Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció I. Disposicions generals

AJUNTAMENT D'EIVISSA

Núm. 636742
Aprovació definitiva 2ª modificació Base 45ª punt 1r de les Bases d'Execució del Pressupost General de l'Ajuntament d'Eivissa any 2022

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Aprovat inicialment pel Ple de la Corporació en sessió ordinària celebrada el dia 30 de juny de 2022, l'expedient de modificació de la Base 45ª punt 1r, de les Bases d'Execució del Pressupost General per a l'any 2022, publicat en el BOIB núm. 89 de data 9 de juliol de 2022, anunci núm. 5835,  i transcorregut el termini d'exposició pública sense que s'hagin formulat reclamacions, queda definitivament aprovat l'expedient de referència, introduint-se les modificacions de la Base 45ª punt 1r, detallades a continuació:

BASE 45ª. SUBVENCIONS NOMINATIVES.

1R. RELACIÓ DETALLADA DE LES SUBVENCIONS NOMINATIVES INCLOSES EN EL PRESSUPOST:

On figura:

APLICACIÓ PRESSUP.

DENOMINACIÓ

PRESSUPOST

17200-48900

CONVENI ALIANÇA MAR BLAVA

6.000,00€

34000-48900

APORTACIÓ CONVENI CLUB CICLISTA SAN ANTONIO

40.000,00€

34000-48901

APORTACIÓ CONVENIS CLUB ATLETISMO PITIUSO

33.000,00€

34000-48902

APORTACIÓ CONVENIS AD IBIZA HALF TRIATLON

40.000,00€

34000-48903

APORTACIÓ CONVENIO TRIDEPORTE

10.000,00€

34000-48905

APORTACIÓ CONVENI FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE BÁDMINTON

30.000,00€

34000-48906

APORTACIÓ CONVENI MOTOCLUB DE FORMENTERA I EIVISSA

10.000,00€

34000-48907

APORTACIÓ CONVENI FEDERACIÓ DE BÀSQUET ILLES BALEARS

20.000,00€

23102-48900

APORTACIÓ CONVENIO CRUZ ROJA COVID-19

40.000,00€

23102-48901

APORTACIÓ CONVENIO CARITAS COVID-19

40.000,00€

23200-48902

APORTACIÓ CONVENI CARITAS

68.000,00€

23200-48906

APORTACIÓ CONVENIO APNEEF

10.000,00€

23200-48905

APORTACIÓ CONVENI CREU ROJA

20.000,00€

23200-48907

APORTACIÓ CONVENI AMADIBA

30.000,00€

23200-48908

APORTACIÓ CONVENI CLUB NAÚTICO 

5.000,00€

23200-48909

APORTACIÓ CONVENI  ASPANADIF

10.000,00€

23200-48910

APORTACIÓ CONVENIO APACC

5.000,00€

23203-48900

SUBVENCIÓ LOCAL PLATAFORMA SOCIO-SANITÀRIA

24.500,00€

33401-48901

CONVENIS CENTRE AUTOAPRENENTATGE LINGÜÍSTIC

17.000,00€

33600-48901

CONVENI ASSOCIACIÓ ASTRONÒMICA D'EIVISSA

30.000,00€

43200-48901

APORTACIÓ CONVENI MUSEO DIOCESANO DE IBIZA

18.000,00€

43200-48903

APORTACIÓ CONVENIO TURISMO IBICINE

20.000,00€

43200-48904

APORTACIÓ CONVENIO CLUB ATLETISME IBIZA

15.000,00€

43200-48904

APORTACIÓ CONVENIO FOMENTO TURISMO 2022

30.000,00€

43200-48905

APORTACIÓ CONVENIO ATEIF 2022

20.000,00€

 

S'incorporen les següents subvencions nominatives:

APLICACIÓ PRESSUP.

DENOMINACIÓ

PRESSUPOST

34000-48905

APORTACIÓ CONVENI FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE BADMINTON

30.000,00€

34000-48906

APORTACIÓ CONVENI MOTOCLUB DE FORMENTERA I EIVISSA

10.000,00€

34000-48907

APORTACIÓ CONVENI FEDERACIÓ DE BÀSQUET ILLES BALEARS

20.000,00€

 

Eivissa, 28 d'octubre de 2022

La regidora de l'Àrea Econòmica Estefanía Torres Sanchez