Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció segona. Oposicions i concursos

AJUNTAMENT D'INCA

Núm. 465486
Convocatòria i bases per a la cobertura d'una plaça de personal funcionari tècnic mig del departament Educatiu i Acció Cultural del Museu del Calçat d'Inca

 • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

La Junta de Govern Local de l'Ajuntament d'Inca, a la seva sessió de dia 3 d'agost de 2022 va adoptar els següents acords:

Primer.- Aprovar la convocatòria i les bases per a cobrir interinament una plaça de personal funcionari tècnic mig del departament Educatiu i Acció Cultural del Museu del Calçat, programa temporal “Reestructuració dels diferents espais del del Museu del Calçat i de la Indústria i creació de l'àrea d'educació i acció cultural (DEAC)”, i posterior creació d'un borsí d'aquesta categoria, dotades pressupostàriament, mitjançant sistema de concurs. Aquestes bases figuren a l'expedient.

Segon. Obrir el procés per a la cobertura d'aquesta plaça de personal funcionari tècnic mig del departament Educatiu i Acció Cultural del Museu del Calçat, programa temporal “Reestructuració dels diferents espais del del Museu del Calçat i de la Indústria i creació de l'àrea d'educació i acció cultural (DEAC)”, de conformitat amb les bases s'aproven i disposar que la convocatòria s'anunciï al Butlletí Oficial de les Illes Balears i a la pàgina web de l'Ajuntament d'Inca.

Tercer.- AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa a càrrec de les aplicacions pressupostàries pels imports que es detallen a continuació:

CONCEPTES RETRIBUTIUS PERSONAL TÈCNIC MIG MUSEU-FUNCIONARI INTERI (subgrup A2-nivell 24)

RETRIBUCIONS MENSUALS 2022-20 HORES SETMANALS

RETRIBUCIONS ANUALS 2022- de 01/10/2022-31/12/2022 20 HORES SETMANALS

APLICACIONS PRESSUPOSTÀRIES

SOU (subgrup A2)

571,23 €

1.713,69 €

000.33601.1200100

P.PROPORCI. 2 PAGUES EXTRES

177,82 €

533,46 €

000.33601.1200600

COMPLEMENT DE DESTI (nivell 24)

347,23 €

1.041,69 €

000.33601.1200100

COMPLEMENT ESPECIFIC

303,06 €

909,18 €

000.33601.1210000

ALTRES COMPLEMENTS (RESI.BALEARS)

44,03 €

132,09

000.33601.1210100

DIFERENC.INDEMNITZ.RESIDENCIA

37,51 €

112,53 €

000.33601.1210300

TOTAL BRUT

1.480,88 €

17.422,21 €

000.33601.1210300

SEG. SOCIAL EMPRESA (31,35%)

464,26 €

5.461,86 €

 

COSTS TOTALS

1.945,14 €

22.884,07 €

000.33601.1600000

 

(Signat electrònicament: 19 d'agost de 2022)

La batlessa presidenta accidental Maria del Carmen Oses Ramos

 

BASES QUE HAN DE REGIR LA CONVOCATÒRIA PER A COBRIR UNA PLAÇA DE PERSONAL FUNCIONARI A TEMPS PARCIAL DE TÈCNIC MIG DEL DEAC (DEPARTAMENT EDUCATIU I ACCIÓ CULTURAL) DEL MUSEU DEL CALÇAT I DE LA INDÚSTRIA ADSCRITA A UN PROGRAMA TEMPORAL, MITJANÇANT EL SISTEMA DE CONCURS

JUSTIFICACIÓ DE LA NECESSITAT

La Llei 22/2021, de 28 de desembre, de Pressupostos Generals de l'Estat per l'any 2022, estableix al seu art. 19.Quatre que no es podrà contractar personal laboral ni nomenar personal funcionari interí excepte en casos excepcionals i per cobrir necessitats urgents i inajornables.

En data 24 de novembre 2021 la Junta de Govern va aprovar el programa “Reestructuració dels diferents espais del del Museu del Calçat i de la Indústria i creació de l'àrea d'educació i acció cultural (DEAC)”, amb l'objectiu de reestructurar els diferents espais del museu (magatzem, aula educativa, plana web, exposició permanent, cafeteria i tenda), conceptualitzar un programa de finançament intern i extern, i augmentar les xarxes de col·laboracions amb altres institucions per tal d'optimitzar la projecció del museu i aconseguir el reconeixement oficial com a museu. Totes aquestes passes s'encaminen a l'obtenció del reconeixement oficial com a Museu. Així com també és necessari consolidar el Museu com a servei essencial d'Inca, tant per a la comunitat educativa erigint-se com a un suport fonamental en l'educació no formal per als centres escolars de la ciutat, com per al foment de la participació, integració i dinamització d'una comunitat diversa, plural i heterogènia, continuant així la feina empresa en el Museu en els darrers anys.

Aquest programa tindrà una duració inicial de tres anys, prorrogable per un any mes.

Per dur a terme aquest programa, figura dins les necessitats de personal una plaça temporal de funcionari Tècnic del DEAC (Departament Educatiu i Acció Cultural) del Museu del Calçat i de la Indústria a temps parcial (20 hores setmanals).

Característiques del lloc de treball:

Denominació del lloc: Tècnic del DEAC (Departament Educatiu i Acció Cultural)

Nombre de llocs: 1

Jornada: 20 hores setmanals

Grup A2

C.destí. 24

La cobertura d'aquesta plaça es considera necessària per dur endavant aquest programa amb els qual es pretén consolidar el Museu com un servei essencial d'Inca, tant per a la comunitat educativa erigint-se com a un suport fonamental en l'educació no formal per als centres escolars de la ciutat, com per al foment de la participació, integració i dinamització d'una comunitat diversa, plural i heterogènia, per la qual cosa i vist que l'Ajuntament actualment no disposa d'un borsí de TÈCNIC del DEAC per lo que es considera urgent la tramitació del corresponent procés selectiu per a cobrir aquesta plaça i la creació d'un borsí.

El Decret 30/2009, de 22 de maig, pel qual s'aprova el procediment de selecció de personal funcionari interí al servei de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, preveu en el seu art. 4 un procediment extraordinari el que es tramita preferentment mitjançant la realització d'una prova selectiva, o mitjançant la convocatòria pública d'un concurs, un cop exhaurides les borses formades per mitjà del procediment ordinari. Aquesta plaça temporal es tracta d'una plaça fonamental per a poder aconseguir consolidar el Museu com a servei essencial d'Inca, tant per a la comunitat educativa erigint-se com a un suport fonamental en l'educació no formal per als centres escolars de la ciutat, com per al foment de la participació, integració i dinamització d'una comunitat diversa, plural i heterogènia, continuant així la feina empresa en el Museu en els darrers anys. Per tant, i davant la urgència de cobrir aquesta plaça, es considera que el procés selectiu mitjançant concurs és el més adequat davant la situació de urgència en què ens trobam.

PRIMERA. OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA

L'objecte de la present convocatòria és la cobertura interina de una plaça de Tècnic del DEAC (Departament Educatiu i Acció Cultural) del Museu del Calçat i de la Indústria a temps parcial adscrit al programa “Reestructuració dels diferents espais del del Museu del Calçat i de la Indústria i creació de l'àrea d'educació i acció cultural (DEAC)” i la creació d'un borsí d'aquesta categoria per a cobrir aquelles necessitats que puguin sorgir en el futur d'acord amb allò previst en el TREBEP.

L'aspirant que superi el procés selectiu i que, per tant, sigui nomenat/ada com PERSONAL FUNCIONARI INTERÍ desenvoluparà les funcions pròpies del lloc de treball amb caràcter INTERINA i cessarà d'acord amb allò previst en aquestes bases i en la normativa que sigui d'aplicació.

SEGONA. CONDICIONS DE LES PERSONES ASPIRANTS

Per prendre part en aquestes proves selectives, les persones aspirants hauran de reunir, en la data d'expiració del termini assenyalat per a la presentació de sol·licituds, els següents requisits:

a) Tenir la nacionalitat espanyola o alguna altra de les que permeten l'accés a l'ocupació pública segons l'article 57 del Text refós de la Llei de l'Estatut bàsic de l'empleat públic, aprovat pel Reial decret legislatiu 5/2015.

b) Haver complert els setze anys i no haver arribat a l'edat de jubilació forçosa, ambdues referides al dia en què finalitzi el termini de presentació d'instàncies.

c) Estar en possessió de diplomatura o bé primer cicle de carrera universitària o grau en Història o Història de l'Art o bé o estar en condicions d'obtenir-lo en la data de finalització del termini de presentació d'instàncies. En el cas de titulacions expedides a l'estranger s'ha d'aportar la corresponent documentació que n'acrediti l'homologació oficial.

(http://www.educacionyfp.gob.es/contenidos/estudiantes/bachillerato/gestion-titulos/equivalencias-efectos-laborales.html).

 

d) No patir malaltia o defecte físic o psíquic que impedeixi el desenvolupament de les corresponents funcions. Es a dir, tenir les capacitats i aptituds físiques i psíquiques que siguin necessàries per a l'exercici de les funcions del cos, escala o especialitat en què s'inclouen la plaça oferta.

e) No haver estat separat/ada mitjançant expedient disciplinari del servei de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni estar en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial per a l'accés al cos o escala de funcionari, o per exercir funcions similars a les que exercien en el cas del personal laboral, del qual hagi estat separat/ada o inhabilitat/ada. En el cas de ser nacional d'un altre estat, no ha d'estar inhabilitat/ada o en situació equivalent ni ha d'haver estat sotmès/esa a sanció disciplinària o equivalent que impedeixi en el seu estat, en els mateixos termes, accedir a l'ocupació pública.

f) No estar sotmès/esa a causa d'incapacitat o incompatibilitat de les contingudes en la legislació local.

g) Acreditar documentalment el coneixement de llengua catalana mitjançant l'aportació de fotocòpia del certificat de nivell B2 de català de la Direcció General de Política Lingüística, de l'Escola Balear d'Administració Pública o un altre organisme reconegut a aquest efecte en la legislació vigent. En cas que no es pugui acreditar, s'haurà de realitzar una prova de coneixements de llengua catalana corresponent al nivell B2, prevista a la fase d'oposició.

h) Prèviament a l'acte de la presa de possessió, la persona interessada haurà de fer constar la manifestació de complir els requisits assenyalats als apartats d), e) i f).

i) Acreditar el pagament taxa d'examen: 18 euros.

TERCERA. PRESENTACIÓ D'INSTÀNCIES

Les instàncies per participar en les proves selectives s'hauran de presentar, segons el model oficial que consta com a annex II a les presentes bases, en el Registre General d'aquest Ajuntament o en qualsevol de les formes previstes a l'art. 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre. En el cas de no presentar-se la instància al Registre General, la persona interessada haurà de comunicar-ho a l'Ajuntament abans de la finalització del termini de la presentació de les instàncies mitjançant l'enviament d'un correu electrònic a l'adreça secretaria@ajinca.net posant a l'assumpte "Exp. 2237/2022 Tècnic mig del DEAC " i adjuntant el justificant de la presentació de la instància dins termini.

El termini de presentació d'instàncies serà de deu (10) dies hàbils, comptats a partir del següent al de la publicació de l'anunci de la convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB). Els successius anuncis es publicaran únicament a la web municipal de l'Ajuntament d'Inca.

La convocatòria s'anunciarà en els llocs habituals, a la pàgina web de l'Ajuntament d'Inca.

Per ésser admeses i prendre part en aquest procés selectiu les persones aspirants hauran de declarar sota la seva responsabilitat a les seves sol·licituds que reuneixen totes i cada una de les condicions exigides a la base segona, i aportar fotocòpia de l'anvers i el revers de la titulació acadèmica exigida, i del DNI o document oficial d'identificació (en cas de que la presentació no es realitzi a través de seu electrònica), i del justificant de pagament de la taxa d'exàmen.

Juntament amb la instància, les persones aspirants que no vulguin practicar la prova de català hauran de presentar fotocopia del certificat de nivell B2 de català a què es fa referència en aquestes bases.

No serà necessària la compulsa dels documents que es presentin fotocopiats, ja siguin tant els presentats com a requisits per participar en el procés selectiu com aquells que s'aportin com a mèrits una vegada superada la fase d'oposició; serà suficient la declaració jurada de la persona interessada sobre la seva autenticitat, així com de les dades que figuren en la instància, sense perjudici que, en qualsevol moment, el tribunal qualificador o els òrgans competents de l'Ajuntament d'Inca puguin requerir les persones aspirants perquè acreditin la veracitat de les circumstàncies i els documents aportats, i que hagin estat objecte de valoració.

Amb la formalització i presentació de la sol·licitud, l'aspirant dóna el seu consentiment al tractament de les dades de caràcter personal que són necessàries per prendre part en la convocatòria i per a la resta de la tramitació del procés selectiu, d'acord amb la normativa vigent.

Les persones aspirants quedaran vinculades a les dades que es facin constar en la seva sol·licitud. El domicili i el telèfon que hi figurin es consideraran vàlids a l'efecte de notificacions, i serà responsabilitat exclusiva de les persones candidates tant els errors descriptius com la no-comunicació durant el procés de selecció de qualsevol canvi en les dades de la sol·licitud.

QUARTA. ADMISSIÓ D'ASPIRANTS

Expirat el termini de presentació de sol·licituds, el batle dictarà resolució aprovant la llista provisional d'aspirants admesos i exclosos, que es farà pública a la pàgina web de l'Ajuntament; es concedirà un termini de deu (10) dies hàbils perquè les persones interessades presentin les al·legacions que considerin oportunes, i seran esmenats els errors. Els/les sol·licitants que dins el termini assenyalat no esmenin els defectes justificant el seu dret a ser admesos/ses seran definitivament exclosos/oses del procés selectiu.

 

​​​​​​​Als efectes d'aquesta convocatòria s'entenen com a causes d'exclusió no esmenables imputables a l'aspirant:

- Pagar la taxa fora del termini de presentació de sol·licituds.

- Presentar la sol·licitud fora de termini.

- No complir qualsevol requisit de participació el darrer dia del termini de presentació de sol·licituds.

- Qualsevol altra que resulti de la normativa aplicable o del que preveuen aquestes bases.

En tot cas, amb la finalitat d'evitar errades i, si se'n produeixen, possibilitar-ne l'esmena dins el termini i en la forma escaient, les persones interessades hauran de comprovar no només que no figuren a la relació de persones excloses, sinó que, a més, consten a la de persones admeses, i en el cas d'haver acreditat els coneixements del nivell de català exigits, han de comprovar que no figuren al llistat d'aspirants convocats per a realitzar la prova, o en cas contrari, comprovar que figuren com a aspirants convocats.

Aquestes reclamacions, si n'hi hagués, seran acceptades i rebutjades a l'acord del batle president, pel qual serà aprovada la relació definitiva d'aspirants admesos i exclosos, que es farà pública de la mateixa manera que la relació anterior.

En cas de no produir-se reclamacions a la llista provisional, s'entendrà aquesta elevada a definitiva, sense necessitat de nou acord i publicació.

Els errors de fet podran esmenar-se en qualsevol moment, d'ofici o a petició de la persona interessada.

Elevada a definitiva la llista provisional d'aspirants admesos i exclosos, el batle president determinarà la data de l'inici del primer exercici, així com el lloc i l'hora de la seva celebració. Les persones aspirants s'hi hauran de presentar el dia assenyalat i amb el DNI.

Aquesta llista, juntament amb la data d'inici del primer exercici, es publicaran a la pàgina web de l'Ajuntament.

El fet de constar a la llista de persones admeses no implica el reconeixement que les persones interessades compleixen els requisits per participar en aquesta convocatòria. Les persones que superin el procés selectiu hauran de presentar la documentació acreditativa dels requisits generals que s'indica a la base segona d'aquesta convocatòria abans del seu nomenament, junt amb els mèrits que hagin estat valorats a la fase de concurs.

CINQUENA. TRIBUNAL QUALIFICADOR

El tribunal qualificador es constituirà per un president, un secretari i quatre vocals i els seus suplents.

El tribunal qualificador queda autoritzat per resoldre tots els dubtes que puguin sorgir i adoptar els acords precisos per al bon funcionament de la convocatòria en tot el que no s'hagi previst a les presents bases.

El tribunal no podrà constituir-se ni actuar sense l'assistència de més de la meitat dels seus membres, titulars o suplents.

- Assessors tècnics i col·laboradors, que actuaran amb veu, però sense vot:

 • Sra. Margalida Adrover Cabrera, normalitzadora lingüística de l'Ajuntament d'Inca. Serà assessora del tribunal per a la realització de la prova de coneixements de llengua catalana.
 • Sra. Maria Antònia Ros Mulet, tècnica d'Administració general interina de l'Ajuntament d'Inca. Serà col.laboradora en l'organització del procés selectiu

Els membres del tribunal hauran d'abstenir-se de formar-ne part i d'intervenir-hi quan concorrin les circumstàncies establertes a l'article 23 de la Llei 40/2015, de règim jurídic del sector públic, i hauran de notificar-ho a l'autoritat competent.

La Junta de Personal podrà designar un representant sindical per vetllar pel bon desenvolupament del procediment selectiu.

SISENA. ORDRE D'ACTUACIÓ DE LES PERSONES ASPIRANTS

En el cas que s'hagin d'organitzar torns per dur a terme els exercicis, l'ordre d'actuació de les persones aspirants serà determinat mitjançant sorteig públic i es comunicarà mitjançant publicació a la web de l'Ajuntament.

SETENA. EXERCICI PROVA DE CONEIXEMENTS DE CATALÀ NIVELL B2

Aquest exercici és de caràcter obligatori i eliminatori per aquells que no hagin acreditat documentalment el coneixement de llengua catalana nivell B2.

 

​​​​​​​NIVELL B2. nivell avançat

ESTRUCTURA DE LA PROVA

La prova s'organitza en quatre àrees, que avaluen les habilitats següents:

 • ÀREA 1 Comprensió oral i comprensió lectora
 • ÀREA 2 Domini pràctic del sistema lingüístic
 • ÀREA 3 Expressió escrita
 • ÀREA 4 Expressió oral

ÀREA 1

S'avalua amb preguntes elaborades a partir d'un text oral/escrit. L'examinand ha de:

 1. Marcar amb una creu la resposta correcta d'entre 3 o 4 opcions.
 2. Marcar amb una creu si els enunciats són vertaders o falsos.
 3. Ordenar correctament els paràgrafs d'un text.

ÀREA 2

L'examinand ha de:

 • Contestar preguntes tipus test marcant amb una creu la resposta correcta d'entre 3 o 4 opcions.

ÀREA 3

L'examinand ha de:

 • Completar/redactar textos de caràcter formal/informal no gaire complicats: circular, instància, correu electrònic...

ÀREA 4

Intervenció oral sobre un tema.

El temps assignat per a aquesta prova és de 60 minuts.

VUITENA. FASE DE CONCURS

Els mèrits s'han d'acreditar i valorar sempre amb referència a la data d'acabament del termini de presentació de sol·licituds per participar en aquest procés selectiu.

Els mèrits a valorar pel tribunal són els següents:

A. Experiència professional. Aquest apartat es valorarà amb un màxim de 15 punts.

En aquest apartat s'atorgarà una puntuació global màxima de 15 punts pels serveis prestats en aquest Ajuntament o en qualsevol altra administració pública, d'acord amb el següent barem:

a) Serveis prestats a l'Administració pública o Administració local, els seus organismes autònoms i empreses d'ella dependents en llocs de treball on les funcions desenvolupades hagin estat les de la plaça i categoria objecte de convocatòria, com a tècnic en museus industrials, centres d'art i espais similars com a personal funcionari o laboral: es valorarà amb 0,45 punts per mes complet treballat a jornada completa fins a un màxim de 15 punts.

b) Serveis prestats a l'àmbit privat per compte propi o per compte d'altri, en altres centres o empreses, en la categoria i funcions equivalents a la plaça i categoria objecte de convocatòria,com a tècnic en museus industrials, centres d'art i espais similars; 0,40 punts per mes complet treballat a jornada completa fins a un màxim de 15 punts.

- Els serveis prestats en l'administració pública s'han d'acreditar mitjançant la presentació del corresponent certificat de serveis prestats en el qual constin categoria, temps treballat, tipus de jornada, vinculació amb l'Administració, organismes autònoms i empreses públiques d'ella dependents, així com les tasques desenvolupades. Junt amb aquest certificat també s'haurà d'aportar un informe de vida laboral expedit per la TGSS.

- Els serveis prestats en l'àmbit privat s'han d'acreditar mitjançant presentació del contracte de treball o certificat d'empresa, amb indicació de la dada d'alta i baixa, categoria professional, tipus de contracte i funcions realitzades. Excepcionalment, pel cas d'extinció de l'empresa a la qual es varen prestar els serveis, s'han d'aportar els documents originals o fotocòpies que justifiquin les dades indicades anteriorment. Junt amb aquesta documentació també s'haurà d'aportar un informe de vida laboral expedit per la TGSS.

- En l'exercici de la professió; mitjançant certificat d'alta i baixa de l'impost d'activitats econòmiques, amb indicació de la classificació de l'activitat, i en el seu cas la llicència fiscal per a períodes anteriors al dia 1 de gener de 1992. Junt amb aquest certificat també s'haurà d'aportar informe de vida laboral expedit per la TGSS.

En el supòsit que l'aspirant acrediti serveis en els dos apartats anteriors en el mateix període de temps, únicament es valorarà el que suposi major puntuació.

La fraccions inferiors al mes complet treballat a jornada completa es valoraran proporcionalment.

B. Formació. Aquest apartat es valorarà amb un màxim de 10 punts.

B1. Cursos de formació i perfeccionament, jornades o seminaris directament relacionats amb la plaça que es convoca, impartits o reconeguts per l'Institut Nacional de l'Administració Pública (INAP), l'Escola Balear de l'Administració Pública (EBAP), la Federació d'Entitats Locals de les Illes Balears (FELIB), i els impartits per la Universitat, per col·legis o associacions professionals, pels sindicats, per les administracions de l'Estat, autonòmica o local, o per entitats homologades per les administracions anteriors: fins a un màxim de 4 punts.

Els crèdits d'aprofitament suposen els d'assistència, és a dir, que no són acumulables l'assistència i l'aprofitament.

Aquests mèrits s'acreditaran documentalment presentant al Registre General d'aquesta corporació còpia del títol d'assistència o certificat expedit pel centre o institució que hagi organitzat el curs, jornada o seminari, amb indicació de la seva duració i de les matèries tractades. Només es valoraran aquells cursos, jornades o seminaris que estiguin relacionats directament amb la plaça objecte de la convocatòria.

No es valoraran en aquest apartat els certificats que no indiquin les hores de durada o els crèdits de l'acció formativa, els que corresponguin a una carrera universitària, els de doctorat, la superació d'assignatures d'un estudi acadèmic, ni els derivats de processos selectius.

La valoració dels cursos es realitzarà de la següent manera:

- Quan els certificats dels cursos acreditin assistència, es valoraran a raó de 0,10 punts per cada 10 hores o 0,25 punts per crèdit ECTS.

- Quan els certificats dels cursos acreditin aprofitament, es valoraran a raó de 0,20 punts per cada 10 hores o 0,50 punts per crèdit ECTS.

- Els cursos impartits es valoraran amb 0,30 punts per cada 10 hores o 0,75 punts per crèdit ECTS.

Si no s'indica el tipus de crèdit, s'entendrà que són crèdits de l'anterior ordenació universitària (CFC o LRU) i, per tant, es valoraran a raó de 10 hores per crèdit.

Quan hi hagi discrepància entre les hores i els crèdits en els certificats d'una acció formativa, prevaldran les hores.

La fracció es valorarà proporcionalment.

B.2. Estar en possessió d'una titulació acadèmica superior a l'exigida: fins a un màxim de 4 punts.

 1. Per cada títol de màster oficial relacionat amb el lloc de feina: 1'5 punt (màxim de 3 punts)
 2. Per cada títol propi de postgrau (especialista universitari, expert universitari, i curs d'actualització universitària) es valoren a raó de 0,015 punts per cada crèdit LRU (sistema de valoració dels ensenyaments introduït pel RD 1393/2007, de 27 d'octubre) o per cada 10 hores lectives, i a raó de 0,065 punts per cada crèdit ECTS (sistema europeu de transferència de crèdits) o per cada 25 hores lecti ves, amb un màxim de 1 punt. (fins un màxim de 1 punt)

B.3. Coneixements orals i escrits de la llengua catalana: fins a un màxim d'1 punt.

Només es valoraran les certificacions expedides pel Govern de les Illes Balears o títol, diploma o certificat equivalent segons l'Ordre del conseller d'Educació, Cultura i Universitats, de 21 de febrer de 2013 (BOIB núm. 34, de 12 de març de 2013).

 • Nivell de domini C1: 0,50
 • Nivell de domini C2: 0,70
 • Nivell de llenguatge administratiu LA: 0,30

En el cas que l'aspirant acrediti estar en possessió dels nivells LA i C1 o dels nivells LA i C2, les puntuacions se sumaran.

B.4. Publicacions o ponències: fins a un màxim d'1 punt.

0,5 per article publicat: a jornades, congressos o publicacions de llibres.

Acreditació

Quant a la valoració dels mèrits anteriors, aquests s'acreditaran documentalment mitjançant fotocòpia del corresponent títol expedit pel centre o institució oficialment reconeguda que hagi organitzat el curs, amb indicació de la seva durada i les matèries tractades.

Un mateix mèrit només es podrà valorar en aquell apartat en què obtingui major puntuació.

La valoració com a mèrit d'un títol implicarà que no es poden valorar els de nivell inferior necessaris per obtenir-lo.

El tribunal podrà demanar a les persones interessades els aclariments o, en el seu cas, la documentació addicional que estimi oportuna, amb l'única finalitat de comprovar la veritat dels mèrits aportats.

NOVENA. QUALIFICACIÓ DE LA FASE DE CONCURS

La qualificació definitiva de la fase de concurs serà la suma aritmètica de les puntuacions atorgades pels mèrits al·legats per les persones aspirants.

Les persones aspirants disposaran de tres (3) dies hàbils per poder presentar al·legacions a aquesta qualificació. En el cas no haver-n'hi, s'entendrà definitiva.

DESENA. RELACIÓ DE PERSONES APROVADES, PRESENTACIÓ DE DOCUMENTS I NOMENAMENT

Acabada la qualificació de les persones aspirants, el tribunal procedirà a fer pública la relació d'aprovats, el nombre dels quals no podrà ultrapassar el de places convocades, i elevarà la dita relació juntament amb l'acta de la sessió al Sr. Batle president perquè formuli el nomenament pertinent. dicti la resolució de nomenament del personal funcionari interí que correspongui.

Les persones aspirants proposades aportaran davant la Secretaria General d'aquesta corporació, dins del termini de tres (3) dies hàbils a comptar des del que es faci pública la relació d'aprovats, els documents acreditatius de reunir els requisits exigits a la base segona, junt amb els originals o documents aportats com a mèrits. Aquelles que dins del termini assenyalat no presentin la documentació no podran prendre possessió, i restaran anul·lades totes les seves actuacions.

Presentada la documentació, es procedirà al nomenament de la persona aspirant com a funcionari interí i en el termini de cinc (5) dies, a comptar des de la comunicació del nomenament, haurà de prendre possessió del seu càrrec.

ONZENA. ELABORACIÓ DEL BORSÍ

Finalitzada la selecció, el tribunal qualificador elaborarà la relació d'aspirants que hagin superat tots els exercicis de la fase d'oposició i que no hagin estat nomenats/ades segons allò disposat a la base novena. Aquestes persones aspirants passaran a formar part del borsí de personal funcionari a temps parcial de tècnic mig del DEAC (Departament Educatiu i Acció Cultural) del Museu del Calçat i de la Indústria adscrit a un programa temporal.

La relació d'aprovats i l'ordre de prelació del borsí es faran públics a la pàgina web de la corporació. L'ordre de prelació es determinarà per la puntuació obtinguda en la qualificació final, que s'ordenarà de major a menor.

En cas que es produeixi empat en la puntuació dels integrants dels borsins, s'ha de resoldre tenint en compte, successivament, els següents criteris:

1. Qui tengui la puntuació més alta en l'apartat d'experiència a l'administració pública amb funcions anàlogues al lloc a cobrir.

2. Qui tengui la puntuació més alta en l'apartat d'experiència amb funcions anàlogues al lloc a cobrir.

3. Si l'empat persisteix, es realitzarà un sorteig.

Quan es produeixi una situació de les contemplades a la base segona que motivi el nomenament d'un funcionari interí/ina, es comunicarà a la persona que correspongui, segons l'ordre de prelació en què figuri en el borsí, el lloc i el termini en què s'ha d'incorporar. Aquesta comunicació es realitzarà mitjançant correu electrònic o cridada telefònica, d'acord amb aquelles dades que hagi comunicat a la seva instància l'aspirant. Si la persona no manifesta la seva conformitat amb la cobertura de la plaça oferta en el termini d'un (1) dia hàbil a comptar des de la comunicació de l'oferta, així com la seva disposició a incorporar-se en el termini que se li indiqui, s'entendrà que hi renuncia. Si transcorregudes vint-i-quatre (24) hores des del primer intent de comunicació aquest resulta infructuós, es comunicarà a la següent persona aspirant segons l'ordre de prelació, sense que això impliqui ni l'exclusió ni la pèrdua del lloc dins aquest ordre.

Les persones que renunciïn de manera expressa o tàcita passaran darrer lloc en l'ordre de prelació del borsí, amb excepció que al·leguin dins el termini de dos (2) dies hàbils, a comptar des de la comunicació de l'oferta, la concurrència d'alguna de les circumstàncies següents, la qual hauran de justificar documentalment dins els tres (3) dies naturals següents:

- Estar en període d'embaràs, maternitat o paternitat, d'adopció o acolliment permanent o preadoptiu, inclòs el període en què sigui procedent la concessió d'excedència per a la cura de fills i filles.

- Estar prestant serveis com a personal funcionari o laboral dins l'Ajuntament d'Inca o els seus organismes autònoms, o a qualsevol altra administració pública.

- Estar prestant serveis per compte d'altri o propi en una empresa privada, o estar donat/ada d'alta com a autònom/a a la Seguretat Social.

- Trobar-se en situació d'incapacitat temporal.

- Causes de força major, degudament justificades i apreciades pel tribunal o pels serveis jurídics municipals.

És a dir, les persones aspirants que acreditin i justifiquin documentalment aquests supòsits d'excepcionalitat quedaran en la situació de no disponibles en el mateix lloc que ocupen dins l'ordre de prelació. En cas de no justificar-ho dins els 3 dies naturals passaran a ocupar el darrer lloc en l'ordre de prelació. Aquests aspirants estaran obligats a comunicar i a justificar la finalització d'aquestes situacions en el termini de deu (10) dies hàbils des que es produeixi.

Si la persona aspirant a la qual s'ofereix cobrir una vacant hi renuncia de manera tàcita o expressa, o no s'hi incorpora en el termini que li hagi indicat l'Ajuntament, es comunicarà l'oferta a la següent persona aspirant segons l'ordre de prelació fixat.

La persona integrant del borsí, prèviament a ésser nomenada, haurà de justificar documentalment els requisits assenyalats a la base segona i haurà de presentar els documents originals que acreditin els mèrits que hagi presentat i s'hagin valorat, per a realitzar la seva comprovació i compulsa.

Aquella persona aspirant que estigui ocupant una plaça de personal funcionari a temps parcial de tècnic mig del DEAC (Departament Educatiu i Acció Cultural) del Museu del Calçat i de la Indústria adscrit a un programa temporal.procedent d'aquest borsí i presenti renúncia al dit lloc de feina serà exclosa del borsí, amb excepció de casos de força major degudament justificats i apreciats pel tribunal o pels serveis jurídics municipals.

Aquella persona aspirant que, ocupant una plaça de personal funcionari a temps parcial de tècnic mig del DEAC (Departament Educatiu i Acció Cultural) del Museu del Calçat i de la Indústria adscrit a un programa temporal procedent d'aquest borsí, cessi en el seu lloc de treball passarà a incorporar-se novament en el borsí en el lloc que li correspongui segons la puntuació obtinguda en el moment en què es va formar el borsí, sempre que en aquells moments el dit borsí sigui vigent.

Quan s'incorpori un titular d'una plaça de personal funcionari a temps parcial de tècnic mig del DEAC (Departament Educatiu i Acció Cultural) del Museu del Calçat i de la Indústria adscrit a un programa temporal i no existeixi cap altra plaça vacant se seguiran les següents normes de preferència:

- En primer lloc, cessarà un dels interins/ines que hagi estat nomenat/ada en el marc d'aquesta convocatòria, i entre ells a qui correspongui segons l'ordre de prelació establert en aquestes bases. Així s'actuarà successivament si es produeixen noves incorporacions de titulars.

- Una vegada que hagin cessat tots els interins/ines de la present convocatòria com a conseqüència de la incorporació de titulars, hauran de cessar els interins/ines procedents de la convocatòria immediatament anterior, i així successivament, seguint els corresponents ordres de prelació establerts a les bases respectives.

Aquest borsí romandrà vigent fins a la creació d'un nou borsí de personal funcionari a temps parcial de tècnic mig del DEAC (Departament Educatiu i Acció Cultural) del Museu del Calçat i de la Indústria adscrit a un programa temporal.

Aquest borsí serà preferent al borsí anterior, de manera que el borsí que es formi arran d'aquesta convocatòria tendrà la consideració de borsa activa i únicament podran ser cridades per una oferta les persones en situació de disponible d'aquesta borsa. Una vegada exhaurida aquesta, si fos necessari es podrà reactivar la borsa anterior mentre es tramita un procés selectiu per a la creació d'un nou borsí.

En tot allò no disposat anteriorment serà d'aplicació la normativa de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

QUINZENA. EXCLUSIÓ DELS BORSINS

Són causa d'exclusió dels borsins les circumstàncies següents:

 • El fet de no reunir els requisits establerts a la base segona.
 • Acomiadament laboral per causes disciplinàries.
 • Revocació disciplinària del nomenament de funcionari interí/ina.
 • El fet de ser sancionat/ada com a conseqüència d'un expedient disciplinari. L'exclusió per aquest motiu és vigent durant el termini d'un (1) any des de la imposició de la sanció per faltes lleus, i per faltes greus i molt greus l'exclusió és definitiva.
 • Rescissió del contracte de treball o del nomenament, per iniciativa de l'aspirant, excepte que estigui motivada per una millora de treball dins del propi ajuntament o a una altra administració.
 • Falsedat en la documentació aportada o en les dades consignades.
 • Renúncia voluntària formalitzada per escrit.
 • Qualsevol altra causa prevista legalment i/o considerada ajustada a dret, amb expedient previ contradictori.

SETZENA. INCIDÈNCIES

El tribunal resta facultat per resoldre els dubtes que es presentin i prendre els acords necessaris per al bon ordre de l'oposició en tot allò no previst en aquestes bases.

DISSETENA. La present convocatòria i els actes administratius que se'n derivin podran ésser impugnats per les persones interessades en els casos i en la forma establerta per la Llei 39/2015, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

 

ANNEX I MODEL D'INSTÀNCIA

Sr./Sra. ..........................................................................................., major d'edat, amb DNI número .......................... i domicili a efectes de notificacions i comunicacions a ......................, telèfon.....................,

EXPÒS:

Que he tengut coneixement de la convocatòria publicada per aquest Ajuntament per a la cobertura interina d'una plaça de Tècnic Mig del DEAC, DEL MUSEU DEL CALÇAT I DE LA INDÚSTRIA i la creació d'un borsí d'aquesta categoria.

Que estic en possessió de totes i cada una de les condicions exigides per les bases de selecció.

Que som responsable de la veracitat dels documents i la informació que present en aquest procés selectiu.

Per tot allò exposat,

SOL·LICIT:

Ésser admès/esa al corresponent procés selectiu, per a la qual cosa aport la documentació exigida en aquestes bases.

Inca,        de                       de 20,,,,,,,,,

 

(Signatura de la persona interessada)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SR. BATLE PRESIDENT DE L'AJUNTAMENT D'INCA.

 

 

ANNEX II MODEL D'INSTÀNCIA

Sr./Sra. ..........................................................................................., major d'edat, amb DNI número .......................... i domicili a efectes de notificacions i comunicacions a ......................, telèfon....................., correu electrònic ………………………………………...

EXPÒS:

 1. Que he tengut coneixement de la convocatòria publicada per aquest Ajuntament per a la cobertura interina d'una plaça de personal funcionari, Tècnic Mig del DEAC i la creació d'un borsí d'aquesta categoria.

 2. Que estic en possessió de totes i cada una de les condicions exigides per les bases de selecció.

 3. Que som responsable de la veracitat dels documents i la informació que present en aquest procés selectiu.

Per tot allò exposat,

SOL·LICIT:

Ésser admès/esa al corresponent procés selectiu, per a la qual cosa aport la documentació exigida en aquestes bases, els mèrits a valorar i l'autobaremació d'aquests mèrits.

(Signatura de la persona interessada)

 

 

 

 

 

ANNEX II  AUTOBAREMACIÓ DE MÈRITS

EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL

 

 

MÀXIM 15 PUNTS

Administració pública (nom d'administració)

Temps treballat

Jornada

Puntuació (0,45/mes)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL:

,,,,punts

Serveis àmbit privat

(nom de l'empresa)

Temps treballat

Jornada

Puntuació (0,40/mes)

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL

,,,,punts

 

FORMACIÓ

 

MÀXIM 10 PUNTS

Cursos de formació i perfeccionament

(títol del curs)

Hores o crèdits

Puntuació (0,10 per 10 hores, o 0,25 per credit ECTS)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL:

 

Titulació acadèmica superior a l'exigida

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL:

 

Coneixements de català (indiqui nivells)

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL:

 

Publicacions i ponències

 

 

 

 

 

TOTAL:

 

Inca,....

 

 

Signatura