Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

AJUNTAMENT DE MARRATXÍ

Núm. 617924
Bases i convocatòria de subvencions de la línia estratègica núm. 4 (Gent Gran) del Pla Estratègic de Subvencions de l'Ajuntament de Marratxí per a l'exercici de 2022

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

De conformitat amb el previst als articles 17.3.b i 20.8.a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, es publica l’extracte de la convocatòria, el text íntegre de la qual es pot consultar a la Base de Dades Nacional de Subvencions

  • (http://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/650642):

Primer. Beneficiaris.

Podran sol·licitar subvencions:       

A) Entitats i associacions de gent gran, sense finalitat de lucre, domiciliades en el municipi.

B) Persones físiques, en representació particular o d’un grup, per a iniciativa de caràcter esporàdic, sense finalitat de lucre i amb residència al nostre municipi.

C) Quan es tracti d’agrupacions físiques o jurídiques, públiques o privades sense personalitat, hauran de fer-se explicar expressament, tant en la sol·licitud com en la resolució de la concessió, els compromisos d’execució assumits per cada membre de l’agrupació, així com l’import de la subvenció a aplicar per cadascun d’ells, que tindran la consideració de beneficiaris.

Segon. Objecte.

És objecte de la present convocatòria fomentar, mitjançant l’atorgament de subvencions, la realització d’activitats per part de les entitats de gent gran situades en el terme municipal de Marratxí, que sent de la competència municipal, redundin en benefici dels ciutadans de Marratxí.

Tercer. Bases reguladores.

Ordenança General de Subvenciones de l'Ajuntament de Marratxí.

Quart. Quantía.

La quantia total a atorgar per aquesta convocatòria és de 9.500€ (partida pressupostària 231.41.48900 per despesa corrent i 231.00.78900 per despesa d’inversió amb un límit de 1.600€) amb un import màxim de 2.000 € per entitat.

Cinquè. Termini de presentació de sol·licituds.

Serà de VINT DIES HÀBILS comptats des de l’endemà al de la publicació d’aquestes bases al web municipal.

 

Marratxí, 20 d’octubre de 2022

El batle Miquel Cabot Rodríguez