Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

AJUNTAMENT DE SANTANYÍ

Núm. 617864
Aprovació inicial de la modificació puntual núm. 95 de les Normes subsidiàries de planejament

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Es fa públic que l'Ajuntament de Santanyí, en sessió plenària de dia 17 d'octubre de 2022, ha aprovat inicialment la modificació puntual núm. 95 de les Normes subsidiàries de planejament, que té per objecte l'ordenació d'un sistema general d'infraestructures i equipaments per a la implantació d'una deixalleria (punt verd a Santanyí) a part de la parcel·la 531 del polígon 3 de Santanyí, pel procediment urbanístic extraordinari regulat a l'article 6 de la Llei 2/2020, de 15 d'octubre, segons documentació redactada per l'arquitecte Marc Pons Sanz i document ambiental estratègic redactat per la biòloga Aina Sánchez Gayoso i el geògraf Miquel Llompart Cànaves.

D'acord amb l'article 6.5 de la Llei 2/2020, de 15 d'octubre, de mesures urgents i extraordinàries per a l'impuls de l'activitat econòmica i la simplificació administrativa en l'àmbit de les administracions púbiques de les Illes Balears per a pal·liar els efectes de la crisi ocasionada per la covid-19, se sotmet la documentació a informació publica per un període de 24 dies hàbils, que començarà a comptar des de la publicació d'aquest anunci en el BOIB. L'anunci també s'ha de publicar en uns dels diaris de major difusió de l'illa de Mallorca i en la seu electrònica d'aquest Ajuntament (tauler d'anuncis) on es publicarà, així mateix, la documentació íntegra que forma part d'aquesta modificació.

Durant el termini d'informació publica la documentació es podrà consultar en horari d'oficines i dies hàbils en el departament d'urbanisme d'aquest Ajuntament i en el tauler d'anuncis de la seu electrònica municipal.

Aquesta aprovació inicial determina la suspensió de l'atorgament de tota classe d'autoritzacions i llicències urbanístiques, d'acord amb l'article 51 de la Llei 12/2017, de 29 de desembre, d'urbanisme de les Illes Balears, durant dos anys o fins l'aprovació definitiva de l'instrument de planejament, en l'àmbit en què les noves determinacions suposin una modificació del règim urbanístic.

Àmbit objecte de la modificació: part de la parcel·la 531 del polígon 3 de propietat municipal.

 

Santanyí, a la data de la signatura electrònica (18 d'octubre de 2022)

La batlessa Maria C Pons Monserrat