Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció I. Disposicions generals

AJUNTAMENT DE PALMA

Núm. 638009
Departament Financer.- Aprovació definitiva de la modificació de crèdit núm. 21 de crèdit extraordinari en el Pressupost Propi de 2022

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

La Directora Financera-Tresorera de l'Ajuntament de Palma fa saber, de conformitat amb la legislació vigent en matèria de Hisendes Locals, que contra l'acord d'aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdit núm. 21 de crèdit extraordinari finançat amb romanent de tresoreria per a despeses generals en el Pressupost Propi de la Corporació de 2022 adoptat pel Ple de l'Ajuntament de dia 29 de setembre de 2022, no havent-se presentat reclamacions en el termini d'exposició pública comprès entre els dies 7 i 28 d'octubre ambdós inclosos, per la qual cosa queda APROVAT DEFINITIVAMENT, transcrivint-se a continuació a nivell de capítols les partides afectades:

A) AUGMENT DE DESPESES

 

 

 

CAP

Descripció

Crèdit. Ant.

Augment

Crèdit Def.

VII

TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL

0,00

10.000.000,00

10.000.000,00

 

TOTAL AUGMENT DE DESPESES

 

10.000.000,00

 

 

 

 

 

 

B) AUGMENT D'INGRESSOS

 

 

 

CAP

Descripció

 

Augment

 

VIII

ACTIUS FINANCERS

 

10.000.000,00

 

 

TOTAL AUGMENT D'INGRESSOS

 

10.000.000,00

 

Es publica a efectes del que disposa la legislació vigent.

 

Palma, 31 d'octubre de 2022

La directora financera Maria Antònia Orell Vicens