Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

AJUNTAMENT DE MARRATXÍ

Núm. 617932
Bases i convocatòria de subvencions de la línia estratègica núm. 3 (Joventut) del Pla Estratègic de Subvencions de l'Ajuntament de Marratxí per a l'exercici de 2022

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

De conformitat amb el previst als articles 17.3.b i 20.8.a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, es publica l’extracte de la convocatòria, el text íntegre de la qual es pot consultar a la Base de Dades Nacional de Subvencions (http://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/650648):

Primer. Beneficiaris.

Podran sol·licitar subvencions les entitats i associacions de persones joves o per la realització d’activitats dirigides als joves i a les joves, sempre sense finalitat de lucre, legalment constituïdes, inscrites al registre municipal d’entitats ciutadanes i veïnals de Marratxí  i domiciliades en el municipi.

Segon. Objecte.

És objecte de la present convocatòria fomentar, mitjançant l’atorgament de subvencions, la realització d’activitats per part de les entitats i associacions de joves situades en el terme municipal de Marratxí, que sent de la competència municipal, redundin en benefici dels ciutadans i de les ciutadanes de Marratxí.

Tercer. Bases reguladores.

Ordenança General de Subvencions de l'Ajuntament de Marratxí.

Quart. Quantía.

La quantia total a atorgar per aquesta convocatòria és de 6.000,00€ (partida pressupostària 231.50.48000 en despesa corrent i 231.50.78000 en despesa d’inversió amb un límit de 1.200€) amb un import màxim de 3.000,00 € per entitat o persona física.

Cinquè. Termini de presentació de sol·licituds.

Serà de VINT DIES HÀBILS a partir de l’endemà de la publicació d’aquestes bases al web municipal

 

Marratxí, 20 d’octubre de 2022

El batle Miquel Cabot Rodríguez