Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció segona. Oposicions i concursos

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

Núm. 455935
Resolució de la directora gerent de l'Àrea de Salut d'Eivissa i Formentera per la qual s'aprova la convocatòria per a cobrir, pel procediment de promoció interna temporal, una plaça del grup de gestió de la funció administrativa (A2) de la plantilla orgànica autoritzada de l'Hospital Can Misses d'Eivissa (PIT 2022_01)

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Antecedents

1.- L'article 35.1 de la Llei 55/2003, de 16 de desembre, de l'Estatut Marco del personal estatutari dels serveis de salut, determina que per necessitats del servei -i en els supòsits i sota els requisits que a aquest efecte s'estableixin en cada servei de salut- es pot oferir al personal estatutari fix exercir temporalment i amb caràcter voluntari les funcions corresponents a places d'una categoria del mateix nivell de titulació o d'un nivell superior, sempre que es tingui la titulació acadèmica requerida. Aquests procediments han de ser negociats en les taules corresponents.

2.- En el BOIB número 31, de 28 de febrer de 2012, es va publicar el Pacte adoptat el dia 24 de febrer de 2012, pel qual es regulen els criteris generals de la promoció interna temporal del personal estatutari del Servei de Salut de les Illes Balears (correcció BOIB núm. 36, de 8 de març de 2012, i modificació BOIB núm. 70, de 31 de maig de 2022). L'objecte principal d'aquest Pacte és establir els criteris generals per a la promoció interna temporal i l'ordre de finalització o cessament d'aquest personal.

3.- És necessari cobrir pel procediment de promoció interna temporal una plaça vacant sense ocupar del grup de gestió de la funció administrativa (A2), adscrita al Servei de Recursos Humans a l'Hospital Can Misses (HCM) de l'Àrea de Salut d'Eivissa i Formentera (ASEF).

Per tot això dicto la següent

RESOLUCIÓ

1.- Aprovar la convocatòria per a cobrir una plaça vacant del grup de gestió de la funció administrativa (A2) a l'Hospital Can Misses, Gerència de l'Àrea de Salut d'Eivissa i Formentera, pel procediment de promoció interna temporal.

2.- Aprovar les bases que regeixen el procés selectiu (Annex 1), el model de sol·licitud (Annex 2) i el barem de mèrits (Annex 3).

3.- Publicar aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució, que esgota la via administrativa, pot interposar-se recurs de potestatiu reposició davant el mateix òrgan que la dicta, en el termini d'un mes a comptar des de l'endemà a la seva publicació, d'acord amb el que s'estableix en els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, en relació amb l'article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de Règim Jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Alternativament pot interposar-se un recurs contenciós administratiu davant la Jurisdicció contenciosa administrativa de Palma, en el termini de dos mesos a comptar des de l'endemà a la publicació, d'acord amb els articles 8.2.a) i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció contenciosa administrativa. En el cas que hagi interposat recurs potestatiu de reposició, no podrà interposar-se el recurs contenciós administratiu fins que s'hagi dictat la resolució expressa o presumpta, tot això sense perjudici de qualsevol altre recurs que es consideri procedent interposar.

Eivissa, 10 d'agost de 2022

La directora gerent de l'Àrea de Salut d'Eivissa i Formentera M. Carmen Santos Bernabeu P.D. Director General del Servei Balear de Salut (BOIB núm. 39, de 20 de març de 2021)

ANNEX 1 Bases de la convocatòria

1.- Plaça convocada i funcions a realitzar.

1.1.- Es convoca una plaça del grup de gestió de la funció administrativa (A2) de la plantilla orgànica de l'Hospital Can Misses d'Eivissa, que està vacant i sense ocupar, adscrita inicialment a la Direcció de Gestió (Servei de Recursos Humans), però qui l'ocupi pot ser destinat/a posteriorment a una altra unitat o servei.

1.2.- Té assignades les funcions pròpies de la categoria, però mentre duri l'assignació al Servei de Recursos Humans (RH), també ha d'exercir les funcions següents:

- Aplicació del procediment administratiu a les resolucions i comunicacions dels empleats.

- Redacció d'informes, oficis i notes internes sobre procediment administratiu.

- Elaboració de resolucions a reclamacions d'empleats conforme al procediment administratiu

- Gestionar i tramitar els assumptes del personal estatutari i tramitar expedients en matèria de gestió de personal.

- Confeccionar, tramitar, publicar i gestionar convocatòries en matèria de personal.

- Preparació i enviament d'expedients contenciós-administratius.

- Gestió, tramitació i seguiment d'expedients de RH sobre situacions administratives.

- Interacció amb el Departament de Control de Gestió i coordinació de nous projectes del Servei.

- Suport i explotació de dades i sistemes d'informació a nivell de gestió econòmica-pressupostària.

- Atenció a reclamacions del personal.

- Realitzar reunions de coordinació amb Assessoria Jurídica en relació amb els seus expedients.

- Exercir funcions de suport i recerca de jurisprudència, doctrina, etc, sobre situacions administratives i permisos i matèries relacionades amb els RH.

- Assistència i suport al Servei de RH en totes les qüestions de gestió de personal.

- Altres funcions pròpies de la seva categoria que li siguin assignades pels responsables del Servei o Direcció

2.- Característiques de la plaça.

2.1.- Lloc i centre de treball: Servei de RH de l'Àrea de Salut d'Eivissa i Formentera (Hospital Can Misses, Edifici J, c/ Corona s/n, 07800 Eivissa).

2.2.- Tipus de nomenament: A la persona seleccionada per a ocupar la plaça convocada se li expedirà un nomenament per promoció interna temporal d'una plaça vacant del grup de gestió de la funció administrativa (A2).

2.3.- El règim jurídic: Durant el temps que la persona seleccionada ocupi la plaça serà el següent:

a) Es mantindrà en la situació de servei actiu i amb reserva de plaça en la categoria d'origen.

b) Percebrà les retribucions corresponents a les funcions exercida, excepte els triennis, que seran els corresponents a la categoria d'origen

c) No suposarà la consolidació de cap dret de caràcter retributiu o en relació amb l'obtenció d'un nou nomenament, sense perjudici que es pugui considerar com a mèrit en els procediments selectius i de provisió.

3.- Requisits per a optar a la plaça.

3.1.- Tota persona aspirant ha de complir els requisits següents:

a) Tenir la condició de personal estatutari fix del Servei de Salut de les Illes Balears i prestar servei a l'Hospital Can Misses d'Eivissa. Si la convocatòria es declara deserta perquè no s'hagi presentat ningú que compleixi els requisits, es preveu expressament que s'estengui al personal que compleixi els requisits de la resta de l'Àrea de salut d'Eivissa i Formentera.

b) Pertànyer a algun grup de classificació inferior o a una categoria o especialitat diferent del mateix grup que la plaça a què s'opta.

c) Estar en la situació de servei actiu en la categoria en la qual ocupa la plaça fixa.

d) Tenir la titulació universitària oficial de grau, diplomatura, enginyeria tècnica, arquitectura tècnica, formació professional de 3 grau (o una equivalent), o estar en condicions d'obtenir-la abans que venci el termini per a presentar sol·licituds. En el cas de les titulacions obtingudes a l'estranger, és necessari acreditar que estan homologades pel Ministeri d'Educació.

e) Tenir els coneixements de català de nivell B2, exigits d'acord amb les disposicions transitòries segona i quarta de la Llei 4/2016, de 6 d'abril, de mesures de capacitació lingüística per a la recuperació de l'ús del català en l'àmbit de la funció pública.

f) Tenir la capacitat funcional necessària per a exercir les funcions que es derivin del nomenament corresponent. Aquest requisit ha d'acreditar-se abans de prendre possessió de la plaça.

g) No sofrir cap malaltia ni estar afectat per limitacions físiques o psíquiques que siguin incompatibles amb les funcions inherents a la categoria professional a la qual s'opta, en compliment del que s'estableix en l'article 30.5.c) de la Llei 55/2003, de 16 de desembre, de l'Estatut Marco del personal estatutari dels serveis de salut.

3.2.- Aquests requisits han de complir-se l'últim dia del termini per a presentar sol·licituds i mantenir-se durant tot el procés selectiu. Les persones aspirants han d'acreditar-los fefaentment en el moment de presentar la sol·licitud, a excepció del requisit de l'últim punt.

4.- Presentació de sol·licituds.

4.1.- Tota persona aspirant ha de presentar la sol·licitud corresponent seguint el model que s'adjunta en l'Annex 2.

4.2.- El termini per a presentar sol·licituds és de vint dies naturals a comptar des de l'endemà a la data de publicació d'aquesta resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

4.3.- Les sol·licituds per a participar en el procés selectiu han de presentar-se en l'Oficina d'assistència en matèria de registre de l'Hospital Can Misses (situada en l'Edifici J, planta principal, c/Corona s/n d'Eivissa), en horari de 09.00 h. a 14.00 h., o bé per qualsevol de les vies que estableix l'art. 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, o en el seu cas de manera telemàtica.

4.4.- Les persones aspirants han de conservar el seu exemplar de la sol·licitud per si se'ls requereix en qualsevol moment del procés selectiu.

5.- Documentació.

5.1.- A la sol·licitud de participació en el procés selectiu (Annex 2) cal adjuntar l'original o una còpia compulsada de la documentació que acrediti que es compleixen els requisits i els mèrits al·legats. Així com l'Annex 4 emplenat d'acord a l'Annex 3.

5.2.- Preceptivament cal adjuntar a la sol·licitud l'original o una còpia compulsada d'aquests documents:

a) Document d'identitat (DNI o NIE).

b) Títol acadèmic exigit (anvers i revers del document) o bé el justificant de pagament dels drets d'expedició del títol acompanyat d'un certificat de la institució educativa corresponent que acrediti que el títol encara no s'ha expedit.

c) Certificat de coneixements de català de nivell B2 o superior.

5.3.- La consignació de dades falses en la sol·licitud o en els mèrits al·legats implica l'exclusió definitiva de la persona aspirant o seleccionada en el procés selectiu.

5.4.- Els títols o els mèrits expedits en una llengua que no sigui el català o el castellà han de lliurar-se traduïts convenientment a un d'aquests idiomes per un organisme oficial competent.

6.- Procediment de selecció i resolució de la convocatòria.

6.1.- La selecció es farà pel sistema de concurs de mèrits i amb una prova teòric o pràctica específica de les funcions per exercir.

6.2.- Llistes provisionals de persones aspirants.

a) Una vegada vençut el termini per a presentar sol·licituds, es publicarà en la web de l'Hospital de Can Misses la resolució de la directora gerent amb les llistes provisionals que contindran el nom de les persones aspirants admeses, de les excloses -indicant la causa de la seva exclusió- i de les quals han d'esmenar les deficiències de la seva sol·licitud.

b) Tota persona aspirant disposarà d'un termini de 10 dies hàbils, a comptar des de l'endemà a la publicació de les llistes provisionals, per a formular reclamacions o al·legacions contra aquesta resolució o esmenar deficiències (en cas que no ho faci, es considerarà que ha desistit de la sol·licitud). Tots els documents han de dirigir-se a la Gerència de l'Hospital Can Misses d'Eivissa i poden presentar-se per qualsevol de les vies que preveu la normativa vigent.

6.3.- Llista definitiva de persones candidates.

En els 10 dies hàbils següents, la directora gerent de l'Àrea de Salut d'Eivissa i Formentera dictarà una resolució amb la llista definitiva de persones candidates admeses i excloses –fent constar les causes de la seva exclusió-i es publicarà en el web de l'Hospital de Can Misses.

6.4.- Puntuacions provisionals dels mèrits de les persones candidates.

En els 10 dies hàbils següents, la Comissió de Selecció baremarà els mèrits de les persones candidates i per mitjà d'una resolució de la directora gerent de l'Hospital Can Misses que es publicarà en el seu web s'establirà la llista provisional de la puntuació dels mèrits reconeguts a les persones candidates, els qui disposaran d'un termini de 5 dies hàbils -a comptar des de l'endemà a la publicació d'aquesta llista provisional- per a formular reclamacions o al·legacions contra la citada resolució, dirigides a la Comissió de Selecció i que poden presentar-se en qualsevol dels registres que preveu la normativa vigent.

6.5.- Puntuacions definitives dels mèrits de les persones candidates i determinació del lloc, dia i hora de la prova.

a) En els 10 dies hàbils següents, per mitjà d'una resolució de la directora gerent es publicaran en la web de l'Hospital Can Misses les puntuacions definitives dels mèrits de cada persona candidata. També s'establiran el lloc, el dia i l'hora en què es realitzarà una prova teòric o pràctica, per a acreditar davant la Comissió de Selecció els coneixements i la capacitat professional en relació amb les funcions específiques a exercir.

b) La prova teòric o pràctica pot valer com a màxim 45 punts. En el cas que anés teòrica, consistirà en un examen tipus test de 20 preguntes (més 2 de reserva) on es puntuarà amb 2,25 punts cada resposta encertada i es descomptaran 0,75 punts per cada resposta incorrecta. En el cas que anés pràctica, consistirà en un cas pràctic plantejat pel tribunal i relacionat amb les funcions de la plaça convocada, on es valoraran la formació general, els coneixements sobre el tema desenvolupat, la claredat i l'ordre d'idees i la qualitat d'expressió.

6.6.- Puntuacions provisionals de la prova teòric o pràctica.

a) Per mitjà d'una resolució de la directora gerent es publicaran en la web de l'Hospital Can Misses les puntuacions provisionals de la prova.

b) Tota persona candidata tindrà un termini de 5 dies hàbils, a comptar des de l'endemà a la publicació de la resolució, per a formular reclamacions o al·legacions dirigides a la Comissió de Selecció, que poden presentar-se per qualsevol de les vies que preveu la normativa vigent.

6.7.- Llista definitiva de persones candidates amb la puntuació total.

A proposta de la Comissió de Selecció, la directora gerent de l'Àrea de Salut d'Eivissa i Formentera dictarà una resolució per la qual estimarà o desestimarà les al·legacions formulades contra les puntuacions provisionals de la prova teòric o pràctica i establirà la llista definitiva de persones candidates amb la puntuació total, que es publicarà en la web de l'Àrea de Salut d'Eivissa i Formentera.

7.- Comissió de Selecció

7.1.- La Comissió de Selecció està formada per tres membres, que tenen la condició de personal funcionari de carrera o estatutari fix del Servei de Salut, del mateix subgrup professional (o d'un superior) que el de la plaça convocada, tots amb veu i vot:

  • President/a: Isabel Navas Rubio
  • Vocal: Daniel R. Sánchez Nicolás
  • Secretari/a: Mª Luisa Martín Antolín

7.2.- Quant a l'abstenció i la recusació dels membres de la Comissió de Selecció, ha d'atendre's el que s'estableix en els articles 23 i 24 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, i en els articles 22 i 23 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de Règim Jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

7.3.- Les funcions de la Comissió de Selecció són les següents:

a) Verificar que les persones aspirants han presentat la sol·licitud dins del termini i que compleixen els requisits exigits en la convocatòria.

b) Valorar els mèrits al·legats i acreditats, presentats amb la sol·licitud per cadascuna de les persones participants en la convocatòria, d'acord amb el barem que s'estableix en aquesta convocatòria en l'Annex 3.

c) Requerir -en el seu cas- a les persones candidates perquè esmenin o aclareixin dintre del termini i en la forma escaient la documentació que acrediti els mèrits al·legats.

d) Confeccionar i publicar les llistes provisionals i definitives de les persones aspirants admeses i excloses (amb la causa d'exclusió) per a participar en la convocatòria.

e) Confeccionar i publicar les llistes provisionals i definitives dels mèrits de les persones aspirants, d'acord amb el barem de mèrits establert en aquesta convocatòria en l'Annex 3.

f) Proposar, elaborar i valorar la prova teòrica o pràctica.

g) Confeccionar la llista de les persones candidates per ordre de prelació.

h) Resoldre les reclamacions i al·legacions presentades per les persones candidates dintre del termini i en la forma escaient, així com els dubtes que sorgeixin en l'aplicació del barem de mèrits.

i) Elevar a l'òrgan de selecció la llista definitiva de persones candidates amb la puntuació obtinguda per cadascuna cadascuna d'elles amb l'ordre de prelació definitiu, així com la persona proposada per al nomenament.

j) Qualsevol altra referida al desenvolupament del procés.

8.- Valoració dels mèrits.

8.1. La Comissió de Selecció valorarà els mèrits de cada persona candidata d'acord amb el barem que es detalla en l'Annex 3 i desglossada de la següent manera:

a) Experiència professional: màxim 50 punts.

b) Formació: màxim 40 punts.

c) Coneixements addicionals de català: màxim 5 punts.

9.- Resolució de la convocatòria

9.1.- La resolució que estableixi la llista definitiva de la puntuació total de les persones candidates i el nom de la persona proposada per al nomenament es publicarà en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, així com en la pàgina web de l'Àrea de Salut d'Eivissa i Formentera.

9.2.- El nomenament s'oferirà a la persona candidata amb la puntuació més alta. En el cas que diverses persones candidates tinguessin la mateixa puntuació en la llista definitiva, s'aplicaran els criteris de desempat següents:

a) Amb caràcter general, tindran prioritat les dones en cas que el sexe femení estigui infrarepresentat en la categoria i en l'especialitat, de conformitat amb l'article 43.4.a) de la Llei 11/2016, de 28 de juliol, d'igualtat de dones i homes.

b) A continuació, qui hagi acreditat en la llista més serveis prestats en la categoria convocada dins del Servei de Salut de les Illes Balears i subsidiàriament en el Sistema Nacional de Salut.

c) Si l'empat persisteix, el nomenament s'oferirà en primer lloc a qui acrediti la puntuació més alta en l'apartat relatiu a l'experiència professional.

d) Si encara així l'empat persisteix, tindrà prioritat qui tingui la puntuació més alta en l'apartat de formació continuada.

e) Finalment, si els candidats segueixen empatats, el desempat es dirimirà segons l'escala següent: primer, ser major de 45 anys; després, tenir càrregues familiars; a continuació, ser víctima de violència de gènere; i finalment qui tingui més edat.

9.3.- La resolució d'adjudicació definitiva de la plaça es publicarà en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

10.- Nomenament i presa de possessió

10.1.- La persona seleccionada disposarà d'un termini de tres dies hàbils a partir de l'endemà a la publicació de la resolució d'adjudicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears per a prendre possessió de la plaça adjudicada en promoció interna temporal. Si no s'incorporés en aquest termini, es dirà a la persona seleccionada en segon lloc de l'ordre de prelació definitiu i així successivament.

10.2.- Efectuada la presa de possessió, s'expedirà a la persona seleccionada un document de promoció interna temporal on consti la reserva de la seva plaça d'origen i l'acompliment temporal, i amb caràcter voluntari, de funcions corresponents a un nomenament de la categoria grup de gestió de funció administrativa.

Documents adjunts