Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció I. Disposicions generals

CONSELL INSULAR D'EIVISSA

Núm. 13315
Aprovació definitiva Pressupost 2022 del Consell Insular d’Eivissa

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

De conformitat amb el que disposa l'article 169.3 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals aprovada pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, sense que s'hagin presentat al·legacions dins del termini corresponent, el Pressupost general de la Corporació per a l'exercici 2022 queda definitivament aprovat i es publica per capítols i de cadascun dels pressupostos del Organismes Autònoms que l'integren.

Atès el que estableix l'article 127 de RD 781/86 de 18 d'abril, es publica la plantilla de personal del Consell Insularr.

D'acord amb el que diposa l'article 171.1 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals aprovada pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, contra l'aprovació definitiva del Pressupost general, podrà interposar-se recurs contenciós administratiu en la forma i termini que estableixen les normes reguladores d'aquesta jurisdicció.

PRESSUPOST CONSOLIDADAT DE DESPESES GRUP CONSELL INSULAR D'EIVISSA 2022

 

 

 

 

 

 

 

CAPITOLS

DESCRIPCIÓ

CONSELL

PATRONAT

FECOEV

AJUSTOS

TOTAL

1

DESPESES DE PERSONAL

35.456.000,92

503.784,03

1.400.000,00

0,00

37.359.784,95

2

DESPESES CORRIENTS EN BENS I SERVEIS

27.518.511,40

140.015,97

5.472.778,43

1.150.000,00

31.981.305,80

3

DESPESES FINANCERES

207.240,85

1.200,00

20.000,00

0,00

228.440,85

4

TRANSFERÈNCIES CORRENTS

23.690.586,59

40.000,00

0,00

6.187.778,43

17.542.808,16

5

FONS DE CONTINGÈNCIA I ALTRES IMPREVISTOS

1.200.000,00

5.000,00

0,00

0,00

1.205.000,00

 

Operacions Corrents

88.072.339,76

690.000,00

6.892.778,43

7.337.778,43

88.317.339,76

6

INVERSIONS REALS

16.792.892,08

25.000,00

30.000,00

0,00

16.847.892,08

7

TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL

6.760.660,67

0,00

0,00

0,00

6.760.660,67

 

Operacions de capital

23.553.552,75

25.000,00

30.000,00

0,00

23.608.552,75

 

Operacions no financeres

111.625.892,51

715.000,00

6.922.778,43

7.337.778,43

111.925.892,51

8

ACTIUS FINANCERS

250.000,00

0,00

0,00

0,00

250.000,00

9

PASIUS FINANCERS

150.000,00

0,00

0,00

0,00

150.000,00

 

SUMES TOTALS

112.025.892,51

715.000,00

6.922.778,43

7.337.778,43

112.325.892,51

 

 

 

 

 

 

 

PRESSUPOST CONSOLIDAT D'INGRESSOS GRUP CONSELL INSULAR D'EIVISSA 2022

 

 

 

 

 

 

 

CAPITOLS

DESCRIPCIÓ

CONSELL

PATRONAT

FECOEV

AJUSTOS

TOTAL

1

IMPOSTOS DIRECTES

3.180.530,00

0,00

0,00

 

3.180.530,00

2

IMPOSTOS INDIRECTES

3.649.350,00

0,00

0,00

 

3.649.350,00

3

TAXES, PREUS PUBLICS I ALTRES INGRESSOS

7.967.870,82

110.000,00

1.205.000,00

1.150.000,00

8.132.870,82

4

TRANSFERÈNCIES CORRENTS

73.698.928,99

605.000,00

5.582.778,43

6.187.778,43

73.698.928,99

5

INGRESSOS PATRIMONIALS

0,00

0,00

135.000,00

 

135.000,00

 

Operacions Corrents

88.496.679,81

715.000,00

6.922.778,43

7.337.778,43

88.796.679,81

6

ALIENACIÓ D'INVERSIONS REALS

0,00

0,00

 

 

0,00

7

TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL

23.079.212,70

0,00

 

 

23.079.212,70

 

Operacions de capital

23.079.212,70

0,00

0,00

0,00

23.079.212,70

 

Operacions no financeres

111.575.892,51

715.000,00

6.922.778,43

7.337.778,43

111.875.892,51

8

ACTIUS FINANCERS

250.000,00

0,00

 

 

250.000,00

9

PASIUS FINANCERS

200.000,00

0,00

 

 

200.000,00

 

SUMES TOTALS

112.025.892,51

715.000,00

6.922.778,43

7.337.778,43

112.325.892,51

 

PLANTILLA ORGÀNICA DEL CONSELL INSULAR D'EIVISSA PER A L'ANY 2022

PERSONAL FUNCIONARI, PERSONAL LABORAL, PERSONAL EVENTUAL I ALTS CÀRRECS

A) FUNCIONARIS/ÀRIES:

GRUP

ESCALA

SUBESCALA

CLASSE

NÚMERO

DENOMINACIÓ

A1

Habilitació Caràcter Estatal

 

 

1

Secretari/ària

A1

Habilitació Caràcter Estatal

 

 

1

Interventor/a

A1

Habilitació Caràcter Estatal

 

 

1

Tresorer/a

A1

Habilitació Caràcter Estatal

 

 

1

Viceinterventor/a

A1

Administració General

Tècnica

 

23

Tècnic/a administració general

A1

Administració General

Tècnica

 

1

Tècnic/a adm. general 1/2 jornada

A2

Administració General

Gestió

 

9

Tècnic/a mitjà/ana gestió

A2

Administració General

Gestió

 

1

Tècnic/a prevenció riscos laborals

C1

Administració General

Administrativa

 

49

Administratiu/iva

C2

Administració General

Auxiliar

 

91

Auxiliar administratiu/iva

AP

Administració General

Subalterna

 

26

Subaltern/a

A1

Administració Especial

Tècnica

Superior

7

Arquitecte/a

A1

Administració Especial

Tècnica

Superior

14

Lletrat/ada

A1

Administració Especial

Tècnica

Superior

2

Enginyer/a camins, canals i ports

A1

Administració Especial

Tècnica

Superior

6

Enginyer/a industrial

A1

Administració Especial

Tècnica

Superior

1

Enginyer/a agrònom/a

A1

Administració Especial

Tècnica

Superior

2

Veterinari/a

A1

Administració Especial

Tècnica

Superior

1

Biòleg/òloga

A1

Administració Especial

Tècnica

Superior

1

Tècnic/a superior ord. del territori

A1

Administració Especial

Tècnica

Superior

3

Tècnic/a superior noves tecnologies

A1

Administració Especial

Tècnica

Superior

1

Tècnic/a superior arxiu i biblioteca

A1

Administració Especial

Tècnica

Superior

1

Tècnic/a superior de patrimoni

A1

Administració Especial

Tècnica

Superior

1

Tècnic/a sup. de pesca i rec. marins

A1

Administració Especial

Tècnica

Superior

1

Tècnic/a sup. de processos i qualitat

A1

Administració Especial

Tècnica

Superior

1

Tècnic/a normalització lingüística

A1

Administració Especial

Tècnica

Superior

1

Tècnic/a activitats socioculturals

A1

Administració Especial

Tècnica

Superior

1

Tècnic/a superior esports

A1

Administració Especial

Tècnica

Superior

1

Tècnic/a superior medi ambient

A1

Administració Especial

Tècnica

Superior

6

Tècnic/a administració especial

A2

Administració Especial

Tècnica

Mitjana

7

Aparellador/a o arquitecte/a tècnic/a

A2

Administració Especial

Tècnica

Mitjana

7

Enginyer/a tècnic/a agrícola

A2

Administració Especial

Tècnica

Mitjana

5

Enginyer/a tècnic/a industrial

A2

Administració Especial

Tècnica

Mitjana

4

Enginyer/a tècnic/a obres públiques

A2

Administració Especial

Tècnica

Mitjana

3

Tècnic/a mitjà/ana de medi ambient

A2

Administració Especial

Tècnica

Mitjana

1

Tècnic/a mitjà/ana arxiu i biblioteca

A2

Administració Especial

Tècnica

Mitjana

1

Tècnic/a mitjà/ana normalit. linguística

A2

Administració Especial

Tècnica

Mitjana

3

Tècnic/a mitjà/ana cultura

A2

Administració Especial

Tècnica

Mitjana

1

Coordinador/a esportiu

A2

Administració Especial

Tècnica

Mitjana

4

Tècnic/a mitjà/ana informàtica

A2

Administració Especial

Tècnica

Mitjana

8

Inspector/a de turisme

A2

Administració Especial

Tècnica

Mitjana

3

Inspector/a de transports

A2

Administració Especial

Tècnica

Mitjana

2

Inspector/a de pesca

A2

Administració Especial

Tècnica

Mitjana

1

Inspector/a de serveis socials

A2

Administració Especial

Tècnica

Mitjana

1

Inspector/a d'agric. i sanitat vegetal

A2

Administració Especial

Tècnica

Mitjana

2

Tècnic/a mitjà/ana turisme

C1

Administració Especial

Tècnica

Auxiliar

3

Delineant/a

A1

Administració Especial

Serveis especials

Extinció d'Incendis

1

Enginyer/a industrial

C1

Administració Especial

Serveis Especials

Extinció d'Incendis

1

Suboficial

C1

Administració Especial

Serveis Especials

Extinció d'Incendis

1

Sergent/a

C2

Administració Especial

Serveis Especials

Extinció d'Incendis

58

Bomber/a

C2

Administració Especial

Serveis Especials

Extinció d'Incendis

1

Mecànic/a conductor/a

C2

Administració Especial

Serveis Especials

Comeses Especials

1

Encarregat/ada instal·lacions esporti.

C1

Administració Especial

Tècnica

Serveis Especials

3

Tècnic/a auxiliar arxiu i biblioteca

C1

Administració Especial

Tècnica

Auxiliar

5

Tècnic/a auxiliar informàtica

C1

Administració Especial

Tècnica

Auxiliar

1

Agent de medi ambient

C1

Administració Especial

Tècnica

Auxiliar

3

Agent de Transports

C1

Administració Especial

Tècnica

Auxiliar

1

Dissenyador/a gràfic/a

C2

Administració Especial

Auxiliar

Auxiliar

7

Auxiliar informació turística

C2

Administració Especial

Serveis Especials

Personal Oficis

1

Mecànic/a conductor/a

C2

Administració Especial

Serveis Especials

Personal Oficis

1

Oficial vies i obres

C2

Administració Especial

Serveis Especials

Personal Oficis

19

Mecànic/a

AP

Administració Especial

Serveis Especials

Personal Oficis

2

Zelador/a d'obres

B) PERSONAL LABORAL 2022

DENOMINACIÓ

NÚM.

ADMINISTRACIÓ GENERAL – CONTRACTACIÓ I COORDINACIÓ

 

Auxiliar administratiu/iva

1

 

 

MEDI RURAL I MARÍ

 

Tècnic/a mitjà/ana

1

Patró cabotatge

1

 

 

XARXA VIÀRIA

 

Encarregat/ada general d'obres

1

Capatàs obres

1

Zelador/a explotació

1

Conductor/a 2ª

1

Vigilant/a explotació

1

Oficial 1ª carreteres

2

Operari/ària oficis múltiples

3

 

 

CULTURA

 

Auxiliar administratiu/iva

1

 

 

EDUCACIÓ

 

Mestre/a Educació Infantil

4

Professor/a EGB

1

Educador/a infantil

15

Puericultor/a

6

Cuiner/a

3

Ajudant/a de cuina

3

Netejador/a

2

 

 

EDUCACIÓ VIAL

 

Netejador/a

1

 

 

FINCA EXPERIMENTACIÓ AGRÀRIA

 

Capatàs

1

Peó/ona agrícola

2

 

 

HOSPITAL RESIDÈNCIA ASSISTIDA DE CAS SERRES

 

Psiquiatre/a

1

Geriatra

1

Metge/essa

7

Psicòleg/òloga

1

Dietista-Nutricionista

1

Infermer/a

22

Treballador/a social

2

Fisioterapeuta

2

Fisioterapeuta ½ jornada

2

Terapeuta ocupacional

2

Auxiliar infermeria

61

Encarregat/ada manteniment

1

Oficial oficis múltiples

2

Operari/ària oficis múltiples

1

Zelador/a d'hospital

9

Cuiner/a

4

Ajudant/a cuina

7

Cambrer/a-netejador/a

2

Netejador/a

19

 

 

INSTAL·LACIONS ESPORTIVES

 

Metge/essa

1

Infermer/a

1

Fisioterapeuta ½ jornada

1

Entrenador/a natació coordinador/a

1

Monitor/a musculació

1

Entrenador/a gimnàstica i halterofília

1

Entrenador/a auxiliar natació

1

Auxiliar administratiu/iva

1

Oficial oficis múltiples

1

Operari/ària oficis múltiples

4

Monitor/a socorrista

10

Monitor/a socorrista ½ jornada

1

Netejador/a

1

 

 

INSPECCIÓ TÈCNICA DE VEHICLES

 

Mecànic/a

5

 

 

PLAN INTEGRAL DE JOVENTUT

 

Auxiliar administratiu/iva

2

 

 

CAMPAMENT SA CALA DES JONDAL

 

Encarregat/ada instal·lacions

1

Cuiner/a

1

Ajudant/a cuina

1

Operari oficis múltiples

1

 

 

PROTECCIÓ I MILLORA DEL MEDI AMBIENT

 

Operari/ària oficis múltiples

1

 

 

SERVEIS SOCIALS - DISCAPACITATS

 

Psicòleg/òloga

3

Fisioterapeuta

1

Tècnic/a Mitjà/ana Tractament Discapacitats

3

Treballador/a social

1

Infermer/a

1

Auxiliar d'infermeria

1

Monitor/a laborteràpia

6

Cuidador/a

2

 

 

SERVEIS SOCIALS - DROGODEPENDÈNCIES

 

Metge/essa

2

Psicòleg/òloga

1

Treballador/a social

1

Auxiliar serveis socials II

1

Auxiliar infermeria

1

 

 

SERVEIS SOCIALS - BENESTAR SOCIAL

 

Treballador/a social

2

Auxiliar administratiu/iva

1

Auxiliar serveis socials II

1

 

 

SERVEIS SOCIALS - LLAR

 

Treballador/a social

1

Subaltern/a

1

 

 

SERVEIS SOCIALS - INSERCIÓ SOCIO-LABORAL

 

Tècnic/a superior formació laboral

1

Treballador/a social

2

Subaltern/a

1

 

 

SERVEIS SOCIALS – OFICINA DE LA DONA

 

Psicòleg/òloga

3

Treballador/a social

3

Educador/a social (sense dotar)

1

Auxiliar serveis socials II

2

Auxiliar serveis socials I

5

 

 

SERVEIS SOCIALS - MENORS

 

Psicòleg/òloga

7

Treballador/a social

10

Educador/a social

1

 

 

SERVEIS SOCIALS – PARE MOREY

 

Psicòleg/òloga

2

Educador/a social

14

Treballador/a social

3

Monitor/a laborteràpia

16

Empleat/ada serveis diversos

2

 

 

SERVEIS TÈCNICS - MANTENIMENT

 

Encarregat/ada manteniment

1

Oficial oficis múltiples

2

Operari/ària oficis múltiples

2

 

 

PRESIDÈNCIA I GESTIÓ AMBIENTAL

 

Mosso/a jardiner/a

1

Subaltern/a

1

 

 

PRESIDÈNCIA

 

Auxiliar administratiu/iva

1

C) PLANTILLA PERSONAL TEMPORAL 2022

SERVEI D'EXTINCIÓ D'INCENDIS I SALVAMENT

Número de places

Denominació de la plaça

Període

6

Bomber/bombera

30 dies

 

 

 

SERVEIS SOCIALS – Menors

Número de places

Denominació de la plaça

Període

6

Monitor/monitora de laborteràpia

30 dies

 

 

 

HOSPITAL RESIDÈNCIA ASSISTIDA DE CAS SERRES

Número de places

Denominació de la plaça

Període

15

Ajudant/ajudanta de cuina

30 dies

3

Infermer/infermera

360 dies

64

Infermer/infermera

30 dies

3

Auxiliar d'infermeria

360 dies

243

Auxiliar d'infermeria

30 dies

15

Cambrer/cambrera-netejador/netejadora

30 dies

10

Cuiner/cuinera

30 dies

6

Fisioterapeuta

30 dies

7

Metge/metgessa

30 dies

1

Netejador/netejadora

360 dies

42

Netejador/netejadora

30 dies

6

Terapeuta ocupacional

30 dies

45

Zelador/zeladora

30 dies

 

 

 

EDUCACIÓ

Número de places

Denominació de la plaça

Període

4

Educador/educadora infantil

30 dies

 

 

 

JOVENTUT (Campament de Cala Jondal)

Número de places

Denominació de la plaça

Període

1

Cuiner/cuinera

360 dies

1

Netejador/netejadora

360 dies

 

 

 

SERVEIS SOCIALS – Benestar Social

Número de places

Denominació de la plaça

Període

12

Auxiliar de serveis socials

30 dies

 

 

 

SERVEIS SOCIALS – Oficina de la Dona

Número de places

Denominació de la plaça

Període

12

Auxiliar de serveis socials

30 dies

 

 

 

SERVEIS SOCIALS – Centre de menors Pare Morey

Número de places

Denominació de la plaça

Període

6

Monitor/monitora de laborteràpia

30 dies

12

Psicòleg/psicòloga

30 dies

12

Cuiner/cuinera

30 dies

12

Treballador social/treballadora social

30 dies

D) PERSONAL EVENTUAL 2022

 

DENOMINACIÓ DEL LLOC

 

DEDICACIÓ

 

RETRIBUCIÓ TOTAL

 

NÚM.

 

Cap de Gabinet de Presidència

Exclusiva

50.969,40 €

1

Responsable de Premsa i Comunicació

Exclusiva

36.720,00 €

1

Responsable de Protocol i Relacions Institucionals

Exclusiva

40.800,00 €

1

Coordinador/a de Grup

Exclusiva

29.643,85 €

2

Adjunt/a de Premsa

Exclusiva

32.640,00 €

2

 

​​​​​​​E) ALTS CÀRRECS 2022

 

DENOMINACIÓ DEL LLOC

 

DEDICACIÓ

 

RETRIBUCIÓ TOTAL

 

NÚM.

 

Director/a Insular*

Exclusiva

44.306,98 €

11

*Sense perjudici de les retribucions que hagin estat reconegudes per ser personal d'una altra administració, si escau

PLANTILLA DEL PERSONAL LABORAL DE L'ESCOLA DE TURISME DEL CONSELL INSULAR D'EIVISSA, EXERCICI 2022

DENOMINACIÓ DE LA PLAÇA

NÚM.

Professor/a a temps complet tipus A

4

Professor/a a temps parcial tipus A

2

Professor/a a temps complet tipus B

1

Professor/a a temps parcial tipus B

11

Auxiliar administratiu/iva

2

Netejador/a

1