Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció I. Disposicions generals

AJUNTAMENT D'ALGAIDA

Núm. 14585
Aprovació definitiva de l'ordenança reguladora de l'ús del foc als nuclis urbans d'Algaida

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Aprovada inicialment l'ordenança municipal reguladora de l'ús del foc als nuclis urbans d'Algaida, en sessió de dia 9 de novembre de 2021, i atès que durant el termini d'exposició pública no s'ha presentat cap reclamació i, per tant, esdevé aprovat definitivament, es publica íntegrament en compliment del disposat a la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, i a la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears.

Recursos

Contra l'aprovació definitiva d'aquesta Ordenança es pot interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en el termini de dos mesos comptats des del dia de la present publicació, d'acord amb el disposat en els articles 10.1.b i 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Consulta i informació de l'expedient

L'expedient es pot consultar a l'Ajuntament d'Algaida, de dilluns a divendres, de les 9:00 h fins a les 14:00 h, excepte festius.

 

Algaida, 12 de gener de 2022

La batlessa

Maria Antònia Mulet Vich

 

ORDENANÇA MUNICIPAL SOBRE L'ÚS DEL FOC ALS NUCLIS URBANS DEL MUNICIPI D'ALGAIDA 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Els nuclis d'Algaida, Pina i Randa es troben enclavats dins una de les àrees forestals més importants del Pla de Mallorca i qualsevol activitat relacionada amb el foc dins aquests pot presentar un risc de propagació d'incendi.

La normativa autonòmica de prevenció d'incendis concentrada al Decret 125/2007, de 5 d'octubre, pel qual es dicten normes sobre l'ús del foc i es regula l'exercici de determinades activitats susceptibles d'incrementar el risc d'incendi forestal, deixa un cert buit pel que fa a l'ús del foc dins les zones urbanes.

Per això i a l'espera que aquesta mancança sigui pal·liada, es considera necessari implementar unes mínimes mesures de prevenció i dins de les competències municipals.

 

TÍTOL I

OBJECTE I ÀMBIT D'APLICACIÓ

Article 1. Objecte

Aquesta ordenança té com a objectiu complementar les normes de prevenció d'incendis forestals vigents a la nostra comunitat autònoma, regulant l'ús del foc a l'aire lliure dins del municipi d'Algaida durant tot l'any

Article 2. Àmbit d'aplicació

Serà aplicable als nuclis urbans d'Algaida, Pina i Randa, especialment dins el termini que es determini a l'ordre anual de prevenció d'incendis de la CAIB com a època de màxim risc, i també la resta d'any però amb horaris i condicions diferents.

 

TÍTOL II

CONDICIONS PER A L'ÚS DEL FOC

Article 3. Cremes

1. Únicament es podran cremar restes vegetals i fustes no tractades estant exclòs qualsevol altre tipus de residu. L'Ajuntament promocionarà altres tipus de forma per a eliminar les restes de poda.

2. Es tindran en compte les següents mesures per a la prevenció d'incendis forestals a les zones urbanes properes o dins el bosc:

  • S'ha d'esbrossar i podar voltant dels habitatges per evitar la continuïtat de la vegetació.

  • Hi ha d'haver una separació adient entre les copes del arbres (o els arbusts) perquè el foc no pugui avançar.

  • S'ha d'evitar que la vegetació estigui en contacte amb l'estructura de la casa.

  • La massa vegetal ha d'estar lluny de tendals, finestres, portes i terrats per evitar que el foc afecti a l'habitatge.

Article 4. Condicions de l'ús del foc

Per a l'eliminació de restes vegetals, s'hauran de complir les següents condicions:

a) Durant l'època de màxim risc s'haurà de notificar a l'ajuntament la intenció de dur a terme les cremes.

Aquesta notificació es farà per escrit a les oficines municipals o a l'oficina de la Policia Local on es faran constar les dades de l'administrat o administrada, el lloc i les dates en què es farà el foc.

Totes les notificacions d'ús del foc s'hauran de presentar com a mínim amb 72 hores  d'antelació sobre l'activitat prevista.

b) Pel que fa a l'horari de les cremes, l'ús del foc per a eliminar restes vegetals estarà restringit a la franja horària entre les 6 hores i les 10 hores del matí durant l'època de màxim risc; i entre les 6 hores i les 12 hores fora de l'època de màxim risc. 

c) Queda completament prohibida la realització de cremes en dies de vent.

d) S'haurà d'avisar al número 112 dels dies i hores de les cremes durant l'època de màxim risc.

e) En tot moment el foc estarà vigilat i es tindran a l'abast mitjans suficients per apagar qualsevol propagació involuntària del foc.

f) En cap cas es podrà abandonar el foc si aquest no es troba completament apagat.

Article 5. Ús recreatiu del foc

S'entén com a ús recreatiu del foc l'encesa a l'aire lliure de barbacoes, foguerons per cuinar o forns de llenya sense mata-espires als fumerals.

Per fer un ús recreatiu del foc en zones urbanes, s'hauran de complir les següents condicions:

a) En tot moment el foc estarà vigilat i es tindran a l'abast mitjans suficients per apagar qualsevol propagació involuntària del foc.

b) En cap cas es podrà abandonar el foc si aquest no es troba completament apagat. S'haurà de tenir cura especialment en les cendres i altres restes provinents de l'activitat.

Els focs d'artifici i pirotècnics han de ser autoritzats per la Conselleria de Medi Ambient, i, per tant, queden exclosos de l'àmbit d'aplicació d'aquesta ordenança.

 

TÍTOL III

RESPONSABILITATS DE LES PERSONES AUTORES DEL FOC

Article 6. Autoritat

Les persones autores del foc són responsables de tots els fets que es produeixin com a conseqüència de l'ús del mateix.

Article 7. Responsabilitat

Malgrat el compliment per part de les persones autores del foc de totes les condicions establertes als articles 4 i 5, si el foc es propagués originant un incendi, les persones autores seran responsables de qualsevol tipus de dany que es produís.​​​​​​​

 

​​​​​​​TÍTOL IV

CONTROL DE L'ÚS DEL FOC

Article 8. Competència en matèria de control

Les autoritats competents seran responsables de controlar i verificar les condicions en que es duen a terme les cremes, procedint, en cas d' incompliment de les condicions establertes als articles 4 i 5, a la paralització del foc, sense perjudici de les sancions que es puguin imposar de conformitat amb el què disposa aquesta ordenança.

 

TÍTOL V

INFRACCIONS I SANCIONS

​​​​​​​Article 9. Competència sancionadora

Correspon a l'ajuntament la correcció de les infraccions que es cometin respecte de les normes de la present ordenança i la seva normativa complementària.

Les infraccions a què es refereix el present títol es classifiquen, d'acord amb la seva entitat, en lleus, greus i molt greus.

Article 10. Tipificació de les infraccions

1. Es considerarà infracció lleu la realització de cremes en zones urbanes dins l'horari establert en aquesta ordenança sense haver-ho comunicat prèviament a l' ajuntament.

2. Es consideraran infraccions greus les següents:

a) L'incompliment de les condicions d'ús del foc establertes als articles 4 i 5 d'aquesta ordenança.

b) Les infraccions lleus quan concorrin les circumstàncies agreujants de reincidència o reiteració.

La reincidència tindrà aquesta consideració quan la persona infractora hagi estat sancionat per una o més faltes lleus de les mateixes característiques durant el període d'un any anterior al de la infracció sobre la qual operi aquesta circumstància agreujant.

La reiteració tindrà aquesta consideració quan ho hagi estat per dues o més faltes lleus de diferents característiques, durant el mateix període.

3. Es consideraran infraccions molt greus quan hi concorrin les circumstàncies agreujants de reincidència o reiteració.

Article 11. Règim sancionador

Les infraccions a què es refereixen els articles anteriors seran corregides mitjançant la imposició de les següents sancions:

a) Les faltes lleus es sancionaran amb multa de 60,00 euros fins a 300,00 euros.

b) Les faltes greus es sancionaran amb multa de 301,00 euros fins a 1.000,00 euros.

c) Les faltes molt greus es sancionaran amb multa de 1.001,00 euros fins a 3.000 euros.

Les sancions s'imposaran tenint en compte les circumstancies del responsable, grau de la culpa, reiteració, participació i benefici obtingut, grau dels dany produït al medi ambient, perill en que s'hagi posat la salut i seguretat de les persones i grau del perill d'incendi.

 

TÍTOL VI

MESURES PROVISIONALS

Article 12. Mesures correctives

Quan s'hagi iniciat un procediment sancionador, l'ajuntament podrà adoptar i exigir mesures de correcció, seguretat o control que impedeixin la continuació de la producció del dany.

 

Article 13. Mesures provisionals

No es podrà adoptar cap mesura provisional sense el tràmit d'audiència prèvia a les persones interessades, excepte quan concorrin raons d'urgència que aconsellin la seva adopció immediata, basades en la producció d'un dany greu per a la salut humana, la seguretat o el medi ambient, o l'existència d'un perill d'incendi. En qualsevol cas, la seva mesura provisional imposada haurà de ser revisada o ratificada una vegada donada l'audiència a les persones interessades.

En el tràmit d'audiència previst en aquest apartat, es donarà a les persones interessades un termini màxim de quinze dies perquè puguin aportar les al·legacions, documents o informacions que estimin convenients.

Disposició final

Aquesta ordenança entrarà en vigor l'endemà de la seva publicació integra en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

De conformitat amb el que disposa l'article 19 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals aprovat per Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, contra el present acord es podrà interposar per part de les persones interessades recurs contenciós-administratiu, en el termini de dos mesos comptats a partir del dia següent al de la publicació d'aquest anunci en el , davant el Tribunal Butlletí Oficial de la comunitat autònoma Superior de Justícia de les Illes Balears.​​​​​​​