Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció I. Disposicions generals

AJUNTAMENT DE SANT ANTONI DE PORTMANY

Núm. 195625
Aprovació definitiva de l’expedient 205/2022 Crèdit extraordinari per a l’aplicació del superàvit pressupostari - Exp. 001-2022 Crèdit extraordinari

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

En compliment de l'article 169.1, per remissió del 179.4, del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text tefós de la Llei reguladora de les hisendes locals, en no haver-s'hi presentat cap al·legació durant el termini d'exposició al públic, ha quedat automàticament elevat a definitiu l'acord plenari d'aprovació inicial de l'Ajuntament de Sant Antoni de Portmany, adoptat en data 24 de febrer de 2022 de modificació de crèdit a la modalitat de crèdit extraordinari finançat amb càrrec al romanent líquid de tresoreria, que es fa públic resumit per capítols:

Estat de despeses

Orgànica

Programa

Econòmica

Aplicació pressupostària

Crèdits inicials

Crèdit extraordinari

Crèdits finals

010

3410

489007

Conveni Moto Club d'Eivissa i Formentera

0,00 €

50.000,00 €

50.000,00 €

009

1532

619008

Control d'Accès a Centre Històric

0,00 €

212.272,21 €

212.272,21 €

009

1320

622001

Reten Platja Ponent

0,00 €

456.772,22 €

456.772,22 €

001

1720

619001

Passarel·la Caló des Moro

0,00 €

40.341,40 €

40.341,40 €

 

 

 

TOTAL

0,00 €

759.385,83 €

759.385,83 €

El finançament d'aquestes incorporacions s'efectua de les següent forma:

a) Amb càrrec al romanent de tresoreria

759.385,83

b) Amb els nous o majors ingressos recaptat sobre els totals previstos en el pressupost corrent

0,00

c) Amb els excessos de finançament o compromisos ferms d'aportació afectats a determinats romanents

0,00

TOTAL IGUAL ALS CRÈDITS QUE S'INCORPOREN

759.385,83 €

La distribució del finançament amb càrrec al romanent de tresoreria de 759.385,83 euros queda distribuït de la següent manera:

Aplicació pressupostària

Descripció

Euros

870000

Romanent tresoreria per a despeses generals

759.385,83 €

870100

Romanent tresoreria afectat a despeses amb finançament afectat

0,00

 

TOTAL INGRESSOS

759.385,83 €

Donar d'alta les següents linees en l'annex d'inversions del pressupost 2022:

Orgànica

Programa

Econòmica

Aplicació pressupostària

Crèdits finals

Finançament

009

1532

619008

Control d'Accès a Centre Històric

212.272,21 €

Romanent de Tresoreria GG

009

1320

622001

Reten Platja Ponent

456.772,22 €

Romanent de Tresoreria GG

001

1720

619001

Passarel·la Caló des Moro

40.341,40 €

Romanent de Tresoreria GG

Contra aquest acord, en virtut de l'article 113 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, els interessats poden interposar directament el recurs contenciós administratiu en la forma i els terminis establerts en els articles 25 a 43 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora d'aquesta jurisdicció. Sense perjudici d'això, d'acord amb l'article 113.3 de la Llei 7/1985, la interposició d'aquest recurs no suspendrà per si mateix l'efectivitat de l'acte o l'acord impugnat.

Sant Antoni de Portmany,  30 de març de 2022 ​​​​

L'alcalde

Marcos Serra Colomar