Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

AJUNTAMENT DE MARRATXÍ

Núm. 617936
Bases i convocatòria de subvencions de la línia estratègica de Medi Ambient del Pla Estratègic de Subvencions de l'Ajuntament de Marratxí per a l'exercici de 2022

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

De conformitat amb el previst als articles 17.3.b i 20.8.a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvenciones, es publica l’extracte de la convocatòria, el text íntegre de la qual es pot consultar a la Base de Dades Nacional de Subvencions (http://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/650651):

Primer. Beneficiaris.

Podran sol·licitar subvencions les persones físiques propietàries de terrenys amb pins o masses de pinar del terme municipal de Marratxí.

Únicament s’admetrà una sol·licitud per domicili o referència cadastral. En cas de registre de més d’una sol·licitud o referència cadastral, només es tindrà en compte la primera d’elles.

Segon. Objecte.

És objecte de la present convocatòria fomentar, mitjançant l'atorgament d’aquestes subvencions, la realització de tractaments contra la plaga de la processionària de pins localitzats a terrenys particulars, responsabilitat dels seus propietaris, d'acord amb la Llei 43/2002, de 20 de novembre, de Sanitat Vegetal.

Tercer. Bases reguladores.

Ordenança General de Subvencions de l'Ajuntament de Marratxí.

Quart. Quantia.

L'import total destinat a aquesta convocatòria és de 2.000€ de la partida pressupostària 170.00.48900. 

Criteris de distribució: la subvenció: s'atorgarà en funció de la puntuació obtinguda per cada persona concurrent en el cas que les quanties sol·licitants superin l’import anterior.

Cinquè. Termini de presentació de sol·licituds.

Serà de VINT DIES HÀBILS des de la publicació d’aquestes bases en la web del municipal.

 

Marratxí, 20 d’octubre de 2022

El batle Miquel Cabot Rodríguez