Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA D'AFERS SOCIALS I ESPORTS

Núm. 615607
Extracte de la Resolució de la consellera d’Afers Socials i Esports de 20 d’octubre de 2022 per la qual s’aprova la convocatòria de subvencions per executar projectes de comunicació per a la transformació social per a l’any 2022

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Identificador BDNS: 654585

De conformitat amb el previst als articles 17.3 i 20.8 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, es publica l'extracte de la convocatòria. El text complet es pot consultar a la Base de Dades Nacional de Subvencions: http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index

Primer. Beneficiaris

Entitats jurídiques privades sense ànim de lucre radicades a les Illes Balears que duguin a terme activitats en matèria de cooperació per al desenvolupament i solidaritat, d'acord amb els estatuts corresponents.

Segon. Objecte

L'objecte d'aquesta convocatòria és establir les subvencions per executar projectes de comunicació per a la transformació social.

Els projectes objecte de la subvenció consisteixen en el desplaçament de professionals de la comunicació als països que concentren la major densitat de projectes finançats pel Govern de les Illes Balears, amb l'objectiu de conèixer a través d'entrevistes als socis locals i a les persones destinatàries els resultats assolits.

Aquestes subvencions tenen la raó de ser en la necessitat de promoure el paper dels mitjans de comunicació com actors de cooperació a partir de la seva capacitat de generar opinió i afavorir una mirada crítica.

La finalitat és concedir ajuts a les ONGD sol·licitants que, amb la col·laboració de professionals de la comunicació, es desplacin per visitar projectes de cooperació subvencionats pel Govern de les Illes Balears i que, a partir de la informació obtinguda en terreny, elaborin un reportatge periodístic que aporti a la ciutadania de les Illes elements de reflexió respecte de la interconnexió global i les causes i el context de la pobresa i la desigualtat.

Tercer. Bases reguladores

Aquesta convocatòria es regeix pel Decret 15/2018, de 8 de juny, del règim especial de les ajudes a l'exterior en matèria de cooperació per al desenvolupament i solidaritat internacional i del Registre d'organitzacions no governamentals de desenvolupament de les Illes Balears (BOIB núm. 72, de 12 de juny).

Quart. Quantia

L'import màxim que es destina a la convocatòria és de trenta mil euros (30.000,00 €), amb càrrec a la partida pressupostària 17501.232A01.48000.00 dels pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l'any 2022.

Cinquè. Termini de presentació de sol·licituds

El termini de presentació de les sol·licituds és de 20 dies hàbils comptadors des de l'endemà d'haver-se publicat aquesta convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

 

Sisè. Altres dades

La convocatòria, en el seu punt 4, estableix les entitats beneficiàries i requisits i, al seu punt 5, la documentació que s'ha de presentar.

 

Palma, 20 d'octubre de 2022

La consellera d'Afers Socials i Esports Fina Santiago Rodríguez