Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

AJUNTAMENT DE MARRATXÍ

Núm. 617915
Bases i convocatòria de subvencions de la línia estratègica A (Esports) del Pla Estratègic de Subvencions de l'Ajuntament de Marratxí per a l'exercici de 2022

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

De conformitat amb el previst als articles 17.3.b i 20.8.a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, es publica l’extracte de la convocatòria, el text íntegre de la qual es pot consultar a la Base de Dades Nacional de Subvencions (http://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/650729):

Primer. Beneficiaris.

Podran sol·licitar subvencions:

A) Entitats, clubs i associacions esportives sense finalitat de lucre domiciliades en el municipi, inscrites en el registre d’entitats esportives de la Direcció General d’Esports del Govern Balear i donades d’alta com a clubs membres d’una Federació Esportiva.

B) Persones físiques amb llicència federativa vigent i amb residència al nostre municipi amb una antiguitat mínima de dos anys de forma continuada.

No podran obtenir la condició de beneficiaris de la subvenció:

- Els esportistes individuals que practiquin un esport col·lectiu, que pertanyin a un club inscrit en el registre municipal d'entitats de Marratxí, i sigui beneficiari de les subvencions destinades a clubs esportius, a excepció dels casos que acreditin de forma fefaent una participació individualitzada en competició oficial (regulada per la federació corresponent) d'àmbit regional, nacional (campionat d'Espanya en la seva categoria) o superior.

- Quan l'import de la subvenció sol·licitada sigui d'una quantia que, aïlladament o en concurrència amb altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos públics, superi el cost de l'activitat subvencionada.

Segon. Objecte.

L’objecte de la present convocatòria és fomentar, mitjançant atorgament de subvencions, la realització d’activitats esportives per part dels esportistes individuals del municipi i  de les entitats situades en el terme de Marratxí, que sent de la competència municipal, redundin en benefici dels ciutadans per la seva participació en competicions incloses als calendaris oficials de la federació corresponent en què es troben immersos, ajudant d’aquesta manera a sufragar part de les despeses que aquestes ocasionen.

Tercer. Bases reguladores.

Ordenança General de Subvencions de l'Ajuntament de Marratxí.

Quart. Quantía.

La  quantia total a atorgar per aquesta convocatòria és de 66.600€ (aplicació pressupostària 341.00.48000 per despesa corrent i 341.00.78000 per despesa d’inversió amb un límit de 6.000€) dels quals 53.600€ van destinats a entitats o associacions esportives, amb un màxim de 7.000€ per entitat o associació, i 13.000€ van destinats a esportistes individuals, amb un màxim de 1.200€ per esportista.

Cinquè. Termini de presentació de sol·licituds.

Serà de VINT DIES HÀBILS a comptar des de l’endemà de la publicació d’aquestes bases al  web municipal.

 

Marratxí, 20 d’octubre de 2022

El batle Miquel Cabot Rodríguez