Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

Núm. 480607
Resolució del conseller d’Educació i Formació Professional de 23 d’agost de 2022 per la qual es convoquen ajuts per a despeses de funcionament i activitats de les associacions de famílies d’alumnes (AFA) i les seves federacions i confederacions, i de les associacions d’alumnes (AA) i les seves federacions i confederacions

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Fets

1. El règim jurídic de les associacions, federacions i confederacions d'associacions tant de famílies com d'alumnes es fonamenta en la garantia de la llibertat d'associació de famílies d'alumnes, prevista en la Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol, reguladora del dret a l'educació.

2. En el desenvolupament d'aquesta Llei orgànica —primer mitjançant el Reial decret 1532/1986, d'11 de juliol, pel qual es regulen les associacions d'alumnes, i el Reial decret 1533/1986, d'11 de juliol, pel qual es regulen les associacions de pares d'alumnes, i actualment mitjançant el Decret 187/2003, de 28 de novembre, pel qual es regulen les associacions d'alumnes, i les federacions i les confederacions d'associacions d'alumnes, i el Decret 188/2003, de 28 de novembre, pel qual es regulen les associacions de pares i mares d'alumnes i les federacions i confederacions d'aquestes— es preveu que la Conselleria d'Educació i Formació Professional concedeixi ajuts a aquestes entitats per fomentar-ne les activitats, de conformitat amb els criteris d'objectivitat, concurrència i publicitat, sempre que estiguin degudament registrades.

3. La Llei 1/2022 de 8 de març, d'educació de les Illes Balears, estableix en el títol III la participació de tota la comunitat educativa i estimula la formació per a la participació i el suport d'iniciatives educadores que puguin dur endavant les diferents entitats associatives de famílies i d'alumnes.

4. En aquest marc, la Conselleria d'Educació i Formació Professional considera prioritari orientar la línia de foment destinada a reforçar el sosteniment econòmic de les associacions, les federacions i les confederacions d'alumnes i de famílies a fi d'ajudar-les a desenvolupar les seves funcions.

Fonaments de dret

1. La Llei 1/2022, de 8 de març, d'educació de les Illes Balears (BOIB núm. 38, de 17 de març).

2. La Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol, reguladora del dret a l'educació (BOE núm. 159, de 4 de juliol), així com el Reial decret 1532/1986, d'11 de juliol, pel qual es regulen les associacions d'alumnes (BOE núm. 180, de 29 de juliol), i el Reial decret 1533/1986, d'11 de juliol, pel qual es regulen les associacions de pares d'alumnes (BOE núm. 180, de 29 de juliol), i actualment el Decret 187/2003, de 28 de novembre, pel qual es regulen les associacions d'alumnes, i les federacions i les confederacions d'associacions d'alumnes (BOIB núm. 169, de 6 de desembre), i el Decret 188/2003, de 28 de novembre, pel qual es regulen les associacions de pares i mares d'alumnes i les federacions i confederacions d'aquestes (BOIB núm. 169, de 6 de desembre).

3. La Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació (BOE núm. 106, de 4 de maig), modificada per la Llei orgànica 3/2020, de 29 de desembre, per la qual es modifica la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació (BOE núm. 340, de 30 de desembre).

4. Text refós de la Llei de subvencions, aprovat pel Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de subvencions (BOIB núm. 196, de 31 de desembre).

5. La Llei orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del dret d'associació (BOE núm. 73, de 26 de març).

6. La Llei 1/2019, de 31 de gener, del Govern de les Illes Balears (BOIB núm.15, de 2 de febrer).

7. La Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (BOE núm. 236, de 2 d'octubre).

8. La Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic (BOE núm. 236, de 2 d'octubre).

 

​​​​​​​9. El Decret 11/2021, de 15 de febrer, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual s'estableixen les competències i l'estructura orgànica bàsica de les conselleries de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 21, de 15 de febrer).

10. La Resolució del conseller d'Educació i Formació Professional de 4 de març de 2021 per la qual es deleguen determinades competències en el secretari general de la Conselleria d'Educació i Formació Professional (BOIB núm. 34, d'11 de març).

11. L'Ordre de la consellera d'Educació i Cultura, d'1 de juliol de 2009, per la qual s'estableixen les bases reguladores de les subvencions en matèria d'educació i cultura (BOIB núm. 100, d'11 de juliol).

12. L'Acord del Consell de Govern de 20 de desembre de 2021 pel qual s'aprova el Pla Estratègic de Subvencions de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per als exercicis 2021-2023 (BOIB núm. 175, de 23 de desembre).

Per tot això, dict la següent

RESOLUCIÓ

1. Convocar ajuts per a despeses de funcionament i activitats de les associacions, federacions i confederacions d'associacions de famílies d'alumnes, i de les associacions, federacions i confederacions d'associacions d'alumnes, d'acord amb les bases que figuren en l'annex 1.

2. Publicar el model de la relació de despeses de funcionament i de les activitats objecte de subvenció que figura en l'annex 2 d'aquesta convocatòria.

3. Publicar el model de compte justificatiu que figura en l'annex 3 d'aquesta convocatòria.

4. Publicar el model de memòria de les despeses objecte de subvenció i dels criteris objectius de la imputació que figura en l'annex 4 d'aquesta convocatòria.

5. Publicar el model de la relació dels justificants imputats que figura en l'annex 5 d'aquesta convocatòria.

6. Publicar el model de declaració responsable de la veracitat de les dades bancàries que figura en l'annex 6 d'aquesta convocatòria.

7. Publicar aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs de reposició davant el conseller d'Educació i Formació Professional en el termini d'un mes comptador des de l'endemà de la publicació, d'acord amb l'article 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i amb l'article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

També es pot interposar directament un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà de la publicació, d'acord amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

 

Palma, 23 d'agost de 2022

El conseller d'Educació i Formació Professional Martí X. March i Cerdà

 

 

ANNEX 1 Bases de la convocatòria

Primer Objecte de la convocatòria i import màxim de l'ajut

1. Es convoquen ajuts destinats a donar suport al manteniment de les associacions de famílies d'alumnes (AFA) i les seves federacions i confederacions, i de les associacions d'alumnes (AA) i les seves federacions i confederacions. Els ajuts es poden atorgar respecte de les despeses que s'hagin produït entre l'1 de setembre de 2021 i el 31 d'agost de 2022.

2. L'import global màxim dels ajuts que es distribueixen en aquesta convocatòria és de 300.000 euros, amb càrrec a la partida 13601 421K03 48000 00 de l'exercici de 2022. D'aquests, 230.000 euros s'han de destinar a atendre les AFA i les AA i els 70.000 euros restants, a atendre les sol·licituds provinents de les federacions i confederacions respectives. Aquesta distribució és orientativa i es pot modificar d'acord amb el que s'indica en el punt vuitè d'aquesta convocatòria segons les sol·licituds presentades.

Segon Beneficiaris

Poden beneficiar-se d'aquests ajuts les AFA, les AA i les federacions i confederacions d'aquestes associacions d'àmbit no estatal que estiguin legalment constituïdes, inscrites en el Registre d'associacions de les Illes Balears i en el cens de la Conselleria d'Educació i Formació Professional i que desenvolupin la seva activitat a les Illes Balears.

Tercer Requisits dels sol·licitants

Són requisits imprescindibles per poder rebre els ajuts convocats:

a. Ser una associació, una federació o una confederació d'associacions que, segons l'apartat anterior, en pugui ser beneficiària.

b. Haver presentat la sol·licitud i la documentació requerida en aquesta convocatòria en els terminis establerts.

Quart Sol·licituds i documentació

1. Les entitats que vulguin beneficiar-se d'aquests ajuts els han de sol·licitar amb el certificat digital de l'entitat a través del tràmit telemàtic establert a tal fi, que es podrà trobar a la seu electrònica unificada de la CAIB i que s'haurà de signar mitjançant l'aplicació Autofirma.

2. En el tràmit telemàtic s'ha d'adjuntar la documentació següent:

a) En el cas de les AFA, AA i les seves federacions i confederacions:

1. Una relació de les despeses de funcionament i de les activitats objecte de subvenció de l'associació entre l'1 de setembre de 2021 i el 31 d'agost de 2022, segons l'annex 2.

2. Un compte justificatiu (annex 3).

3. Una memòria de les despeses objecte de subvenció i dels criteris objectius de la imputació (annex 4).

4. Una relació dels justificants imputats, mitjançant una llista numerada dels documents justificatius, que especifiqui amb quina despesa a subvencionar està vinculada, així com el seu cost (annex 5), la qual s'ha de lliurar en format de full de càlcul i en format PDF signat digitalment.

5. Una declaració responsable de la veracitat de les dades bancàries o un certificat bancari (annex 6).

b) Les federacions i les confederacions també han de presentar:

1. Una llista dels associats que integren la federació o la confederació, amb un certificat del secretari de la federació o la confederació que acrediti que es troben al corrent del pagament de les quotes de l'entitat.

3. La Conselleria d'Educació i Formació Professional obtindrà d'ofici els certificats acreditatius que els sol·licitants es troben al corrent de les obligacions tributàries amb l'Agència Estatal d'Administració Tributària i amb la hisenda autonòmica i que estan al corrent del pagament de les obligacions amb la Seguretat Social, atès que la presentació de la sol·licitud suposa autoritzar l'òrgan instructor del procediment perquè, si és procedent, obtingui directament l'acreditació de les obligacions tributàries amb l'Agència Estatal d'Administració Tributària i amb la Seguretat Social. En el cas que la persona o l'entitat sol·licitant denegui aquesta autorització, ha d'aportar el certificat corresponent de l'Agència Estatal d'Administració Tributària i de la Seguretat Social, juntament amb la sol·licitud.

Cinquè Termini de presentació de sol·licituds i documentació justificativa

El termini per presentar les sol·licituds i la documentació justificativa de l'ajut sol·licitat és des de l'1de setembre fins a l'11 d'octubre de 2022.

Sisè Termini per esmenar els errors

D'acord amb el que disposa l'article 13.1.b) de l'Ordre de la consellera d'Educació i Cultura, d'1 de juliol de 2009, per la qual s'estableixen les bases reguladores de les subvencions en matèria d'educació i cultura (BOIB núm. 100, d'11 de juliol), si la sol·licitud o la documentació presentada tenen cap defecte o hi manca algun document, es requerirà la persona interessada perquè en el termini de deu dies hàbils ho esmeni i se l'advertirà que, en el cas que no ho faci, es considerarà que desisteix de la seva petició, després de dictar una resolució en els termes prevists en l'article 21 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Setè Instrucció del procediment i avaluació de les sol·licituds

1. La resolució del procediment de concessió de les subvencions regulades en aquesta convocatòria correspon al secretari general de la Conselleria d'Educació i Formació Professional, per delegació del conseller d'Educació i Formació Professional, d'acord amb la Resolució del conseller d'Educació i Formació Professional de 4 de març de 2021 per la qual es deleguen determinades competències en el secretari general de la Conselleria d'Educació i Formació Professional (BOIB núm. 34, d'11 de març).

2. L'òrgan competent per instruir el procediment és la Direcció General de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa de la Conselleria d'Educació i Formació Professional.

3. L'examen i la valoració de les peticions corresponen a la Comissió Avaluadora, que ha d'examinar les sol·licituds i ha d'elaborar un informe que ha de servir de base per a la proposta de resolució.

4. La Comissió Avaluadora, encarregada d'avaluar les peticions presentades d'acord amb aquesta Resolució, està formada pels membres següents:

a) La directora general de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa o persona en qui delegui, que la presideix.

b) La cap del Servei de Comunitat Educativa o persona en qui delegui, que ha de ser funcionària del grup A1 o A2 de la Direcció General.

c) El cap de la Secció de Serveis Complementaris o persona en qui delegui, que ha de ser funcionària del grup A1 o A2 de la Direcció General.

d) La cap del Departament d'Inspecció Educativa o persona en qui delegui, que ha de pertànyer al cos d'inspectors d'educació.

e) La cap del Departament de Gestió Econòmica o persona en qui delegui, que ha de ser funcionària del grup A1 o A2 d'aquest Departament.

f) Un funcionari de la Direcció General de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa del grup C1 o superior, que actua com a secretari.

g) Una persona en representació de les AFA i les seves federacions i confederacions.

h) Una persona en representació de les AA i les seves federacions i confederacions.

5. L''experiència dels membres titulars esmentats en les lletres a) a f) anteriors queda acreditada per les seves funcions, d'acord amb l'Ordre del conseller d'Educació i Universitat de 9 de maig de 2019 per la qual s'aproven les funcions dels llocs de treball de la Conselleria d'Educació i Universitat i de l'Institut Balear d'Infraestructures i Serveis Educatius (IBISEC) (BOIB núm. 66, de 16 de maig). L'elecció dels substituts ha de tenir en compte una experiència similar, d'acord amb l'Ordre esmentada.

6. La Comissió pot demanar els informes tècnics que consideri oportuns dels serveis de la Conselleria d'Educació i Formació Professional o d'altres organismes que consideri adients.

Vuitè Quantia dels ajuts i criteris per a la concessió

1. Els ajuts s'atorguen per cobrir despeses de funcionament i activitats duites a terme entre l'1 de setembre de 2021 i el 31 d'agost de 2022.

2. Es destinen 230.000 euros als ajuts per a les AFA i AA, els quals s'han distribuir de la manera següent:

 

​​​​​​​a) El total de l'import justificat i considerat com a elegible per l'administració, fins a 512,24 euros per a cadascuna, en una primera fase.

b) En una segona fase, en el cas que l'import distribuït en l'apartat 2.a) del punt vuitè sigui inferior al crèdit de la convocatòria, s'ha de repartir el total del crèdit entre tots els sol·licitants que superin els 512,24 euros justificats. S'ha de fer proporcionalment als imports justificats i considerats com a elegibles per l'administració i s'han d'atendre primer els sol·licitants que gestionin el menjador escolar.

c) En cas que l'import de les peticions sigui superior al crèdit de la convocatòria, s'ha de repartir el total del crèdit entre tots els sol·licitants de manera proporcional als imports justificats i considerats com a elegibles per l'administració.

3. Es destinen 70.000 euros als ajuts per a les federacions i confederacions d'AFA i AA, que es distribueixen en dues partides:

a) Una partida fixa de 2.000 euros per a cada una de les entitats admeses.

b) Una partida variable que s'ha de repartir de manera proporcional entre les entitats sol·licitants admeses segons el nombre d'entitats afiliades i que estiguin reconegudes en el Cens d'associacions de famílies d'alumnes i d'associacions d'alumnes de la Conselleria d'Educació i Formació Professional. El límit de la quantia de l'ajut és la suma entre la part fixa i la variable.

c) En el cas que hi hagi un romanent en la partida destinada a les federacions i confederacions, s'ha de destinar a incrementar la partida destinada a les AFA i AA per tal d'optimitzar els recursos durant aquest exercici econòmic.

d) Si, una vegada distribuït el romanent, es torna a generar un altre romanent pel fet d'haver-hi beneficiaris que havien sol·licitat una quantitat inferior a la que se'ls podia concedir, la Comissió Avaluadora l'ha de redistribuir mentre ho permeti el crèdit màxim de la convocatòria, d'acord amb les condicions que estableix aquesta mateixa convocatòria i de manera proporcional a la quantitat sol·licitada.

4. Aquesta subvenció és compatible amb d'altres que es concedeixin als beneficiaris per a la mateixa finalitat, si bé l'import total no pot ser d'una quantitat que superi les despeses justificades pels beneficiaris i considerades elegibles per l'administració, d'acord amb l'article 20 del Text refós de la Llei de subvencions, aprovat pel Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre.

Novè Proposta de resolució i notificació

1. La proposta de resolució provisional es publicarà en la pàgina web de la Direcció General de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa (http://dgpice.caib.es) i inclourà la llista de beneficiaris als quals es proposa atorgar la subvenció i la quantia d'aquesta, així com la relació de les entitats excloses, amb indicació de la causa d'exclusió. En l'expedient s'incorporarà un certificat acreditatiu d'aquesta publicació.

2. Les persones interessades poden presentar al·legacions a la proposta de resolució provisional en un termini no superior a deu dies hàbils, comptadors a partir de la data de publicació en la pàgina web de la Direcció General de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa. Pel que fa al lloc de presentació de les al·legacions, s'ha de procedir segons el que s'indica en l'apartat 1 del punt quart per a les sol·licituds.

3. Una vegada publicada la proposta de resolució definitiva, els beneficiaris han de comunicar a l'òrgan instructor, a través del tràmit habilitat a tal efecte, que accepten la proposta de resolució o que hi renuncien, d'acord amb l'article 11.1.a) de l'Ordre de la consellera d'Educació i Cultura d'1 de juliol de 2009. En qualsevol cas, l'acceptació de la proposta s'entén produïda automàticament si en el termini de vuit dies hàbils comptadors des de la publicació de la proposta de resolució definitiva no es fa constar el contrari.

4. La directora general de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa, per delegació del conseller d'Educació i Formació Professional, disposa de fins a sis mesos, comptadors a partir de la data d'acabament del termini de presentació de sol·licituds, per resoldre el procediment. Els interessats poden entendre desestimades les seves sol·licituds si transcorre el termini assenyalat sense que s'hagi dictat i notificat la resolució expressa.

5. La resolució es notificarà mitjançant la publicació en el BOIB, d'acord amb el que preveu l'article 21.4 del Text refós de la Llei de subvencions.

Desè Despeses subvencionables

1. Es consideren despeses subvencionables, als efectes del que preveu l'article 40.1 del Text refós de la Llei de subvencions les que, de manera indubtable, responguin a la natura de l'activitat subvencionada, que és el suport i el manteniment d'associacions, federacions i confederacions d'associacions de famílies d'alumnes, i d'associacions, federacions i confederacions d'associacions d'alumnes. Són subvencionables les següents despeses:

a) Despeses de material fungible, fotocòpies.

b) Despeses de telèfon i altres mitjans de comunicació.

c) Despeses de lloguer del local.

d) Despeses d'energia.

e) Despeses de premsa, revistes i altres publicacions.

f) Despeses de comissions bancàries i de gestoria.

g) Assegurances.

h) Activitats de formació i activitats programades.

i) Despeses administratives.

j) Quotes a les federacions.

k) Despeses relatives a la protecció de dades i prevenció de riscos laborals, entre d'altres.

2. En cap cas el cost de l'adquisició de les despeses subvencionables pot ser superior al valor de mercat, de conformitat amb el que disposa l'article 40.1 del Text refós de la Llei de subvencions.

3. No són despeses subvencionables les despeses socials o protocol·làries (àpats de les persones assistents, dietes, etc.).

Onzè Obligacions dels beneficiaris i justificació dels ajuts

1. En el cas d'obtenir subvencions o ajuts per a la mateixa finalitat procedents de qualsevol administració o d'ens públics o privats, nacionals o internacionals, s'ha de comunicar aquesta circumstància a l'òrgan instructor en un termini de tres dies hàbils i especificar la quantia de l'ajut rebut i el nom de l'entitat que l'ha concedit.

2. Perquè el pagament dels ajuts es faci efectiu és imprescindible haver adjuntat en el tràmit telemàtic els documents que justifiquen les despeses de funcionament de l'entitat, d'acord amb el que s'indica en l'apartat 2 del punt quart d'aquest annex.

3. A més a més, s'han de complir tots els requisits de facturació, de conformitat amb el Reial decret 1619/2012, de 30 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament pel qual es regulen les obligacions de facturació.

4. En el cas que s'observin defectes en la justificació de la subvenció, les persones interessades disposen de deu dies hàbils per esmenar-los, d'acord amb l'article 13.1.g) de l'Ordre de la consellera d'Educació i Cultura de l'1 de juliol de 2009.

Dotzè Percepció de l'ajut i criteris de gradació

1. El pagament dels ajuts s'entén condicionat al compliment efectiu de les obligacions assumides per l'entitat beneficiària, d'acord amb les condicions d'aquesta convocatòria i de la normativa reguladora dels ajuts i subvencions públics.

2. Una vegada comprovat que l'entitat ha justificat l'ajut, segons el que disposa el punt onzè d'aquesta Resolució, es farà l'ingrés de la subvenció.

3. En el cas d'incompliment parcial de les obligacions per part de les entitats beneficiàries, es farà el pagament de la part correctament justificada de la subvenció concedida.

Tretzè Control financer

Els beneficiaris queden sotmesos a les mesures de comprovació i de fiscalització establertes en la legislació de finances i pressuposts de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears quant a la concessió i el control dels ajuts públics. A més, han de facilitar tota la informació que els requereixin la Sindicatura de Comptes o altres òrgans de control extern.

Catorzè Revocació dels ajuts concedits

1. D'acord amb el que disposa l'article 43 del Text refós de la Llei de subvencions, pertoca revocar la subvenció quan, posteriorment a la resolució de concessió, el beneficiari incompleixi totalment o parcialment les obligacions o els compromisos concrets als quals està condicionada l'eficàcia de l'acte de concessió de la subvenció.

2. Com a conseqüència de la revocació de la subvenció, queda sense efecte l'acte de concessió i s'han de reintegrar les quantitats percebudes indegudament.

 

​​​​​​​Quinzè Reintegrament dels ajuts concedits

1. Pertoca reintegrar totalment o parcialment les quantitats rebudes i exigir l'interès de demora des del moment del pagament de la subvenció fins a la data de la resolució per la qual s'acordi el reintegrament en els casos establerts en l'article 44 del Text refós de la Llei de subvencions.

2. Les quantitats reintegrables tenen la consideració d'ingressos de dret públic i poden ser exigides per la via de constrenyiment.

Setzè Règim d'infraccions i sancions

L'incompliment dels requisits establerts en aquesta Resolució dona lloc a aplicar el règim d'infraccions i sancions que estableix el Text refós de la Llei de subvencions.

Documents adjunts