Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA DE MEDI AMBIENT I TERRITORI

Núm. 620054
Extracte de la convocatòria per a l’any 2022 de subvencions per a actuacions en l’àrea d’influència socioeconòmica del Parc Nacional Maritimoterrestre de l’Arxipèlag de Cabrera

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

BDNS (Identif.): 654861

De conformitat amb el que es preveu en els articles 17.3.b) i 20.8.a) de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, es publica l'extracte de la convocatòria el text complet de la qual es pot consultar en la Base de dades nacional de subvencions (https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/ge/es/convocatorias).

Primer Entitats beneficiàries

Poden ser beneficiaris els Ajuntaments dels municipis de Palma i de ses Salines, únics situats en l'àrea d'influència socioeconòmica del Parc Nacional de Cabrera.

Segon Objecte i finalitat

La finalitat dels ajuts és incentivar a les persones i entitats beneficiàries per dur a terme iniciatives per millorar el nivell i la qualitat de vida i promocionar el desenvolupament sostenible de les poblacions de les àrees d'influència socioeconòmica del Parc Nacional Maritimoterrestre de l'Arxipèlag de Cabrera, de manera compatible amb la conservació ambiental.

Tercer Actuacions subvencionables

Són actuacions subvencionables les que tinguin per objecte el foment d'una activitat d'utilitat pública o d'interès social o de promoció d'una finalitat pública, en l'àrea d'influència socioeconòmica del Parc Nacional de Cabrera, destinades a les finalitats següents:

  1.  La conservació o restauració del patrimoni natural, sempre que presentin un valor ecològic manifest.
  2.  La divulgació dels valors i importància del Parc Nacional entre amplis sectors de la societat local.
  3.  L'eliminació de qualsevol classe d'impacte sobre els valors naturals o culturals que justificaren la creació del Parc Nacional, inclús l'impacte visual sobre la percepció estètica del Parc Nacional ocasionat per infraestructures preexistents.
  4.  Garantir la compatibilitat i integració de les activitats i els usos tradicionals amb la finalitat i objectius del Parc Nacional i potenciar la seva millora tecnològica, incorporació comercial i projecció social.
  5.  La formació de la població local en tasques relacionades amb la gestió del Parc Nacional en qualsevol de les seves facetes, així com la conservació dels valors naturals i culturals que justificaren la seva declaració o amb l'ús sostenible dels recursos naturals renovables.
  6.  La conservació o restauració del patrimoni arquitectònic, així com aquelles que contribueixin a la recuperació de la tipologia constructiva tradicional, sempre que presentin un valor historicoartístic o cultural a escala local manifest.
  7.  La conservació d'infraestructures i equipaments destinats a facilitar el gaudiment, el coneixement, l'ús compatible, la seguretat i l'accessibilitat de les persones en el medi natural.

Quart Bases reguladores

Ordre 6/2022 del conseller de Medi Ambient i Territori per la qual s'estableixen les bases reguladores de subvencions en l'àrea d'influència socioeconòmica del Parc Nacional Maritimoterrestre de l'Arxipèlag de Cabrera (BOIB núm. 48, de 9 d'abril de 2022), modificada per l'Ordre 23/2022, del conseller de Medi Ambient i Territori (BOIB núm. 125, de 24 de setembre 2022).

 

Cinquè Quantia

  1. Els beneficiaris podran presentar una sol·licitud per cada projecte a subvencionar, fins a un màxim de cinc sol·licituds per beneficiari.
  2. L'import màxim que es destina a aquesta convocatòria és de 337.690,94 € (tres-cents trenta-set mil sis-cents noranta amb noranta-quatre euros) amb càrrec a les partides pressupostàries de l'any 2022 a 2024, desglossat amb els següents imports i anualitats, tenint en compte en tot cas que les citades partides pressupostàries tenen caràcter estimatiu i que es determinaran posteriorment segons l'entitat que resulti finalment beneficiària i l'activitat o projecte subvencionat.

Any

Quantia

Partida pressupostària

2022

0 €

15301 G/571C03 76001 00 22054

2022

0 €

15301 G/571C03 46001 00 22054

2023

50.000 €

15301 G/571C03 76001 00 22054

2023

100.000 €

15301 G/571C03 46001 00 22054

2024

50.000 €

15301 G/571C03 76001 00 22054

2024

137.690,94 €

15301 G/571C03 46001 00 22054

3. En el cas de concessió de pròrrogues, s'imputarà a les partides pressupostàries equivalents dels exercicis 2025 i 2026.

4. L'import consignat inicialment es pot ampliar, mitjançant una resolució de modificació de la convocatòria, amb els efectes, si escau, que disposa l'article 39.3 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. La modificació esmentada, llevat que s'estableixi altrament, no implica que el termini per presentar sol·licituds s'ampliï ni afecta la tramitació ordinària de les sol·licituds presentades i no resoltes expressament.

Sisè Import de les subvencions

1. L'import màxim de les subvencions és del 100% del cost total subvencionable del projecte, sense que en cap cas, l'import de la subvenció superi, de forma aïllada o en concurrència amb altres subvencions, el cost de l'actuació objecte de subvenció.

2. No es valoraran els projectes que no superin la quantia mínima de 30.000 euros (IVA inclòs).

Setè Termini de presentació de sol·licituds

El termini de presentació de les sol·licituds és de vint dies naturals, a comptar des del dia següent a la publicació de la convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears. Quan l'últim dia del termini sigui inhàbil, s'entén prorrogat al primer dia hàbil següent.

 

Palma, 19 d'octubre de 2022

El conseller de Medi Ambient i Territori Miquel Mir Gual