Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

Núm. 302024
Resolució del conseller d'Educació i Formació Professional de 25 de maig de 2022 per la qual es convoquen ajuts econòmics per desenvolupar programes de qualificació inicial en corporacions locals, mancomunitats de municipis, organitzacions no governamentals, associacions professionals i empresarials sense ànim de lucre i entitats d’economia social durant el curs 2022-2023

 • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

L'article 39.6 de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació, modificada mitjançant la Llei orgànica 3/2020, de 29 de desembre, determina que el Govern de l'Estat ha d'establir les titulacions corresponents als estudis de formació professional, així com els aspectes bàsics del currículum de cadascuna d'aquestes titulacions.

El Reial decret 127/2014, de 28 de febrer, pel qual es regulen aspectes específics de la formació professional bàsica dels ensenyaments de formació professional del sistema educatiu, s'aproven catorze títols professionals bàsics, se'n fixen els currículums bàsics i es modifica el Reial decret 1850/2009, de 4 de desembre, sobre expedició de títols acadèmics i professionals corresponents als ensenyaments establerts en la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació, obre la possibilitat, en la disposició addicional quarta, d'establir i autoritzar altres ofertes formatives de formació professional a l'efecte de donar continuïtat als alumnes amb necessitats educatives especials i respondre a col·lectius amb necessitats específiques.

Per complir aquest Reial decret, es va aprovar l'Ordre del conseller d'Educació, Universitat i Recerca de 12 de març de 2020, que té com a objecte regular els programes de qualificació inicial i els programes de qualificació inicial específics que es desenvolupen en l'àmbit de les Illes Balears (BOIB núm. 45, de 28 de març de 2020), d'acord amb les competències que té atribuïdes sobre la matèria l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

L'article 25.3 de la Llei 1/2022, de 8 de març, d'educació de les Illes Balears (BOIB núm. 38, de 17 de març de 2022) preveu que la conselleria pugui establir i autoritzar altres ofertes formatives de formació professional en forma de programes de qualificació inicial.

Aquesta previsió també s'inclou en la disposició addicional primera del Decret 25/2015, de 24 d'abril, pel qual es regulen els ensenyaments de formació professional bàsica del sistema educatiu en el sistema integrat de formació professional de les Illes Balears.

L'oferta pública de formació de la Conselleria d'Educació i Formació Professional no sempre permet atendre determinats col·lectius desafavorits que han abandonat o són susceptibles d'abandonar el sistema educatiu sense haver assolit l'educació secundària obligatòria i que, per tant, tenen una especial dificultat d'inserció en el mercat laboral. Aquesta situació es fa més complicada quan l'alumne manifesta un rebuig a la institució escolar i la seva actitud no ha millorat després d'haver rebut diferents mesures de suport educatiu. És per això que resulta convenient establir una oferta addicional que suposi una oportunitat excepcional per a aquests alumnes, la qual s'ha de fer mitjançant la col·laboració amb corporacions locals, mancomunitats de municipis, organitzacions no governamentals, associacions professionals i empresarials sense ànim de lucre i entitats d'economia social amb experiència i amb mitjans específics per atendre aquests col·lectius. Aquesta col·laboració s'ha fet efectiva durant els darrers anys mitjançant convocatòries d'ajuts per impartir programes de qualificació inicial, que han demostrat ser una segona oportunitat per a aquest tipus d'alumnat.

Els ajuts econòmics objecte d'aquesta convocatòria permeten desenvolupar, durant el curs 2022-2023, programes de qualificació inicial en corporacions locals, mancomunitats de municipis, organitzacions no governamentals, associacions professionals i empresarials sense ànim de lucre i entitats d'economia social.

L'Acord del Consell de Govern de 20 de desembre de 2021 pel qual s'aprova el Pla Estratègic de Subvencions de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per als exercicis 2021-2023 (BOIB núm. 175, de 23 de desembre de 2021), inclou la possibilitat de convocar els ajuts econòmics esmentats.

El Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de subvencions, modificat per la disposició final setena de la Llei 13/2017, de 29 de desembre, de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l'any 2018, té com a objecte determinar el règim jurídic de les subvencions, i l'Ordre de la consellera d'Educació i Cultura d'1 de juliol de 2009 (BOIB núm. 100, d'11 de juliol de 2009) estableix les bases reguladores de les subvencions en matèria d'educació i cultura. L'article 4 de l'Ordre esmentada estableix que les convocatòries d'ajuts s'han d'aprovar per resolució de la consellera d'Educació i Cultura.

Per tot això, segons el que disposen l'article 15.1 del Text refós de la Llei de subvencions aprovat pel Decret legislatiu 2/2005 i l'article 4 de l'Ordre de la consellera d'Educació i Cultura d'1 de juliol de 2009; amb la fiscalització prèvia limitada de la Intervenció General de la Comunitat Autònoma; a proposta del director general de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors, i en ús de les facultats que m'atribueix la Llei 1/2019, de 31 de gener, del Govern de les Illes Balears, dict la següent

RESOLUCIÓ

1. Aprovar la convocatòria per a la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva per impartir els programes de qualificació inicial en l'àmbit territorial de les Illes Balears durant el curs 2022-2023.

2. Aprovar les bases de la convocatòria, que figuren en l'annex 1 d'aquesta Resolució.

3. Establir l'oferta dels programes de qualificació inicial susceptibles de subvenció, d'acord amb l'annex 2 d'aquesta Resolució.

4. Aprovar els criteris de valoració dels projectes objecte de subvenció, segons els annexos 3 i 4 d'aquesta Resolució.

5. Establir el model de sol·licitud d'ajuts per als programes de qualificació inicial, que figura en l'annex 5 d'aquesta Resolució.

6. Aprovar la declaració i els compromisos del beneficiari, que figuren en l'annex 6 d'aquesta Resolució.

7. Establir les despeses subvencionables, d'acord amb el que figura en l'annex 7 d'aquesta Resolució.

8. Aprovar la distribució del pressupost de despeses, segons consta en l'annex 8 d'aquesta Resolució.

9. Establir el model de compromís de col·laboració entre el beneficiari i el centre de treball, d'acord amb l'annex 9 d'aquesta Resolució.

10. Establir el model d'acceptació de la subvenció, d'acord amb l'annex 10 d'aquesta Resolució.

11. Aprovar el model de compte justificatiu de despeses, que figura en l'annex 11 d'aquesta Resolució.

12. Establir els models de memòria dels mòduls dels programes, d'acord amb els annexos 12 i 13 d'aquesta Resolució.

13. Establir el model de compromís d'incorporació al programa, segons l'annex 14 d'aquesta Resolució.

14. Establir el model de declaració de veracitat de dades bancàries, segons l'annex 15 d'aquesta Resolució.

15. Publicar aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i ordenar que s'apliqui l'endemà d'haver-se publicat.

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució —que exhaureix la via administrativa— es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant el conseller d'Educació i Formació Professional en el termini d'un mes comptador des de l'endemà d'haver-se publicat en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, d'acord amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques, i amb l'article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

També es pot interposar directament un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà de publicar-se, d'acord amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

 

Palma, 25 de maig de 2022

El conseller d'Educació i Formació Professional Martí X. March i Cerdà

 

 

ANNEX 1 Bases de la convocatòria

Primer Objecte i àmbit territorial de la convocatòria

1. L'objecte d'aquesta convocatòria és ajudar a finançar la impartició dels programes de qualificació inicial en l'àmbit territorial de les Illes Balears durant el curs 2022-2023 per part de les corporacions locals, mancomunitats i entitats que consten en el punt quart d'aquestes bases.

2. Els ajuts són subvencions que es convoquen per impartir els programes que figuren en el punt segon d'aquestes bases.

3. La convocatòria té un únic procediment d'avaluació i resolució. El règim de concessió dels ajuts és el de concurrència competitiva, d'acord amb els criteris de publicitat, transparència, igualtat i no discriminació.

Segon Projectes subvencionables

1. A l'empara d'aquesta convocatòria, es poden concedir subvencions a corporacions locals, mancomunitats de municipis, organitzacions no governamentals, associacions professionals i empresarials sense ànim de lucre i entitats d'economia social per a projectes que permetin impartir alguna de les modalitats de programes de qualificació inicial que figuren a continuació:

 1.  Programes de qualificació inicial (d'ara endavant, PQI).
 2.  Programes de qualificació inicial específics (d'ara endavant, PQIE).

Les característiques d'aquestes dues modalitats de programes de qualificació inicial es detallen en l'Ordre del conseller d'Educació, Universitat i Recerca de 12 de març de 2020 per la qual es regulen els programes de qualificació inicial a les Illes Balears.

 2. Les corporacions locals, mancomunitats i entitats han de presentar un projecte per a cada programa per al qual sol·licitin subvenció i n'han de concretar els aspectes pedagògics. El contingut del projecte ha de ser el que figura en el punt desè d'aquestes bases.

3. Cada corporació local, mancomunitat o entitat pot sol·licitar la subvenció per ajudar a finançar la impartició de fins a un màxim de dos programes i ha d'indicar l'ordre de preferència de cadascun per si no hi ha fons suficients per atendre totes les peticions. Els fons de la convocatòria atenen preferentment el primer projecte presentat i, si hi ha fons suficients, es pot finançar el segon projecte que s'hagi presentat.

Tercer Import de la convocatòria i partida pressupostària

1.  El crèdit màxim disponible destinat als ajuts que s'han de distribuir en aquesta convocatòria és de 0 euros en el pressupost per a l'exercici 2022 i 990.000,00 euros en el pressupost per a l'exercici 2023, a càrrec dels pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

2. La distribució del pressupost de l'any 2023 per partides pressupostàries és la següent:

 • 13901 421G11 48000 00: 605.000,00 euros
 • 13901 421G11 46000 10: 55.000,00 euros
 • 13901 421G11 46000 11: 55.000,00 euros
 • 13901 421G11 46000 20: 55.000,00 euros
 • 13901 421G11 46000 30: 55.000,00 euros
 • 13901 421G11 46000 31: 55.000,00 euros
 • 13901 421G11 46900 10: 55.000,00 euros
 • 13901 421G11 46100 40: 55.000,00 euros

3. L'import de la subvenció de cada projecte ha de ser de fins al cent per cent de la sol·licitud, amb un màxim de 55.000,00 euros per projecte. Els projectes poden tenir un cost superior al límit esmentat però, en aquest cas, el finançament objecte d'aquesta convocatòria no pot superar la quantitat esmentada.

 4. Atès que aquesta subvenció s'imputa a més d'una partida pressupostària, l'assignació és vinculant per l'import total i no per cada partida, de conformitat amb la normativa aplicable.

 

Quart Requisits per ser beneficiaris

1. Poden sol·licitar les subvencions que es preveuen en aquesta convocatòria corporacions locals, mancomunitats de municipis, organitzacions no governamentals, associacions professionals i empresarials sense ànim de lucre i entitats d'economia social, sempre sota la coordinació de l'Administració educativa. Per impartir els programes de qualificació inicial específics, han de tenir experiència reconeguda en la inclusió social i laboral de les persones amb discapacitat intel·lectual.

2. Els sol·licitants de la subvenció que es convoca no han d'estar sotmesos a cap de les prohibicions per ser-ne beneficiaris que s'estableixen en l'article 10 del Text refós de la Llei de subvencions aprovat pel Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, modificat per la disposició final setena de la Llei 13/2017, de 29 de desembre, i en l'article 11 de la Llei 11/2016, de 28 de juliol, d'igualtat de dones i homes.

3. Els beneficiaris han de complir les obligacions que figuren en l'article 11 del Text refós de la Llei de subvencions aprovat pel Decret legislatiu 2/2005, els compromisos de l'article 11 de l'Ordre de la consellera d'Educació i Cultura d'1 de juliol de 2009 per la qual s'estableixen les bases reguladores de les subvencions en matèria d'educació i cultura i els requeriments que s'especifiquen en aquesta convocatòria.

Cinquè Gratuïtat del programa per als alumnes

Els programes de qualificació inicial són gratuïts per als alumnes.

Sisè Compatibilitat

Els ajuts convocats en aquesta Resolució són incompatibles amb altres ajuts que es puguin rebre de l'Administració o d'altres entitats públiques o privades per implementar els projectes objecte de la subvenció.

Setè Criteris de valoració dels projectes i d'adjudicació dels ajuts

1. Tots els projectes s'han de valorar d'acord amb els criteris que figuren en l'annex 3 d'aquesta Resolució. La puntuació de cada projecte és la suma del valor de tots els criteris tinguts en compte. Els projectes que no aconsegueixin una puntuació mínima de 9 punts en el barem de l'annex esmentat no poden ser objecte de finançament.

2. Els ajuts s'han d'atorgar per ordre de major a menor puntuació obtinguda en la valoració dels projectes que es presentin com a primera opció fins arribar a exhaurir el crèdit.

3. Una vegada assignats els fons entre els projectes acceptats com a primera opció i si encara hi ha crèdit romanent, es pot assignar l'ajut als projectes presentats com a segona opció per ordre de major a menor puntuació obtinguda en la valoració.

4. En cas d'empat en la valoració, per ordenar les sol·licituds s'ha de tenir en compte la puntuació major obtinguda en la suma dels apartats 3, 8.c, 8.e, 8.h i 8.f de l'annex 3 d'aquesta Resolució.

5. En el cas que, abans de la publicació de la resolució de concessió dels ajuts, algun dels beneficiaris renunciï a dur a terme un projecte, la subvenció s'ha d'atorgar al projecte amb la puntuació màxima dels que hagin quedat fora de la concessió i que sigui primera opció del sol·licitant, sempre que encara sigui possible desenvolupar-lo dins els terminis prevists en aquesta Resolució. Si no n'hi ha cap, s'ha d'atorgar al projecte amb màxima puntuació dels que s'hagin sol·licitat com a segona opció.

Vuitè Admissió de la sol·licitud i termini de presentació

1. La convocatòria i el model oficial de sol·licitud estan a disposició de les persones interessades a la pàgina web http://fp.caib.es i també a la Seu Electrònica d'aquesta Administració.

2. La sol·licitud, juntament amb la documentació que figura en el punt novè d'aquestes bases, s'ha d'adreçar a la Conselleria d'Educació i Formació Professional, a l'atenció del director general de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors.

3. Aquesta documentació s'ha de presentar dins el termini de quinze dies hàbils comptadors a partir de l'endemà de la publicació d'aquesta convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

4. Les persones interessades han de presentar la sol·licitud de forma electrònica mitjançant el Registre Electrònic Comú (REC), signada electrònicament, juntament amb la documentació que figura en el punt novè. En cas de presentar-la de manera presencial, l'Administració, conforme a allò que estableix l'article 68.4 de la Llei 39/2015, els requerirà perquè la realitzin en la forma indicada anteriorment.

5. D'acord amb el Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel que s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, la presentació de la sol·licitud per a l'obtenció de l'ajut comporta l'autorització del sol·licitant perquè l'òrgan que la concedeix obtengui de forma directa l'acreditació del compliment de les obligacions tributàries amb l'Agència Estatal d'Administració Tributària, la Seguretat Social i la Hisenda autonòmica, mitjançant certificats electrònics. Malgrat això, si el sol·licitant denega expressament aquesta autorització, ha d'aportar els certificats que ho acreditin.

Novè Documentació que s'ha d'adjuntar a la sol·licitud

1. Si és la primera vegada que una corporació local, mancomunitat o entitat participa en una convocatòria d'aquest tipus o bé si hi ha hagut algun canvi respecte a la documentació presentada en altres convocatòries, s'ha d'adjuntar a la sol·licitud que es troba en l'annex 5, emplenada i signada digitalment, la documentació següent, ordenada i numerada:

 1.  Una còpia de la targeta d'identificació fiscal de l'entitat sol·licitant.
 2.  El document que acredita, d'acord amb la legislació vigent, les facultats de representació de la persona que signa la sol·licitud per actuar en nom de la persona jurídica sol·licitant.
 3.  A més, en el cas que el sol·licitant denegui expressament l'autorització perquè la Conselleria d'Educació i Formació Professional obtengui els certificats a què fa referència el punt 8.5 d'aquestes bases, ha d'aportar:

- El certificat que acredita el compliment de les obligacions tributàries amb l'Agència Estatal d'Administració Tributària (AEAT).

- El certificat que acredita el compliment de les obligacions tributàries amb la Hisenda autonòmica.

- El certificat de la Tresoreria General de la Seguretat Social que indiqui que està al corrent de les obligacions davant la Seguretat Social.

 2. D'acord amb l'article 28.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, pel qual s'entén atorgat el consentiment per obtenir les dades que siguin necessàries per tramitar aquesta sol·licitud provinents de documents elaborats per altres administracions que es puguin consultar mitjançant xarxes corporatives o sistemes electrònics habilitats a aquest efecte, l'interessat no té l'obligació de presentar la documentació que ja estigui en poder de l'Administració, sempre que no denegui expressament la consulta d'aquestes dades i documents.

3. D'acord amb l'article 9.1 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, la Conselleria d'Educació i Formació Professional ha de verificar les dades d'identitat (DNI) del representant.

4. L'interessat ha d'adjuntar l'annex 3 a la sol·licitud, en el qual consten els criteris de valoració amb autovaloració.

5. A més, ha de presentar, emplenat i signat digitalment, el document que s'adjunta com a annex 6 d'aquesta Resolució. Aquest document permet fer constar les declaracions i els compromisos que figuren a continuació:

 1.  Declaració responsable en què afirma que no ha rebut, no ha demanat ni demanarà cap altre ajut per a la mateixa finalitat.
 2.  Declaració que totes les dades que conté la sol·licitud són certes i que coneix i accepta les bases de la convocatòria.
 3.  Declaració per la qual el beneficiari accepta les condicions per rebre els ajuts descrits en aquesta Resolució, es compromet a dur a terme la formació que figuri en el projecte en els termes en què resulti acceptat i declara que no subrogarà ni subcontractarà, ni totalment ni parcialment, el desenvolupament del programa.
 4.  Declaració de tenir coneixement de les titulacions exigides al professorat per impartir la docència en el programa.
 5.  Declaració del representant de l'entitat del compromís de fer un contracte laboral a tot el personal docent que imparteixi els ensenyaments que figuren en el projecte.
 6.  Declaració del compromís del representant de la corporació local de fer un contracte laboral a tot el personal docent que imparteixi els ensenyaments que figuren en el projecte, o de presentar el nomenament d'un empleat públic.
 7.  Declaració de conèixer la legislació reguladora de la concessió d'ajuts públics de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i de les obligacions que assumeixen els beneficiaris.
 8.  Declaració que l'entitat no està sotmesa a cap de les prohibicions per ser beneficiària de subvencions establertes en l'article 10 del Text refós de la Llei de subvencions, aprovat pel Decret legislatiu 2/2005, modificat per la disposició final setena de la Llei 13/2017, de 29 de desembre, de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l'any 2018.
 9.  Declaració que la corporació local, mancomunitat o entitat no ha estat mai objecte de sancions administratives fermes ni de sentències fermes condemnatòries per raó de sexe o de gènere, tal com s'especifica en l'article 11 de la Llei 11/2016, de 28 de juliol, d'igualtat de dones i homes.
 10.  Declaració de compliment de les condicions higièniques, acústiques, d'habitabilitat i de seguretat que s'exigeixen en la normativa vigent per a les instal·lacions docents.
 11.  Declaració de disposar d'una aula on es puguin impartir els mòduls generals adequada als programes (vegeu l'annex 4 de l'Ordre del conseller d'Educació, Universitat i Recerca de 12 de març de 2020 per la qual es regulen els programes de qualificació inicial a les Illes Balears).
 12.  Declaració de disposar d'un taller que permeti que tots els alumnes del grup facin les pràctiques simultàniament adequat als programes (vegeu l'annex 4 de l'Ordre esmentada).
 13.  Declaració de disposar d'un espai suficient i apropiat per als despatxos de direcció, per a la secretaria, per a la sala de professors i per a les activitats de coordinació.
 14.  Declaració de disposar de banys i serveis higiènics i sanitaris en un nombre adequat a les necessitats de les persones que participen en el programa.
 15.  Compromís d'instal·lar i de mantenir, durant tot el termini d'execució del projecte, un cartell a l'entrada del local on s'imparteix la formació que informi que aquesta està finançada per la Conselleria d'Educació i Formació Professional. El cartell s'ha de mantenir mentre es duu a terme el programa per al qual es demana la subvenció.
 16.  Compromís d'ús del programa de gestió acadèmica i administrativa de la Conselleria d'Educació i Formació Professional.
 17.  Declaració de tenir coneixement que el falsejament de la declaració responsable que se signa comporta l'obligació de reintegrar l'ajut obtingut.
 18.  Compromís de fer el seguiment dels alumnes que hagin superat el programa als dotze mesos des de l'acabament del curs. Els resultats d'aquest seguiment, sobre la inserció al món laboral o la continuïtat en els estudis, s'ha de lliurar a la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors.
 19.  Compromís de comunicar la data d'inici de les activitats formatives a la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors en el termini de set dies hàbils des que aquestes comencin.
 20.  Compromís de compliment de la Llei orgànica 1/1996, de 15 de gener, de protecció jurídica del menor, modificada per la Llei 26/2015, de 28 de juliol, de modificació del sistema de protecció a la infància i a l'adolescència, i la Llei 45/2015, de 14 d'octubre, de voluntariat, que estableix l'obligació d'aportar certificats negatius del Registre Central de Delinqüents Sexuals per a tots els professionals i voluntaris que treballen en contacte habitual amb menors.
 21.  Compromís d'ús preferent del català o la previsió d'emprar-lo en la difusió dels esdeveniments relacionats amb els programes de qualificació inicial (pàgina web, xarxes socials) en aplicació de l'article 25.3 del Decret 49/2018, de 21 de desembre, sobre l'ús de les llengües oficials en l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, en els actes subvencionats o patrocinats.

6. Juntament amb la sol·licitud s'ha de presentar el projecte de formació que és objecte de la subvenció. Aquest ha de tenir els continguts mínims que figuren en el punt següent. El projecte ha de tenir un màxim de 25 folis, sense comptar la portada, l'índex ni els annexos. El format ha de ser DIN A4, la lletra Arial de 12 punts i amb interlineat senzill. El projecte ha de permetre impartir els programes de qualificació inicial que figuren en l'annex 2.

Desè Contingut mínim dels projectes

1. Els projectes han de tenir en compte les característiques relatives a la durada i l'estructura dels programes de qualificació inicial i a l'atribució docent dels mòduls que formen part dels programes de qualificació inicial als quals pertany la formació objecte d'aquesta convocatòria, les quals figuren en l'Ordre del conseller d'Educació, Universitat i Recerca de 12 de març de 2020 per la qual es regulen els programes de qualificació inicial a les Illes Balears

2. Cada projecte, tant si es tracta d'un programa PQI com d'un PQIE, ha de tenir el contingut mínim que figura a continuació:

a) Portada.

b) Índex.

c) Contextualització del programa de qualificació inicial que s'ha de desenvolupar dins el conjunt d'accions formatives que ha duit i duu a terme la corporació local, la mancomunitat o l'entitat sol·licitant de la subvenció.

d) Justificació argumentada de la necessitat del programa concret que se sol·licita en l'àmbit social, cultural, econòmic i laboral que atén la corporació local, la mancomunitat o l'entitat sol·licitant.

e) En el cas que els programes generals estiguin adreçats només a un col·lectiu de persones amb alguna necessitat específica com, per exemple, persones amb discapacitat auditiva o persones amb discapacitat visual, el projecte ho ha d'indicar expressament.

f) Pla de formació educativa que concreti el currículum dels programes, els aspectes organitzatius i metodològics, l'avaluació i la qualificació segons les pautes que figuren en els capítols II, III, IV i VII de l'Ordre del conseller d'Educació, Universitat i Recerca de 12 de març de 2020 per la qual es regulen els programes de qualificació inicial a les Illes Balears.

 • Així mateix, cal tenir en compte que els resultats de l'aprenentatge, els criteris d'avaluació i els continguts de cada mòdul professional associat a unitats de competència que conforma el programa han de ser els del mòdul homònim del títol de formació professional bàsica corresponent.
 • El mòdul de Pràctiques té, com a mínim, la durada i el contingut curricular del mòdul de Pràctiques professionals no laborals del certificat de professionalitat corresponent, d'acord amb el que figura en l'annex 1 de l'Ordre esmentada. A més, l'entitat pot indicar els aspectes que es tenen en compte a l'hora de valorar el programa, d'acord amb el que es preveu en l'annex 2 de l'Ordre esmentada. La programació didàctica per impartir el pla de formació educativa, en cas que l'entitat resulti beneficiària de la subvenció, s'ha de fer abans de l'inici del programa.

En el cas que la corporació local, la mancomunitat o l'entitat desenvolupàs un programa de qualificació inicial subvencionat durant el curs 2020-2021, s'ha d'indicar el nom del programa impartit i, a més, el nombre d'alumnes que van superar el curs. Aquestes dades s'han d'acreditar mitjançant l'acta d'avaluació corresponent. A més, s'ha d'aportar un certificat, signat pel director del programa, en què consti el nombre d'alumnes que van superar el curs i continuen amb la formació reglada o bé s'han inserit en el món laboral.

g) L'entitat ha de cercar empreses que vulguin col·laborar per dur a terme el mòdul de Pràctiques en un nombre suficient per atendre tots els alumnes que cursin la formació, ha de signar el model de compromís de col·laboració amb les empreses que figura com a annex 9 d'aquesta Resolució i ha de fer que el signi el representant de l'empresa que tengui capacitat per adquirir aquest tipus de compromís. Aquests compromisos s'han d'adjuntar com a annex al projecte.

h) Descripció dels recursos materials (espais, equipaments, material didàctic, material fungible, etc.) d'acord amb el Reial decret 127/2014, de 28 de febrer (BOE núm. 55, de 5 de març 2014), i el Reial decret 356/2014, de 16 de maig (BOE núm. 130, de 29 de maig de 2014), per garantir la qualitat del desenvolupament del programa i l'aportació de documentació escrita o gràfica que permeti atorgar la puntuació per aquest apartat en el criteri de valoració corresponent de l'annex 3 d'aquesta Resolució.

i) Plànol de les instal·lacions (cal que s'indiqui a què es destina cadascun dels espais que hi figuren).

j) Acreditació documental d'estar certificat en un sistema de gestió de qualitat, si n'és el cas.

k) Pressupost desglossat de despeses d'acord amb l'annex 8 d'aquesta Resolució. Per elaborar aquest pressupost cal tenir en compte les despeses que són subvencionables d'acord amb el que figura en l'annex 7 d'aquesta Resolució.

 3. A efectes de la valoració, el projecte, a més, pot incloure:

a) Objectius, competències bàsiques i continguts per desenvolupar l'educació en els valors que figuren a continuació, durant el desenvolupament del PQI/PQIE:

 • L'equitat, la qual ha de garantir la igualtat d'oportunitats per al ple desenvolupament de la personalitat mitjançant l'educació, la inclusió educativa, la igualtat de drets i oportunitats que ajudin a superar qualsevol discriminació i l'accessibilitat universal a l'educació, i que actuï també com a element compensador de les desigualtats personals, culturals, econòmiques i socials.
 • L'educació per a la prevenció i la resolució pacífica de conflictes, així com per a la no-violència en tots els àmbits de la vida personal, familiar i social.
 • La igualtat efectiva entre homes i dones, així com la prevenció de la violència de gènere.
 • L'educació ambiental.

b) Accions complementàries que es duran a terme per millorar el grau d'integració i inserció sociolaboral de l'alumnat, com ara un pla d'actuació per a la prevenció i intervenció en l'absentisme o un pla de prevenció del consum d'estupefaents a través d'acords de col·laboració amb entitats públiques o privades que treballin directament en la prevenció i la rehabilitació de drogoaddictes.

c) Acreditació de l'adaptació arquitectònica de les instal·lacions del centre per a persones amb discapacitat signada per un arquitecte col·legiat, un arquitecte tècnic col·legiat o un enginyer col·legiat.

Onzè Instrucció i resolució del procediment

1. L'inici i la resolució del procediment per concedir les subvencions regulades en aquesta convocatòria corresponen al conseller d'Educació i Formació Professional.

2. L'òrgan competent per a la instrucció del procediment és el director general de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors.

3. La instrucció del procediment i la resolució i notificació de sol·licituds s'han de tramitar d'acord amb l'Ordre de la consellera d'Educació i Cultura d'1 de juliol de 2009. La instrucció s'ha de fer en un termini de dos mesos.

Dotzè Fase de preavaluació i termini per esmenar errors

1. La Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors ha d'examinar les sol·licituds i ha de fer els tràmits oportuns per verificar el compliment de les condicions per adquirir la condició de beneficiari de la subvenció.

2. Aquesta mateixa Direcció General ha de publicar a la seva pàgina web (http://fp.caib.es) la llista d'entitats que han presentat la sol·licitud per obtenir els ajuts que estableix aquesta convocatòria.

3. Si s'adverteixen defectes formals o l'omissió de documents requerits, s'ha de requerir l'ens interessat perquè esmeni el defecte o aporti els documents exigits en el termini de tres dies hàbils, amb l'advertiment exprés que, si no ho fa, es considera que desisteix de la seva petició i que, si és així, es dictarà una resolució a l'efecte en els termes que preveu l'article 21 de la Llei 39/2015.

4. A més, la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors ha de dur a terme, d'ofici, les actuacions necessàries per a la determinació, el coneixement i la comprovació de les dades en virtut de les quals s'ha de dictar la resolució, tal com preveu l'article 16 del Text refós de la Llei de subvencions aprovat pel Decret legislatiu 2/2005, modificat per la disposició final setena de la Llei 13/2017, de 29 de desembre.

Tretzè Avaluació de les sol·licituds

1. L'examen i la valoració de les peticions correspon a la Comissió Avaluadora, la qual ha d'exercir les funcions següents:

 1.   Avaluar les sol·licituds d'acord amb els criteris de valoració establerts en l'annex 3 d'aquesta convocatòria.
 2.   Emetre un informe que ha de servir de base per a la proposta de resolució.

2. La Comissió Avaluadora ha d'estar formada pels membres següents:

a) Presidència: el director general de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors o la persona en qui delegui.

b) Secretaria: una persona en representació de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors, nomenada pel director general.

c) Vocalies:

 • La cap del Servei de Planificació i Participació de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors o la persona en qui delegui.
 • Una persona en representació del Servei de Planificació i Participació de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors.
 • Una persona en representació del Departament d'Inspecció Educativa.
 • Una persona en representació del Departament de Gestió Econòmica de la Conselleria d'Educació i Formació Professional.
 • Una persona en representació del Departament del Servei Jurídic de la Conselleria d'Educació i Formació Professional.

Catorzè Proposta de resolució provisional de concessió i denegació dels ajuts

1. El director general de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors, de forma motivada i amb fonament en l'informe de la Comissió Avaluadora, ha d'emetre la proposta de resolució provisional de concessió i de denegació dels ajuts, la qual ha de recollir la llista de les entitats beneficiàries proposades per a l'atorgament de la subvenció, així com la relació de les sol·licituds excloses, amb indicació de la causa de l'exclusió.

2. La proposta de resolució provisional s'ha de publicar a la pàgina web de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors (http://fp.caib.es). La cap del Servei de Planificació i Participació ha de certificar aquesta publicació, i l'òrgan instructor ha d'incorporar el certificat a l'expedient.

3. Les entitats interessades tenen un termini de deu dies hàbils des de l'endemà de la data de publicació de la proposta de resolució provisional per presentar les al·legacions que considerin adequades i per fer les modificacions a la sol·licitud inicial en els termes de l'article 16.3 del Text refós de la Llei de subvencions aprovat pel Decret legislatiu 2/2005, modificat per la disposició final setena de la Llei 13/2017, de 29 de desembre. Això s'ha de fer mitjançant un escrit adreçat al director general de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors, que s'ha de presentar de forma electrònica mitjançant el Registre Electrònic Comú (REC), signat electrònicament. En cas de presentar-lo de manera presencial, l'Administració, conforme al que estableix l'article 68.4 de la Llei 39/2015, els requerirà perquè les presentin en la forma indicada anteriorment.

Quinzè Proposta de resolució definitiva

1. Una vegada l'òrgan instructor hagi examinat i resolt les al·legacions presentades, ha de formular la proposta de resolució definitiva i l'ha de publicar a la pàgina web http://fp.caib.es en el termini màxim de vint-i-cinc dies hàbils des de la publicació de la proposta de resolució provisional.

2. Una vegada publicada la proposta de resolució definitiva, els beneficiaris han de comunicar a la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors l'acceptació de la subvenció en els termes de la proposta de resolució de concessió (annex 10). En qualsevol cas, l'acceptació s'entendrà produïda automàticament si, en el termini de vuit dies hàbils des de la publicació de la proposta de resolució definitiva, no es fa constar el contrari.

3. La proposta de resolució definitiva s'ha d'elevar al conseller d'Educació i Formació Professional.

4. Les propostes de resolució provisional i definitiva no creen cap dret a favor del beneficiari. El dret a rebre la subvenció s'adquireix a partir de la publicació de la resolució que n'estableix la concessió.

Setzè Resolució de concessió

1. El conseller d'Educació i Formació Professional ha de dictar, de forma expressa i motivada, la resolució que concedeix i denega els ajuts, n'estableix la quantia exacta de cadascun i informa dels recursos administratius pertinents. En aquesta resolució també hi han de figurar les renúncies que es produeixin des de la publicació de la proposta de resolució definitiva a què fa referència el punt quinzè d'aquestes bases.

2. Les entitats beneficiàries han de quedar adscrites a un institut d'educació secundària de referència a l'efecte de custòdia dels documents oficials d'avaluació. Aquesta adscripció s'ha de publicar en la resolució de concessió.

3. La resolució de concessió posa fi al procediment de concessió de la subvenció corresponent a aquesta convocatòria i s'ha de publicar en el Butlletí Oficial de les Illes Balears. D'acord amb el que preveu l'article 21.4 del Text refós de la Llei de subvencions i amb l'article 10.5 de l'Ordre de bases reguladores, no es notificarà individualment la resolució de concessió o denegació dels ajuts.

4. El procediment de concessió s'ha de resoldre en el termini màxim de sis mesos comptadors des de l'acabament del termini de presentació de sol·licituds.

Dissetè Inclusió a la llista de beneficiaris

En el cas que s'atorgui l'ajut, la seva acceptació comporta que el sol·licitant accepta ser inclòs a la llista de beneficiaris publicada electrònicament o per altres mitjans amb indicació dels ens beneficiaris, el nom de les operacions i la quantitat de fons públics assignats a cada projecte.

Divuitè Activitats formatives

1. Les activitats formatives han de començar, com a tard, el 14 d'octubre de 2022, i han d'haver acabat quan s'hagin complert les 1.000 hores del programa (o les 1.010 hores dels programes d'Auxiliar de Lampisteria i Climatització Domèstica, Auxiliar de Manteniment de Sistemes i Equips d'Embarcacions Esportives i d'Esbarjo i Auxiliar de Muntatge i Manteniment de Sistemes Microinformàtics), respectant sempre el període de quaranta setmanes de formació com a màxim.

2. Les activitats formatives s'inicien amb la jornada d'acolliment que ha d'organitzar cada corporació local, mancomunitat o entitat per explicar a l'alumnat les característiques del programa, el procediment d'avaluació, els criteris de qualificació, l'assistència, les sortides professionals i la resta d'aspectes relatius als ensenyaments de formació professional que imparteixen.

3. Els beneficiaris han de lliurar als alumnes el material didàctic o fungible previst en el projecte aprovat.

4. El beneficiari ha de trametre una comunicació amb la data d'inici de les activitats formatives, signada pel representant legal de l'entitat, a la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors en el termini de set dies hàbils des de l'inici d'aquestes activitats.

5. La Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors donarà les instruccions a les corporacions locals, les mancomunitats i les entitats que resultin beneficiàries d'una subvenció en aquesta convocatòria perquè presentin la documentació que es requereixi després de l'inici de les activitats lectives.

Dinovè Obligacions dels beneficiaris

1. Els ens que resultin beneficiaris d'acord amb el que es disposa en aquesta convocatòria resten sotmesos a les obligacions que estableixen l'article 11 del Text refós de la Llei de subvencions aprovat pel Decret legislatiu 2/2005 i l'article 11 de l'Ordre de la consellera d'Educació i Cultura d'1 de juliol de 2009.

2. És obligació dels beneficiaris dur a terme l'activitat o adoptar el comportament que fonamenta la concessió de la subvenció, justificar la realització de l'activitat i l'aplicació dels fons rebuts a la finalitat que hagi servit de fonament a la concessió de la subvenció, així com complir els requisits i les condicions que determinen la concessió de la subvenció. Els beneficiaris no poden subrogar o subcontractar, ni parcialment ni totalment, el desenvolupament del curs. A aquests efectes, la contractació laboral del personal docent per impartir la formació subvencionada no es considera subcontractació. Els beneficiaris no poden percebre cap pagament dels alumnes.

3. En el cas que el beneficiari hagi rebut una subvenció per dur a terme més d'un programa, ha de presentar un compte justificatiu per cadascun dels programes finançats.

4. Els beneficiaris han de disposar d'un sistema de comptabilitat separat o d'un codi comptable adequat en relació amb totes les transaccions relacionades amb la subvenció concedida.

5. Els beneficiaris han de fer constar el finançament de la Conselleria d'Educació i Formació Professional de manera expressa en tota la documentació i en la publicitat relativa al programa.

6. Els beneficiaris han de conservar la documentació justificativa de les despeses i de les auditories fins a l'any 2028.

7. Els beneficiaris han d'utilitzar el programa de gestió acadèmica i administrativa de la Conselleria d'Educació i Formació Professional per formalitzar les dades relatives a la corporació local, la mancomunitat o l'entitat que imparteix la formació, així com les dades sobre el professorat, les dades de matrícula, d'avaluació i de control d'assistència de l'alumnat i del professorat, els horaris i el calendari escolar. La Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors ha de facilitar a les entitats beneficiàries el protocol d'accés al programa de gestió acadèmica i administrativa de la Conselleria d'Educació i Formació Professional.

8. Els beneficiaris han de presentar tota la documentació requerida en els terminis establerts en aquesta convocatòria a la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors.

9. Els beneficiaris han de contractar una assegurança que inclogui les contingències d'accidents i de responsabilitat civil per als alumnes i que tengui en compte el mòdul de Pràctiques, així com una assegurança que inclogui les contingències d'accidents i de responsabilitat civil per als professors.

10. Els beneficiaris han de presentar una memòria del programa. El model de memòria per als programes PQI i el model per als programes PQIE es troben a la pàgina http://fp.caib.es.

11. Els beneficiaris han de presentar, juntament amb la memòria, un certificat emès pel director del programa en què figurin les hores fetes pels alumnes i pels professors. La Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors els trametrà el model de certificat.

Vintè Despeses subvencionables

1. Només són subvencionables les despeses que, de manera inequívoca, responguin a la natura de l'activitat subvencionada. El període de cobertura de les despeses subvencionables comprèn des dels quinze dies anteriors al dia d'inici de les activitats lectives fins als quinze dies posteriors a les 1.000 hores de compliment obligat del programa (o de les 1.010 hores dels programes d'Auxiliar de Lampisteria i Climatització Domèstica, Auxiliar de Manteniment de Sistemes i Equips d'Embarcacions Esportives i d'Esbarjo i Auxiliar de Muntatge i Manteniment de Sistemes Microinformàtics). Aquest període no lectiu de quatre setmanes s'ha de destinar a la preparació, coordinació, planificació, avaluació final i memòria, entre d'altres, per dur endavant i finalitzar el programa objecte de la convocatòria, respectant sempre el termini de 44 setmanes com a màxim.

2. Se subvencionen, com a despeses directes, les retribucions del personal que imparteix docència directa als alumnes; l'amortització dels equips didàctics, les plataformes tecnològiques i els béns inventariables utilitzats per dur a terme el programa; el lloguer de les instal·lacions on es desenvolupa el projecte; els materials didàctics; les despeses de transport dels alumnes que estiguin autoritzades per la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors; les assegurances d'accidents i de responsabilitat civil que cobreixen aquestes contingències per als alumnes i els professors, i les despeses per publicitat.

3. Se subvencionen, com a despeses indirectes, les despeses de gestió, incloses les de direcció i coordinació; les despeses d'administració; les despeses d'assessoria i de gestoria fiscal i laboral, i altres costs com l'energia elèctrica, l'aigua, la calefacció i la climatització, i la neteja de les instal·lacions on es duu a terme el projecte.

4. Les despeses subvencionables tenen les concrecions i els límits que s'estableixen en l'annex 7 d'aquesta Resolució, d'acord amb les condicions establertes en l'article 40 del Text refós de la Llei de subvencions.

Vint-i-unè Justificació de la subvenció

1. Només es consideren justificades les despeses realitzades, efectivament fetes, pagades i justificades mitjançant factures o documents comptables de valor probatori equivalent, entenent per això qualsevol document presentat per justificar que el que reflecteix la comptabilitat correspon a la realitat i és conforme amb les normes vigents en matèria comptable.

2. Una vegada presentada la liquidació de l'operació o les operacions, no s'admetran justificants de despeses que no s'hagin inclòs inicialment en la liquidació.

3. Només són admissibles les factures que s'hagin emès conformement als requisits reglamentaris exigibles i que contenguin una descripció completa i detallada del subministrament del bé o de la prestació del servei a què es refereixen. Si la factura conté claus que fan incomprensible l'objecte de la transacció, s'ha d'aportar l'albarà de lliurament corresponent. Si, tot i així, seguís sense ser clara la identificació del bé o servei, s'ha d'acompanyar d'un escrit explicatiu dels béns o serveis adquirits.

4. Tots els originals de les factures o documents comptables de valor probatori equivalent s'han d'estampillar amb un segell que indiqui que la despesa està finançada per la Conselleria d'Educació i Formació Professional. També s'hi ha d'indicar la resolució de convocatòria de les subvencions a la qual s'imputa la despesa, el diari oficial en què s'ha publicat i el percentatge o la quantitat de la factura que s'imputa a la justificació (només en el cas de factures d'amortització). La falta d'estampillat dels originals de les factures suposa no admetre la despesa corresponent com a elegible. El segell d'estampillat ha de seguir el model següent:

 • Despesa finançada per la Conselleria d'Educació i Formació Professional.
 • Resolució del conseller d'Educació i Formació Professional d__ d________ de 20__
 • (BOIB núm.___, d__ d__________)
 • Percentatge/quantia imputada:
 • Data i signatura:

5. Els documents que es presentin per justificar les despeses han de ser perfectament llegibles. No s'admetran documents incomplets o que continguin modificacions o ratllades. Qualsevol aclariment o explicació d'aquests documents s'ha de fer en un escrit que s'ha d'adjuntar al compte justificatiu.

6. Quan s'hagi de presentar, per exemple, a l'efecte d'amortització, una factura en què les quantitats encara estiguin en pessetes, en la documentació que es presenti aquestes quantitats s'han de convertir a euros, segons els criteris establerts en la Llei 46/1998, de 17 de desembre, sobre introducció de l'euro.

7. D'acord amb la legislació vigent, el representant legal de l'entitat o la persona que tengui les facultats de representació per actuar en nom de la persona jurídica sol·licitant de la subvenció ha de signar tots els escrits que acompanyen el compte justificatiu.

Vint-i-dosè Justificació dels pagaments

1. Qualsevol document de despesa ha d'anar acompanyat del justificant de pagament corresponent. Com a norma general, s'accepten els extractes bancaris obtinguts per via telemàtica sempre que contenguin la informació suficient de la persona titular del compte bancari, la numeració completa (24 dígits), el perceptor, les dates i els imports dels càrrecs bancaris.

2. No s'admeten pagaments en efectiu per import superior als seixanta euros per cada proveïdor o creditor, per prestació de serveis i per operació.

3. En els casos en què no s'admet el pagament en efectiu, no es considera justificat el pagament que s'acredita mitjançant un simple rebut signat per la persona perceptora.

4. La forma d'acreditar els pagaments en efectiu és mitjançant un rebut signat i segellat pel proveïdor en el qual ha d'estar suficientment identificada la persona o empresa que rep l'import, i en el qual ha de constar el número i la data d'emissió del document de despesa que es liquida. En el supòsit que el pagament s'acrediti mitjançant un rebut consignat en el mateix document que suporta la despesa, aquest ha de contenir la signatura i el segell del proveïdor i el segell de «pagat». En ambdós casos és necessària l'aportació de l'apunt comptable corresponent.

5. Quan els pagaments s'hagin fet mitjançant un xec, aquest ha de ser nominatiu i se n'ha d'aportar còpia. A més, s'ha d'indicar la data de cobrament i el justificant bancari del moviment originat pel cobrament del xec.

6. En els pagaments fets mitjançant transferència bancària s'ha d'aportar la justificació completa de la transferència feta i és indispensable la identificació de la persona beneficiària, així com de l'import i la data en què ha tingut lloc. No s'admeten documents amb esborralls ni ratllades.

7. En els pagaments fets mitjançant domiciliació bancària, s'ha d'aportar una fotocòpia del càrrec per domiciliació o una certificació expedida per l'entitat financera en què s'han d'acreditar els documents de despesa que se salden.

8. La justificació del pagament de nòmines s'ha de fer per l'import líquid i, si el justificant del pagament es fa per la totalitat de les persones que treballen al programa, s'ha de presentar el desglossament per treballador. Els imports de les retencions que figuren en les nòmines i/o factures s'han d'acreditar mitjançant l'aportació dels documents d'ingrés a la Hisenda de les retencions practicades en concepte d'IRPF (models 111 i 115). En el cas de la justificació del pagament de les assegurances socials, s'han de presentar els documents RLC i RNT (anteriorment TC1 i TC2), en els quals hi ha de figurar el segell de compensació o pagament en efectiu de l'entitat financera corresponent.

9. En els supòsits en què els pagaments a la Tresoreria General de la Seguretat Social els gestioni el sistema RED (remissió electrònica de documents), el pagament s'ha d'acreditar de la manera següent:

 1.  Si el pagament es fa mitjançant una transferència bancària, s'ha de presentar el càrrec al compte bancari del beneficiari corresponent.
 2.  Si l'ingrés es fa a través d'una entitat financera, s'ha d'aportar el rebut de liquidació de cotitzacions segellat o validat mecànicament per l'entitat financera.
 3.  Si l'ingrés es fa a través d'altres canals de pagament, s'ha d'acreditar amb el rebut de liquidació de cotitzacions i el justificant emès per l'entitat financera (càrrec). El rebut de liquidació de cotitzacions substitueix els documents de cotització de la sèrie TC1 a què es refereix aquesta Resolució.

Vint-i-tresè Pagament i justificació de la subvenció

1. El pagament de la subvenció, un cop aprovat, s'ha de fer efectiu quan acabi el curs i prèvia justificació d'acord amb els termes d'aquesta convocatòria.

2. D'acord amb el que disposa l'article 39 del Text refós de la Llei de subvencions aprovat pel Decret legislatiu 2/2005, la justificació de la subvenció s'ha de documentar i s'ha de fer mitjançant la rendició del compte justificatiu de la despesa efectuada per part del beneficiari.

3. Perquè el pagament dels ajuts es faci efectiu, és imprescindible que els beneficiaris hagin complert les obligacions que s'indiquen en el punt dinovè d'aquestes bases.

Vint-i-quatrè Termini per a la justificació i la presentació de la documentació corresponent

Les corporacions locals, les mancomunitats i les entitats que resultin beneficiàries d'una subvenció en aquesta convocatòria han de presentar a la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors, el 6 de setembre de 2023 com a tard, el compte justificatiu amb els continguts que consten en el punt vint-i-cinquè d'aquestes bases i la documentació que determini la Direcció General esmentada en les Instruccions per facilitar la justificació de les despeses generals i les de personal, segons el model que es publicarà a la pàgina web http://fp.caib.es una vegada iniciades les activitats lectives.

Vint-i-cinquè Rendició del compte justificatiu

1. La rendició del compte justificatiu constitueix un acte obligatori del beneficiari en el qual s'han d'incloure, sota responsabilitat del declarant, els justificants i qualsevol altre document amb validesa jurídica que permetin acreditar el compliment de l'objecte de la subvenció pública.

2. El compte justificatiu s'ha d'adreçar a la Conselleria d'Educació i Formació Professional, a l'atenció del director general de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors, i consta dels documents següents:

 1.  Memòria de les activitats duites a terme i dels criteris objectius d'imputació.
 2.  Relació ordenada i correlativament numerada dels justificants imputats.
 3.  Documentació justificativa de les despeses fetes.

3. El model de compte justificatiu que s'ha de fer servir es troba a disposició de les entitats beneficiàries al web http://fp.caib.es.

4. El model té en compte l'Ordre de la consellera d'Educació i Cultura d'1 de juliol de 2009, que estableix les bases reguladores de les subvencions en matèria d'educació i cultura, així com la Instrucció 3/2007, de 25 de maig de 2007, de la Intervenció General de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Innovació, que regula la justificació d'expedients de subvencions convocades a partir de gener de 2006.

5. El compte justificatiu s'ha de presentar, com a tard, el 6 de setembre de 2023, una vegada emplenat i signat. També s'ha de trametre una còpia del document emplenat en format Excel a l'adreça de correu electrònic pqi@dgfpieas.caib.es, dins el termini esmentat.

6. El període de cobertura de les despeses subvencionables comprèn des dels quinze dies abans del dia d'inici de les activitats lectives fins als quinze dies posteriors al compliment de les 1.000 hores del programa (o de les 1.010 dels programes d'Auxiliar de Lampisteria i Climatització Domèstica, Auxiliar de Manteniment de Sistemes i Equips d'Embarcacions Esportives i d'Esbarjo i Auxiliar de Muntatge i Manteniment de Sistemes Microinformàtics), respectant sempre el termini de 44 setmanes com a màxim.

7. L'aplicació dels fons percebuts no s'entendrà del tot justificada fins que no s'hagi acreditat, com a mínim, l'import del projecte d'actuació que va servir de base a la concessió de la subvenció.

8. En el cas que l'import de la subvenció es determini com un percentatge del cost final de l'activitat, segons el pressupost presentat pel sol·licitant i acceptat per l'Administració, o les seves modificacions posteriors, l'eventual excés de finançament públic s'ha de calcular prenent com a referència la proporció que ha d'assolir la subvenció respecte del cost total final de l'activitat que hagi justificat el beneficiari.

9. En el supòsit que no es justifiqui totalment l'import del projecte que va servir de base per a la concessió de la subvenció, s'ha de revisar la quantia justificada i s'ha de minorar proporcionalment a la part no justificada, d'acord amb els criteris de gradació següents:

 1.  Si es justifica una quantia d'entre el 85 % i el 100 % del projecte, no s'ha d'aplicar la minoració.
 2.  Si es justifica una quantia inferior al 85 % i de fins al 80 % del projecte, el cost elegible s'ha de minorar al 95 %.
 3.  Si es justifica una quantia inferior al 80 % i de fins al 75 % del projecte, el cost elegible s'ha de minorar al 90 %.
 4.  Si es justifica una quantia inferior al 75 %, s'ha de minorar proporcionalment a l'import no justificat.

10. En el cas que la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors apreciï defectes en la justificació de la subvenció, ha de notificar al beneficiari, per escrit, quins són els defectes detectats i li ha de donar un termini de deu dies hàbils perquè els esmeni.

Vint-i-sisè Control financer de la subvenció

1. Els ens beneficiaris queden sotmesos a les mesures de fiscalització, control i deures de col·laboració que preveuen els articles 48 i 49 del Text refós de la Llei de subvencions aprovat pel Decret legislatiu 2/2005, i als controls establerts en la legislació de finances i pressuposts de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears quant a la concessió i el control dels ajuts públics.

2. Els òrgans de l'Administració educativa han d'exercir un control rigorós que asseguri la inversió correcta dels recursos pressupostaris destinats a aquests ajuts.

3. L'ocultació de qualsevol informació sobre els requisits dona lloc a la revocació de l'ajut concedit.

4. Per intensificar el control que eviti el frau en les declaracions encaminades a obtenir ajuts, l'Administració pot determinar si s'ha produït l'ocultació a la qual es refereix el paràgraf anterior per qualsevol mitjà de prova i, en particular, mitjançant les dades que estiguin a l'abast de qualsevol òrgan de les administracions públiques.

Vint-i-setè Revocació dels ajuts concedits

1. D'acord amb el que disposa l'article 20 de l'Ordre de les bases reguladores, pertoca revocar la subvenció si, posteriorment a la resolució de concessió, el beneficiari incompleix totalment o parcialment les obligacions o els compromisos concrets als quals està condicionada l'eficàcia de l'acte de concessió de la subvenció.

2. La revocació de la subvenció tindrà lloc d'acord amb l'article 20.2 de l'Ordre de les bases reguladores.

3. A aquest efecte, s'ha de tenir en compte el principi general de proporcionalitat, així com els criteris de gradació següents:

 1.  En el cas d'execució parcial de l'activitat objecte de subvenció, el nivell de divisibilitat de l'activitat i de la finalitat pública perseguida.
 2.  En el cas d'incomplir els terminis establerts per a la realització de les activitats formatives, el grau d'incidència en l'execució del programa.
 3.  En el cas de no presentar la documentació justificativa de la subvenció dins el termini establert a aquest efecte, previ requeriment per escrit al beneficiari perquè aquest la presenti en el termini màxim de quinze dies, sense que, efectivament, s'aporti la documentació dins aquest termini addicional.

4. Com a conseqüència de la revocació de la subvenció, l'acte de concessió queda totalment o parcialment sense efecte, i s'han de reintegrar les quantitats percebudes indegudament.

Vint-i-vuitè Reintegrament dels ajuts concedits

1. Pertoca el reintegrament total o parcial de les quantitats percebudes i l'exigència de l'interès de demora des del moment del pagament de la subvenció fins a la data de la resolució per la qual s'acordi el reintegrament, d'acord amb el que s'estableix en els articles 44 i 45 del Text refós de la Llei de subvencions aprovat pel Decret legislatiu 2/2005, modificat per la disposició final setena de la Llei 13/2017, de 29 de desembre.

2. El reintegrament de les quantitats rebudes s'ha de fer quan s'ha obtingut l'ajut falsejant les condicions requerides o ocultant les que ho haguessin impedit, o per qualsevol altre supòsit que doni lloc a l'anul·lació de la resolució de concessió.

3. Les quantitats reintegrables tenen la consideració d'ingressos de dret públic i poden ser exigides per la via de constrenyiment.

Vint-i-novè Règim d'infraccions i sancions

L'incompliment dels requisits establerts en aquesta Resolució dona lloc a l'aplicació del règim d'infraccions i sancions que estableix el títol V del Decret legislatiu 2/2005, i el que conté la legislació de finances i pressupostària de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i les normes que la despleguen.

Trentè Instruccions i circulars

El desenvolupament d'aquests programes s'ha de fer d'acord amb el que preveu l'Ordre del conseller d'Educació, Universitat i Recerca de 12 de març de 2020 per la qual es regulen els programes de qualificació inicial a les Illes Balears.

Trenta-unè Informació i models de documents a la pàgina web

La Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors ha de publicar aquesta Resolució i els seus annexos a la pàgina web http://fp.caib.es. A més, també hi ha de publicar tots els models de documents.

Trenta-dosè Protecció de dades de caràcter personal

Als efectes prevists en la Llei orgànica 3/2018, de 5 desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, les dades recollides en la tramitació d'aquesta convocatòria, el tractament i la publicació de les quals autoritzen els ens que hi participen, s'incorporen en un registre d'activitats de tractament del qual és titular la Conselleria d'Educació i Formació Professional. Les dades només es faran servir per a la gestió d'aquesta convocatòria de subvencions, així com per informar les persones que hi participin del seu desenvolupament. L'organisme responsable del registre és la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors. Els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició es poden exercir davant la Direcció General esmentada en els termes prevists en la Llei orgànica 3/2018.

Trenta-tresè Extinció de l'autorització

1. L'autorització concedida a una entitat s'extingeix quan acaba el termini per impartir el programa que figura en la resolució d'autorització o per revocació expressa de l'Administració educativa, de conformitat amb el procediment administratiu que s'estableixi.

2. El procediment d'extinció d'una autorització concedida a una entitat es pot iniciar, també, a petició del representant legal d'aquesta entitat.

 

ANNEX 2 Oferta de programes de qualificació inicial

Família

Denominació

Agrària (AGA)

PQI d'Auxiliar en Vivers, Jardins i Centres de Jardineria

PQI d'Auxiliar de Floristeria

PQI d'Auxiliar de Conservació i Millora de Forests

Arts Gràfiques (ARG)

PQI d'Auxiliar de Reprografia

Comerç i Màrqueting (COM)

PQI d'Auxiliar d'Activitats de Comerç

Electricitat i Electrònica (ELE)

PQI d'Auxiliar d'Instal·lacions Electrotècniques i de Telecomunicacions

Fusta, Moble i Suro (MAM)

PQI d'Auxiliar de Fusteria

Hoteleria i Turisme (HOT)

PQI d'Auxiliar de Cuina

PQI d'Auxiliar de Serveis de Restauració

PQI d'Auxiliar d'Operacions Bàsiques de Pisos en Allotjaments

Imatge Personal (IMP)

PQI d'Auxiliar de Perruqueria

PQI d'Auxiliar d'Estètica

Informàtica i Comunicacions (IFC)

PQI d'Auxiliar de Muntatge i Manteniment de Sistemes Microinformàtics

Instal·lació i Manteniment (IMA)

PQI d'Auxiliar de Lampisteria i Climatització Domèstica

Transport i Manteniment de Vehicles (TMV)

PQI d'Auxiliar de Manteniment de Carrosseria de Vehicles

PQI d'Auxiliar de Manteniment d'Electromecànica de Vehicles

PQI d'Auxiliar de Manteniment d'Elements Estructurals i de Recobriment de Superfícies d'Embarcacions Esportives i d'Esbarjo

PQI d'Auxiliar de Manteniment de Sistemes i Equips d'Embarcacions Esportives i d'Esbarjo

Documents adjunts