Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció segona. Oposicions i concursos

AJUNTAMENT DE CAMPOS

Núm. 465397
Aprovació relació de persones aspirants que han superat la fase de concurs oposició pel sistema de promoció interna per cobrir 1 plaça vacant de la categoria de subinspector/a la

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Expedient: 2276/2021

La batlessa de l'Ajuntament de Campos, en data de 19 d'agost de 2022, ha dictat la següent,

RESOLUCIÓ

Primer.- Aprovar la relació de persones aspirants que han superat la fase de concurs oposició pel sistema de promoció interna per cobrir 1 plaça vacant de la categoria de subinspector/a de la Policia Local de L'Ajuntament de Campos, en la plantilla de funcionaris/es d'aquest Ajuntament, pertanyent a l'Escala d'Administració Especial, subescala Serveis especials, escala executiva de la policia local (Subgrup A2), i que han de ser nomenades com a personal funcionari en pràctiques:

1

Ballester Càffaro, Miquel

Segon.- Publicar la present resolució al tauler d'anuncis de la Seu electrònica de l'Ajuntament de Campos i al Butlletí Oficial de les Illes Balears.

 

Campos, a la data de signatura electrònica (19 d'agost de 2022)

La batlessa Francisca Porquer Manresa