Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció I. Disposicions generals

AJUNTAMENT D'ANDRATX

Núm. 663404
Aprovació definitiva de la derogació de l'Ordenança reguladora del preu públic per la prestació de serveis de les escoles municipals infantils

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Atès que en data 9 de setembre de 2022 s'aprovà inicialment la derogació de l'Ordenança reguladora del preu públic per la prestació de serveis de les escoles municipals infantils.

Atès que en data 15 de setembre de 2022 en el BOIB núm. 121 es publicà l'edicte d'aprovació inicial.

Atès que no s'han produit al·legacions en el termini d'exposició pública es considera definitivament aprovada dita derogació.

 

Andratx, document signat electrònicament (8 de novembre de 2022

La batlessa presidenta Estefanía Gonzalvo Guirado)