Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

AJUNTAMENT DE PALMA

Núm. 617006
Área de Mobilitat Sostenible.- Secció de Transports.- Revisió anual dels vehicles adscrits a llicències municipals d’autotaxi, i vehicles de substitució corresponent a l’exercici de 2023. Períodes voluntari i obligatori

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

 

Provisió de batlia

Revisions en període voluntari.

Per el període voluntari anual s'estableix el calendari següent: cada dia indicat s'han de presentar a la revisió només els taxis que pertoquin segons el seu número de llicència. La revisió es farà al Palau d'Esports de Son Moix, amb entrada pel camí de la Vileta, a les 11:00 hores.  

Número de les llicències d'auto-taxi

Dates de la revisió

Llicències de la 1 a la 155

Del 23 al 27 de gener de 2023

Llicències de la 156 a la 310

Del 13 al 17 de febrer de 2023

Llicències de la 311 a la 465

Del 13 al 17 de març de 2023

Llicències de la 466 a la 620

Del 20 al 24 de març de 2023

Llicències de la 621 a la 775

Del 27 al 31 de març de 2023

Llicències de la 776 a la 931

Del 17 al 21 d'abril de 2023

Llicències de la 932 a la 1085

Del 24 al 28 d'abril de 2023

Llicències de la 1086 a la 1246

Del 8 al 12 de maig de 2023

Revisions en període obligatori.  

A. En relació amb les esmentades revisions, les llicències d'auto-taxi que no han passat la revisió anual dins el període voluntari s'han de presentar dins el  període i amb l'ordre que s'indica a continuació, d'acord amb l'article 40 del vigent Reglament municipal dels transports públics de viatgers. La revisió es fa a les dependències municipals del Palau d'Esports de Son Moix i comença a les 11:00 hores. 

Número de les llicències d'auto-taxi

Data de la revisió

Llicències amb els números acabats en 2 i 7

Dilluns 5 de juny de 2023

Llicències amb els números acabats en 3 i 8

Dimarts 6 de juny de 2023

Llicències amb els números acabats en 4 i 9

Dimecres 7 de juny de 2023

Llicències amb els números acabats en 5 i 0

Dijous 8 de juny de 2023

Llicències amb els números acabats en 1 i 6

Divendres 9 de juny de 2023

A cada un dels dies indicats només es poden presentar a la revisió els taxis als quals els correspongui, d'acord amb el número i el dia assignat.

B. En relació amb les esmentades revisions, els vehicles de substitució han de passar la revisió anual dins el període obligatori fixat. La revisió es farà els dies 9, 10, i 13 d'octubre de 2023 a les dependències municipals del Palau d'Esports de Son Moix, i hauran de presentar la documentació relativa al vehicle de substitució que presenten. Comença a les 11:00 hores, i finalitza a les 12:00 hores. No s'atendrà a vehicles de sustitució que acudeixin a revisió fora d'aquestes dates, ni a la setmana prevista per a revisions en període obligatori.

Per a presentar-se a la revisió municipal de taxis és indispensable complir tots els requisits i exhibir l'original dels onze documents esmentats a l'article 41 del Reglament municipal dels transports públics de viatgers. Abans de presentar-se a la revisió s'ha d'abonar la taxa establerta a l'Ordenança fiscal 311,04. S'exhibirà el document d'ingrés (autoliquidació) quan es vagi a la revisió

 

Incomplir la revisió anual obligatòria determina l'aplicació del règim sancionador previst al títol 4 del vigent Reglament municipal del transport públic de viatgers i de les activitats auxiliars i complementàries, com també les previsions de l'article 71 del mateix Reglament municipal relatives a la immobilització i el dipòsit del vehicle afectat per part de la Policia Local.

La present provisió es publicarà al BOIB i al tauler d'anuncis de l'Ajuntament

 

Palma, amb data de la signatura electrònica (20 d'octubre de 2022)

El regidor de l'Àrea de Mobilitat Sostenible p.d. Decret de batlia núm. 2751, de 18/02/2016 (BOIB núm. 29, de 03/03/2016) p.d. Decret de batlia núm. 10931 de 15/06/2015 (BOIB núm. 92, de 23/06/2015) Frances Josep Dalmau Fortuny