Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció I. Disposicions generals

AJUNTAMENT DE CAMPOS

Núm. 200760
Aprovació definitiva Ordenança fiscal reguladora de la taxa per a l'ocupació de terrenys d'ús públic amb taules, cadires i altres elements auxiliars amb finalitat lucrativa

 • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Una vegada finalitzat el termini d'exposició pública sense que s'hagin presentat al·legacions, ha resultat aprovada definitivament l'Ordenança fiscal reguladora de la taxa per a l'ocupació de terrenys d'ús públic amb taules i cadires amb finalitat lucrativa. Es publica el text íntegre de la mateixa, per a la seva entrada en vigor i aplicació, en compliment del previst a l'article 103 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local, que és el següent:

“ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER A L'OCUPACIÓ DE TERRENYS D'ÚS PÚBLIC AMB TAULES I CADIRES AMB FINALITAT LUCRATIVA.” (Aprovada pel Ple de 27 de gener de 2022.)

“Art. 1r.- Fonament i naturalesa

En ús de les facultats atorgades pels articles 133.2 i 142 de la Constitució i per l'article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril reguladora de les Bases de Règim Local, i de conformitat amb el que disposen els articles 15 a 19 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals, segons les modificacions introduïdes per la Llei 25/1998, de 13 de juliol de modificació del Regim legal de les taxes estatals i locals i reordenació de les prestacions patrimonials de caràcter públic, aquest Ajuntament estableix la imposició de la taxa per la ocupació de terrenys d'ús públic amb taules i cadires amb finalitat lucrativa, que es regirà per a la present Ordenança Fiscal, les normes de la qual s'ajusten a les esmentades llei 39/88 i 25/98.

Art.2n.- Obligats al pagament.

Estan obligats al pagament de la taxa regulada en aquesta ordenança, les persones o entitats a favor de les quals s'atorguin les llicències, o les que se'n beneficiïn de l'aprofitament, si és que es varen procedir sense l'autorització corresponent.

Art. 3r.- Quota tributària.

La quantia de la taxa regulada en aquesta ordenança és la següent:

Per cada taula, més les seves cadires, (fins a 4 cadires):   Quota anual : 60 euros.

Art. 4t.- Normes de gestió.

 1. les quantitats exigibles d'acord amb la tarifa es liquiden per cada aprofitament sol·licitat o realitzat i seran  irreduíbles per anys naturals.

 2. Les persones o entitats interessades en la concessió d'aprofitaments regulats en aquesta ordenança han de sol·licitar prèviament la llicència corresponent, realitzar el dipòsit previ a què es refereix l'article 5.2.a) següent i formular una declaració on consti la superfície  de l'aprofitament i els elements que s'hi instal·laran. A més hi ha d'adjuntar un pla detallat de la superfície que es pretén ocupar i de la seva situació dins del municipi.

 3. Els serveis tècnics d'aquest Ajuntament comprovaran i investigaran les declaracions que hagin formulat els interessats i les autoritzacions es concediran si no es troben diferències amb les peticions de llicències. Si n'hi ha, aquestes es notifiquen als interessats i es giraran, si és el cas, les liquidacions complementàries que s'escaiguin. Les autoritzacions es concediran quan els interessats hagin arreglat les diferències, i si s'escau, que hagin realitzat els ingressos complementaris corresponents.

 4. Una vegada s'hagi autoritzat l'aprofitament, s'entén prorrogat mentre la batlia, no n'acordi la caducitat o l'interessat, o els seus representants legítims, en cas de defunció no presentin la baixa justificada.

 5. La presentació de la baixa tindrà efectes a partir del primer día del període natural de temps següent assenyalat en l'epígraf de la tarifa corresponent. Sigui quina sigui la causa que s'al·legui en contrari, la no presentació de la baixa determinarà l'obligació de continuar pagant la taxa.

 6.  

  Les autoritzacions tendran caràcter personal i no podran cedir-se o subarrendar-se a tercers. L'incompliment d'aquest precepte provocarà l'anul·lació de la llicència.

Article 5è.- Obligació al pagament.

 1. L'obligació de pagament de la taxa en aquesta ordenança neix:

  • Quan es tracta de concessions de nous aprofitaments de la via pública, en el moment de sol·licitar la llicència corresponent.

  • Quan es tracta de concessions d'aprofitaments que ja estan autoritzades, el primer dia de cada mes o un dels períodes naturals de temps assenyalats a les tarifes.

 1. El pagament de la taxa es realitza:

  • Quan es tracta d'autoritzacions de nous aprofitaments, per ingrés directe en la dipositaria municipal o allà on estableixi l'Ajuntament, però sempre abans de retirar la llicència corresponent.

  • Quan es tracta de concessions d'aprofitaments que ja estan autoritzats i prorrogats, quan ja estiguin inclosos en els padrons o matrícules d'aquesta taxa, per anys naturals en les oficines de recaptació municipal, des del dia 16 del mes de gener fins dia 15 del mes de febrer.

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA PRIMERA.

Es suspèn temporalment l'aplicació de la taxa per ocupació de via pública des del dia 1 de gener de 2022 fins al dia 30 de juny de 2022. Es reprendrà normalment l'aplicació d'aquesta ordenança el dia 1 de juliol de 2022.

DISPOSICIÓ FINAL.

La present modificació d'aquesta Ordenança, la redacció definitiva de la qual ha estat aprovada pel Ple de la Corporació de 27 de gener de 2022, entrarà en vigor el dia de la seva publicació en Butlletí Oficial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, i romandrà en vigor fins a la seva modificació o derogació expresses.»

 

Campos, a la data de la firma electrònica (5 d'abril de 2022)

La batlessa

Francisca Porquer Manresa