Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció segona. Oposicions i concursos

MANCOMUNITAT DES RAIGUER

Núm. 87336
Convocatòria i bases específiques reguladores per a proveir, mitjançant el sistema de concurs, una borsa de treball d'educadors ambientals a la Mancomunitat des Raiguer

 • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

En sessió extraordinària celebrada en data 18 de febrer de 2022 per la Junta de Govern Local de la Mancomunitat des Raiguer, s'han aprovat les bases per les quals s'ha de regir la convocatòria per a la provisió, mitjançant el sistema de concurs, d'una borsa de treball d'educadors ambientals sota el règim de funcionari interí per programes, les quals s'exposen a continuació.

BASES DE LA CONVOCATÒRIA PER PROVEIR, MITJANÇANT EL SISTEMA DE CONCURS, UNA BORSA DE TREBALL D'EDUCADORS AMBIENTALS AMB CARÀCTER PERSONAL FUNCIONARI INTERÍ

L'article 23.2 de la Constitució disposa que tots els ciutadans tenen dret a accedir en condicions d'igualtat a les funcions i als càrrecs públics, amb els requisits que les lleis assenyalin.

PRIMERA. OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA I JUSTIFICACIÓ

L'objecte d'aquesta convocatòria és crear una borsa d'educadors ambientals sota el règim de funcionari interí per programes a fi de poder donar resposta a les necessitats temporals derivades del canvi de calendari de recollida de residus per el sistema porta a porta per la població dels municipis des Raiguer de: Alaró, Binissalem, Búger, Campanet, Consell, Lloseta, Mancor de la Vall, Santa Maria del Camí i Selva (inclosos els nuclis de de Selva, Caimari, Moscari, Biniamar i Binibona) previst en els plecs del contracte de serveis de recollida de residus i neteja viària (exp. 39/2020 -Lot 1).

Les presents bases es regiran de conformitat amb els termes establerts al Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel que s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic.

La convocatòria es publicarà a la seu electrònica de la Mancomunitat (https://mancomunitatdesraiguer.sedelectronica.es), a la pàgina web de l'entitat (https://www.mancomunitatdesraiguer.net)  i en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB), sent la data de publicació en el BOIB la que servirà per al còmput del termini de presentació de sol·licituds. Els restants i successius anuncis es faran públics únicament a la seu electrònica  i a la pàgina web de la Mancomunitat.

SEGONA. REQUISITS DE LES PERSONES ASPIRANTS

Per participar en aquesta convocatòria, les persones interessades han de complir en la data de finalització del termini per presentar les sol·licituds i durant tot el procés selectiu, els requisits següents:

a) Tenir la nacionalitat espanyola o alguna altra en els casos que, d'acord amb l'article 56 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut de l'Empleat Públic, es permeti l'accés a l'ocupació pública.

b) Tenir complits 16 anys i no haver arribat a l'edat de jubilació forçosa.

c) No haver estat separada, mitjançant expedient disciplinari, del servei de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial, o per a l'accés al cos o escala de funcionari, en el cas que hagi estat separada, inhabilitada o acomiadada disciplinàriament.

En el cas de nacionals d'un altre Estat, no trobar-se inhabilitada o en situació equivalent, no haver estat sotmesa a sanció disciplinària o equivalent que li impedeixi, en el seu Estat i en els mateixos termes, l'accés a una ocupació pública.

d) No patir malaltia o defecte físic que impedeixi l'acompliment de les corresponents funcions.

No obstant l'anterior, en el cas de que l'aspirant tingui acreditat un grau de discapacitat igual o superior al 33 per 100, haurà de presentar, d'acord amb la normativa vigent, un certificat de l'equip oficial del Servei de Valoració i Orientació de la Discapacitat i la Dependència de les Illes Balears o servei homòleg, que acrediti les condicions personals d'aptitud per a l'exercici de les funcions corresponents al lloc de treball al qual aspira.

e) No estar incursa en causa d'incompatibilitat específica.

f) Estar en possessió del títol de Batxiller o equivalents o en condicions de obtenir-lo a la data en que finalitzi el termini de presentació d'instàncies.

En aquests efectes, s'entén que està en condicions d'obtenir la titulació quan, en el termini de presentació de sol·licituds, s'hagin superat els corresponents plans d'estudis o proves que permetin accedir a la mateixa i així s'acrediti.

Si es tracta d'un títol obtingut a l'estranger, cal disposar, en data límit per a la presentació d'instàncies, la credencial que acrediti la seva homologació per l'Estat Espanyol. En el cas de presentar una titulació equivalent a l'exigida com a requisit, correspon a l'aspirant, acreditar-ne la seva equivalència.

g) Coneixements de la llengua catalana, nivell B2, que s'acreditarà formalment mitjançant el corresponent certificat expedit pel Govern Balear o títol, diploma o certificat equivalent segons l'Ordre del conseller d'Educació, Cultura i Universitats, de 21 de febrer de 2013 (BOIB núm. 34, de 12 de març de 2013).

h) Acreditar el pagament de la taxa aprovada per optar a proves selectives de la Mancomunitat des Raiguer, per import de 19,87 € o bé, la condició de la seva exempció. La seva justificació, que haurà de realitzar-se segons el previst en la base quarta d'aquesta convocatòria, s'haurà d'aportar juntament amb  la sol·licitud per poder formar part del procés de selecció.

i) Estar en possessió del carnet de conduir classe B.

j) Acreditar la carència de delictes de naturalesa sexual mitjançant el Certificat negatiu de Delictes de Naturalesa Sexual.

TERCERA. FUNCIONS

Les funcions principals del lloc de feina a cobrir consistiran, entre d'altres, en:

1. Campanyes porta a porta de nova informació en la recollida de residus i altres temàtiques molt vinculades al ciutadà.

2. Resolució de les incidències (residus trets incorrectament o altres infraccions ambientals) mitjançant seguiments, coordinació amb brigades dels ajuntaments i visites informatives als ciutadans.

3. Control, registre i inspecció dels punts d'abandonament de procedència desconeguda de residus: bosses a cantonades, papereres, espais públics, etc.

4. Elaboració d'una base de dades digital de totes les incidències identificades i  registrades i dels seu seguiment i resolució.

5. Suport als operaris de parc verd per informar als usuaris perquè en facin una correcta separació i gestió dels residus.

6. Realitzar les activitats d'educació ambiental programades per l'equip tècnic de medi ambient i participar Pla d'Educació Ambiental de la Mancomunitat des Raiguer.

7. Col·laborar amb l'àrea de medi ambient per a la realització de material divulgatiu.

8. Col·laborar amb les entitats, empreses i comerços del municipi aportant informació, formació i recursos per a la millora ambiental.

9. Dinamització de la pàgina web i xarxes socials de residus de la Mancomunitat des Raiguer.

10. Elaboració d'informes de seguiment i trameses als ajuntaments.

11. Visites pedagògiques als Parcs Verd, estació de transferència i plantes de separació i tractament de residus.

Dites funcions es duran a terme en els següents municipis des Raiguer: Alaró, Binissalem, Búger, Campanet, Consell, Lloseta, Mancor de la Vall, Santa Maria del Camí i Selva (inclosos els nuclis de de Selva, Caimari, Moscari, Biniamar i Binibona).

A més d'aquestes funcions, segons les necessitats dels municipis, es podran dur a terme altres funcions específiques coordinades amb l'equip tècnic de medi ambient.

QUARTA. PRESENTACIÓ D'INSTÀNCIES

La presentació de la sol·licitud per al procés selectiu suposa el coneixement i acceptació inequívocs per part de l'aspirant tant de les pròpies bases com del tractament de les dades de caràcter personal a realitzar per l'òrgan competent i únicament per a les finalitats establertes. L'ús de la informació facilitada en les sol·licituds es limitarà a la gestió del procés selectiu i s'ajustarà a les previsions de la normativa vigent en matèria de protecció de dades.

Les instàncies per participar en les proves selectives s'han de presentar en el Registre General d'aquesta Mancomunitat o en qualsevol de les formes previstes a l'art. 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, segons el model que consta a les presents bases com a Annex I, el qual haurà d'estar SIGNAT. A més, haurà de presentar-se l'Annex II complimentat, juntament amb el Currículum vitae i la documentació que acrediti els mèrits, així com la següent documentació:

 • Còpia del DNI o document d'identificació legal equivalent vigent
 • Còpia del títol requerit previst a la clàusula segona de la present convocatòria
 • Còpia del certificat o títol acreditatiu de coneixement de llengua catalana corresponent al nivell de certificat B2 i expedit per les institucions públiques oficials corresponents
 • Certificat acreditatiu de carència de delictes de naturalesa sexual
 • Justificant d'abonament de la taxa de 19,87 €, o en el seu cas, la acreditació de la seva exempció
 • Còpia del permís de conduir B2

Aquest pagament es farà efectiu mitjançant transferència o ingrés al nombre de compte: IBAN ES57 2100 0100 1602 0015 1521 i s'indicarà al concepte: nom, llinatges i “Procés selecció EA”.

De conformitat amb el text de l'ordenança reguladora, quedaran exemptes del pagament de la taxa les persones que acreditin que en el moment de presentació de la instància es troben en alguna de les següents circumstàncies:

1. Minusvalidesa igual o superior al 33%.

2. Antiguitat superior a 6 mesos en situació d'atur, sempre que no percebin prestacions contributives.

3. Condició de família nombrosa.

En aquests casos s'ha d'acreditar l'exempció mitjançant presentació de la Resolució on es reconegui minusvalidesa, certificat del servei d'ocupació públic ON CONSTI QUE NO ES PERCEBEN PRESTACIONS CONTRIBUTIVES (no solament situació d'atur) i amb el carnet de família nombrosa o document on consti aquesta situació, respectivament.

En el cas de no presentar-se la instància al Registre General de la Mancomunitat, la persona interessada ha de comunicar-ho a la Mancomunitat abans de la finalització del termini de la presentació de les sol·licituds mitjançant enviament del justificant de presentació a l'adreça electrònica mancomunitat@mancomunitatdesraiguer.net Sense la concurrència d'aquest requisit, les sol·licituds que es registrin a la Mancomunitat fora del termini de presentació no seran admeses. Aquesta previsió es fa als efectes de garantir l'arribada de la documentació a la Mancomunitat i la seva possible reclamació en cas de retard d'enviament a l'Administració corresponent.

El termini de presentació d'instàncies és de deu (10) dies hàbils, comptats a partir de l'endemà de la publicació de la convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB). Es publicarà també en la pàgina web de la Mancomunitat i a la seu electrònica.

Per ser admesos i prendre part en el procés selectiu les persones aspirants han de declarar sota la seva responsabilitat a les sol·licituds (segons Annex I) que reuneixen totes i cada una de les condicions exigides a la base segona i que es comprometen a aportar dins dels tres (3) dies hàbils següents a l'oferiment del lloc de feina, la documentació ORIGINAL acreditativa de dites condicions i requisits, en el cas de que els sigui ofert contracte de treball. 

Els aspirants quedaran vinculats a les dades que facin constar en la sol·licitud. El domicili i telèfon que figuri en la mateixa es consideraran vàlids a l'efecte de notificacions, sent responsabilitat exclusiva dels candidats tant els errors descriptius, com la no comunicació durant el procés de selecció de qualsevol canvi en les dades de la sol·licitud.

CINQUENA. ADMISSIÓ DE LES PERSONES ASPIRANTS

Expirat el termini de presentació d'instàncies, el president dictarà Resolució aprovant la llista provisional d'admesos i exclosos. A la mateixa Resolució s'efectuarà el nomenament dels membres del tribunal qualificador. L'anunci d'aquesta Resolució es farà públic a la seu electrònica i a la pàgina web de la Mancomunitat, atorgant-se, un termini de 3 dies hàbils, per poder esmenar el defecte que hagi motivat l'exclusió provisional.

En el cas de no presentar-se la instància d'esmena al Registre General de la Mancomunitat, la persona interessada ha de comunicar-ho a la Mancomunitat abans de la finalització del termini de la presentació de les sol·licituds mitjançant enviament del justificant de presentació a l'adreça electrònica mancomunitat@mancomunitatdesraiguer.net Sense la concurrència d'aquest requisit, les sol·licituds que es registrin a la Mancomunitat fora del termini de presentació no seran admeses. Aquesta previsió es fa als efectes de garantir l'arribada de la documentació a la Mancomunitat i la seva possible reclamació en cas de retard d'enviament a l' Administració corresponent.

Finalitzat aquest termini, mitjançant Resolució de la Presidència s'aprovarà la llista definitiva d'admesos i exclosos, i es publicarà en la seu electrònica i a la pàgina web de la Mancomunitat.

SISENA. TRIBUNAL QUALIFICADOR

El tribunal qualificador estarà constituït de la següent forma:

President; un treballador, funcionari o personal laboral de la Mancomunitat o d'un Ajuntament membre de la mateixa.

Vocals; tres treballadors, funcionaris o personal laboral de la Mancomunitat o d'un Ajuntament membre de la mateixa.

Secretari; la secretària de la corporació o un funcionari de carrera d'un Ajuntament membre de la Mancomunitat.

Suplents: per cada un dels membres del tribunal es designaran suplents.

El tribunal podrà designar els assessors que estimi convenients, que hauran de fer-se públics amb anterioritat a les proves en que participin i que podran actuar amb veu, però sense vot.

El tribunal no es podrà constituir ni actuar sense l'assistència del president, del secretari i de la meitat, almenys, dels seus membres, titulars o suplents indistintament.

Els membres del tribunal hauran d'abstenir-se de formar part del mateix quan concorrin les circumstàncies previstes en l'article 23 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, i podran ser recusats conforme a l'article 24 de la citada llei.

Els dubtes o les reclamacions que es puguin donar amb la interpretació de l'aplicació de les bases de la present convocatòria, així com el que s'ha de fer en els casos no previstos en les bases, seran resoltes pel tribunal.

SETENA. PROCÉS DE SELECCIÓ

El procés de selecció, que tindrà una puntuació màxima de 100 punts, serà de concurs de mèrits.

Consistirà en la valoració dels mèrits al·legats i acreditats documentalment pels candidats.

Els mèrits a valorar s'acreditaran i presentaran conforme a l'establert en la base vuitena. Sols es valoraran els mèrits relacionats amb les característiques del lloc de feina i que així es justifiquin. Es valoraran de la següent manera:

1. Experiència professional. Aquest apartat es valorarà amb un màxim de 55 punts.

a) Serveis prestats a l'Administració Pública Local en la categoria i funcions equivalents a la plaça que es convoca: 1 punts per més treballat a jornada completa, fins a un màxim de 20 punts.

b) Serveis prestats a altres Administracions Públiques en la categoria i funcions equivalents a la plaça que es convoca: 0.8 punts per més treballat a jornada completa, fins a un màxim de 15 punts.

c) Serveis prestats dins l'àmbit de l'empresa privada o per compte propi directament relacionats amb el lloc de treball a cobrir, i realitzats a l'Administració: 0.5 punts per més treballat a jornada completa, fins a un màxim de 10 punts.

d) Serveis prestats dins l'àmbit de l'empresa privada o per compte propi directament relacionats amb el lloc de treball a cobrir: 0.30 punts per mes treballat a jornada completa, fins a un màxim de 10 punts.

En el cas de que s'hagin prestat serveis per periodes inferiors a un mes, es calcularà la part proporcional sobre 30 dies.

2. Formació. Aquest apartat es valorarà amb un màxim de 30 punts.

a) Per titulacions acadèmiques relacionades amb les funcions pròpies del lloc de treball, amb un màxim de 20 punts:

 • Per cada titulació acadèmica oficial de grau, segon cicle universitari, llicenciatura, arquitectura, enginyeria o equivalent: 8 punts.
 • Per cada títol propi de grau: 5 punts.
 • Per cada títol de màster universitari oficial: 3 punts.
 • Títol de capacitació CAP (Certificat aptituds pedagògiques) o equivalent : 2 punts.

b) Formació no reglada. Assistència a cursos, seminaris, congressos i jornades impartits, reconeguts, organitzats o promoguts per Administracions Públiques, organismes públics o entitats de dret públic vinculats o dependents de les Administracions Públiques directament relacionats amb la feina a realitzar. Es valorarà amb un màxim de 10 punts:

 • Quan els certificats acreditin aprofitament, es valoraran a raó de 0.35 punts per hora.
 • Quan els certificats acreditin assistència, es valoraran a raó de 0.25 punts per hora.
 • Els cursos, jornades, congressos o seminaris impartits es valoraran  a raó de 0.5 punts per hora.

Els cursos expressats en crèdits LRU es valoraran a raó de 10 hores lectives per cada crèdit, i els expressats en crèdits ECTS, 25 hores lectives per crèdit.

3. Exercicis d'oposició superats. Màxim 5 punts.

Per cada exercici obligatori d'oposició superat per l'accés a la mateixa especialitat, dins els últims 5 anys anteriors a la convocatòria: 0.5 punts.

4. Coneixements orals i escrits de català.  Màxim de 5 punts.

 • Nivell C1: 3 punts
 • Nivell C2: 4 punts
 • Nivell LA: 1 punt

Els coneixements en llengua catalana seran acumulatius amb els de Llenguatge administratiu. Només es valorarà el certificat de coneixement més alt.

5. Coneixements d'altres llengües estrangeres. Màxim 5 punts.

- Certificat A1/A2: 0.5 punts

- Certificat B1/B2: 1 punt

- Certificat C1: 2 punts

- Certificat C2: 2.5 punts

Només es valorarà el certificat de coneixement més alt.

VUITENA.- FORMA D'ACREDITAR ELS MÈRITS

Els aspirants hauran d'aportar el Currículum vitae i conformar un índex dels mèrits al·legats (Annex II complimentat) ajustat a la fase de concurs d'aquestes bases i la seva documentació acreditativa.

Els mèrits dels aspirants s'acreditaran de la següent forma:

1. Experiència Professional:

- Serveis prestats a l'Administració pública mitjançant una Certificació acreditativa dels serveis prestats expedida per l'entitat corresponent amb la indicació de la categoria professional i les tasques desenvolupades; i les dates d'alta i baixa de la mateixa. Junt amb aquest certificat s'haurà d'aportar també un informe de vida laboral expedit per la TGSS.

- Serveis prestats a l'empresa privada: mitjançant la presentació del contracte de treball o el certificat d'empresa, amb indicació de la data d'alta i baixa, categoria professional, tipus de contracte i funcions realitzades, juntament amb un informe de vida laboral expedit per la TGSS.

- En l'exercici de la professió, mitjançant un certificat d'alta i baixa de l'impost d'activitats econòmiques, amb indicació de la classificació de l'activitat.

2. Formació:

a) La formació presentada s'ha d'acreditar documentalment mitjançant fotocòpia de l'anvers i el revers del corresponent títol expedit pel centre o institució oficial.

b) L'acreditació de les formacions no reglades es farà mitjançant certificacions, diplomes o documents oficials emesos per les administracions o els organismes competents, i hauran d'incloure les hores de duració o els crèdits dels cursos.

3. Exercicis d'oposició superats:

Cada exercici d'oposició superat, s'haurà d'acreditar amb el corresponent certificat de superació de proves selectives emès per la pertinent Administració Pública.

Quan es tracti d'exercicis d'oposició superats en aquesta Mancomunitat serà suficient marcar la casella corresponent que apareix en l' Annex II, a fi de que aquesta entitat pugui fer dita comprovació a efectes de valoració de mèrits. 

4. Coneixements de català i altres llengües:

-  Títol o certificació expedida per les Institucions públiques oficials corresponents.

Sols es valoraran els títols de nivell equivalents en el Marc Europeu de Llegües Estrangeres.

No seran valorats, ni en cap cas puntuaran, els mèrits al·legats i que no siguin justificats documentalment.

El tribunal qualificador podrà demanar a les persones interessades els aclariments o, en el seu cas, la documentació addicional que estimi oportuna, amb l'única finalitat de comprovar la veracitat dels mèrits aportats.

NOVENA.- LLISTA D'APROVATS. ORDRE DE CLASSIFICACIÓ DEFINITIVA

Acabada la qualificació, el tribunal publicarà la valoració de mèrits i les puntuacions finals provisionals a la seu electrònica i a la pàgina web de la Mancomunitat.

En cas d'empat, aquest es resoldrà per sorteig.

Els aspirants disposaran d'un termini de 3 dies hàbils, comptats a partir de l'endemà de la publicació de la llista, per fer al·legacions. En el cas de no presentar-se les al·legacions al Registre General de la Mancomunitat, la persona interessada ha de comunicar-ho a la Mancomunitat abans de la finalització del termini de la presentació de les al·legacions mitjançant enviament del justificant de presentació a l'adreça electrònica mancomunitat@mancomunitatdesraiguer.net Sense la concurrència d'aquest requisit, les al·legacions que es registrin a la Mancomunitat fora del termini de presentació no seran admeses. Aquesta previsió es fa als efectes de garantir l'arribada de la documentació a la Mancomunitat i la seva possible reclamació en cas de retard d'enviament a l'Administració corresponent.

Un cop transcorregut el termini anterior, si no es presenten al·legacions, o bé un cop que hagin estat examinades les presentades, el tribunal qualificador donarà per finalitzada la selecció, i elevarà a la Presidència la seva proposta definitiva de relació d'aprovats de la borsa de treball, per tal que dicti la corresponent resolució de constitució de la borsa de treball. Aquesta resolució serà publicada a la seu electrònica i a la web de la Mancomunitat. Els aspirants que conformin la borsa de treball es trobaran a l'espera de ser cridats per la Mancomunitat per ordre de puntuació quan es produeixi la necessitat de contractació.

DESENA.- FUNCIONAMENT I VIGÈNCIA DE LA BORSA DE TREBALL

Aquesta borsa estarà vigent fins que la Mancomunitat constitueixi una altra de la mateixa categoria professional o s'hagi esgotat.

Quan es produeixi la necessitat de contractar personal, els aspirants seran requerits segons l'ordre de puntuació mitjançant contacte telefònic o a través de correu electrònic amb un màxim de tres intents. A través de diligencia quedarà constància a l'expedient de que l'aspirant ha rebut la comunicació, o dels requeriments efectuats.

A la persona aspirant se li comunicarà el lloc i el termini en el que sigui precís que es presenti.

Si l'aspirant no manifesta la seva conformitat amb el nomenament en el termini d'un dia hàbil (o en el segon dia hàbil següent a la cridada si es fa en divendres) i la seva disposició a incorporar-se en el termini indicat, s'entendrà que renuncia.

Les persones aspirants que renunciïn de forma expressa o tàcita (conforme al paràgraf anterior) passaran a l'últim lloc de la borsa de treball, excepte en el cas de la concurrència d'alguna de les circumstàncies següents, les quals han de justificar-se documentalment dins del termini de tres (3) dies hàbils:

- Estar en període d'embaràs, maternitat o paternitat, d'adopció o acolliment permanent o preadoptiu, incloent el període en que sigui procedent la concessió de l'excedència pel cuidat de fills per qualsevol dels supòsits anteriors.

- Trobar-se en servei actiu en un lloc de treball de qualsevol administració pública o empresa privada.

- Malaltia o incapacitat temporal.

- Estar exercint funcions sindicals.

Els aspirants que, malgrat haver renunciat, al·leguin i justifiquin alguna de les circumstàncies previstes anteriorment conservaran la posició obtinguda a la borsa. No obstant això, quedaran en la situació de no disponible, i no rebran cap oferta més mentre es mantingui la circumstància al·legada. Així mateix, hauran de comunicar per escrit la finalització de la circumstància al·legada per a poder passar a disponible i poder ocupar el lloc ofert en cas de ser seleccionats.

L'ordre de cridada als aspirants s'alterarà per donar preferència als qui tinguin un contracte amb la Mancomunitat, quan es tracti d'un contracte a temps parcial i sempre que els correspongui per major posició en la llista, i que el nou contracte millori el vigent.

Quan es produeixi el cessament de la persona seleccionada en el seu lloc de treball, es reincorporarà a la borsa de treball ocupant el mateix ordre de prelació, tret que sigui per renúncia voluntària. En el cas de que en virtut del pròxim contracte el treballador arribés al límit màxim de 24 mesos treballats en un període de 30, passarà al final de la llista i es cridarà al següent de la mateixa.

L'incompliment del deure d'incorporar-se al lloc de treball prèviament acceptat o una vegada ocupat, la posterior renúncia voluntària, suposarà l'exclusió de la borsa de treball, excepte que aquestes circumstàncies es produïssin per causa de força major.

ONZENA.- CONTRACTACIÓ I PRESENTACIÓ DE DOCUMENTS

En el moment de fer ús d'aquesta borsa de treball, l'aspirant al qui es dirigeixi una oferta de treball haurà de presentar al Registre General de la Mancomunitat, dins dels tres (3) dies hàbils següents a l'oferiment del lloc de feina, la documentació original acreditativa de les condicions establertes per formar part en la borsa, si encara no l'han presentada, i els originals dels mèrits i requisits presentats.  L'aspirant que en el termini fitxat, no presenti la documentació, exceptuant en els casos de força major, o si es comprova que no compleix els requisits establerts a la base segona, no podrà ser contractat i seran anul·lades les seves actuacions, sense perjudici de la responsabilitat en que hagi recaigut per falsedat a la seva instància. En el seu lloc es contractarà a la persona que, havent superat totes les proves selectives, ocupi el lloc següent de la borsa.

DOTZENA. INTERPOSICIÓ DE RECURSOS

Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, es pot interposar, amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que l'ha dictada, d'acord amb el que disposa l'art. 123 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les Administracions Públiques.

El termini per interposar-lo és d'un mes a comptar des de l'endemà de la publicació d'aquestes bases en el BOIB i, en aquest cas, no és pot interposar recurs contenciós administratiu fins que s'hagi resolt expressament el de reposició o s'hagi produït la seva desestimació presumpta.

El recurs de reposició s'ha de presentar en el Registre General d'aquesta Mancomunitat o en les dependències i mitjans a què es refereix l'art. 16.4 de la Llei 39/2015 abans esmentada, i s'entendrà desestimat quan no es resolgui i notifiqui en el termini d'un mes, a comptar des de l'endemà de la seva interposició, cas en què quedarà expedita la via contenciosa administrativa.

Si no s'utilitza el recurs potestatiu de reposició, cal interposar directament recurs contenciós administratiu, conformement a l'establert en l'article 123 anteriorment citat, i en els articles 45 i següents de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, davant el jutjat contenciós-administratiu de Palma, en el termini de dos mesos a comptar des de l'endemà de la publicació d'aquesta resolució en el BOIB.

 

Binissalem, a data de la signatura electrònica (18 de febrer de 2022)

El president

Andreu Isern Pol

 

 

ANNEX I MODEL DE SOL·LICITUD

 

Nom i llinatges:  ...............................................................................  DNI: ................................................

 

Adreça: ........................................................................................................................................................

Població i CP:  ............................................................................... Telèfon: ..............................................

Correu electrònic: .......................................................................................................................................

EXPÒS:

1.- Que, he tengut coneixement de la convocatòria del procediment selectiu per a la creació d'una borsa d'educadors ambientals (categoria C1) com a personal funcionari interí, pel sistema de concurs a la Mancomunitat des Raiguer.

2.- Que, declar estar en possessió de totes i cadascuna de les condicions o requisits que s'exigeixen a la base segona de la convocatòria i que em compromet que en el cas de que se m'ofereixi lloc de feina aportaré dins dels tres (3) dies hàbils següents a dit oferiment, la documentació original acreditativa d'aquestes condicions i aquests requisits.

3.- Que, juntament amb la present sol·licitud aport la següent documentació:

 • Còpia del DNI o document d'identificació legal equivalent vigent.
 • Còpia del títol requerit previst a la base segona de la present convocatòria.
 • Còpia del certificat o títol acreditatiu de coneixement de llengua catalana corresponent al nivell de certificat B2 expedit per les institucions públiques oficials corresponents.
 • Certificat negatiu de delictes de naturalesa sexual.
 • Justificant d'abonament de la taxa de 19,87 €, o en el seu cas, la acreditació de la seva exempció.
 • Còpia del permís de conduir B2.

4.- Que, juntament amb la present sol·licitud aport l'Annex II referent als mèrits, així com la documentació acreditativa dels mateixos i el Currículum vitae.

Per tot l'anterior,

SOL·LICIT:

Prendre part en el procés de selecció.

Binissalem,  _____ de ___________________ de 2022

(Signatura),

SR. PRESIDENT DE LA MANCOMUNITAT DES RAIGUER

 

 

​​​​​​​ANNEX II ÍNDEX DE MÈRITS

 

Nom i llinatges: ............................................................................ DNI: ..........................................

Adreça: .............................................................................................................................................

Població i CP:  ............................................................................. Telèfon: ......................................

Correu electrònic: .............................................................................................................................

EXPÒS:

1. Que, he tengut coneixement de la convocatòria del procediment selectiu per crear una borsa de treball d'educadors ambientals (categoria C1) com a personal funcionari interí, pel sistema de concurs a la Mancomunitat des Raiguer, i per tal motiu, present còpia dels següents mèrits perquè siguin valorats per el tribunal qualificador:

Núm.

EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Núm.

FORMACIÓ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Núm.

EXERCICIS D'OPOSICIÓ SUPERATS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Núm.

CONEIXEMENTS ORALS I ESCRITS DE CATALÀ

 

 

 

 

 

Núm.

CONEIXEMENTS D'ALTRES LLENGÜES ESTRANGERES

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Que som responsable de la veracitat dels documents i la informació que present.

3. Que declar que he superat exercici obligatori d'oposició per l'accés a la mateixa especialitat en aquesta Mancomunitat i autoritz a dita entitat a que comprovi aquest fet a efectes de valoració de mèrits.

Per tot l'exposat,

SOL·LICIT:

La valoració dels mèrits acreditats segons allò disposat a les bases que regeixen aquest procés selectiu.

Binissalem,  _____ de ___________________ de 2022

(Signatura de la persona interessada)

 

 

SR. PRESIDENT DE LA MANCOMUNITAT DES RAIGUER