MODIFICACIÓ

PREVISIÓ

DEFINITIVA

01/87000

Romanent de Tresoreria

28.390,65

12.630,74

41.021,39

 

TOTALS

 

12.630,74

 

 

(Signat electrònicament: 10 de novembre de 2022)

El batle Salvador Femenías Riera