Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció segona. Oposicions i concursos

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

Núm. 666972
Resolució de la directora general de Personal Docent de 3 de novembre de 2022 per la qual es convoca el procés selectiu d'estabilització, mitjançant el sistema excepcional de concurs de mèrits per a l'ingrés als cossos docents de professors d'ensenyament secundari, de professors d'escoles oficials d'idiomes, de professors de música i arts escèniques, de professors d'arts plàstiques i disseny, de mestres de taller d'arts plàstiques i disseny, de mestres i de professors especialistes en sectors singulars de formació professional a les Illes Balears

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

La Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l'ocupació pública, procedent del Reial decret llei 14/2021, de 6 de juliol, estableix com a objectiu, en l'article 2.3, que la taxa de cobertura temporal en el sector públic se situï per sota del vuit per cent de les places estructurals en el conjunt de les administracions públiques espanyoles.

Entre les mesures incloses en aquesta Llei per reduir la temporalitat en l'ocupació pública, s'hi troba l'autorització, tal com estableix l'article 2.1, d'una nova taxa d'estabilització que, addicionalment a l'establert en els articles 19.U.6 de la Llei 3/2017, de 27 de juny, de pressuposts generals de l'Estat per a l'any 2017, i 19.U.9 de la Llei 6/2018, de 3 de juliol, de pressuposts generals de l'Estat per a l'any 2018, ha d'incloure les places de naturalesa estructural, dotades pressupostàriament, ocupades de manera temporal i ininterrompudament, almenys, en els tres anys anteriors a 31 de desembre de 2020.

També s'hi han d'incloure les places afectades pels processos d'estabilització previstos en els articles 19.U.6 de la Llei 3/2017 i 19.U.9 de la Llei 6/2018, sempre que hagin estat incloses en les ofertes d'ocupació pública d'estabilització corresponents i arribada la data d'entrada en vigor de la Llei 20/2021, no hagin estat convocades o, havent estat convocades i resoltes, hagin quedat sense cobrir.

D'altra banda, d'acord amb les disposicions addicionals sisena i vuitena de la Llei 20/2021, de 28 de desembre, les administracions públiques han de convocar, amb caràcter excepcional i d'acord amb el que preveu l'article 61.6 i 7 del Text refós de la Llei de l'Estatut bàsic de l'empleat públic, pel sistema de concurs, les places que reuneixin els requisits establerts en l'article 2.1 de la Llei 20/2021i hagin estat ocupades amb caràcter temporal de manera ininterrompuda amb anterioritat a l'1 de gener de 2016; o bé, siguin places de naturalesa estructural ocupades de manera temporal per personal amb una relació d'aquesta naturalesa anterior a l'1 de gener de 2021.

La disposició addicional sisena de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació, disposa que són bases del règim estatutari dels funcionaris públics docents les regulades, entre altres, en aquesta Llei i en la normativa que la desenvolupi, i encomana al Govern el desenvolupament reglamentari en els aspectes bàsics que siguin necessaris per a garantir el marc comú bàsic de la funció pública docent.

En el desenvolupament d'aquesta Llei es va dictar el Reial decret 276/2007, de 23 de febrer, que aprova el Reglament d'ingrés, accessos i adquisició de noves especialitats en els cossos docents a què es refereix la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació (en endavant, el Reglament d'ingrés), i es regula el règim transitori d'ingrés al qual es refereix la disposició transitòria dissetena de la Llei esmentada.

Aquest Reglament d'ingrés ha estat objecte de dues modificacions recents importants. Una, mitjançant el Reial decret 270/2022, de 12 d'abril, que hi introdueix la disposició transitòria cinquena, per regular, mitjançant el sistema de concurs de mèrits, la convocatòria, de caràcter excepcional, d'estabilització d'ocupació de llarga durada a què es refereixen les disposicions addicionals sisena i vuitena de la Llei 20/2021, de 28 de desembre. L'altra, mitjançant el Reial decret 800/2022, de 4 d'octubre, pel qual es regula el procediment d'integració del professorat del cos, a extingir, de professors tècnics de formació professional en el cos de professors d'ensenyament secundari, que modifica el barem previst en l'annex 3, per complir diverses sentències judicials.

L'article 3.1 del Reglament d'ingrés disposa que l'òrgan competent de les comunitats i ciutats autònomes convocants i el Ministeri d'Educació i Formació Professional, en el seu àmbit de gestió, una vegada aprovades les ofertes públiques d'ocupació, han de realitzar les convocatòries per la provisió de les places autoritzades en aquesta oferta d'ocupació. Així mateix, l'article 3.2 preveu que el Ministeri d'Educació i Formació Professional i les comunitats i ciutats autònomes poden fer convocatòries conjuntes amb l'objecte de cobrir les places vacants que corresponguin als seus respectius àmbits de gestió en un mateix procediment selectiu.

Per Acord de la Conferència d'Educació de data  2 de novembre de 2022, les comunitats i ciutats autònomes relacionades a l'annex 4 d'aquesta Resolució han acordat la realització de manera conjunta de les convocatòries del concurs excepcional de mèrits per cobrir les places vacants corresponents als seus respectius àmbits de gestió. Així, els aspirants poden sol·licitar places corresponents a cos, especialitat, torn d'ingrés i, si escau, idioma per la que es participi convocades per les administracions educatives signants, sempre que s'acrediti el compliment dels requisits exigits en cada cas.

L'Acord del Consell de Govern de 23 de maig de 2022 va aprovar l'oferta pública d'ocupació per a l'any 2022 corresponent a la taxa d'estabilitat del personal funcionari dels cossos docents no universitaris al servei de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 67, de 24 de maig), quantificada en un total de 2.646 places. En els annexos d'aquest Acord es distingeix entre places que es convoquen pel sistema selectiu excepcional de concurs de mèrits d'estabilització, a l'empara de les disposicions addicionals sisena i vuitena de la Llei 20/2021, de 28 de desembre, i pel sistema selectiu de concurs oposició d'estabilització, a l'empara de l'article 2.1 de la Llei 20/2021, de 28 de desembre. D'acord amb l'annex 1 de l'Acord, s'aproven 2.554 places de personal funcionari de cossos docents no universitaris que es regeixen pel sistema selectiu excepcional de concurs de mèrits.

No obstant això, i d'acord amb l'apartat 1 de l'article 70 del text refós de la Llei de l'estatut bàsic de l'empleat públic, aprovat pel Reial decret legislatiu 5/2015 de 30 d'octubre, que permet en els processos selectius convocar les places compromeses en l'oferta pública i fins un deu per cent addicional, es convoquen en aquest procés selectiu 2583 places.

En relació a la convocatòria que s'aprova, s'ha previst l'obligatorietat de presentar les sol·licituds exclusivament per mitjans telemàtics, tenint en compte les titulacions exigides als aspirants així com les funcions desenvolupades pel personal docent, les quals pressuposen que posseeixen la capacitat tècnica suficient per a l'accés i la disponibilitat dels mitjans electrònics necessaris, d'acord amb el que estableix l'article 14.3 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

El Decret 11/2021, de 15 de febrer, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual s'estableixen les competències i l'estructura orgànica bàsica de les conselleries de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 21, de 15 de febrer), que atribueix a la Direcció General de Personal Docent de la Conselleria d'Educació i Formació Professional, entre altres competències, l'ordenació i la gestió del personal docent.

La Resolució del conseller d'Educació i Formació Professional de 19 de març de 2021 de delegació de determinades competències en matèria de gestió del personal docent en la directora general de Personal Docent (BOIB núm. 41, de 25 de març), delega, entre altres competències administratives en matèria de gestió de personal docent, la facultat de convocar i resoldre els procediments ordinaris de provisió de llocs de feina, establir-ne les bases i nomenar els membres dels òrgans de valoració.

Per tot això, i informades les organitzacions sindicals presents a la Mesa Sectorial d'Educació, dict la següent

Resolució

1. Convocar el procés selectiu d'estabilització, mitjançant el sistema excepcional de concurs de mèrits, per cobrir 2.583 places per als funcionaris docents dels cossos de professors d'ensenyament secundari, de professors d'escoles oficials d'idiomes, de professors de música i arts escèniques, de professors d'arts plàstiques i disseny, de mestres de taller d'arts plàstiques i disseny, de mestres i de professors especialistes en sectors singulars de formació professional, de les quals 105 places es reserven per a persones amb una discapacitat reconeguda igual o superior al 33 %.

2. Aprovar les bases de la convocatòria, que figuren en l'annex 1 d'aquesta Resolució.

3. Aprovar els annexos 2, 3 i 4 que contenen, respectivament, la documentació acreditativa del compliment dels requisits i de les condicions, el barem per a la valoració dels mèrits i la relació de comunitats i ciutats autònomes que han acordat la realització de manera conjunta dels processos selectius d'estabilització, mitjançant el sistema excepcional de concurs de mèrits.

4. Publicar aquesta Resolució i els seus annexos en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

5. Inserir en el Butlletí Oficial de l'Estat un anunci d'aquesta convocatòria, amb indicació dels cossos convocats, el termini de presentació de sol·licituds, la data d'inici del termini i l'òrgan administratiu en el qual els aspirants han de presentar les sol·licituds.

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar un recurs potestatiu de reposició davant la directora general de Personal Docent en el termini d'un mes comptador des de l'endemà de la publicació, d'acord amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i els articles 25.5 i 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

 

​​​​​​​També hi poden interposar un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà de la publicació, d'acord amb els articles 10 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

 

(Signat electrònicament: 10 de novembre de 2022)

La directora general de Personal Docent Rafaela Sánchez Benítez Per delegació del conseller d'Educació i Formació Professional (BOIB núm. 41, de 25/03/2021)

 

 

ÍNDEX

Annex 1. Bases de la convocatòria

Preliminar. Normativa d'aplicació

Primera. Convocatòria

1.1. Procediments d'ingrés

1.2. Places convocades

A) Distribució per cossos

B) Distribució per especialitats

b.1. Places i especialitats del cos de professors d'ensenyament secundari

b.2. Places i especialitats del cos de professors d'escoles oficials d'idiomes

b.3. Places i especialitats del cos de professors de música i arts escèniques

b.4. Places i especialitats del cos de professors d'arts plàstiques i disseny

b.5. Places i especialitats del cos de mestres de taller d'arts plàstiques i disseny

b.6. Places i especialitats del cos de mestres

b.7. Places i especialitats del cos de professors especialistes en sectors singulars de formació professional

1.3. Places convocades per altres comunitats i ciutats autònomes

Segona. Requisits i condicions del aspirants

2.1. Requisits i condicions generals

2.2. Requisits i condicions específics

2.2.1. Titulacions

2.2.2. Formació pedagògica i didàctica

2.2.3. Requisits i condicions específiques per als aspirants amb discapacitat

2.3. Data del compliment dels requisits i les condicions

Tercera. Sol·licituds

3.1. Forma de participació

3.2. Comunitat o ciutat autònoma de participació

3.3. Instruccions per emplenar, tramitar i formalitzar la sol·licitud

3.4. Participació per més d'una especialitat del mateix cos

3.5. Participació per especialitats de diferent cos

3.6. Participació pel torn de reserva per a persones amb discapacitat

3.7. Termini de presentació de sol·licituds

3.8. Taxes del dret de participació i procediment d'abonament

3.8.1. Taxes del dret de participació

3.8.2. Procediment d'abonament de les taxes de participació

3.8.3. Exempció del pagament dels drets de participació

Quarta. Òrgans de selecció        

4.1. Tribunal de selecció              

4.2. Composició i designació del tribunal

4.3. Membres suplents del tribunal

4.4. Paritat entre els membres del tribunal

4.5. Nomenament del tribunal

4.6. Actuació del tribunal de selecció

4.7. Abstenció i recusació

4.8. Constitució del tribunal de selecció               

4.9. Funcions del tribunal de selecció                   

4.10. Col·laboració d'altres òrgans

4.11. Indemnitzacions i dietes

Cinquena. Sistema de selecció

5.1. Concurs de mèrits

5.2. Valoració dels mèrits

5.3. Puntuació màxima

Sisena. Procediment

6.1. Publicació de la llista provisional d'aspirants admesos, amb la puntuació dels mèrits, i d'exclosos en el procediment

6.2. Reclamacions a les llistes provisionals anteriors

6.3. Publicació de la llista de nous aspirants admesos, amb la puntuació provisional dels mèrits, i termini de reclamacions

6.4. Publicació de la llista definitiva d'aspirants exclosos

6.5. Publicació de la llista definitiva d'aspirants admesos, amb la puntuació dels mèrits

Setena. Superació del procés selectiu

7.1. Aspirants seleccionats

7.2. Criteris de desempat

7.3. Publicació de les llistes provisionals d'aspirants seleccionats

7.4. Termini de reclamacions

7.5. Impossibilitat d'ingressar per més d'una especialitat del mateix cos i termini de renúncia

7.6. Publicació de les llistes definitives d'aspirants seleccionats

7.7. Adjudicació de places vacants després de la publicació de la llista definitiva d'aspirants seleccionats

Vuitena. Publicació pel Ministeri d'Educació i Formació Professional de les llistes publicades per les comunitats i ciutats autònomes signants de l'Acord

Novena. Presentació de la documentació acreditativa pels aspirants inclosos en la llista definitiva d'aspirants seleccionats

Desena. Adjudicació de destinació provisional

10.1. Finalització del procés selectiu abans de l'acabament del curs escolar 2022-2023

10.2. Finalització del procés selectiu iniciat el curs escolar 2023-2024

10.3. Conseqüències de no participar en el procés d'adjudicació de destinacions provisionals corresponent

10.4. Conseqüències de no incorporar-se a la plaça adjudicada

Onzena. Nomenament com a personal funcionari de carrera

Dotzena. Obtenció de destinació definitiva com a personal funcionari de carrera

Tretzena. Reintegrament de la taxa del dret de participació

Catorzena. Informació sobre protecció de dades

Quinzena. Gènere

Annex 2. Documentació acreditativa dels requisits de participació

Annex 3. Barem per a la valoració de mèrits per a l'ingrés als cossos docents a través del procediment previst a la disposició transitòria cinquena del Reial decret 276/2007, de 23 de febrer

Annex 4. Comunitats i ciutats autònomes

 

ANNEX 1 Bases de la Convocatòria

Preliminar

Normativa d'aplicació

La normativa d'aplicació en aquest procediment selectiu és la que s'enumera a continuació:

• La Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació, modificada per la  Llei orgànica 3/2020, de 29 de desembre de 2020.

• La Llei 1/2022, de 8 de març, d'educació de les Illes Balears.

• La Llei orgànica 3/2022, de 31 de març, d'ordenació i integració de la formació professional.

• El Reial decret 800/2022, de 4 d'octubre, pel que es regula la integració del professorat del cos a extingir de professors tècnics de formació professional, en el cos de professors d'ensenyament secundari, i es modifiquen diferents reials decrets relatius al professorat d'ensenyaments no universitaris.

• El Reial decret 276/2007, de 23 de febrer, pel qual s'aprova el Reglament d'ingrés, accessos i adquisició de noves especialitats en els cossos docents a què es refereix la Llei orgànica 2/2006, d'educació, i es regula el règim transitori d'ingrés a què es refereix la disposició transitòria dissetena de la Llei esmentada, modificat pel Reial decret 48/2010, de 22 de gener, pel Reial decret 84/2018, de 23 de febrer, pel  Reial decret 270/2022, de 12 d'abril, i pel Reial decret 800/2022, de 4 d'octubre.

• El Reial decret 364/1995, de 10 de març, pel qual s'aprova el Reglament general d'ingrés del personal al servei de l'Administració general de l'Estat i provisió de llocs de treball i promoció professional dels funcionaris civils de l'Administració general de l'Estat (BOE núm. 85, de 10 d'abril).

• El Reial decret 1364/2010, de 29 d'octubre, pel qual es regula el concurs de trasllats d'àmbit estatal entre personal funcionari dels cossos docents que preveu la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació, i altres procediments de provisió de places que ha de cobrir aquest personal (BOE núm. 263, de 30 d'octubre).

• El Reial decret 822/2021, de 28 de setembre, pel qual s'estableix l'organització dels ensenyaments universitaris i del procediment d'assegurament de la seva qualitat.

• El Reial decret 899/2022, de 18 d'octubre, pel qual s'estableixen les condicions i els procediments d'homologació, de declaració d'equivalència i de convalidació d'ensenyaments universitaris de sistemes educatius estrangers i pel qual es regula el procediment per establir la correspondència al nivell del Marc Espanyol de Qualificacions per a l'Educació Superior dels títols universitaris oficials pertanyents a ordenacions acadèmiques anteriors (BOE núm. 251, de 19 d'octubre).

• El Reial decret 1594/2011, de 4 de novembre, pel qual s'estableixen les especialitats docents del cos de mestres que desenvolupen les funcions en les etapes d'educació infantil i d'educació primària regulades en la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació.

• El Reial decret 1834/2008, de 8 de novembre, pel qual es defineixen les condicions de formació per a l'exercici de la docència en l'educació secundària obligatòria, el batxillerat, la formació professional i els ensenyaments de règim especial i s'estableixen les especialitats dels cossos docents d'ensenyament secundari, modificat pel Reial decret 1146/2011, de 29 de juliol, i pel Reial decret 665/2015, de 17 de juliol.

• L'Ordre EDU/2645/2011, de 23 de setembre, per la qual s'estableix la formació equivalent a la formació pedagògica i didàctica exigida per a aquelles persones que, estant en possessió d'una titulació declarada equivalent a efectes de docència, no poden realitzar els estudis de màster, modificada per l'Ordre EDC/1058/2013, de 7 de juny.

• La Llei 3/1986, de 29 d'abril, de normalització lingüística a les Illes Balears, modificada per la Llei 1/2016, de 3 de febrer.

• El Decret 115/2001, de 14 de setembre, pel qual es regula l'exigència de coneixement de les llengües oficials al personal docent (BOIB núm. 114, de 22 de setembre), modificat per la disposició final novena del Decret llei 6/2022, de 13 de juny, de noves mesures urgents per reduir la temporalitat en l'ocupació pública de les Illes Balears.

• L'Ordre del conseller d'Educació i Universitat de 8 de març de 2018 per la qual es fixen les titulacions que cal tenir per fer classes de i en llengua catalana, pròpia de les Illes Balears, a l'ensenyament reglat no universitari, s'estableixen les equivalències, es defineix el Pla de Formació Lingüística i Cultural (FOLC), es regulen les condicions de l'exempció de l'avaluació de la llengua catalana i literatura en ensenyaments no universitaris i es determinen les funcions i la composició de la Comissió Tècnica d'Assessorament per a l'Ensenyament de i en Llengua Catalana (BOIB núm. 38, de 27 de març), modificada per l'Ordre del conseller d'Educació i Formació Professional de 9 de juliol de 2021 (BOIB núm. 95, de 17 de juliol).

• El Reial decret 182/1993, de 5 de febrer, sobre l'accés de funcionaris de nacionalitat espanyola d'organismes internacionals als cossos i escales de l'Administració general de l'Estat.

• El Reial decret 240/2007, de 16 de febrer, sobre entrada, lliure circulació i residència a Espanya de ciutadans dels estats membres de la Unió Europea i d'altres estats part en l'Acord sobre l'Espai Econòmic Europeu, modificat pel Reial decret 1710/2011, de 18 de novembre.

• El Reial decret llei 38/2020, de 29 de desembre, pel qual s'adopten mesures d'adaptació a la situació d'Estat tercer del Regne Unit de Gran Bretanya i Irlanda del Nord després de la finalització del període transitori previst a l'Acord sobre la retirada del Regne Unit de Gran Bretanya i Irlanda del Nord de la Unió Europea i de la Comunitat Europea de l'Energia Atòmica, de 31 de gener de 2020 (BOE núm. 340, de 30 de desembre).

• La Llei 26/2015, de 28 de juliol, de modificació del sistema de protecció a la infància i l'adolescència.

• El Reial decret 1110/2015, d'11 de desembre, pel qual es regula el Registre central de delinqüents sexuals.

• La Llei 11/1998, de 14 de desembre, sobre el règim específic de taxes de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

• La Llei 8/2018, de 31 de juliol, de suport a les famílies (BOIB núm. 97, de 7 d'agost).

• La Resolució de la consellera d'Hisenda i Relacions Exteriors de 3 de gener de 2022 per la qual s'estableix l'actualització de les bases, els tipus de gravamen i les quotes tributàries de les taxes de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l'any 2022 (BOIB núm. 4, de 6 de gener).

• El Text refós de la Llei general de drets de les persones amb discapacitat i de la seva inclusió social, aprovat pel Reial decret legislatiu 1/2013, de 29 de novembre.

• El Reial decret 2271/2004, de 3 de desembre, pel que es regula l'accés a l'ocupació pública i la provisió de llocs de feina de les persones amb discapacitat.

• El Decret 36/2004, de 16 d'abril, pel qual es regula l'accés, la promoció interna i la provisió de llocs de treball de persones amb discapacitat a la funció pública de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 58, de 27 d'abril), modificat pel Decret 136/2005, de 28 de desembre (BOIB núm. 197, de 31 de desembre), i pel Decret 119/2008, de 7 de novembre (BOIB núm. 160, de 13 de novembre).

• El Decret 315/1964, de 7 de febrer, pel qual s'aprova la Llei articulada de funcionaris civils de l'Estat.

• La Llei 30/1984, de 2 d'agost, de mesures per a la reforma de la funció pública.

• El Text refós de la Llei de l'Estatut bàsic de l'empleat públic, aprovat per Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre.

• La Llei 3/2007, de 27 de març, de la funció pública de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

• La Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l'ocupació pública (BOE núm. 312, de 29 de desembre).

• La Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

• La Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

• La Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic.

• El Reial decret 203/2021, de 30 de març, pel que s'aprova el Reglament d'actuació i funcionament del sector públic per mitjans electrònics.

• La Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals.

• El Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.       

• El Decret 62/2011, de 20 de maig, pel qual es regulen les modalitats de col·laboració en les activitats formatives i en els processos selectius i de provisió organitzats per l'Escola Balear d'Administració Pública, i s'aprova el barem de les indemnitzacions que se'n deriven (BOIB núm. 81, de 2 de juny), modificat pel Decret 16/2016, de 8 d'abril (BOIB núm. 45, de 9 d'abril), pel Decret 13/2017, de 31 març (BOIB núm. 39, d'1 d'abril), i per la disposició final setena del Decret llei 6/2022, de 13 de juny, de noves mesures urgents per reduir la temporalitat en l'ocupació pública de les Illes Balears.   

• La Llei 3/2017, de 27 de juny, de pressuposts generals de l'Estat per a l'any 2017, i la Llei 6/2018, de 3 de juliol, de pressuposts generals de l'Estat per a l'any 2018.     

• La Llei 5/2021, de 28 de desembre, de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l'any 2022.

• L'Acord del Consell de Govern de 23 de maig de 2022 pel qual s'aprova l'oferta pública d'ocupació per a l'any 2022 corresponent a la taxa d'estabilitat del personal funcionari dels cossos docents no universitaris al servei de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 67, de 24 de maig).

• L'Acord de la Conferència d'Educació de 2 de novembre de 2022 sobre el procediment aplicable a la convocatòria excepcional d'estabilització d'ocupació temporal a què es refereixen les disposicions sisena i vuitena de la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures  urgents per a la reducció de la temporalitat en l'ocupació pública.

L'anterior sense perjudici del que estableix aquesta Convocatòria i del que disposa qualsevol altra normativa aplicable.

Primera

Convocatòria

1.1. Procediments d'ingrés

Els aspirants poden participar en aquesta Convocatòria pel torn lliure (codi 1) o pel torn de reserva per a persones amb discapacitat (codi 2).

1.2. Places convocades

Es convoquen un total de 2.583 places a centres de l'àmbit territorial de les Illes Balears, amb la distribució següent:

A) Distribució per cossos

Codi

Cos

Places

590

Professors d'ensenyament secundari

1726

592

Professors d'escoles oficials d'idiomes

30

594

Professors de música i arts escèniques

31

595

Professors d'arts plàstiques i disseny

21

596

Mestres de taller d'arts plàstiques i disseny

4

597

Mestres

698

598

Professors especialistes en sectors singulars de formació professional

73

B) Distribució per especialitats

La distribució d'aquestes places per especialitats és la següent:

b.1 Especialitats del cos de professors d'ensenyament secundari

Codi

Especialitat

Torn 1

Torn 2

Total places

590001

Filosofia

21

1

22

590002

Grec

1

0

1

590003

Llatí

15

1

16

590004

Llengua castellana i literatura

96

4

100

590005

Geografia i història

108

6

114

590006

Matemàtiques

172

6

178

590007

Física i química

76

4

80

590008

Biologia i geologia

90

4

94

590009

Dibuix

23

1

24

590010

Francès

15

1

16

590011

Anglès

159

6

165

590012

Alemany

28

1

29

590014

Llengua i literatura catalanes

113

6

119

590016

Música

19

1

20

590017

Educació física

80

4

84

590018

Orientació educativa

71

4

75

590019

Tecnologia

68

4

72

590061

Economia

26

1

27

590101

Administració d'empreses

28

1

29

590103

Assessoria i processos d'imatge personal

6

1

7

590104

Construccions civils i edificació

5

0

5

590105

Formació i orientació laboral

38

1

39

590106

Hoteleria i turisme

13

0

13

590107

Informàtica

58

2

60

590108

Intervenció sociocomunitària

21

1

22

590109

Navegació i instal·lacions marines

7

0

7

590110

Organització i gestió comercial

14

1

15

590111

Organització i processos de manteniment de vehicles

3

0

3

590112

Organització i projectes de fabricació mecànica

2

0

2

590113

Organització i projectes de sistemes energètics

4

0

4

590115

Processos de producció agrària

7

0

7

590116

Processos en la indústria alimentària

2

0

2

590117

Processos diagnòstics clínics i productes ortoprotètics

3

1

4

590118

Processos sanitaris

14

1

15

590119

Processos i mitjans de comunicació

1

0

1

590122

Processos i productes d'arts gràfiques

1

0

1

590124

Sistemes electrònics

1

0

1

590125

Sistemes electrotècnics i automàtics

10

0

10

590205

Instal·lació i manteniment d'equips tèrmics i de fluids

11

0

11

590206

Instal·lacions electrotècniques

18

1

19

590210

Màquines, serveis i producció

2

0

2

590212

Oficina de projectes de construcció

5

0

5

590216

Operacions i equips de producció agrària

22

1

23

590219

Procediments de diagnòstic clínic i ortoprotètic

14

0

14

590220

Procediments sanitaris i assistencials

29

1

30

590221

Processos comercials

11

0

11

590222

Processos de gestió administrativa

41

1

42

590225

Serveis a la comunitat

49

1

50

590227

Sistemes i aplicacions informàtics

28

1

29

590229

Tècniques i procediments d'imatge i so

5

0

5

590231

Equips electrònics

2

0

2

Total

1.656

70

1.726

b.2 Especialitats del cos de professors d'escoles oficials d'idiomes

Codi

Especialitat

Torn 1

Torn 2

Total places

592001

Alemany

5

1

6

592002

Àrab

1

0

1

592003

Català

4

0

4

592004

Xinès

2

0

2

592006

Espanyol

2

0

2

592008

Francès

3

0

3

592011

Anglès

7

1

8

592012

Italià

2

0

2

592017

Rus

2

0

2

Total

28

2

30

b.3 Especialitats del cos de professors de música i arts escèniques

Codi

Especialitat

Torn 1

Torn 2

Total places

594403

Cant

1

0

1

594405

Clavecí

1

0

1

594406

Contrabaix

1

0

1

594412

Fonaments de composició

2

0

2

594414

Guitarra

1

0

1

594415

Guitarra flamenca

1

0

1

594416

Història de la música

1

0

1

594419

Oboè

1

0

1

594423

Piano

6

1

7

594424

Saxòfon

1

0

1

594426

Trombó

1

0

1

594433

Violí

2

0

2

594434

Violoncel

2

0

2

594435

Dansa espanyola

1

0

1

594436

Dansa clàssica

3

0

3

594460

Llenguatge musical

3

1

4

594465

Cant flamenc

1

0

1

Total

29

2

31

b.4 Especialitats del cos de professors d'arts plàstiques i disseny

Codi

Especialitat

Torn 1

Torn 2

Total places

595501

Ceràmica

1

0

1

595507

Dibuix artístic i color

3

1

4

595508

Dibuix tècnic

1

0

1

595509

Disseny d'interiors

1

0

1

595510

Disseny de moda

1

0

1

595512

Disseny gràfic

2

1

3

595515

Fotografia

1

0

1

595516

Història de l'art

1

0

1

595517

Joieria i orfebreria

1

0

1

595520

Materials i tecnologia: disseny

1

0

1

595522

Mitjans informàtics

3

0

3

595523

Organització industrial i legislació

2

0

2

595525

Volum

1

0

1

Total

19

2

21

b.5 Especialitats del cos de mestres de taller d'arts plàstiques i disseny

Codi

Especialitat

Torn 1

Torn 2

Total places

596605

Ebenisteria artística

1

0

1

596615

Tècniques de joieria i bijuteria

2

0

2

596618

Tècniques de metall

1

0

1

Total

4

0

4

b.6 Especialitats del cos de mestres

Codi

Especialitat

Torn 1

Torn 2

Total places

597 EI

Educació infantil

184

6

190

597 EF

Educació física

35

1

36

597 MU

Música

41

1

42

597 PT

Pedagogia terapèutica

106

6

112

597 AL

Audició i llenguatge

89

4

93

597 FI

Anglès

73

4

77

597 PRI

Educació primària

142

6

148

Total

670

28

698

b.7 Especialitats del cos de professors especialistes en sectors singulars de formació professional

Codi

Especialitat

Torn 1

Torn 2

Total places

598001

Cuina i pastisseria

20

1

21

598002

Estètica

6

0

6

598003

Fabricació i instal·lació de fusteria i moble

2

0

2

598004

Manteniment de vehicles

13

0

13

598005

Mecanitzat i manteniment de màquines

3

0

3

598007

Perruqueria

11

0

11

598008

Producció d'arts gràfiques

5

0

5

598009

Serveis de restauració

12

0

12

Total

72

1

73

1.3. Places convocades per altres comunitats i ciutats autònomes

A efectes merament informatius, el Ministeri d'Educació i Formació Professional publicarà a la seva pàgina web els enllaços a les convocatòries realitzades per les comunitats i ciutats autònomes signants de l'Acord de la Conferència d'Educació de data 2 de novembre de 2022.

Així mateix, publicarà una taula informativa de les vacants ofertes per cada una de les administracions educatives signants de l'Acord, que ha d'expressar el cos, l'especialitat, el torn d'ingrés i, en el seu cas, els requisits lingüístics, amb la finalitat que els participants puguin tenir accés a la informació relativa a les places convocades en cada administració educativa.

Segona

Requisits i condicions dels aspirants

Per participar en aquest procediment els aspirants han de complir els requisits i les condicions que s'indiquen en aquesta base.

2.1. Requisits i condicions generals

Els requisits i les condicions generals que s'han de complir són els següents:

a) Tenir la nacionalitat espanyola, o la d'altres estats membres de la Unió Europea o dels estats als quals, en virtut dels tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per l'Estat espanyol, els sigui aplicable la lliure circulació de treballadors.

També hi poden aspirar a participar el cònjuge, els descendents i els descendents del cònjuge, tant dels ciutadans espanyols com dels nacionals dels altres estats membres de la Unió Europea o dels estats als quals, en virtut dels tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per l'Estat espanyol, els sigui aplicable la lliure circulació de treballadors, sigui quina sigui la seva nacionalitat, sempre que els cònjuges no estiguin separats de dret i, pel que fa als descendents, tinguin menys de 21 anys o siguin més grans d'aquesta edat, però visquin a càrrec dels seus progenitors.

Igualment hi pot aspirar a participar la parella dels espanyols i dels nacionals d'altres estats membres de la Unió Europea sempre que mantingui una unió anàloga a la conjugal inscrita en un registre públic establert a aquests efectes en un estat membre de la Unió Europea, així com els descendents de la parella que siguin menors de 21 anys o que siguin majors d'aquesta edat, però visquin sota la seva dependència.

b) Tenir l'edat per poder accedir a la funció pública i no excedir, en el moment del nomenament com a funcionari de carrera, l'edat establerta, amb caràcter general, per a la jubilació.

c) No patir cap malaltia ni estar afectat per limitació física ni psíquica que siguin incompatibles amb l'exercici de les funcions corresponents al cos i l'especialitat a la qual opta.

d) No haver estat separat mitjançant expedient disciplinari del servei de cap de les administracions públiques, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a llocs de treball o càrrecs públics per resolució judicial per a l'accés al cos o escala de funcionari.

Els aspirants la nacionalitat dels quals no sigui l'espanyola han d'acreditar, igualment, que no es troben sotmesos a cap sanció disciplinària ni condemna penal que impossibiliti l'accés a la funció pública en el seu estat d'origen.

e) No haver estat condemnat per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i la indemnitat sexual, que inclou l'agressió i abús sexual, assetjament sexual, exhibicionisme i provocació sexual, prostitució i explotació sexual i corrupció de menors, així com pel tràfic d'éssers humans.

Els aspirants amb nacionalitat diferent a l'espanyola han d'acreditar, a més de la certificació negativa del Registre Central de Delinqüents Sexuals de l'Estat espanyol, la  certificació negativa de condemnes penals expedida per les autoritats del seu país d'origen o del país d'on siguin nacionals, respecte dels delictes relacionats amb l'apartat 1 de l'article 3 del Reial decret 1110/2015, d'11 de desembre, pel qual es regula el Registre Central de Delinqüents Sexuals.

f) No ser funcionari de carrera ni funcionari en pràctiques, o estar pendent del corresponent nomenament com a funcionari de carrera, del mateix cos al qual aspira ingressar.

g) Acreditar el domini de la llengua catalana segons el que determina l'article 2 del Decret 115/2001, de 14 de setembre, modificat per la disposició final novena del Decret llei 6/2022, de 13 de juny, de noves mesures urgents per reduir la temporalitat en l'ocupació pública de les Illes Balears.

h) Els aspirants que no tenguin la nacionalitat espanyola i el seu idioma oficial no sigui el castellà, han d'acreditar un coneixement adequat d'aquest idioma, en la forma que s'estableix en l'annex 2 d'aquesta convocatòria.

2.2. Requisits i condicions específics

2.2.1. Titulacions

a) Per al cos de professors d'ensenyament secundari, estar en possessió del títol de doctor, llicenciat, enginyer o arquitecte, o el títol de grau corresponent o titulació equivalent a efectes de docència.

Així mateix, en les especialitats de l'annex V del Reglament, estar en possessió d'alguna titulació de diplomatura universitària, arquitectura tècnica o enginyeria tècnica.

b) Per al cos de professors d'ensenyament d'idiomes, estar en possessió del títol de doctor, llicenciat, enginyer o arquitecte, o el títol de grau corresponent o titulació equivalent a efectes de docència.

c) Per al cos de professors de música i arts escèniques, estar en possessió del títol de doctor, llicenciat, enginyer o arquitecte, o el títol de grau corresponent o titulació equivalent a efectes de docència.

Així mateix, en les especialitats de l'annex VII del Reglament, estar en possessió de les titulacions equivalents a efecte de docència que s'hi especifiquen per a cada una d'elles.

d) Per al cos de professors d'arts plàstiques i disseny, estar en possessió del títol de doctor, llicenciat, enginyer o arquitecte, o el títol de grau corresponent o titulació equivalent a efectes de docència.

Així mateix, en les especialitats de l'annex VIII del Reglament, estar en possessió de les titulacions equivalents a efectes de docència que s'hi especifiquen per a cada una d'elles.

e) Per al cos de mestres de taller d'arts plàstiques i disseny, estar en possessió del títol de doctor, llicenciat, enginyer o arquitecte, o el títol de grau corresponent o titulació equivalent a efectes de docència.

Així mateix, en les especialitats de l'annex IX del Reglament, estar en possessió de les titulacions equivalents a efectes de docència que s'hi especifiquen per a cada una d'elles.

f) Per al cos de mestres, estar en possessió del títol de mestre, de diplomat en professorat d'educació general bàsica, de mestre d'ensenyament primari o el títol de grau corresponent.

g) Per al cos de professors especialistes en sectors singulars de formació professional, estar en possessió del títol de diplomat, arquitecte tècnic, enginyer tècnic o el títol de grau, llicenciat,  enginyer i arquitecte corresponent o altres títols de tècnic superior de formació professional declarats equivalents, a efectes de docència.

En les especialitats de l'annex VI del Reglament, estar en possessió d'alguna titulació de tècnic superior de la família professional o famílies professionals per a les titulacions de les quals tingui atribució docent l'especialitat per la qual es concursa. Els títols declarats equivalents a tècnic superior a efectes acadèmics i professionals seran també equivalents a l'efecte de docència.

h) Per ingressar en els cossos docents indicats als apartats a), c), d), e) i g) només es pot al·legar la titulació equivalent a l'efecte de la docència en el cas de no disposar d'altra titulació legalment exigida per a l'ingrés al cos.

2.2.2. Formació pedagògica i didàctica

a) Per el cos de professors d'ensenyament secundari, el cos de professors d'escoles oficials d'idiomes i el cos de professors especialistes en sectors singulars de formació professional, l'aspirant ha d'estar en possessió de la formació pedagògica i didàctica a què es refereix l'article 100.2 de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació.

Queda dispensat de la possessió del títol oficial de màster universitari que habilita per a l'exercici de les professions regulades de professor d'educació secundària obligatòria i batxillerat, formació professional i escoles oficials d'idiomes qui acrediti el compliment, amb anterioritat a l'1 d'octubre de 2009, d'algun dels requisits següents:

• Estar en possessió del títol professional d'especialització didàctica, del certificat de qualificació pedagògica o del certificat d'aptitud pedagògica.

• Estar en possessió del títol de mestre, de llicenciat en pedagogia i psicopedagogia i els que estiguin en possessió d'una llicenciatura o titulació equivalent que inclogui formació pedagògica i didàctica o haver cursat 180 crèdits d'aquests ensenyaments, als quals fa referència la disposició transitòria vuitena de la Llei orgànica 2/2006.

• Haver prestat serveis docents durant dos cursos acadèmics complets o, si no, dotze mesos en períodes continus o discontinus, en centres públics o privats d'ensenyament reglat degudament autoritzats, en els nivells i ensenyaments les especialitats docents dels quals es regulen en el Reial decret 1834/2008, de 8 de novembre.

Així mateix, els aspirants que estiguin en possessió d'una titulació declarada equivalent a efectes de docència, d'acord amb el que s'estableix en la disposició addicional única i en l'annex VI del Reial decret 276/2007, que per raons derivades de la seva titulació no puguin accedir als estudis de màster universitari, han d'estar en possessió de la certificació oficial de la formació pedagògica i didàctica que habiliti per a l'exercici de la docència, d'acord amb el que s'estableix en l'Ordre EDU/2645/2011, de 23 de setembre, en la redacció donada per l'Ordre ECD/1058/2013, de 7 de juny. Aquests aspirants tindran reconegut el requisit de formació pedagògica i didàctica equivalent sempre que acreditin haver impartit, abans de l'1 de setembre de 2014, docència durant un mínim de dotze mesos en centres públics o privats d'ensenyaments reglats degudament autoritzats.

b) Per el cos de professors de música i arts escèniques, el cos de professors d'arts plàstiques i disseny i el cos de mestres de taller d'arts plàstiques i disseny, l'exigència de la formació pedagògica i didàctica queda demorada fins que no es reguli per a cada ensenyament.

2.2.3. Requisits i condicions específiques per als aspirants amb discapacitat

Els aspirants que participin en el torn de reserva per a aspirants amb discapacitat han de presentar amb la sol·licitud un dictamen expedit per l'òrgan competent, amb el contingut següent:

• La indicació que el grau de discapacitat és igual o superior al 33 %.

• El compliment de les condicions d'aptitud personal de manera autònoma en relació amb les funcions docents.

L'aspirant serà exclòs de tot el procés selectiu en els casos següents:

• Manca d'aportació del dictamen.

• Aportació del dictamen amb el contingut incomplet.

• Aportació d'un dictamen que especifiqui que no compleix les condicions d'aptitud personal en relació amb les funcions docents.

2.3. Data del compliment dels requisits i condicions

Les condicions i requisits de participació esmentats en aquesta base segona s'han de complir a 21 de desembre de 2022, data d'acabament del termini de presentació de sol•licituds, i s'han de mantenir fins al nomenament com a personal funcionari de carrera.

Si en algun moment del procediment es comprova la manca d'algun dels requisits, l'aspirant serà exclòs mitjançant una resolució motivada, i restaran sense efectes els drets associats a la seva participació.

Tercera

Sol·licituds

3.1. Forma de participació

La participació en aquest procediment s'ha de fer, obligatòriament i exclusivament, per mitjans electrònics, a través del formulari de sol·licitud habilitat a l'efecte.

3.2. Comunitat o ciutat autònoma de participació

Els aspirants han de participar en la convocatòria de la comunitat o ciutat autònoma a la qual pertany la plaça que se sol·licita en primer lloc i han d'abonar les taxes que s'hi estableixin.

Aquesta comunitat o ciutat autònoma és la responsable de baremar els mèrits aportats per l'aspirant.

3.3. Instruccions per emplenar, tramitar i formalitzar la sol·licitud

3.3.1. Els aspirants han d'emplenar, tramitar i formalitzar, exclusivament per mitjans electrònics, la sol·licitud de participació, mitjançant el tràmit telemàtic habilitat a l'efecte a la pàgina web de la Direcció General de Personal Docent <http://dgpdocen.caib.es>.

No es consideraran vàlidament presentades les sol·licituds que es trametin o presentin per un altre canal.

3.3.2. Per accedir al tràmit i poder emplenar i tramitar la sol·licitud es requerirà l'autenticació prèvia de la identitat del sol·licitant mitjançant el sistema d'identitat electrònica per a les administracions: Cl@ve (certificat digital / DNI electrònic / Cl@ve PIN, Cl@ve Permanent).

3.3.3. Els aspirants que participin mitjançant el tràmit telemàtic d'aquesta comunitat autònoma, una vegada consignades les dades personals, han de seleccionar el cos i l'especialitat per la qual participen, han d'indicar com a primera administració educativa la de les Illes Balears i el torn d'ingrés (torn lliure o torn de reserva per a persones amb discapacitat) i a continuació, si escau, per ordre de preferència, les administracions educatives de l'annex 4 d'aquesta convocatòria que convoquen places d'aquesta mateixa especialitat indicant el  torn d'ingrés per a cada una d'aquestes.

3.3.4. Els aspirants no es poden presentar a places per diferents torns d'una mateixa especialitat, cos i administració educativa.

3.3.5. Els aspirants poden participar per més d'una especialitat del mateix cos i per especialitats de diferents cossos, mitjançant sol·licituds diferenciades, d'acord amb el que preveuen les bases 3.4 i 3.5.

No obstant això, només s'admet una sol·licitud de participació per aspirant i especialitat. Si la mateixa persona presenta diverses sol·licituds de participació per a la mateixa especialitat, ja sigui en la mateixa o en diferents comunitats i ciutats autònomes, es tindrà en consideració, únicament, la darrera sol·licitud formalitzada dins el termini de presentació de sol·licituds.

3.3.6. Les diferents Administracions educatives s'han de consignar per ordre de preferència.

Aquest ordre és vinculant per a l'aspirant, de manera que qualsevol errada o omissió en l'ordre de selecció pot determinar que no s'obtingui plaça de l'especialitat sol·licitada o s'obtingui una plaça no desitjada.

No obstant això, quan en l'ordenació realitzada s'incloguin places de l'especialitat per la qual es participa, d'administracions educatives que no hagin convocat places d'aquesta especialitat, les hagin convocat per un torn d'ingrés diferent a aquell pel qual participa, o no s'acreditin els requisits lingüístics que, si s'escau, puguin resultar exigibles d'acord amb la convocatòria d'aquesta administració, la sol·licitud sobre aquestes places s'anul·larà, i es mantindran com vàlides la resta de peticions realitzades de manera correcta a places d'altres administracions educatives, en l'ordre en què s'hagin efectuat, per a la possible adjudicació d'una.

 

​​​​​​​3.3.7. El tràmit telemàtic recupera i mostra automàticament les dades que consten en la Direcció General de Personal Docent de les Illes Balears. L'aspirant ha d'introduir manualment la informació que no hi consti.

No es valoraran els mèrits no al·legats, o al·legats i no acreditats en la sol·licitud de participació.

3.3.8. A continuació, l'aspirant ha d'especificar el títol al·legat per a l'ingrés al cos i a l'especialitat. Només es pot al·legar una titulació equivalent a l'efecte de la docència en el cas de no disposar d'altra titulació legalment exigida al cos.

3.3.9. L'aspirant ha d'adjuntar a la sol·licitud de participació la documentació acreditativa del compliment dels requisits generals i específics de participació prevists en la base segona.

També ha d'adjuntar la documentació justificativa dels mèrits al·legats que hagi introduït manualment.

La documentació justificativa, que es recull en l'annex 2 d'aquesta Resolució, s'ha d'adjuntar mitjançant el tràmit telemàtic, en format d'arxiu PDF. L'òrgan convocant pot sol·licitar, en qualsevol moment del procediment administratiu, els documents originals a través dels quals es generaren els arxius electrònics incorporats a la sol·licitud, amb la finalitat de contrastar-ne la validesa i la concordança. Així mateix, es reserva el dret d'actuar legalment contra els que haguessin modificat o alterat documents originals per generar els arxius electrònics.

3.3.10. La tramitació telemàtica només es completa quan, mitjançant l'assistent de tramitació, s'envia la sol·licitud, amb la qual cosa s'obté un número de registre.

Els aspirants que han registrat la sol·licitud de participació correctament rebran, a l'adreça electrònica indicada en la sol·licitud de participació, un correu electrònic amb el justificant de registre generat i el justificant de pagament com a confirmació de la presentació telemàtica.

3.3.11. Amb la formalització de la sol·licitud de participació, l'aspirant declara que reuneix els requisits exigits per participar i que els documents aportats són veraços. En el cas de detectar falsedat en les seves dades i/o en la documentació aportada, serà exclòs del procediment, sens perjudici de la responsabilitat en què hagi pogut incórrer.

3.4. Participació per més d'una especialitat del mateix cos

Quan es participi en el concurs de mèrits per més d'una especialitat del mateix cos, s'ha de presentar una sol·licitud de participació per a cada especialitat.

Quan la participació es realitzi sol·licitant en primer lloc places d'una altra especialitat convocades en la mateixa administració en què s'ha presentat la primera sol·licitud de participació, no és necessari aportar de nou la documentació justificativa dels mèrits al·legats, sempre que la persona interessada ho manifesti en la sol·licitud de participació marcant la casella corresponent.

3.5. Participació per especialitats de diferent cos

Quan es participi en el concurs de mèrits per més d'una especialitat de diferent cos, s'ha de presentar una sol·licitud de participació per cos i especialitat.

Quan la participació es realitzi sol·licitant, en primer lloc, places d'una especialitat d'un altre cos convocades en la mateixa administració en què s'ha presentat la primera sol·licitud de participació, no és necessari aportar de nou la documentació justificativa dels mèrits al·legats, sempre que la persona interessada ho manifesti en la sol·licitud de participació marcant la casella corresponent.

3.6. Participació pel torn de reserva per a persones amb discapacitat

L'aspirant que vulgui participar per aquest torn a places d'aquesta comunitat autònoma ho ha de seleccionar en la sol·licitud.

A continuació pot consignar places d'altres comunitats o ciutats autònomes indicant el torn pel qual participa. En cap cas pot concórrer per diferents torns d'ingrés a places de la mateixa especialitat i administració educativa.

3.7. Termini de presentació de sol·licituds

El termini de presentació de sol·licituds comença el 21 de novembre i acaba el 21 de desembre de 2022, ambdós inclosos.

No presentar la sol·licitud en el termini establert i en la forma escaient suposa l'exclusió dels aspirants i la pèrdua de qualsevol dret de participació en el procediment selectiu.

3.8. Taxes del dret de participació i procediment d'abonament

3.8.1. Taxes del dret de participació

Les taxes corresponents per al dret de participació en aquest procediment selectiu són de 83,72 €, d'acord amb el règim específic de taxes de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l'any 2022.

Les taxes s'han d'abonar dins el termini de presentació de sollicituds.

L'abonament fora de termini determina l'exclusió de l'aspirant, excepte en el cas d'haver participat pel torn de reserva d'aspirants amb discapacitat en aquesta comunitat autònoma i haver estat exclòs per no complir els requisits establerts a la base 2.2.3 sempre que hagi sol·licitat places pel torn d'ingrés lliure a altres comunitats o ciutats autònomes, que podrà abonar la taxa segons l'establert a la base 6.2 de la convocatòria.

3.8.2. Procediment d'abonament de les taxes de participació

L'abonament de les taxes del dret de participació en aquest procediment selectiu s'ha de fer de forma telemàtica a través del tràmit de presentació de sol·licituds.

L'assistent de tramitació mostra el model corresponent a la liquidació de la taxa i l'aspirant ha d'emplenar el formulari amb les dades de l'operació que se li demanin.

Es pot efectuar mitjançant qualsevol dels sistemes següents:

a) Banca electrònica: per utilitzar aquest sistema de pagament s'ha de ser titular d'un compte en l'entitat bancària col·laboradora i disposar de les acreditacions de seguretat necessàries per operar per via telemàtica. Actualment les entitats col·laboradores amb servei de banca electrònica són: Banca March, Caixabank, BBVA i Colonya, Caixa Pollença.

b) Targeta bancària: aquest sistema permet el pagament telemàtic mitjançant targetes bancàries, de dèbit o de crèdit, amb independència de l'entitat emissora de la targeta.

Una vegada finalitzat el procés de pagament, es pot imprimir (format PDF) una còpia del model que incorporarà el justificant acreditatiu del pagament realitzat.

3.8.3. Exempció del pagament dels drets de participació

Estan exempts del pagament dels drets de participació els aspirants següents:

a) Les persones en situació legal de desocupació. Per acreditar la situació legal de desocupació, cal adjuntar l'informe de període ininterromput inscrit en situació de desocupació del Servei d'Ocupació de les Illes Balears (SOIB), o l'organisme equivalent de fora de les Illes Balears, que acredita que està inscrit com a demandant d'ocupació i la condició de desocupat. La data de certificació d'aquest document no pot ser anterior en més de trenta dies naturals a l'inici del termini d'inscripció. 

b) Les persones amb un grau de discapacitat igual al 33 % o superior. Per acreditar aquesta situació han d'adjuntar el dictamen esmentat en la base 2.2.3 o haver autoritzat la consulta, o la resolució que declara el grau de discapacitat de l'aspirant.

c) Els membres de famílies nombroses. Per acreditar aquesta situació han d'adjuntar el títol oficial de família nombrosa o el carnet o la targeta individual corresponent (còpia per ambdues cares). És necessari que en aquests documents consti el número del títol, les dades de la persona interessada, la categoria de família nombrosa i la data d'expedició i de renovació del títol.

d) Les víctimes de violència de gènere. Per acreditar aquesta situació han d'adjuntar qualsevol dels documents següents:

• La sentència que declara que la dona ha patit alguna de les formes d'aquesta violència.

• L'ordre de protecció vigent.

• L'informe de la Inspecció de Treball i Seguretat Social.

e) Les famílies en situació de protecció especial que preveu l'article 5 de la Llei 8/2018, de 31 de juliol, de suport a les famílies, incloses en l'àmbit d'aplicació que disposa l'article 4 d'aquesta Llei. Per acreditar aquesta situació han d'adjuntar el certificat d'empadronament juntament amb la documentació que justifica es troben en alguna de les situacions previstes en l'article esmentat.

f) Les persones que tenguin la condició de víctimes de terrorisme, els seus cònjuges i els seus fills. Per acreditar aquest fet han d'adjuntar la sentència ferma o la resolució administrativa per la qual es reconeix aquesta condició.

Quarta

Òrgans de selecció

4.1. Tribunal de selecció

La selecció de les persones participants en aquesta convocatòria l'ha de realitzar un tribunal de selecció.

La participació com a membre del tribunal té caràcter obligatori, sense perjudici del previst a la base 4.7 en relació amb les causes d'abstenció i recusació.

4.2. Composició i designació del tribunal

El tribunal de selecció ha d'estar format per un nombre senar de membres, no inferior a cinc, i s'han de designar, com a mínim, el mateix nombre de membres suplents.

El tribunal ha d'estar constituït per:

a) Un president designat per la directora general de Personal Docent entre el personal funcionari de carrera del cos d'inspectors al servei de l'Administració educativa en servei actiu a l'àmbit territorial de les Illes Balears.

b) Un mínim de quatre vocals designats per sorteig entre el personal funcionari de carrera del cos d'inspectors al servei de l'Administració educativa en servei actiu a l'àmbit territorial de les Illes Balears. Ha d'actuar com a secretari el vocal amb menys antiguitat en el cos, llevat que el tribunal decideixi determinar-ho d'una altra manera.

L'acte del sorteig públic per determinar l'ordre de designació dels vocals del tribunal tindrà lloc a la seu de la Direcció General de Personal Docent, en una data per determinar que s'ha de fer pública a la pàgina web de la Direcció General de Personal Docent.

4.3. Membres suplents del tribunal

Quant als membres suplents, s'ha d'aplicar el següent:

a) Per al president titular del tribunal, la directora general de Personal Docent ha de designar un president suplent.

b) La designació dels vocals suplents es realitza pel mateix procediment que la dels membres titulars: quatre membres, que fan la suplència de qualsevol dels membres titulars segons l'ordre de sortida al sorteig, respectant la tendència a la paritat.

4.4. Paritat entre els membres del tribunal

En la designació de vocals s'ha de garantir la paritat entre els membres del tribunal, llevat que ho impedeixin raons objectives.

4.5. Nomenament del tribunal

Els membres del tribunal són nomenats per la directora general de Personal Docent.

La resolució per la qual s'aprova la llista provisional dels membres del tribunal es publica en la pàgina web de la Direcció General de Personal Docent (http://dgpdocen.caib.es), i s'ha d'obrir un termini de tres dies hàbils comptadors des del dia següent al de la publicació per al·legar i acreditar la concurrència d'una causa d'abstenció i recusació. 

Una vegada resoltes totes les al·legacions, s'ha de publicar en el BOIB la resolució per la qual s'aprova la llista definitiva dels membres del tribunal.

4.6. Actuació del tribunal de selecció

L'actuació del tribunal de selecció en el desenvolupament d'aquest procediment s'ha d'ajustar al que disposa la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, el Reial decret 276/2007, de 23 de febrer, i aquesta convocatòria.

Per actuar vàlidament es requerirà la presència del president i del secretari o, en el seu cas, la dels que els substitueixin, i la de la meitat, almenys, dels seus membres.

4.7. Abstenció i recusació

Si en qualsevol dels membres dels òrgans de selecció concorre alguna de les circumstàncies que assenyala l'article 23 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, s'ha d'abstenir d'actuar; altrament, pot ser recusat, en qualsevol moment, segons el que preveu l'article 24 de la Llei esmentada.

El president ha de sol·licitar als membres del tribunal una declaració responsable de no trobar-se afectats per cap d'aquestes circumstàncies.

La no abstenció en els casos en què correspongui, donarà lloc a la responsabilitat que pertoqui.

4.8. Constitució del tribunal de selecció

Amb convocatòria prèvia del president, es constitueix el tribunal, amb assistència del president titular o, si escau, del suplent, i de tots els membres designats, tant titulars com suplents.

La sessió de constitució pot ser tant de manera presencial com telemàtica i s'ha d'ajustar al que disposa l'article 17 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre. En aquest mateix acte s'ha de nomenar el secretari.

Una vegada constituït el tribunal de selecció s'ha d'enviar l'acta de constitució, signada per tots els membres, a la Direcció General de Personal Docent, al més aviat possible.

4.9. Funcions del tribunal de selecció

a) Desenvolupar el procés selectiu d'acord amb el que disposa aquesta convocatòria.

b) Valorar els mèrits al·legats pels aspirants admesos.

c) Resoldre les reclamacions presentades pels aspirants.

d) Ordenar els aspirants, elaborar i publicar les llistes corresponents, així com elevar a l'òrgan convocant la proposta de persones seleccionades en aquest procediment.

4.10. Col·laboració d'altres òrgans

La Direcció General de Personal Docent facilitarà al tribunal la llista d'aspirants admesos i exclosos, donarà suport al tribunal i designarà les persones coordinadores que consideri necessàries.

4.11. Indemnitzacions i dietes

Els tribunals, les comissions de selecció, els coordinadors i les comissions de valoració que actuen en el procediment  convocat  per aquesta Resolució tenen dret a les indemnitzacions establertes reglamentàriament.

Cinquena

Sistema de selecció

5.1. Concurs de mèrits

El sistema d'ingrés és el concurs de mèrits, en què es valoraran els mèrits prevists en l'annex 3 d'aquesta Resolució, al·legats pels aspirants admesos i acreditats d'acord amb l'annex 2. No es valoraran els mèrits que no hagin estat al·legats, o al·legats i no acreditats a la sol·licitud de participació.

Tots els mèrits al·legats han d'estar assolits, perfeccionats i acreditats en el dia en què finalitza el termini de presentació de sol·licituds.

5.2. Valoració dels mèrits

El tribunal de selecció pot encomanar la valoració dels mèrits al·legats a les unitats administratives de la Conselleria d'Educació i Formació Professional, que exerciran aquesta funció per delegació.

5.3. Puntuació màxima

Els aspirants no poden aconseguir més de 15 punts per la valoració dels seus mèrits.

Sisena

Procediment

6.1. Publicació de la llista provisional d'aspirants admesos en el procediment, amb la puntuació dels mèrits, i d'exclosos

El tribunal de selecció ha d'aprovar i fer públiques a la pàgina web de la Direcció General de Personal Docent les llistes provisionals següents:

a) La llista provisional d'aspirants admesos en el procediment, amb la puntuació provisional assignada, per apartats i subapartats, d'acord amb l'annex 3.

b) La llista provisional d'aspirants exclosos en el procediment, sense baremar i amb indicació de la causa d'exclusió.

6.2. Reclamació a les llistes provisionals anteriors

S'ha d'obrir un termini de deu dies hàbils comptadors des de l'endemà del dia en què es fan públiques les llistes perquè els aspirants admesos puguin reclamar a la puntuació provisional assignada, i perquè els aspirants exclosos puguin esmenar la causa d'exclusió i aportar els documents que acreditin el compliment dels requisits exigits.

El requeriment per a l'esmena de la sol·licitud, d'acord amb l'article 68.1 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, es considera efectuat amb la publicació de les llistes provisionals. Si l'aspirant no esmena el defecte que n'ha motivat l'exclusió dins d'aquest termini, es considera que desisteix de participar i queda exclòs definitivament del procediment selectiu.

Així mateix, durant el període de reclamacions, l'Administració ha de rectificar d'ofici o a sol·licitud de les persones interessades els errors materials, de fet o aritmètics detectats en la llista provisional.

No obstant l'anterior:

• Els mèrits no al·legats o els al·legats però no acreditats documentalment abans de la finalització del termini de presentació de sol·licituds no es poden al·legar o acreditar dins el termini per presentar reclamacions, sense perjudici de la possibilitat d'esmenar, dins aquest termini, els mèrits al·legats i acreditats de manera incompleta o defectuosa.

• Dins aquest termini no es pot modificar la sol·licitud presentada, ni alterar l'ordre de preferència de la selecció de places indicat en la sol·licitud.

• Dins aquest termini no es pot abonar la taxa del dret de participació, excepte en el cas d'haver participat pel torn de reserva d'aspirants amb discapacitat en aquesta comunitat autònoma i haver estat exclòs per no complir els requisits establerts a la base 2.2.3 sempre que hagi sol•licitat places pel torn d'ingrés lliure a altres comunitats o ciutats autònomes.

6.3. Publicació de la llista de nous aspirants admesos, amb la puntuació provisional dels mèrits, i termini de reclamacions

Revisades les reclamacions dels aspirants exclosos en el procediment, s'ha d'aprovar i fer pública en la pàgina web de la Direcció General de Personal Docent la llista d'aspirants, inicialment exclosos, que han esmenat la causa d'exclusió, amb la puntuació provisional dels mèrits.

S'ha d'obrir un termini de deu dies hàbils comptadors des de l'endemà del dia en què es faci pública la llista perquè els nous aspirants admesos puguin reclamar a la puntuació provisional assignada.

En cap cas no s'acceptaran reclamacions que tinguin com a finalitat esmenar la causa d'exclusió.

6.4. Publicació de la llista definitiva d'aspirants exclosos

Les reclamacions presentades s'entenen estimades o desestimades mitjançant la Resolució de la directora general de Personal Docent que aprovi i faci pública, a la pàgina web de la Direcció General de Personal Docent, la llista definitiva d'aspirants exclosos en el procediment.

Contra la llista definitiva d'aspirants exclosos, els interessats poden interposar un recurs potestatiu de reposició davant la directora general de Personal Docent en el termini d'un mes comptador a partir de l'endemà de la publicació d'aquesta resolució, de conformitat amb el que disposa l'article 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, i els articles 25.5 i 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

No obstant això, poden interposar, directament, un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears, en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà de la publicació, d'acord amb el que disposa l'article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

6.5. Publicació de la llista definitiva d'aspirants admesos, amb la puntuació dels mèrits

Les reclamacions presentades s'entenen estimades o desestimades en la llista definitiva d'aspirants admesos, amb les puntuacions definitives dels mèrits, que el tribunal de selecció ha d'aprovar i ha de fer pública en la pàgina web de la Direcció General de Personal Docent. 

Contra aquesta llista definitiva els interessats poden interposar un recurs potestatiu de reposició davant la directora general de Personal Docent en el termini d'un mes comptador a partir de l'endemà de la publicació d'aquesta resolució, de conformitat amb el que disposa l'article 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, i els articles 25.5 i 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

No obstant això, poden interposar, directament, un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears, en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà de la publicació, d'acord amb el que disposa l'article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Setena

Superació del procés selectiu

7.1. Aspirants seleccionats

Resultaran seleccionats i, per tant, superaran el procés selectiu, els aspirants que, una vegada ordenats segons la puntuació obtinguda en el concurs, tinguin un nombre d'ordre igual o menor que el nombre total de places convocades, en el corresponent cos i especialitat i en el respectiu procediment d'ingrés (torn lliure i torn de reserva per a persones amb discapacitat), per la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

No obstant l'anterior:

a) Les places del torn de reserva per a persones amb discapacitat que no es cobreixin per aquest torn s'acumularan a les del torn lliure.  

b) En el cas que algun dels aspirants que es presenten pel torn de reserva de places per a persones amb discapacitat no hi obtingui plaça, i la puntuació que hagi obtingut en el concurs sigui superior a l'obtinguda per altres aspirants del torn lliure de la mateixa especialitat, seran inclosos, per ordre de puntuació, en el sistema d'ingrés lliure.

7.2. Criteris de desempat

En el cas que en l'ordenació dels aspirants hi hagi empats, aquests s'han de  resoldre segons els criteris successius de desempat següents:

a) Major puntuació en els apartats del barem de mèrits per l'ordre en què aquests apareixen a l'annex 3 d'aquesta convocatòria.

La puntuació que es prengui en consideració en cada apartat no pot excedir de la puntuació màxima establerta per a cadascun d'ells en el barem.

b) Major puntuació en els subapartats del barem de mèrits per l'ordre en què aquests apareixen a l'annex 3 d'aquesta convocatòria.

La puntuació que es prengui en consideració en cada subapartat no pot excedir de la puntuació màxima establerta per a cadascun d'ells en el barem, ni de la que correspongui com a màxim a l'apartat o subapartat en què es trobin inclosos. Quan, en aplicar aquests criteris, algun dels subapartats aconsegueixi la màxima puntuació atorgada a l'apartat o subapartat al qual pertany, no s'han de tenir en compte les puntuacions de la resta de subapartats.

c) Major temps d'experiència en centres públics en l'especialitat per la qual es participa, expressada en anys, mesos i dies.

7.3. Publicació de les llistes provisionals d'aspirants seleccionats

Ordenats els aspirants i aplicats, si s'escau, els criteris de desempat, el tribunal de selecció ha d'aprovar, i fer pública en la pàgina web de la Direcció General de Personal Docent, la llista provisional d'aspirants seleccionats per cada cos i especialitat, amb indicació del torn.

En cap cas es pot seleccionar un nombre d'aspirants superior al de places convocades en el cos i especialitat corresponent. Seran nul·les de ple dret les propostes que sobrepassin el nombre de places assignades a la convocatòria, sens perjudici de la responsabilitat que puguin recaure sobre l'òrgan de selecció que incompleixi aquesta norma.

7.4. Termini de reclamacions

S'ha d'atorgar un termini de tres dies naturals, comptadors des de l'endemà de la publicació de les llistes provisionals, per a la presentació de reclamacions de possibles errors materials, de fet o aritmètics, a través del tràmit telemàtic habilitat a aquest efecte en la pàgina web de la Direcció General de Personal Docent.

7.5. Impossibilitat d'ingressar per més d'una especialitat del mateix cos i termini de renúncia

En cap cas un aspirant seleccionat pot ingressar, com a funcionari de carrera, per més d'una especialitat del mateix cos pel procés selectiu d'estabilització, mitjançant el sistema excepcional de concurs de mèrits.

Per això, si algun aspirant de la llista anterior fos també seleccionat en una especialitat distinta del mateix cos, i, en el seu cas, idioma, en qualsevol altra comunitat o ciutat autònoma de les relacionades en l'annex 4 d'aquesta Resolució, ha d'optar, per escrit, en el termini de cinc dies hàbils comptadors des de l'endemà que s'hagi fet pública la llista, per una i renunciar, per tant, a la resta. 

Aquest escrit s'ha de presentar en l'Administració educativa objecte de renúncia. En el cas que l'aspirant seleccionat no presenti l'escrit de renúncia, s'entendrà que opta per l'especialitat en què té major puntuació o, sinó, per l'especialitat en què acrediti major experiència en centres educatius públics com a personal funcionari interí, expressada en anys, mesos i dies, i que renuncia a la resta.

En el cas que un aspirant inclòs a la llista esmentada a la base 7.3 també fos seleccionat en la mateixa o distinta especialitat del mateix cos en una comunitat autònoma no inclosa en l'annex 4 d'aquesta Resolució, l'escrit d'acceptació o de renúncia s'ha de presentar davant la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. En el cas que l'aspirant seleccionat no presenti aquest escrit, s'entendrà que renuncia a la plaça obtinguda a les Illes Balears.

7.6. Publicació de les llistes definitives d'aspirants seleccionats

Conclòs el termini de renúncies previst en l'apartat anterior, i tenint en compte el que disposa la base 7.5, el tribunal ha d'elevar a la directora general de Personal Docent la proposta d'aspirants seleccionats.

La directora general de Personal Docent, mitjançant una resolució que s'ha de publicar al Butlletí Oficial de les Illes Balears, ha d'aprovar la llista definitiva d'aspirants seleccionats que han superat el procés selectiu i la llista definitiva complementària d'aspirants no seleccionats. Aquesta Resolució posa fi al procés selectiu.

Contra la llista definitiva d'aspirants seleccionats, les persones interessades poden interposar un recurs potestatiu de reposició davant la directora general de Personal Docent en el termini d'un mes comptador a partir de l'endemà de la publicació d'aquesta resolució, de conformitat amb el que disposa l'article 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, i els articles 25.5 i 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

No obstant això, poden interposar, directament, un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears, en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà de la publicació, d'acord amb el que disposa l'article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

7.7. Adjudicació de places vacants després de la publicació de la llista definitiva d'aspirants seleccionats

Si, després de publicar la llista definitiva d'aspirants seleccionats, queden places convocades sense estabilitzar pels motius que s'indiquen a continuació, en cap cas no es realitzarà un nou acte d'adjudicació global de les places convocades.

Els motius esmentats són els següents:

a) Quan l'aspirant seleccionat renunciï als drets derivats del procediment selectiu, mitjançant escrit dirigit a la Direcció General de Personal Docent i presentat fins el 6 de setembre de 2023 o de 2024, segons correspongui.

b) Quan l'aspirant seleccionat no presenti la documentació en els termes previstos en la base novena, o perquè en la revisió dels documents presentats es comprovi que no reuneix algun dels requisits exigibles segons la base segona d'aquest annex.

c) Quan l'aspirant seleccionat no s'incorpori a la destinació provisional adjudicada l'1 de setembre de 2023 o de 2024, segons correspongui, sense que hi hagi una causa justificada.

No obstant això, la Direcció General de Personal Docent, en el supòsit que quedin places convocades sense estabilitzar, pels motius indicats anteriorment, pot recórrer a la llista definitiva d'aspirants admesos, amb la puntuació dels mèrits indicada a la base 6.5, d'aquesta convocatòria, a l'efecte de seleccionar, per ordre de puntuació, els aspirants que han indicat en primer lloc places de les Illes Balears, de les especialitats corresponents.

En el cas que un aspirant estigui inclòs en aquesta llista per més d'una especialitat del mateix o diferent cos, s'aplicaran els criteris successius de preferència per a seleccionar-lo en una especialitat concreta següents:

1. Major temps d'experiència en centres públics en l'especialitat per la qual es participa, expressada en anys, mesos i dies.

2. La que consti en la primera sol·licitud registrada vàlidament per l'aspirant.

Si l'òrgan convocant ha de recórrer a aquest procediment, l'aspirant passarà a ser seleccionat, prèvia comprovació que compleix els requisits prevists en la base segona, amb efectes administratius des de l'1 de setembre de 2023 o de 2024 i efectes econòmics des de la data d'incorporació efectiva.

Vuitena

Publicació pel Ministeri d'Educació i Formació Professional de les llistes publicades per les comunitats i ciutats autònomes signants de l'Acord

A efectes merament informatius, el Ministeri d'Educació i Formació Professional publicarà les llistes que aprovin les comunitats i ciutats autònomes en el seu àmbit de gestió mitjançant la publicació, en la seva pàgina web, d'una llista general, ordenada per cos, especialitat, torn d'ingrés i, si escau, idioma.

Novena

Presentació de la documentació acreditativa pels aspirants inclosos en la llista definitiva d'aspirants seleccionats

La Resolució de la directora general de Personal Docent per la que s'aprova la llista definitiva d'aspirants seleccionats ha d'establir el termini de presentació de la documentació acreditativa dels requisits de participació.

L'aspirant no està obligat a presentar la documentació acreditativa aportada amb la sol·licitud de participació. No obstant l'anterior, l'aspirant ha d'indicar l'òrgan administratiu davant el qual la va presentar, així com la data de presentació. Si no ho fa, resta obligat a presentar-la.

En aquest cas, l'Administració Pública corresponent ha de demanar la documentació electrònicament a través de les xarxes corporatives o d'una consulta a les plataformes d'intermediació de dades o altres sistemes electrònics habilitats a l'efecte, llevat que consti en el procediment l'oposició expressa de la persona interessada qui, en aquest cas, ha de presentar tota la documentació acreditativa requerida.

Excepcionalment, quan la rellevància del document en el procediment ho exigeixi o existeixin dubtes derivats de la qualitat de la còpia aportada, es pot requerir a la persona interessada perquè, en un termini de 20 dies hàbils, aporti o exhibeixi la documentació original.

Les persones que, dins el termini fixat i llevat dels casos de força major degudament acreditats, no presentin la documentació, o de l'examen d'aquesta se'n dedueixi que els manca algun dels requisits assenyalats en la base segona d'aquesta convocatòria, no seran nomenades funcionàries de carrera i quedaran anul·lades les seves actuacions, sens perjudici de la responsabilitat en què hagin pogut  incórrer per falsedat en la sol·licitud inicial de participació.

Desena

Adjudicació de destinació provisional

10.1. Finalització del procés selectiu abans de la finalització del curs escolar 2022-2023

En el cas que la llista definitiva d'aspirants seleccionats es publiqui abans de la finalització del curs escolar 2022-2023, els aspirants seleccionats, tant pel torn lliure com pel de reserva per a persones amb discapacitat, han de participar en el procés d'adjudicació de destinacions provisionals de la Direcció General de Personal Docent per al curs 2023-2024, mitjançant el tràmit reservat a aquests aspirants.

En aquest procés telemàtic se'ls ha d'adjudicar una destinació provisional corresponent a l'especialitat per a la qual hagin estat seleccionats, tenint en compte el número d'ordre obtingut en la llista definitiva.

Els adjudicataris estan obligats a incorporar-se a la plaça adjudicada l'1 de setembre de 2023.

10.2. Finalització del procés selectiu iniciat el curs escolar 2023-2024

En el cas que la llista definitiva d'aspirants seleccionats es publiqui una vegada iniciat el curs escolar 2023-2024, els aspirants seleccionats, tant pel torn lliure com pel de reserva per a persones amb discapacitat, han de participar en el procés d'adjudicació de destinacions provisionals de la Direcció General de Personal Docent per al curs 2024-2025, mitjançant el tràmit reservat a aquests aspirants.

En aquest procés telemàtic se'ls ha d'adjudicar una destinació provisional corresponent a l'especialitat per a la qual hagin estat seleccionats, tenint en compte el número d'ordre obtingut en la llista definitiva.

Els adjudicataris estan obligats a incorporar-se a la plaça adjudicada l'1 de setembre de 2024.

10.3. Conseqüències de no participar en el procés d'adjudicació de destinacions provisionals corresponent

En ambdós casos, si l'aspirant seleccionat no participa en el procés d'adjudicació, la Direcció General de Personal Docent li ha d'adjudicar d'ofici, per ordre de número de plaça, una destinació provisional corresponent a l'especialitat per a la qual ha estat seleccionat.

10.4. Conseqüències de no incorporar-se a la plaça adjudicada

Les persones que no s'incorporin a la plaça adjudicada en les dates indicades,  en les bases 10.1 i 10.2, respectivament, sense causa justificada, renuncien a tots els drets que els puguin correspondre pel fet d'haver participat en el procediment selectiu.

La data de presa de possessió a la destinació adjudicada és l'1 de setembre de l'any corresponent per a tots els cossos.

​​​​​​​​​​​​​​Onzena

Nomenament com a personal funcionari de carrera

Una vegada verificat que els aspirants seleccionats reuneixen els requisits generals i específics de participació establerts en aquesta convocatòria, s'ha d'aprovar l'expedient del procés selectiu i s'ha de remetre al Ministeri d'Educació i Formació Professional la proposta de la llista definitiva de persones seleccionades per al nomenament com a personal funcionari de carrera, ordenada per cos, especialitat i torn d'ingrés.

La data d'efectes del nomenament com a personal funcionari de carrera d'aquest concurs és l'1 de setembre de 2023 o l'1 de setembre de 2024, segons correspongui. 

Dotzena

Obtenció de destinació definitiva com a personal funcionari de carrera

Els aspirants que siguin nomenats personal funcionari de carrera, han d'obtenir la seva primera destinació definitiva en l'àmbit de l'administració educativa on han obtingut la plaça i estan obligats a participar, tant en el primer concurs de trasllats que es convoqui com en els successius, en la forma que determinin les convocatòries respectives, fins que obtinguin la primera destinació definitiva en l'especialitat i en algun centre de l'àmbit territorial de les Illes Balears.

Tretzena

Reintegrament de la taxa del dret de participació

Únicament s'ha de retornar l'import de la taxa del dret de participació als aspirants exclosos en la llista definitiva, sempre que ho sol·licitin en el termini de vint dies naturals comptadors des de l'endemà que es faci pública la llista esmentada en la pàgina web de la Direcció General de Personal Docent.

No es retornarà l'import de la taxa als aspirants que han presentat diverses sol·licituds de participació per a la mateixa especialitat, en la mateixa o diferent comunitat o ciutat autònoma de les assenyalades a l'annex 4.

Catorzena

Informació sobre protecció de dades

Els participants en aquest procediment han de consentir expressament el tractament de les seves dades personals, per la qual cosa s'informa sobre els  aspectes següents :

a) Finalitat del tractament i base jurídica: gestionar les dades dels aspirants que participen en el concurs excepcional de mèrits d'ingrés als cossos docents de professors d'ensenyament secundari, de professors d'escoles oficials d'idiomes, de professors de música i arts escèniques, de professors d'arts plàstiques i disseny, de mestres de taller d'arts plàstiques i disseny, de mestres i de professors especialistes en sectors singulars de formació professional a les Illes Balears.

b) Responsable del tractament: Direcció General de Personal Docent, amb domicili al carrer del Ter, 16, 07009, Palma.

c) Destinataris de les dades personals: aquestes dades seran cedides a les comunitats i ciutats autònomes relacionades a l'annex 4 d'aquesta Resolució, al Ministeri d'Educació i Formació Professional per al tractament informàtic i nomenament com a funcionaris de carrera i al Butlletí Oficial de les Illes Balears per a la publicació.

d) Termini de conservació de les dades personals: les dades es conservaran durant el temps necessari per complir la finalitat del procediment i el temps que preveu la legislació d'arxius per a les administracions públiques.

e) Existència de decisions automatitzades: el tractament de les dades ha de possibilitar la resolució de reclamacions o consultes de forma automatitzada. No està prevista la realització de perfils.

f) Transferències de dades a tercers països: no estan previstes cessions de dades a tercers països.

g) Exercici de drets i reclamacions: la persona afectada pel tractament de dades personals pot exercir els drets d'informació, d'accés, de rectificació, de supressió, de limitació, de portabilitat, d'oposició i de no inclusió en tractaments automatitzats i, fins i tot, de retirar el consentiment, si escau, davant el responsable del tractament esmentat amb anterioritat mitjançant el procediment «Sol•licitud d'exercici de drets en matèria de protecció de dades personals», previst en la seu electrònica de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (http://www.caib.es). També es pot presentar un escrit a la Direcció General de Personal Docent per una d'aquestes vies:

• Per correu ordinari al carrer del Ter, 16, 1r pis, 07009 Palma.

• Per correu electrònic, a les adreces secundaria@dgpdocen.caib.es o primaria@dgpdocen.caib.es, des del correu que proporciona la Conselleria d'Educació i Formació Professional.

• Mitjançant una sol·licitud presentada a qualsevol dels registres de la Conselleria d'Educació i Formació Professional, a les delegacions territorials de la Conselleria a Menorca o a Eivissa i Formentera, o bé a qualsevol dels llocs que determina l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Amb posterioritat a la resposta del responsable o al fet que no hi hagi resposta en el termini d'un mes, pot presentar la «Reclamació de tutela de drets» davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD). La Delegació de Protecció de Dades de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears té la seu a la Conselleria de Presidència, Funció Pública i Igualtat (passeig de Sagrera, 2, 07012 Palma). Adreça electrònica: protecciodades@dpd.caib.es.

Quinzena

Gènere

Les formes del gènere gramatical tradicionalment dit masculí que apareixen en aquesta norma s'han d'entendre com a genèriques quan es refereixen a persones i, per tant, es refereixen a totes, amb independència del sexe amb què s'identifiquin.

 

ANNEX 2 Documentació acreditativa dels requisits de participació

1. Acreditació de la identitat i de la nacionalitat

a) Els aspirants que posseeixin la nacionalitat espanyola, si s'oposen a què l'Administració realitzi la consulta del Document Nacional d'Identitat, han de presentar una còpia en vigor d'aquest document escanejada per ambdues cares.

b) Els aspirants que no posseeixin la nacionalitat espanyola:

• Els aspirants estrangers que resideixen a Espanya han de presentar una còpia escanejada per ambdues cares del Document Nacional d'Identitat o del passaport i de la targeta de resident comunitari o de familiar de resident comunitari en vigor.

• Els aspirants nacionals de la Unió Europea, o de qualque estat al qual, en virtut dels Tractats internacionals celebrats per la Unió Europea i ratificats per Espanya els sigui d'aplicació la lliure circulació de treballadors, han de presentar còpia escanejada per ambdues cares del Document Nacional d'Identitat o del passaport en vigor.

• Els aspirants que participen per la seva condició de familiars dels anteriors han de presentar una còpia del passaport, del visat i, si s'escau, del resguard d'haver sol·licitat la targeta corresponent, o del resguard d'haver sol·licitat l'exempció de visat i la targeta corresponent. Si no han sol·licitat aquests documents, han de presentar els documents expedits per les autoritats competents que acreditin el vincle de parentesc i una declaració responsable de la persona amb la qual existeix aquest vincle de no estar separada de fet del seu o de la seva cònjuge i, en el seu cas, del fet que l'aspirant està a càrrec seu.

2. Acreditació del títol acadèmic oficial exigit a la convocatòria que s'al·lega com a titulació d'ingrés

Els aspirants han d'annexar una còpia del títol al·legat com a requisit per a l'ingrés al cos docent pel qual participa en el procediment selectiu (anvers i revers) o, una certificació acadèmica oficial que acrediti haver realitzat tots els estudis per a l'obtenció del títol juntament amb l'acreditació d'haver abonat els drets per a l'expedició.

En el cas que la titulació s'hagi obtingut a l'estranger, ha d'aportar, en tot cas, la credencial que acredita l'homologació o, si escau, la declaració d'equivalència a nivell acadèmic de grau que ha d'acompanyar-se de la documentació acreditativa d'estar en possessió de la formació pedagògica i didàctica, d'acord amb l'apartat següent.

3. Documentació acreditativa de posseir la formació pedagògica i didàctica a què es refereix l'article 100.2 de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació

Els aspirants que participen per especialitats dels cossos docents en què la formació pedagògica i didàctica és un requisit, d'acord amb la base 2 d'aquesta convocatòria, han d'acreditar que estan en possessió de la formació mitjançant algun dels documents següents:

a) Còpia del màster universitari que habilita per a l'exercici de les professions regulades de professor d'educació secundària obligatòria i batxillerat, formació professional i escoles oficials d'idiomes. Si la titulació s'ha obtingut a l'estranger, s'ha de presentar el reconeixement o credencial corresponent expedit pel Ministeri d'Educació i Formació Professional  de conformitat amb el Reial decret 1837/2008, de 8 de novembre, pel qual s'incorpora a l'ordenament jurídic espanyol la Directiva 2005/36/CE, del Parlament Europeu i del Consell, de 7 de setembre de 2005, i la Directiva 2006/100/CE, del Consell, de 20 de novembre de 2006, relatives al reconeixement de qualificacions professionals, així com a determinats aspectes de l'exercici de la professió d'advocat.

b) Còpia del títol professional d'especialització didàctica, del certificat de qualificació pedagògica o del certificat d'aptitud pedagògica, obtinguts amb anterioritat a l'1 d'octubre de 2009.

c) Còpia del títol de mestre, de llicenciat en pedagogia o psicopedagogia o d'una llicenciatura o titulació equivalent que inclogui formació pedagògica i didàctica, obtinguts amb anterioritat a l'1 d'octubre de 2009. En el cas d'haver cursat els ensenyaments a què fa referència la disposició transitòria vuitena de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació, i acrediti tenir cursats 180 crèdits dels ensenyaments de pedagogia o psicopedagogia abans de l'1 d'octubre de 2009, ha de presentar una fotocòpia de la certificació en què consti la superació dels 180 crèdits.

d) L'acreditació d'haver prestat serveis docents durant dos cursos acadèmics complets, o durant 12 mesos en períodes continus o discontinus, amb anterioritat a l'1 d'octubre de 2009, a centres públics o privats d'ensenyament reglat degudament autoritzats dels nivells i ensenyaments les especialitats docents dels quals es regulen en el Reial decret 1834/2008. L'acreditació s'ha de fer mitjançant la documentació següent:

• Si l'experiència docent que s'acredita correspon a un centre públic, s'ha d'aportar un full de serveis expedit per l'òrgan competent de l'administració educativa, en el qual consti el cos, l'especialitat així com la data de presa de possessió i de cessament.

• Si l'experiència docent que s'acredita correspon a un centre privat o privat concertat, s'ha d'aportar un certificat original de vida laboral i un certificat expedit pel director del centre (excepte que s'acrediti la impossibilitat d'aportar el certificat per desaparició de l'empresa) amb el vistiplau del Departament d'Inspecció Educativa, que indiqui expressament el nivell i les especialitats que s'han impartit i les dates d'inici i final del període que s'acredita.

Els aspirants que estiguin en possessió d'una titulació declarada equivalent a efectes de docència, d'acord amb el que s'estableix en la disposició addicional única i en l'annex VI del Reial decret 276/2007, que per raons derivades de la seva titulació no puguin accedir als estudis de màster universitari, han d'acreditar la formació pedagògica i didàctica mitjançant algun dels documents següents:

• La còpia de la certificació oficial de la formació pedagògica i didàctica que habilita per a l'exercici de la docència, d'acord amb el que s'estableix en l'Ordre EDU/2645/2011, de 23 de setembre, en la redacció donada per l'Ordre ECD/1058/2013, de 7 de juny.

• L'acreditació d'haver prestat serveis docents durant dos cursos acadèmics complets, o durant 12 mesos en períodes continus o discontinus, amb anterioritat a l'1 de setembre de 2014, a centres públics o privats d'ensenyament reglat degudament autoritzats dels nivells i ensenyaments les especialitats docents dels quals es regulen en el Reial decret 1834/2008. L'acreditació s'ha de fer mitjançant la documentació indicada en l'apartat d) d'aquesta base.

4. Documentació acreditativa de no tenir antecedents per delictes sexuals

Els aspirants han d'acreditar que no han estat condemnats per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i indemnitat sexual i de tràfic d'éssers humans.

La Conselleria d'Educació i Formació Professional sol·licitarà aquesta certificació sempre que l'aspirant no s'hagi oposat a la realització de la consulta d'aquestes dades i les del Document Nacional d'Identitat. En cas que s'hi hagin oposat, han d'adjuntar la certificació negativa del Registre Central de Delinqüents Sexuals a la sol·licitud de participació.

Els aspirants que no posseeixen la nacionalitat espanyola, o que en posseeixen una altra a més de l'espanyola, a més de la documentació o autorització indicada en el paràgraf anterior han de presentar la certificació negativa de condemnes penals expedida per les autoritats del seu país d'origen o del qual siguin nacionals respecte dels delictes contra la llibertat i la indemnitat sexual i de tràfic d'éssers humans, traduïda i legalitzada d'acord amb els convenis internacionals existents.

5. Documentació acreditativa del coneixement del castellà per a persones estrangeres

Les persones que no tenen nacionalitat espanyola i el seu idioma oficial no és el castellà han d'aportar un dels documents següents:

a) Diploma superior d'espanyol com a llengua estrangera establert pel Reial decret 1137/2002, de 31 d'octubre, pel qual es regulen els «diplomes d'espanyol com a llengua estrangera (DELE)», modificat pel Reial decret 264/2008, de 22 de febrer.

b) Certificat de nivell intermedi B2, de nivell avançat, o nivell C1 o C2, o certificat d'aptitud en espanyol o d'espanyol com a llengua estrangera expedit per les escoles oficials d'idiomes.

c) Títol de llicenciat o llicenciada, o de grau corresponent, en Filologia Hispànica o Romànica.

d) Certificat acadèmic en el qual consti que s'ha cursat a l'Estat espanyol una titulació universitària, el títol de batxillerat, el títol de tècnic especialista (FP2) o de tècnic superior.

e) Certificat d'haver obtingut la qualificació d'apte en les proves d'acreditació de coneixements del castellà en convocatòries anteriors de proves per a la provisió de places de funcionaris docents realitzades per l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears o per altres administracions educatives de l'Estat espanyol.

f) Acreditació de ser funcionari de carrera d'un cos docent de l'Estat espanyol.

6. Documentació acreditativa dels coneixements de la llengua catalana

Per acreditar el domini de la llengua catalana segons el que determina l'article 2  del Decret 115/2001, de 14 de setembre, modificat per la disposició final novena del Decret llei 6/2022, de 13 de juny, de noves mesures urgents per reduir la temporalitat en l'ocupació pública de les Illes Balears, s'ha d'adjuntar còpia dels certificats següents:

a) Per a les especialitats del cos de mestres, el certificat de capacitació per a l'ensenyament de i en llengua catalana a l'educació infantil i primària (CCIP) o un d'equivalent.

b) Per a les funcions dels altres cossos, el certificat de capacitació per a l'ensenyament en llengua catalana a l'educació secundària (CCS). o un d'equivalent

Les equivalències entre els certificats esmentats i altres titulacions i certificats que l'aspirant posseeixi són:

- Les que es determinen a l'annex únic de l'ordre del conseller d'Educació i Universitat de 8 de març de 2018 per la qual es fixen les titulacions que cal tenir per fer classes de i en llengua catalana, pròpia de les Illes Balears, a l'ensenyament reglat no universitari, se n'estableixen les equivalències, es defineix el Pla de Formació Lingüística i Cultural (FOLC), es regulen les condicions de l'exempció de l'avaluació de la llengua catalana i literatura en ensenyaments no universitaris i es determinen les funcions i la composició de la Comissió Tècnica d'Assessorament per a l'Ensenyament de i en Llengua Catalana.

- Les que es determinen als apartats 5 i 6 de l'annex I del Decret 115/2001, de 14 de setembre, pel qual es regula l'exigència de coneixement de les llengües oficials al personal docent.

En cap cas, d'acord amb la disposició final novena del Decret llei 6/2022, de 13 de juny, el certificat C1 per si mateix (o un d'equivalent, d'acord amb l'Ordre del conseller d'Educació, Cultura i Universitats de 21 de febrer de 2013 per la qual es determinen els títols, diplomes i certificats equivalents als certificats de coneixements de llengua catalana de la Direcció General de Cultura i Joventut) no és suficient per acreditar que es compleix aquest requisit.

7. Documentació acreditativa de no haver estat separat mitjançant expedient disciplinari del servei de cap administració pública, ni de trobar-se inhabilitat per a l'exercici de les funcions públiques

Tots els aspirants de nacionalitat espanyola han d'aportar la declaració jurada o promesa de no haver estat separats mitjançant expedient disciplinari del servei de cap administració pública ni de trobar-se inhabilitat per a l'exercici de les funcions públiques.

Els aspirants que no posseeixin la nacionalitat espanyola han d'aportar la declaració jurada o promesa de no estar sotmesos a cap sanció disciplinària ni condemna penal que impossibiliti l'accés a la funció pública en el seu estat d'origen.

Aquest document es generarà automàticament marcant la casella corresponent en el formulari d'inscripció.

8. Documentació acreditativa de la condició legal de discapacitat

Els aspirants que tenen reconeguda la discapacitat pel Centre Base d'Atenció a Persones amb Discapacitat i Dependència de les Illes Balears poden autoritzar la Conselleria d'Educació i Formació Professional perquè sol·liciti el dictamen que s'indica a la base 2.2.3 d'aquesta convocatòria.

Els aspirants que tenen reconeguda la discapacitat per un òrgan de valoració d'una altra comunitat o ciutat autònoma han d'aportar el dictamen, en els termes establerts a la base 2.2.3, emès per aquest òrgan.

9. Documentació acreditativa d'exempció del pagament dels drets de participació

Els aspirants que al·leguin alguna de les causes d'exempció del pagament dels drets de participació han d'adjuntar a la sol·licitud la documentació acreditativa d'aquesta causa d'exempció, d'acord amb el que s'indica a la base 3.8.3.

10. Documentació acreditativa dels mèrits al·legats

Els aspirants han d'adjuntar els documents justificatius que s'indiquen en el barem de mèrits establert a l'annex 3. Només es valoren els mèrits perfeccionats amb anterioritat a la finalització del termini de presentació de sol·licituds i que es justifiquen mitjançant la documentació que es determina en aquest annex. No es tenen en compte els mèrits perfeccionats amb posterioritat a la finalització del termini esmentat.

La documentació que ha estat aportada per acreditar el compliment d'un requisit no serà valorada en cap cas com a mèrit.

Els mèrits que mostra l'aplicació informàtica que consten a la Direcció General de Personal docent no s'han de justificar documentalment.

Documents adjunts