Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció segona. Oposicions i concursos

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

Núm. 447598
Resolució de la Directora Gerent de l'Àrea de Salut d'Eivissa i Formentera per la qual es convoca, pel procediment de lliure designació, el lloc de Supervisors/as d'Unitat d'Infermeria de la gerència 60301 Hospital Can Misses d'Eivissa de l'Àrea de Salut d'Eivissa i Formentera

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Antecedents

En la plantilla orgànica autoritzada de l'Hospital Can Misses hi ha diversos llocs vacants, que es relacionen en les bases de la present convocatòria, de supervisors/es d'unitats d'infermeria, que han de cobrir-se.

Fonaments jurídics

1.- El Reial decret llei 1/199, de 8 de gener, sobre selecció de personal estatutari i provisió de places en les Institucions Sanitàries.

2.- El Decret 39/2006, de 21 d'abril, pel qual s'aproven els Estatuts de l'ens públic Servei de Salut de les Illes Balears.

3.- La Resolució de 16 de novembre de 2011 de la Direcció General de l'INSALUD sobre provisió de llocs de treball de supervisió d'àrea funcional o d'unitat.

4.- La Resolució del Director General del Servei de Salut de les Illes Balears de 2 de febrer de 2017 sobre ocupació de llocs de prefectura de l'àrea de gestió, lloocs de prefectura de servei o de secció assistencials o supervisors.

5.- L'apartat 3.c) de la Resolució de la Consellera de Salut i Consum de 3 de novembre de 2020, per la qual es deleguen diferents competències en matèria de personal estatutari en els òrgans del Servei de Salut de les Illes Balears.

6.- De manera general, la Llei 4/2016, de 6 d'abril, de mesures de capacitació lingüística per a la recuperació de l'ús del català en l'àmbit de la funció Pública (BOIB núm. 46, de 12 d'abril), preveu que “excepcionalment i quan la prestació assistencial pugui resultar afectada per la manca o insuficiència de professionals, o quan s'hagin de contractar investigadors o científics d'àmbit nacional o internacional, les convocatòries de selecció i mobilitat que afectin determinades categories de personal estatutari o laboral, poden eximir els requisits de coneixements de la llengua catalana exigits per aquesta disposició transitòria, sentit l'òrgan competent en matèria de planificació de recursos humans del Servei de Salut de les Illes Balears o de l'entitat corresponent, que emetrà preceptivament informe sobre la vigència i l'extensió de l'exempció esmentada”.

Sobre la base de l'informe del 18 de maig de 2022 de la Direcció d'Àrea de Relacions Laborals i Professionals del Servei Balear de salut que justifica la pròrroga de l'exempció de coneixements de llengua catalana en procés selectius i de provisió de personal estatutari del Servei de Salut de les Illes Balears.

RESOLC

1.- Acordar la convocatòria pública per a proveir, pel sistema de lliure designació, els llocs de treball que s'indiquen en la bases de la mateixa de surpervisors/es d'unitats d'infermeria.

2.- Aprovar les bases que regeixen el procés selectiu (annex I) i el model de sol·licitud corresponent (annex II).

3.- Publicar aquesta resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Interposició de recursos

Contra aquesta resolució —que esgota la via administrativa— pot interposar-se un recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos a comptar des de l'endemà de la publicació d'aquesta resolució, d'acord amb els articles 10 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

No obstant això, els interessats poden optar per interposar contra aquesta resolució un recurs de reposició davant el mateix òrgan que l'ha dictat en el termini d'un mes a comptar des de l'endemà de la publicació d'aquesta resolució. En aquest cas no es podrà interposar el recurs contenciós administratiu fins que s'hagi dictat una resolució expressa o presumpta sobre el recurs de reposició, d'acord amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

 

Eivissa, 3 d'agost de 2022

La directora gerent de l'Àrea de Salut d'Eivissa i Formentera P.D. Consellera de Salut (BOIB núm. 191, de 7 de novembre de 2020) M. Carmen Santos Bernabeu

 

ANNEX I Bases de la convocatòria

1) Lloc objecte de la convocatòria i responsabilitats

1.1. La denominació dels llocs a cobrir són:

  • 1 lloc de supervisor/a d'Unitat d'Infermeria del Servei de Medicina Interna F.
  • 1 lloc de supervisor/a d'Unitat d'Infermeria del Servei d'Urgències.
  • 2 llocs de supervisor/a d'Unitat d'Infermeria del Servei de Consultes Externes.
  • 1 lloc de supervisor/a d'Unitat d'Infermeria del Servei de Paritori.

De l'Hospital Can Misses d'Eivissa i tindran les funcions previstes en l'article 26 del Reial decret 521/1987, del 15 d'abril, del correcte funcionament de la unitat i de l'activitat del personal a ells adscrits, així com la custòdia i utilització adequada dels recursos materials que tinguin assignats.

1.2. El règim jurídic d'aquests llocs de treball és el que estableix la Llei 55/2003, de 16 de desembre, de l'Estatut Marc del Personal Estatutari dels serveis de salut, i altres disposicions aplicables.

2) Requisits dels aspirants

2.1 Requisits generals:

a) Posseir la nacionalitat espanyola o de qualsevol altre estat membre de la Unió Europea o de l'espai Econòmic Europeu, o ostentar el dret a la lliure circulació de treballadors conforme al tractat de la Unió Europea o a altres ratificats per Espanya, o tenir reconegut tal dret per norma legal.

b) Estar en possessió del corresponent títol oficial que habiliti per a l'exercici professional.

c) Posseir la capacitat funcional necessària per a l'acompliment de les funcions que es derivin del corresponent nomenament.

d) Tenir compliments setze anys i no excedir de l'edat de jubilació forçosa.

e) No haver estat separat del servei mitjançant expedient disciplinari en qualsevol Servei de Salut o Administració Pública en els sis anys anteriors a la convocatòria ni trobar-se inhabilitat amb caràcter ferm per a l'exercici de funcions públiques, ni en el seu cas, per a la corresponent professió.

f) En el cas dels nacionals d'altres Estats esmentats en el paràgraf a) no trobar-se inhabilitat, per sanció o per pena, per a l'exercici professional ni per a l'accés a funcions o serveis públics en el corresponent Estat, ni haver estat separat, per sanció disciplinària, d'alguna de les seves Administracions o serveis públics en els sis anys anteriors a la convocatòria.

2.2. Requisits específics:

a) Tenir la condició de personal estatutari fix sanitari del subgrup A2, i estar en la situació de servei actiu.

No obstant això, podrà participar en la present convocatòria, el personal estatutari interí que compleixi amb els requisits establerts en els paràgrafs anteriors a excepció del caràcter de personal estatutari fix, a fi que, de manera subsidiària les candidatures presentades per aquest personal puguin ser valorades.

b) En relació a l'acreditació del nivell de llengua catalana, donada la insuficiència de professionals per a prestació assistencial en aquesta categoria, les persones aspirants en aquest procediment de selecció no estan obligades a acreditar -com a requisit- el nivell de llengua catalana corresponent, si bé aquelles que el puguin acreditar li serà valorat com un mèrit.

 

2.3. Acreditació dels requisits

Els requisits hauran de complir-se l'últim dia de termini de presentació de sol·licituds, i mantenir-se fins a la presa de possessió. L'acreditació es realitzarà en el moment de presentació de la sol·licitud.

3) Sol·licituds

3.1. Tot aspirant que desitgi participar en aquesta convocatòria hauran de presentar la seva sol·licitud d'acord amb el model que figura com a Annex II a aquesta convocatòria.

3.2. El termini per a presentar sol·licituds és de vint dies naturals a comptar des de l'endemà de la data de publicació d'aquesta resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

3.3. Les sol·licituds per a participar en el procés selectiu han de presentar-se en l'Oficina d'Assistència en matèria de Registre de l'Hospital Can Misses, o en les de qualsevol de les gerències del Servei de Salut, o bé per qualsevol de les vies que preveu l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. Tota sol·licitud presentada mitjançant una oficina de Correus ha d'anar dins d'un sobre obert perquè sigui datada i segellada abans de certificar-la.

4) Documentació a aportar amb la sol·licitud

Al costat de la sol·licitud, els aspirants hauran d'aportar els següents documents:

a) Document nacional d'identitat o, en el seu cas, N.I.E.

b) Títol, diploma o certificat oficial, emès de conformitat amb el que es preveu en l'Ordre del Conseller d'Educació, Cultura i Universitats de 21 de febrer de 2013 (BOIB núm. 34, de 12 de març), corresponent al nivell de català, en el seu cas.

c) Historial professional del candidat. Han de figurar, com a mínim, els següents apartats:

 - Formació universitària.

 - Formació especialitzada.

 - Experiència professional.

 - Altres activitats.

L'acreditació dels mèrits ha d'efectuar-se en document original.

La documentació referencia en el punt anterior, juntament amb la documentació indicada, es podrà presentar en l'Oficina d'Assistència en matèria de Registre de la Gerència de l'Àrea de Salut d'Eivissa i Formentera, situada a l'Hospital Can Misses (planta 0 de l'Edifici J, en horari de 09.00 a 14.00 hores) o en qualsevol dels llocs referit en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les Administracions Públiques.

5) Procediment de selecció

5.1. Una vegada vençut el termini per a presentar sol·licituds i quan l'òrgan competent hagi verificat que els aspirants compleixen els requisits i la resta de les especificacions exigides en la convocatòria, es publicarà en la web del Ibsalut i en la Intranet d'ASEF la resolució de la Directora Gerent amb la llista provisional que contindrà els admesos i exclosos (indicant la causa d'exclusió).

5.2. En els 5 dies hàbils següents, es publicarà en la web del Ibsalut i en la Intranet d'ASEF la resolució de la Directora Gerent per mitjà de la qual s'aprovarà la llista definitiva d'aspirants admesos i exclosos, juntament amb la corresponent adjudicació del lloc al candidat més adequat per a ocupar-lo, o bé es declararà deserta la convocatòria si no s'ha presentat cap aspirant idoni. Aquesta resolució es publicarà en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

6) Nomenament

D'acord amb l'article 27.2 del Reial decret llei 1/1999, de 8 de gener (BOE núm. 8, de 9 de gener), el nomenament s'expedirà per un període de quatre anys, podent ser renovat.

La persona designada obtindrà un nomenament per a ocupar la supervisió convocada. La situació de qui resulti nomenat serà la següent:

a) Si té la plaça estatutària fixa en el mateix centre, continuarà ocupant la plaça com a personal estatutari fix de la seva categoria en el propi centre.

b) Si té la plaça estatutària fixa en un altre centre del Servei de Salut de les Illes Balears, passarà a ocupar directament el càrrec en el centre de destí i quedarà en la situació de reserva respecte a la seva plaça estatutària fixa.

c) Si té la plaça estatutària fixa en un altre Servei de Salut o Administració Sanitària, passarà a ocupar directament el càrrec de supervisió convocat, i quedarà respecte a la seva plaça en la situació administrativa que determini l'Administració d'origen.

7) Cessament

De conformitat amb l'article 22 del Reial decret llei 1/1999, de 8 de gener (BOE núm. 8, del 9 de gener), el professional nomenat podrà ser destituït discrecionalment per l'autoritat que va acordar el seu nomenament.

 

ANNEX II Model de Sol·licitud

Sol·licitud per a participar en el procés selectiu per a cobrir una (1) plaça de SUPERVISOR/A de la UNITAT DE ____________________________________ de l'Hospital de Can Misses, convocada per mitjà de la Resolució de la Directora Gerent de l'Àrea de Salut d'Eivissa i Formentera de 9 d'agost de 2022.

Dades de la persona aspirant:

DNI / NIE: ________________________________________________________

COGNOMS I NOM: _________________________________________________

Dades al efecte de rebre notificacions:

DOMICILI: _______________________________________________________

MUNICIPI: _______________________________________________________

CODI POSTAL: ___________________________________________________

TELÈFON: _______________________________________________________

CORREU ELECTRÒNICO: __________________________________________

Exponso

Que reuneixo tots els requisits que s'exigeixen per participar en la convocatòria.

Sol·licito

Que sigui admès/a en la convocatòria, per la qual cosa adjunt a aquesta sol·licitud la documentación exigida.

 

Lloc i Data                                                                                                                   Signatura

 

GERÈNCIA DE L'ÀREA DE SALUT D'EIVISSA I FORMENTERA