Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

AJUNTAMENT DE SANTANYÍ

Núm. 618035
Exposició pública de proposta de conveni de gestió urbanística per a la cessió a favor de l’Ajuntament d’una zona verda pública ubicada a Portopetro i concessió administrativa de determinats terrenys qualificats coma a zona verda pública en la zona del caló de sa Torre i caló dels Homes Morts

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

En compliment d'allò acordat per la Junta de Govern Local en data 13 d'octubre de 2022, s'exposa al públic la proposta de conveni de gestió urbanística entre les entitats Verger y Suau SL, Ikos Porto Petro SA i l'Ajuntament de Santanyí, per a la cessió a favor del municipi d'un terreny de 6.130 m² destinats a zona verda pública i la concessió d'ús d'un camí sobre part del terreny cedit i de part de la zona verda pública del caló de sa Torre i caló dels Homes Morts per gandules i para-sols, a favor de l'entitat Ikos Porto Petro SA.

El termini d'informació pública serà d'1 mes, d'acord amb l'article 98.3 de la Llei 12/2017, de 29 de desembre, d'urbanisme de les Illes Balears, que començarà a comptar des de la publicació d'aquest anunci al BOIB, per tal que es puguin presentar les al·legacions que es creguin convenients.

Durant el termini d'informació pública, tant aquest anunci com el text íntegre de la proposta de conveni i els seus documents annexos, es publicarà al tauler d'anuncis de la seu electrònica municipal i, a més, també es podrà consultar en horari d'oficines i dies hàbils en el departament d'urbanisme d'aquest Ajuntament.

 

Santanyí, a la data de la signatura electrònica (20 d'octubre de 2022)

La batlessa Maria C Pons Monserrat