Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

AJUNTAMENT DE CAPDEPERA

Núm. 620199
Aprovació provisional modificació ordenança fiscal reguladora de l'Impost sobre Béns Immobles

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

El Plenari de l'Ajuntament de Capdepera en sessió celebrada dia 20 d'octubre de 2022 acordà l'aprovació provisional de la modificació de la següent ordenança fiscal:

  • Ordenança fiscal reguladora de l'Impost sobre Béns Immobles.

En compliment d'allò disposat a l'article 17 del Reial decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març, es sotmet l'expedient a informació pública per un termini de trenta dies, que començarà a comptar a partir de l'endemà de la inserció d'aquest anunci al Butlletí Oficial de les Illes Balears, per tal que els interessats puguin examinar l'expedient i presentar les reclamacions que estimin oportunes.

Si transcorregut aquest termini no s'haguessin presentat reclamacions, es considerarà aprovat definitivament l'esmentat acord, sense que calgui un nou acord plenari.

 

Capdepera, document signat digitalment (20 d'octubre de 2022

El batle Rafel Fernández Mallol)