Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

AJUNTAMENT DE MARRATXÍ

Núm. 617909
Extracte Bases i convocatòria de subvencions de la línia estratègica núm. 3 (Educació) del Pla Estratègic de Subvencions de l'Ajuntament de Marratxí per a l'exercici de 2022

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

De conformitat amb el previst als articles 17.3.b i 20.8.a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, es publica l’extracte de la convocatòria, el text íntegre de la qual es pot consultar a la Base de Dades Nacional de Subvencions

(http://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/650634):

Primer. Beneficiaris.

Podran sol·licitar subvencions les associacions, entitats o grups socials educatius, i uns altres per a la realització d’activitats de caire preeminentment educatiu, sempre sense finalitat de lucre, legalment constituïdes, inscrites al registre municipal d’entitats ciutadanes i veïnals de Marratxí  i domiciliades en el municipi.

Segon. Objecte.

És objecte de la present convocatòria fomentar, mitjançant l’atorgament de subvencions,   la realització d’activitats dins l’àmbit educatiu per part de les entitats situades en el terme municipal  de  Marratxí, que redundin en benefici de la població de Marratxí.

Tercer. Bases reguladores.

Ordenança General de Subvencions de l’Ajuntament de Marratxí.

Quart. Quantía.

L’import destinat a aquesta convocatòria és de 25.000€ (partida pressupostària 320.00.48000  per despesa corrent i 320.00.78900 per despesa d’inversió amb el límit de 6.600€) amb un import màxim de 3.300€ per entitat.

Cinquè. Termini de presentació de sol·licituds.

Serà de VINT DIES HÀBILS comptats des de l’endemà al de la  publicació d’aquestes bases al web municipal.

 

Marratxí, 20 d’octubre de 2022

El batle Miquel Cabot Rodríguez