Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

AJUNTAMENT DE MARRATXÍ

Núm. 617906
Extracte Bases i convocatòria de subvencions de la línia estratègica B (Cultura) del Pla Estratègic de Subvencions de l'Ajuntament de Marratxí per a l'exercici de 2022

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

De conformitat amb el previst als articles 17.3.b i 20.8.a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, es publica l’extracte de la convocatòria, el text íntegre de la qual es pot consultar a la Base de Dades Nacional de Subvencions

(http://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/650629):

Primer. Beneficiaris.

Podran sol·licitar subvencions les persones o entitats privades que fomentin la realització d’activitats d’utilitat pública o interès cultural i amb domicili en el municipi de Marratxí:

  1. Persones jurídiques de caràcter cultural sense ànim de lucre.
  2. Persones jurídiques de caràcter cultural amb ànim de lucre.
  3. Persones físiques dedicades al sector cultural sense ànim de lucre.
  4. Persones físiques dedicades al sector cultural amb ànim de lucre.

No podran obtenir la condició de beneficiaris de la subvenció quan l'import de la subvenció sol·licitada sigui d'una quantia que, aïlladament o en concurrència amb altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos públics, superi el cost de l'activitat subvencionada.

Segon. Objecte.

És objecte de la present convocatòria fomentar, mitjançant l'atorgament de subvencions, la realització d'activitats per part del sector cultural del terme municipal de Marratxí, que sent de la competència municipal, redundin en benefici dels ciutadans de Marratxí.

Aquest apartat inclou:

  • Donar suport, difondre i promocionar les arts musicals, escèniques, plàstiques i visuals en tot els seus gèneres i manifestacions.
  • Donar suport i promoure la recerca i/o divulgació de temes científics, tècnics, tradicionals i de cultura popular.
  • Donar suport, difondre i promocionar el llibre i la lectura, en qualsevol de les seves especialitats i formats, així com la creació dins l’àmbit literari.

Tercer. Bases reguladores.

Ordenança General de Subvencions de l’Ajuntament de Marratxí.

Quart. Quantía.

La quantia total a atorgar per aquesta convocatòria és de 15.000€ (partides pressupostàries 330.00.48000 per despesa corrent i 330.00.78000 per despesa d’inversió amb un límit de 6.200€). Aquests  imports es destinen a fi d’aquesta convocatòria recollida a la base 1a, i amb un import màxim de 3.000 € per entitat o persona física.

Cinquè. Termini de presentació de sol·licituds.

Serà de VINT DIES HÀBILS comptadors a partir de l’endemà al de la publicació d’aquestes bases al web municipal.

Marratxí, 20 d’octubre de 2022

El batle Miquel Cabot Rodríguez