Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció I. Disposicions generals

AJUNTAMENT DE PETRA

Núm. 13548
Aprovació definitiva de dues modificacions pressupostàries. Anul·lació de saldos de despeses i anul·lació i rectificació drets pendents de cobrament

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

No havent-se presentat cap tipus d'al·legació, durant el període d´exposició al públic de l'acord plenari d'aprovació inicial de 2 propostes per modificacions dins el pressupost municipal de 2021, per rectificació de saldos de obligacions pendents d'aplicació en els pressupostos d'exercicis anteriors i per rectificació de saldos tancats d' ingressos (edicte núm. 12542, publicat en el BOIB núm.172 de 16-12-2021, fascicle 256, secció V, pàgina 51182), es donen per aprovats definitivament les esmentats acords, publicant-se les corresponents modificacions:

1a) Anul·lació dels saldos de despeses pendents d'aplicar al pressupost corrent (entre 2006-2018), per un import total de 459.170,64 euros, dels crèdits que es detallen als annexes I-A i i-B, els quals es poden consultar aquí:

https://www.ajpetra.net/ca/arxius-i-documents/pressuposts/pressupost-municipal-2021

2ª) Anul·lació i rectificació dels drets pendents de cobrament corresponents als exercicis, 1991-2019 per un import total de 1.043.067,26 euros i que afecta a les operacions que es relacionen en l'Annex I, el qual es pot consultar aquí:

https://www.ajpetra.net/ca/arxius-i-documents/pressuposts/pressupost-municipal-2021

 

Petra, 11 de gener de 2022

El batle

Salvador Femenias Riera