Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció I. Disposicions generals

AJUNTAMENT DE LLORET DE VISTALEGRE

Núm. 198775
Aprovació definitiva - Mod. Crèdit 5/2022

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Als efectes establerts a l'article 177 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, R.D.L. 2/2004 de 5 de març, en relació a l'article 177.2 de l'esmentada Llei, es posa de manifest que aquesta Corporació en sessió plenària celebrada el dia 11/03/2022 va aprovar inicialment l'Expedient de Modificació de Crèdit núm. 5/2022 que afecta al Pressupost General.

Atès que no s'han presentat reclamacions contra dit acord inicial, ha esdevingut definitiu en virtut de la presumpció legal establerta a l'article 169.1 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Local, R.D.L. 2/2004, de 5 de març.

A continuació es transcriu el resum de les modificacions definitivament aprovades:

Pressupost de despeses

- Crèdit Extraordinari

Aplicació Pressupostària: 920.619.00

Denominació: CENTRE VISITANTS 1ª FASE

Import: 65.000,11 €

Total modificació pressupost de despeses: 65.000,11 €

Pressupost d'ingressos

- Finançament:

Aplicació Pressupostària: 870.00

Denominació: Romanent de Tresoreria per a despeses generals

Import: 65.000,11 €

Total modificació pressupost d'ingressos: 65.000,11 €

 

Lloret de Vistalegre, en el dia de la signatura electrònica (5 d'abril de 2022)

El batle Antoni Bennàsar Pol