Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

AJUNTAMENT DE PALMA

Núm. 617026
Àrea de Mobilitat Sostenible.- Secció de Transports.- Revisió anual de vehicles de tracció animal 2023

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Provisió de Batlia 

Es fa saber als titulars de Llicències de Galeres, que d'acord amb els articles 32 i 33 del vigent Reglament Municipal del Servei de transport urbà de viatgers amb vehicles de tracció animal (Galeres), la revisió anual prevista per a l'any 2023 es farà segons les següents condicions i calendari:

1. Per a les galeres que funcionen a Palma, incloses les assignades a l'estacionament del carrer Conquistador, s'efectuarà durant la jornada i horari indicats, per a cada una de les llicències per a les que s'indica el seu número respectiu, per tal de fer la revisió ordinària, a les instalacions dels serveis veterinaris equins EQvet Son Pardo.

2. Per a les galeres que funcionen a la zona de S'Arenal, la revisió dels équids es realitzara a les instalacions dels serveis veterinaris equins EQvet Son Pardo. La revisió del carruatge es realitzara a les instalacions del rancho Bonanza de s'Arenal en data de segona convocatòria (24 de maig).

3. Posteriorment, en els mateix lloc es realitzarà la corresponent revisió en segona convocatòria, destinada a les galeres que no acudeixin a la revisió ordinària o els que tenguin pendent de subsanar deficiències, en les dates i horari que s'indica.

Revisió ordinària

Primer grup: Catedral

Data

Hora

Llicència 04

15 de maig de 2023

10.00

Llicència 05

15 de maig de 2023

10.15

Llicència 08

15 de maig de 2023

10.30

Llicència 14

15 de maig de 2023

10.45

Llicència 19

15 de maig de 2023

11.00

Llicència 33

15 de maig de 2023

11.15

Llicència 35

15 de maig de 2023

11.30

Llicència 38

15 de maig de 2023

11.45

Llicència 40

16 de maig de 2023

10.00

Llicència 42

16 de maig de 2023

10.15

Llicència 51

16 de maig de 2023

10.30

Llicència 53

16 de maig de 2023

10.45

Llicència 58

16 de maig de 2023

11.00

Llicència 65

16 de maig de 2023

11.15

Llicència 74

16 de maig de 2023

11.30

 

Segon grup: Conquistador

Data

Hora

Carruatges dobles (Troncos)

Llicència 10

17 de maig de 2023

10.00

Llicència 25

17 de maig de 2023

10.15

Llicència 28

17 de maig de 2023

10.30

Carruatges simples

Llicència 01

18 de maig de 2023

10.45

Llicència 32

18 de maig de 2023

11.00

Llicència 36

18 de maig de 2023

11.15

Llicència 52

18 de maig de 2023

11.30

Llicència 72

18 de maig de 2023

11.45

 

Tercer grup: S'Arenal

Data

Hora

Llicència 03

19 de maig de 2023

10.00

Llicència 06

19 de maig de 2023

10.15

Llicència 50

19 de maig de 2023

10.30

Llicència 70

19 de maig de 2023

10.45

Llicència 77

19 de maig de 2023

11.00

Convocatòria per a cavalls adscrits a galeres amb incorporació múltiple d'animals 

Grup

Data

Hora

Primer grup: Catedral

22 de maig de 2023

10.00

Segon grup: Conquistador

22 de maig de 2023

10.00

Tercer grup: S'Arenal

22 de maig de 2023

10.00

Segona convocatòria 

Grup

Data

Hora

Primer grup: Catedral

23 de maig de 2023

10.00

Segon grup: Conquistador

23 de maig de 2023

10.00

Tercer grup: S'Arenal

24 de maig de 2023

10.00

4. Haurà de compareixer amb la documentació prevista per l'article 41.1 i 2, i amb la qual justifiqui trobar-se al corrent de les cotitzacions de la Seguretat Social, d'alta a l'efecte de l'Impost d'activitats econòmiques i pòlissa d'assegurança, així com justificant d'abonament de la taxa municipal per inspecció de vehicles del servei de transport urbà, establerta en la corresponent Ordenança fiscal.

5. S'inclouen a la programació una convocatòria de cavalls adscrits a galeres amb incorporació múltiple d'animals. Els cavalls en aquesta situació, disposen d'aquesta possibilitat addicional de revisió per solucionar les dificultats originades per la multiplicitat. Fora d'aquestes dates, totes les incorporacions de cavalls hauran de sol·licitar la revisió per incorporació d'un nou cavall i abonar la taxa corresponent.

6. Tots els cavalls presentats aniran degudament identificats mitjançant el sistema oficial reconegut a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. Aquesta identificació consistirà i vindrà obligatòriament acreditada mitjançant el Document d'Identificació Equí (DIE) o passaport i el “transponder” electrònic o "microxip" implantat a l'animal, amb les  corresponents etiquetes del codi numèric al document identificatiu.

7. Així mateix, es presentarà la Targeta de Moviment Equí de la Conselleria d'Agricultura i Pesca del Govern Balear (DNI equí) que autoritza els desplaçaments i lliure moviment a tota la Comunitat Autònoma. Igualment, es requereix acreditar els tractaments preventius (vacunes) front la Influenza Equina i Tètanus que s'hagin realitzat els darrers dotze mesos, amb el segell i la signatura del veterinari responsable designat pel titular de la llicència.

8. Les guarnicions dels animals portaran perforat el número de la llicència i les ferradures de les cavalleries han de ser només de goma, complint l'article 25 del Reglament del servei.

9. Podrán acudir tambè a la revisió altres galeres que actualment estiguin en situació de suspensió del servei, en cas de vulguin reiniciar-lo pròximament. Per això, el titular haurà d'efectuar la pertinent consulta prèvia davant la Secció de Transports.

 

10. Per facilitar la pràctica de la revisió, només es permet l'entrada d'una galera i galerista a les instal·lacions d'EQVet Son Pardo, a la vegada. Havent-hi dins galera i galerista, NO PODRÀ ACCEDIR NINGÚ ALIÈ A L'EQUIP DE REVISIÓ. Un cop revisada la galera i l'equí, aquests sortiran del recinte, moment en el qual podrà entrar la galera següent (no abans). NOMÉS PODRÀ HAVER UNA GALERA I GALERISTA DINS.

11. Amb independència de la revisió periòdica anual, les revisions específiques per autoritzar l'adscripció de cavalls de l'article 23 del Reglament municipal regulador del servei, es realitzaran al lloc i hora que determini l'Ajuntament de Palma, prèvia determinació del Departament de Mobilitat en cada cas i a partir de les sol·licituds dels interessats i justificant d'abonament de la taxa municipal corresponent per realitzar l'esmentada revisió específica.

12. Remetre als titulars de les galeres, igual que la present revisió anual de vehicles de tracció animal 2023 (calendari), el Decret d'Alcaldia núm. 1400, de data 2 febrer 2015, sobre la incorporació de carruatges del servei de transport urbà de viatgers en vehicles de tracció animal amb variacions en el color pel seu coneixement i efectes oportuns.

 

Palma, amb data de la signatura electrònica (20 d'octubre de 2022)

El regidor de l'Àrea de Mobilitat Sostenible p.d. Decret de batlia núm. 2751, de 18/02/2016 (BOIB núm. 29, de 03/03/2016) Francesc Josep Dalmau Fortuny p.d. Decret de batlia núm. 10931 de 15/06/2015 (BOIB núm. 92, de 23/06/2015)